የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ማቴዎስ 16

1

ፋሪሳዌቲኔ ሳዱቃዌቲ ዬሱሳኮ ዪዶሶና። ኢያ ፓጫናው ኮዪዲ፥ ባንታና ሳሎፔ ማላታ ቤሶ ጊዲ ኦይቺዶሶና።

2

ሺን ኢ ኤንታኮ፥ «ሳዒ ኦማርሲያ ዎዴ ‹ሳሎይ ዞዒዳ ጊሾ ዎንቶ ቦቃላና› ያጌታ።

3

ዎንቲያ ዎዴ፥ ‹ሳሎይ ዞዒዲ ሻራቲዳ ጊሾ ኢራይ ቡካና› ያጌታ። ያቲን ሂንቴ ሳሎ ማላ ቤዒዲ ኤሬታ፥ ሺን ዎዲያ ማላ ኤራናው ዳንዳዒቤኬታ።

4

ኢታኔ ኣማኖና ዬሌቴꬃይ ማላታ ኮዬስ። ሺን ኢያው ዮናሳ ማላታፔ ሃራ ማላቲ ኢሜቴና» ያጊስ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኤንታና ያን ኣጊዲ ሃራ ሶ ቢስ።

5

ኤንቲ ኣባፌ ሄፊንꬂ ፒኒዳ ዎዴ ዳቦ ኤኪዲ ያናይሳ ዶጊዶሶና።

6

ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ፋሪሳዌታፔኔ ሳዱቃዌታ ኢርሹዋፌ ናጌቲቴ» ያጊስ።

7

ኤንቲካ ባንታ ጋርሳን፥ «ኢ ሄሳ ጊዳይ ኑ ዳቦ ኤኪዲ ዮና ጊሾሳ ጊዳና» ያጊዶሶና።

8

ዬሱስ ኤንታ ቆፋ ኤሪዲ፥ «ሂንቴኖ፥ ኣማኖይ ፓጪዳይሳቶ! ዳቦ ኤኮና ዪዳ ጊሾ ዎሊ ጊዶን ኣይስ ኦዴቴቲ?

9

ሃዒካ ሂንቴ ኣኬኬቲ? ኢቻሹ ሙኩሉ ኣሳስ ኢቻሹ ኡይꬃ ጊሺዳይሳኔ ኤንቲ ሚዲ ካሊን ሂንቴ ኣፑን ጋይታ ኩሜꬂ ዴንꬂዳኮ ዶጊዴቲ?

10

ሄሳዳካ፥ ላፑን ኡይꬃ ኦይዱ ሙኩሉ ኣሳስ ጊሺዳይሳኔ ኤንቲ ሚዲ ካሊን፥ ሂንቴ ኣፑን ጊታ ጋይታ ኩሜꬂ ዴንꬂዳኮ ኣኬኬኬቲ?

11

ሂዛ፥ ታኒ ፋሪሳዌታኔ ሳዱቃዌታ ኢርሹዋፌ ናጌቲቴ ጋዳ ኦዴይሲ ዳቦባ ጊዶናይሳ ኣኬኬኬቲ?» ያጊስ።

12

ያቲን፥ ኢያ ታማሬቲ ዬሱሲ ኦዴይ ሙኑቃ ዴንꬃናው ዬጌቲያ ኢርሾባ ጊዶናሺን ፋሪሳዌታኔ ሳዱቃዌታ ቲሚርቲያፌ ናጌታናይሳ ጊዴይሳ ኣኬኪዶሶና።

13

ዬሱሲ ቂሳሪያ ፊልጶሳ ቢታ ጋኪዳ ዎዴ ባ ታማሬታኮ፥ «ኣሳይ፥ ኣሳ ናዓ ኦና ጎና?» ያጊዲ ኦይቺስ።

14

ኤንቲካ፥ «ኢሶቲ ኢሶቲ ፃማቂያ ዮሃኒሳ፥ ሃራቲ ኤሊያሳ ቃሲ ሃንኮቲ ኤርሚያሳ ዎይኮ ናቤታፔ ኢሱዋ ጎሶና» ያጊዶሶና።

15

ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ያቲን፥ ሂንቴ ታና ኦና ጌቲ» ጊዲ ኤንታ ኦይቺስ።

16

ሲሞና ጴፂሮሲ ዛሪዲ፥ «ኔኒ ኪሪስቶሳ፥ ዴዖ ፆሳ ናዓ» ያጊስ።

17

ዬሱሲ ጴፂሮሳኮ፥ «ዮና ናዓ ሲሞና፥ ኔኒ ኣንጄቲዳይሳ! ሃይሳ ኔው ቆንጪሲዳይ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣዋፔ ኣቲን ኣሴ ጊዴና።

18

ታ ኔው ኦዳይስ ጴፂሮሳ፥ ኔኒ ዛላ! ታኒ ሃ ዛላ ቦላ ታ ዎሳ ኬꬃ ኬፃና። ሃይቆ ዎልቃቲካ ኢዮ ፆኖኮና።

19

ሳሎ ካዎቴꬃ ቁልፔታ ታ ኔው ኢማና። ሳዓን ኔኒ ዲጊያባይ ኡባይ ሳሎን ፆሳ ማታን ዲጌቲዳባ ጊዳና። ሳዓን ኔኒ ሃኖ ጊያባይ ኡባይ ሳሎን ፆሳ ማታን ሃኒዳባ ጊዳና» ያጊስ።

20

ሄሳፌ ጉዬ፥ ኢ፥ ኪሪስቶሳ ጊዴይሳ ኦዴስካ ኦዶና ሜላ ባ ታማሬታ ሚንꬂዲ ኪቲስ።

21

ሄ ዎዲያፔ ዶሚዲ ዬሱሲ ባ ታማሬታስ፥ «ታኒ ዬሩሳላሜ ባናው ቤሴስ። ያን ዴሪያ ጪማታን፥ ካሂኔ ሃላቃታኔ ሂጌ ኣስታማሬታ ኩሼን ዋዬ ኤካናው ቤሴስ። ኤንቲ ታና ዎꬋና፥ ሺን ታኒ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዳና» ያጊዲ ቆንጪሲስ።

22

ጴፂሮሲ ዬሱሳ ጋፃ ኬሲዲ፥ «ጎዳው፥ ሄሲ ሃኔና! ሄሳ ሜላባይ ኔና ኡባራካ ጋኮፎ!» ያጊዲ ሃንቄቲስ።

23

ዬሱሲ ጴፂሮሳኮ ጉዬ ሲሚዲ፥ «ሃ ፃላሂያው፥ ታፔ ሃካ! ኔኒ ኣሳ ቆፋ ቆፓሳፔ ኣቲን ፆሳ ቆፋ ቆፖና ጊሾ ታው ꬉቤ ጊዳሳ» ያጊስ።

24

ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ «ኦኒካ ታና ካላናው ኮያባ ጊዲኮ ባና ካዶ፥ ባ ማስቃሊያ ቶኪዲ ታና ካሎ።

25

ባ ዴዑዋ ኣሻናው ኮያ ኡባይ ꬋይሴስ። ሺን ባ ዴዑዋ ታ ጊሾ ጊዲ ኣꬂ ኢሜይሲ ኣሼስ።

26

ኣሲ ኣላሜ ኩሜꬃ ባባ ኦꬂዲ፥ ጊዶሺን ባ ሼምፑዋ ꬋይሲኮ ኢያ ኣይ ማዲ? ዎይኮ ኣሲ ባ ሼምፑዋ ላሜ ኣይ ኢማናው ዳንዳዒ?

27

ኣሳ ናዓይ ባ ኣዋ ቦንቹዋን ባ ኪታንቾታራ ያና። ሄ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ኡራስ ኢያ ኦሱዋዳ ኢማና።

28

ታ ቱማ ኦዳይስ፤ ኣሳ ናዓይ ካዎ ጊዲዲ ሲሜይሳ ቤዓና ጋካናው ሃይሳን ኤቂዳ ኣሳፔ ሃይቆናይሳቲ ዴዖሶና» ያጊስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved