የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

1 ጢሞቴዎስ 6

1

ፆሳ ሱንꬂኔ ኢዛ ቲሚርቴይ ጫዬቶንታ ማላ ኣይሌቴꬃ ቃምባራ ጊዶን ዲዛይቲ ዉሪ ባ ጎዳስ ኩሜꬃ ቦንቾይ ቤሲዛይሳ ኤሬቶ።

2

ኣማኒዛ ጎዳቲ ዲዛ ኣማኒዛ ኣሽካራቲ ጎዳቲ ኢስታስ ኢሻታ ጊዲዳ ጊሽ ጎዳታስ ቤሲዛ ቦንቾ ኢሜቶ። ሃራፔካ ኢስታ ኦሶን ማዴቲዛ ኣማኒዛ ጎዳቲ ኢስታስ ዶሴቲዳይታ ጊዲዳ ጊሽ ኔካ ሃይታንታ ማላ ዮዖታ ታማርሳናሲኔ ዞራናስ ቤሴስ።

3

ኦኒካ ዎርዶ ቲሚርቴ ታማርስኮ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሎዖ ቃላኔ ኣያና ቱማቴꬃ ሚኒሲዛ ቲሚርቴራ ጋጎንታይሳ ጊዲኮ፥

4

ሄሳዴይ ኦቶሬቴꬃን ኩሚዴሲኔ ኣይኮካ ዩሺ ቆፔና። ኢሲ ኢሲ ቃላታ ጊሽ ፓላሜታናሲኔ ኦዬታናስ ኢታ ኣሞይ ኢዛን ዴስ። ሄይቲካ ቃናቴቴꬅ፥ ኦሽ፥ ጫሽ፥ ኢታ ሲꬌ ካሌꬄቴስ።

5

ቱማይ ኢስታፌ ኤኬቲ ጊዲን ኤራይስ ኣያና ኦሶን ዎꬌ ዴማና ሚሳቲዛ ኣሳታኔ ቆፋ ፓጬ ኣሳታ ጊዶን ጎሼቲዲ ዱፆንታ ኦሽ ኤሄቴስ።

6

ጊዶ ኣቲን ቱሙ ኣያና ኣስ ጊዴꬅ ኑስ ዲዛይሳን ዎፑ ጊዲ ዱሳራ ጊታ ዎꬌ።

7

ጋሶይካ ኑ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ዪሼ ኣይኮካ ኤኪ ዪቤኮ፤ ቢሼካ ቃሴ ኣይኮካ ኤኪ ቦኮ።

8

ጊዶ ኣቲን ኑስ ማናይሲኔ ኑ ማይዓናይስ ዲኮ ጊዳና።

9

ዱሬ ጊዳናስ ኮዪዛይቲ ጊዲኮ ጌዴ ፓጬኒኔ ናርፃን ጌሊዲ ኦይኬቲዛይሳ ማላ ዳሮ ሃዳኒኔ ኢታ ኣሞን ኡንዔቴቴስ።

10

ጋሶይካ ሚሻ ሲቆይ ኢታቴꬅ ኡባስ ፃጶ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዱሬ ጊዳና ጊዲ ኣሞፔ ዴንዲዳይሳን ኣማኖ ኦጌፔ ባሌቲዲ ሃራሶ ቢዳኔ ባርካ ባና ዳሮ ሜቶ ጊዶ ጌልꬂዳ።

11

ኔኖ ፆሳ ኣሶ! ኔ ሄሳ ኡባፌ ባቃታ። ፂሎቴꬅ፥ ቱሙ ኣያናን ዱስ፥ ኣማኖ፥ ሲቆ፥ ዳንዳያኔ ኣሽኬቴꬅ ካላ።

12

ኣማኖ ባፄ ሎዔꬃ ባፄታ። ዳሮ ማርካታ ሲንꬃን ሎዖ ኣማኔቴꬃን ኔ ማርካቲዳይሳኔ ኔ ኢዛስ ፄይጌቲዳ ሜርና ዴዖዛ ሎዔꬃ ኦይካ።

13

ኡባስካ ዴዖ ኢሚዛ ፆሳ ኣቻን ሄሳꬆካ ጳንፆሳ ጲላፆሳ ሲንꬃን ቱማ ማርካቲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሲንꬃን ታ ኔና ሃዳራ ጊዛይ፥

14

ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጫና ጋካናስ ኔስ ኢሜቲዳ ኦሶዛ ዎሶይ ባይንዳ ኔ ፖላና ማላ።

15

ሄ ቆንጬꬃይ ኣንጄቲዳይሲ ባርካ ኡባ ሃሪዛይሲኔ ካዎታ ካዎይ፥ ጎዳታስ ጎዳይ ኢዚ ባ ዎዴን ቤሳና።

16

ኢዚ ፃላ ሃይቆንታይሳ። ኦኒካ ሺቃናስ ዳንዳዮንታ ፖዖ ጊዶን ዴስ። ኢዛ ቤዪዳ ኣሲ ኦኒካ ባዋ፥ ቤያና ዳንዳዪዛዴይካ ዴና። ኢዛስ ዎልቃይኔ ቦንቾይ ሜርናፔ ሜርናስ ጊዶ። ኣሚን።

17

ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዱሬቲዳይቲ ኦቶሬቶንታ ማላ ኣዛዛ፤ ኑ ኡፋዬታና ማላ ዉርሲካ ዳርሲ ቲርፊሲዲ ኑስ ኢሚዛ ፆሳን ኣቲን ኣማንꬆንታ ሚሻን ኣማኔቶንታ ማላ ኣሳስ ዮታ።

18

ሎዖ ኦꬃና ማላኔ ሎዖ ኦሶን ዱሬታ ጊዳና ማላ፥ ኪያታኔ ሻኪ ኢማናስ ዶሲዛይታ ጊዳና ማላ ኣሳ ኣዛዛ።

19

ሄሳꬆካ ቱሙ ጊዲዳ ዴዖ ዴማና ማላ ቡሮፔ ያና ዎዴስ ኣሳይ ሚኖ ፃጶ ጊዲዛ ሃሮ ኤራይስ ሺሻና።

20

ፂምቶሳ፥ ኔ ሃዳራ ኤኪዳይሳ ዉርሳ ናጋ። ፆሳ ቦንቺሶንታ ሃዳ ዱና ሎምዑ ሎምዓፔኔ ዎርዶ ኤራቴꬅ ጌቴቲዛ ኣሲ ባፔ ሜꬊ ኬሲዳ ቲሚርቴፌ ሃካ።

21

ኑስ ሄሳ ማላ ኤራቴꬅ ዴስ ጊዛ፥ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሄሳꬆ ኦሶን ኣማኖ ኦጌፔ ባሌቲዳ። ፆሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved