የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ራዕይ 7

1

ሄሳፌ ጉዬ ኦይዱ ኪታንቻታ ቢታ ቦላ ኦይዱ ባጋራ ኤቂዳይታ ቤያዲስ። ኢስቲካ ቢታ ቦላ ጊዲን ዎይኮ ኣባ ቦላ ዎይኮ ሚꬃ ቦላ ኣይ ጫርኮይካ ጫርኮንታ ማላ ኦይዱ ባጋራ ዪዛ ቦሻ ጫርኮ ዉርሲ ኦይኪዳ።

2

ዴዖ ፆሳ ማታማ ኦይኪዳ ሃራ ኪታንቻይ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋራ ሃ ዪሺን ታ ቤያዲስ። ቢታኔ ኣባ ቆሃናስ ኢስታስ ጎዳቴꬂ ኢሜቲዳ ኦይዱ ኪታንቻታ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ፥

3

“ኑኒ ኑ ጎዳ ኦሳንቻታ ሊጴ ቦላ ማታሜ ዎꬃና ጋካናስ ቢታ ቦላ ጊዲን ዎይኮ ኣባ ጊዶን ዲዛይታ ጊዲን ዎይኮ ሚꬃታ ጊዲንካ ሄይታንታ ቆሆፒቴ” ጊ ዋሲዴስ።

4

ታካ ማታሜይ ኢስታ ቦላ ዎꬊዳይታ ቆዳ ሲያዲስ። ኢስራዔሌ ኣሳ ኮቻ ኡባፌ ማታሜይ ኢስታ ቦላ ሾጬቲዳይታ ቆዳይ ፄታኔ ኦይዱ ታማኔ ኦይዱ ሺ ኣሳ።

5

ዩሁዳ ቆሞፌ ማታሜይ ኢስታ ቦላ ሾጬቲዳይቲ፥ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ሮቤሌ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ጋዴ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥

6

ኣሴሬ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ኒፍታሌሜ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ሚናሴ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥

7

ሲሞና ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ሌዌ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ዪሳኮሬ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥

8

ዛቢሎኔ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ዮሴፌ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ፥ ቢኒያሜ ቆሞፌ ታማኔ ናምዑ ሺ።

9

ሄሳፌ ጉዬ ታ ፄሊሺን ቆዳይ ባይንዳ ዳሮ ዴሬይ ዲዛይሳ ቤያዲስ። ሄይታንቲካ ዴሬፔ፥ ዱማ ዱማ ቆሞፌ፥ ዱማ ዱማ ዛርኬፌኔ ዱማ ዱማ ቃላ ሃሳዪዛይታፔ ሺቄቲዳይታ። ሄይቲ ዉሪ ቦꬃ ማይዖ ማይዒዲ ዛምባ ሃይꬅ ባ ኩሼን ኦይኪዲ ኣልጋ ሲንꬃኒኔ ዶርሳዛ ሲንꬃን ኤቂዳ።

10

ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ኣቶቴꬂ ኣልጋ ቦላ ኡቲዳ ኑ ጎዳፔኔ ዶርሳዛፔኮ!” ጊዳ።

11

ኢዛ ኪታንቻቲ ዉሪካ ኢዛ ኣልጋስ፥ ጪማታኔ ኦይዱ ዶዓታ ዩይ ኣꬊ ኤቂዳ ኣልጋዛ ሲንꬃን ጉፋኒዲ ፆሳስ ጎይኒዳ።

12

“ኣሚን! ሳባይ፥ ጊታቴꬂ፥ ኤራቴꬂ፥ ጋላታይ፥ ቦንቾይ፥ ዎልቃይኔ ሚኖቴꬂ ኑ ጎዳስ ፆሳስ ሜርናፔ ሜርናስ ጊዶ። ኣሚን!” ጊዳ።

13

ጪማታ ጊዶፌ ኢሳዴይ ታኮ ሲሚዲ ታና “ሃይቲ ቦꬃ ማይዖ ማይዒዳይቲ ኦናንቴ? ኢስቲ ኣዋፔ ዪዳይቴ?” ጊዴስ።

14

ታካ “ጎዳዉ! ኔ ኤራሳ” ጋዲስ። ኢዚካ ታስ “ሃይቲ ዎልቃማ ዋዬዛ ካንꬂዲ ዪዳይታ። ኢስቲ ባ ማዮካ ዶርሳ ሱꬃን ሜጪ ጌሺዳ።

15

ሄሳ ጊሽ ፆሳ ኣልጋ ሲንꬃን ዴዒዲ ቃማኔ ጋላስ ኢዛ ኬꬃን ኢዛስ ኦꬄቴስ። ኣልጋ ቦላ ኡቲዳይሲ ባ ቦንቾራ ቤቲዲ ኢስታስ ኩዋሶ ጊዳና።

16

ሃይሳፌ ጉዬ ኢስቲ ጋፌቴና፥ ሳሞቴቴና፤ ኣዋ ኣርሼ ሴላይካ ኢስታ ቦቼናኔ ሆምቤይካ ኢስታ ሆምቤና።

17

ኣልጋዛስ ጊዶ ኣዳን ኡቲዳ ዶርሳይ ኢስታ ሄሚዛዴ ጊዳና። ኢስታካ ጌዴ ዴዖ ሃꬃ ፑልቶይ ዲዛሶ ካሌꬃና። ፆሲ ኢስታ ኣይፌፔ ኣፉንꬃ ቁጫና” ጊዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved