የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

1 ዮሐንስ 3

1

ኑኒ ፆሳ ናይታ ጌቴታና ማላ ኣዋይ ዳርሲ ሲቂዳ ኢዛ ሲቆይ ኑስ ኣይ ማላ ጊታኮኔ ኣኔ ቤዪቴ! ቱሙካ ኑ ኢዛ ናይታ። ኣላሜይ ኑና ኤሮንታ ኣጊዳይ ኢዛ ኤሮንታ ኣጊዳ ጊሻሳ።

2

ታ ኢሻቶ! ኑኒ ሃዒ ፆሳ ናይታ፤ ቡሮ ኑ ኣይ ሃናናኮኔ ሃዒ ቆንጪቤና፤ ኪርስቶሲ ቆንጪዛ ዎዴ ኑ ኢዛ ቤያናኔ ኑካ ኢዛ ሚሳታናይሳ ኑ ኤሮስ።

3

ሃይሳ ኢዛን ሂዶታ ኦꬂዛይ ዉሪ ኢዚ ጌሽ ጊዲዳ ማላ ባና ጌሼስ።

4

ናጋራ ኦꬂዛይ ዉሪካ ማካላ ኦꬄስ፤ ናጋራይካ ማካላ።

5

ኢዚ ናጋራ ꬋይሳናስ ቆንጪዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ኢዛን ናጋራይ ባዋ።

6

ኢዛን ዲዛ ኣሲ ኦኒካ ናጋራ ኦꬄና። ናጋራ ኦꬂዛዴይ ኦኒካ ጊዲኮ ኢዛ ቤይቤና ዎይኮ ኤሪቤና።

7

ታ ናይቶ! ኢንቴና ኦኒካ ባሌꬆንታ ማላ ናጌቲቴ። ኢዚ ፂሎ ጊዲዳ ማላ ፂሎ ኦꬂዛዴይካ ፂሎ።

8

ናጋራ ኦꬂዛይ ፃላዔፔ፤ ጋሶይካ ፃላዔይ ኮይሮፔካ ናጋራ ኦꬂዛዴ። ፆሳ ናይ ቆንጪዳይካ ፃላዔ ኦሶ ላላናሳ።

9

ፆሳፌ ዬሌቲዳይ ዉሪ ናጋራ ኦꬄና። ፆሳ ዜሬꬂ ኢዛን ዲዛ ጊሺኔ ኢዚ ፆሳፌ ዬሌቲዳ ጊሽ ናጋራ ኦꬃና ዳንዳዬና።

10

ፆሳ ናይቲኔ ፃላዔ ናይቲ ሻኬቲ ኤሬቴዛይ ሄሳና። ፂሎ ኦꬆንታይኔ ባ ኢሻ ሲቆንታይ ዉሪ ፆሳፌ ጊዴና።

11

ኢንቴ ኮይሮ ሲዪዳራ “ኑ ኑ ጋርሳን ሲቄታና ቤሴስ” ጌቴቲዳ ኪታያ ሃኖ።

12

ኢታ ባጋ ጊዲዲ ባ ኢሻ ዎꬊዳ ቃዬሌ ማላ ጊዶፒቴ። ኢዚ ኣዛስ ዎꬊዴ? ጋሶይካ ኢዛ ኦሶይ ኢታ፤ ኢሻ ኦሶይ ሎዖ ጊዲዳ ጊሻሳ።

13

ታ ኢሻቶ! ኢንቴና ኣላሜ ኣሳይ ኢፂኮ ማላሌቶፍቴ።

14

ኑኒ ኑ ኢሻታ ዶሲዛ ጊሽ ሃይቆፔ ጌዴ ዴዖን ፒኒዳይሳ ኑ ኤሮስ። ሲቆይ ባይንዳዴይ ዉሪ ሃይቆ ጊዶን ዴስ።

15

ባ ኢሻ ኢፂዛዴይ ሼምፖ ዎꬊዳ ኣሳ። ሼምፖ ዎꬊዳዴስ ሜርና ዴዖይ ባይንዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ።

16

ዬሱስ ኪርስቶሲ ባ ሼምፖ ኑ ጊሽ ኣꬂ ኢሚዳ ጊሽ ሲቆይ ኣዛኮኔ ኑ ሄሳን ኤሮስ። ኑካ ኑ ሼምፖ ኑ ኢሻታ ጊሽ ኣꬂ ኢማናስ ኑስ ቤሴስ።

17

ሚሺ ዲዛዴይ ኦኒካ ባ ኢሻይ ዋዬቲሺን ቤዪዲ ኢዛስ ሚሼቶንታ ኣጊኮ ፆሳ ሲቆይ ኢዛን ዋኒ ዳኔ?

18

ታ ናይቶ! ቱሙ ኦሶንፔ ኣቲን ጮ ዱናኒኔ ቃላን ፃላላ ሲቄቴꬅ ኣኔ ኣጎስ።

19

ኑኒ ቱሙ ባጋ ጊዲዳይሳ ሃይሳን ኤሮሲኔ ኑ ዎዝናካ ኢዛ ሲንꬃን ሼምፒሶስ።

20

ሄሲካ ኑ ዎዝናይ ኑ ቦላ ፒርዲዛ ሚሻን ኡባን ፆሲ ኑ ዎዝና ቆፋፔ ቦላራ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ዉርሲ ኤሬስ።

21

ታ ኢሻቶ! ኑ ዎዝናይ ኑ ቦላ ፒርዶንታ ኣጊኮ ኑስ ፆሳ ሲንꬃን ባቢዛ ሚሺ ዴና።

22

ኑ ኣዛዞታ ናጊዛ ጊሺኔ ኢዛ ኡፋይሲዛዝ ኦꬂዛ ጊሽ ኑ ኢዛ ዎሲዛዝ ዉርሲ ኑ ኢዛፔ ኤካና።

23

ኢዛ ኣዛዞይካ ኑ ኢዛ ናዛ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማናናሲኔ ኢዚ ኑና ኣዛዚዳ ማላ ኑኒ ኑ ጊዶን ዶሴታና ማላሳ።

24

ኢዛ ኣዛዞታ ናጊዛይቲ ዉሪ ኢዛን ዴቴስ፤ ኢዚካ ኢስታን ዴስ። ኢዚ ኑናን ዲዛይሳ ኑ ኢዚ ኑስ ኢሚዳ ኣያናን ኤሮስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved