የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ራዕይ 8

1

ዶርሳይ ላፑንꬆ ማታሜዛ ዶዪን ባጋ ሳቴ ጊዲዛይሳ ኬና ሳሎይ ጮዑ ጊዴስ።

2

ፆሳ ሲንꬃን ኤቂዛ ላፑን ኪታንቻታ ታኒ ቤያዲስ። ሄ ኣሳታስካ ላፑን ዲንኬይ ኢሜቲዴስ።

3

ኤፃኔ ኢዛን ጩዋሲዛ ዎርቃፍ ኦሴቲዳይሳ ኦይኪዳ ኪታንቻይ ዪዲ ያርሾ ኢዛን ያርሺዛሶዛ ኣቻን ኤቂዴስ። ኣልጋ ሲንꬃን ዲዛ ዎርቃፌ ኦሴቲዳ ያርሾ ኢዛ ቦላ ያርሺዛይሳ ቦላ ጌሻታ ዎሳራ ኢሲፌ ሺሺዛ ዳሮ ኤፃኔይ ኢዛስ ኢሜቲዴስ።

4

ሄ ኤፃኔዛ ጩዋይ ፆሳስ ዱማቲዳ ኣሳታ ዎሳስ ሄ ኪታንቻ ኩሼፔ ፑዴ ፆሳ ሲንꬅ ኬዚዴስ።

5

ሄሳፌ ጉዬ ኪታንቻዚ ኤፃኔ ኢዛን ጩዋሲዛይሳ ኦይኪዲ ያርሾ ያርሺዛሶዛፔ ታማ ኤኪ ኢዛን ኩንꬂዲ ዱጌ ቢታ ቦላ ዬጊዴስ። ዳዳይ ዳዳቲዴስ፤ ጊርሲ ጊርዴስ፤ ዎልቃንꬂ ዎልቃሚዴስ፤ ቢታይካ ቃፂዴስ።

6

ላፑን ዛዬ ኦይኪዳ ላፑን ኪታንቻቲ ባ ዛዬ ፑናናስ ጊጌቲዳ።

7

ኮይሮ ኪታንቻዚ ባ ዛዬዛ ፑኒዴስ፤ ሻቺኔ ሱꬂ ዋላኬቲዳ ታማይ ሜꬌቲዲ ዱጌ ቢታ ቦላ ዬጌቲዴስ፤ ቢታፌ ጪጎይ ፁጌቲዴስ፤ ሚꬃፌካ ጪጎይ ፁጌቲዴስ፤ ጪሊላ ማታይካ ዉሪ ፁጌቲዴስ።

8

ናምዓንꬆ ኪታንቻይካ ባ ዛዬዛ ፑኒዴስ፤ ኢሲ ጊታ ዙማ ሚሳቲዛ ሚሺ ኤፂሼ ዱጌ ኣባ ጊዶ ዬጌቲዴስ፤ ኣባስ ጪጎይ ሱꬅ ጊዲዴስ።

9

ኣባ ጊዶን ሼምፖራ ዲዛ ሜꬌቴꬃፌ ጪጎይ ዉሪ ሃይቂዴስ። ማርካቤታፔካ ጪጎይ ኩሜꬅ ꬋዪዴስ።

10

ሄꬓንꬆ ኪታንቻዚ ባ ዛዬዛ ፑኒዴስ። ፆምፔ ማላ ኤፂዛ ኢሲ ጊታ ፆሊንቴይ ሳሎፔ ዱጌ ኩንዲዴስ። ኢዚ ኩንዲዳይ ሻፋታ ጪጎ ቦላኔ ሃꬃ ፑልቶታ ጪጎ ቦላ።

11

ሄ ፆሊንቴዛ ሱንꬃይ ጫሞ ጌቴቴስ፤ ሃꬃስ ጪጎይ ጫሞ ጊዲዴስ፤ ሄ ጫሞ ሃꬃ ጋሶን ዳሮ ዴሬይ ሃይቂዴስ።

12

ኦይዳንꬆ ኪታንቻይ ባ ዛዬዛ ፑኒዴስ፤ ኣዋ ኣርሼስ ጪጎይ፥ ኣጊናስ ጪጎይ፥ ፆሊንቴታስ ጪጎይ ሾጬቲዴስ፤ ሄሳ ጊሽ ሄይታንታ ፖዖፔ ጪጎይ ꬉሚዴስ፤ ሄሳ ማላንካ ጋላሳፌ ጪጎይ ኦማርስ ጊዲዴስ። ሄሳꬆካ ኦማርሳፔ ጪጎይ ፖዖይ ባይንዳ ꬉማ ጊዲዴስ።

13

ታ ቃስ ዛራ ፄሊሺን ኢሲ ጎሌ ካፎይ ሳሎ ቦላ ፒራꬊሼ ጊታ ቃላን “ሃንኮ ኣቲዳ ሄꬑ ኪታንቻቲ ባ ዲንኬታ ጊሪስ ሲሲዛ ዎዴ ቢታ ቦላ ዲዛ ኣሳስ ኣዬ-ኣና! ኣዬ-ኣና! ኣዬ-ኣና!” ጊሺን ሲያዲስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved