የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ራዕይ 17

1

ላፑን ፁዓታ ባ ኩሼን ኦይኪዳ ላፑን ኪታንቻታፔ ኢሶይ ሃ ታኮ ዪዲ ታስ “ሃ ያ፥ ዳሮ ሃꬃታ ቦላ ኡቲዳ ሄ ኢታ ላይማ ማጫሳይ ቦላ ጋኪዛ ፒርዳ ታ ኔና ቤሳና።

2

ቢታ ቦላ ዲዛ ካዎቲ ዉሪካ ኢዚራ ላይማቲዳ። ቢታ ቦላ ዲዛ ኣሳይካ ኢዚ ላይማቴꬃ ዎይኔ ጫጄን ማꬆቲዴስ” ጊዴስ።

3

ሄሳፌ ጉዬ ኪታንቻዚ ታና ኣያናን ዱጌ ባዞ ቢታ ኤፊዴስ። ኢዛ ኣሳቴꬃዚ ኩሜꬅ ጫሻ ሱንꬃን ፃፌቲዳ ላፑን ሁዔቲኔ ታሙ ካጬቲ ዲዛ ኢሲ ዞዖ ዶዓዛ ቦላ ኡቲዳ ኢሲ ማጫሳዮ ቤያዲስ።

4

ሄ ማጫሳያ ጋላልዖ ማላ ማይዖኔ ዞዖ ማይዖ ማይዓዱስ፤ ዎርቃን፥ ቦንቾ ሹቻኒኔ ኢንቆ ጌቴቲዛ ኣልዖ ሚሺ ማይዓዳ ጶላዉስ፤ ኢዛ ባ ኩሼን ቃስ ኢታ ሹኒዛ ሚሺኔ ባ ቱና ላይማቴꬂ ኢዛን ኩሚዳ ዎርቃ ፁዓ ኦይካ ኡታዱስ።

5

ኢዚ ሊጴ ቦላ “ፁራ፥ ላይማቲዛይታሲኔ ቢታ ቦላ ቱና ኦꬂዛይታስ ኣዮ ዎጋ ባቢሎኔ” ጌቴቲዛ ሱንꬂ ፃፌቲ ኡቲዴስ።

6

ሂና ሄ ማጫሳያ ጌሻታ ሱꬃኒኔ ዬሱሳ ሱንꬃን ሃይቂዳ ኣሳ ሱꬃን ማꬆቲዳሮ ታኒ ቤያዲስ። ታ ኢዞ ቤያዳ ዳሮ ማላሌታዲስ።

7

ጊዶ ኣቲን ኪታንቻዚ ቃስ ታና “ኔ ኣዛስ ማላሌታይ? ሃ ማጫሳያ ፁራ ዮዖኔ ኢዛ ኢስታ ቦላ ኡቲዳ ላፑን ሁዔታኔ ታሙ ካጬቲ ኢዛስ ዲዛ ዶዓዛ ፁራ ታ ኔስ ቆንጪሳና።

8

ኔ ቤዪዳ ዶዓዚ ካሴካ ዲዛይሳኮ ሺን ሃዒ ዴና። ኢዚ ጉዬፔ ጪማ ኦላ ጊዶፌ ኬዛናኔ ጌዴ ꬋዮሶ ባና፤ ኣላሜይ ሜꬌቶሳፔ ኢስታ ሱንꬂ ዴዖ ማፃፋን ፃፌቶንታ ቢታ ቦላ ዲዛ ኣሳይ ሄ ዶዓዚ ካሴካ ዲዛይሳ ሃዒ ቃስ ዶንታይሳ ጉዬፔ ያናይሳ ጊዲዳይሳ ቤዪዲ ማላሌታና።

9

“ዩሺ ቆፒዛ ኤራ ኣሲ ኮዬቲዛይ ሃኒና። ላፑን ሁዔቲ ሄ ማጫሳያ ኢስታ ቦላ ኡቲዳ ላፑን ዙማታ። ሄይቲካ ላፑን ካዎታኮ።

10

ሄ ላፑን ካዎታፔ ኢቻሻቲ ኩንዲዳ። ኢሶይ ሃዒ ዴስ። ሃንኮይሲ ቃስ ቡሮ ዪቤና። ኢዚ ዪዲ ጉꬃ ዎዴ ታካናስ ቤሴስ።

11

ኦስፑንꬆ ካዎዚ ካሴ ዲዛዴ ሺን ሃዒ ቃስ ባይንዳ ዶዓኮ። ኢዚ ላፑናታፔ ኢሳ። ኢዚካ ጌዴ ꬋዮሶ ባና።

12

“ኔ ቤዪዳ ታሙ ካጬቲ ቡሮ ካዎቶንታ ታሙ ካዎታ። ጊዲኮካ ኢስቲ ሄ ዶዓዛራ ኢሲፌ ኢሲ ሳቴስ ዶዓዛራ ካዎታናስ ካዎቴꬃ ዎልቃ ዴማና።

13

ሄ ታሙ ካዎታስ ኢሲ ቆፋይ ዴዓና። ኢስቲ ባ ዎልቃኔ ባ ጎዳቴꬅ ሄ ዶዓዛስ ኣꬂ ኢማና።

14

ኢስቲ ዶርሳዛ ቦላ ኦላ ዴንꬃና ሺን ዶርሳዚ ጎዳታስ ጎዳኔ ካዎታስ ካዎ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ኢስታ ፆናና። ኢዛራ ዲዛይቲ ፄይጌቲዳይታ፥ ዶሬቲዳይታኔ ኣማኔቲዳይታ” ጊዴስ።

15

ሄ ኪታንቻዚካ ታስ “ሃ ላይማ ማጫሳያ ኢስታ ቦላ ኡታ ዲሺን ኔኒ ቤዪዳ ሃꬃታ፥ ዴሬታ፥ ኣሳታ፥ ዱማ ዱማ ቆሞታ ቃሴካ ዱማ ዱማ ቃላን ሃሳዪዛይታ።

16

ሄ ዶዓዚኔ ኔ ቤዪዳ ታሙ ካጬቲ ሄ ላይማ ማጫሳዮ ኢፄቴስ። ኢስቲ ኢዞ ꬋዮሶ ጋꬃና፤ ካሎ ሜላ ኣሻና፤ ኢስቲ ኢዚ ኣሾ ማናኔ ኢዞ ታማንካ ፁጋና።

17

ባ ቆፋ ፖላናስ ሃይሳꬆ ኦꬃና ማላ ሄሳ ሄ ቆፋ ኢስታ ዎዝናን ዎꬂዳይ ፆሳ። ሄሳ ጊሽ ፆሳ ቃላይ ፖሌታና ጋካናስ ኢስቲ ቆፋን ኢሲኖ ጊዳና። ባ ካዎቴꬃ ጎዳቴꬃካ ሄ ዶዓዛስ ኣꬂ ኢማና።

18

ኔ ቤዪዳ ማጫሳያ ቢታ ካዎታፔ ቦላራ ካዎታና ዲዛ ዎጋ ጊታ ካታማዮ” ጊዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved