የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

2 ተሰሎንቄ 13

1

ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ኢሻታ ማላ ዶሴቲቴ።

2

ኢማꬃ ሞኮ ባሎፒቴ፤ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሄሳꬆ ኦꬂሼ ኤሮንታ ኪታንቻታ ኢማꬃቴꬅ ሞኪ ኤኪዳ።

3

ቃሾ ኬꬃን ዲዛይታራ ኢንቴካ ቃሼቲዳ ማላ ኢስታስ ቆፒቴ። ሄሳꬆካ ኣሳ ኩሼን ዋዬቲዛይታራ ኢንቴካ ዋዬቲዛ ማላ ኢስታስ ቆፒቴ።

4

ኤኮይ ጌሎይ ኡባ ኣሳ ኣቻን ቦንቼቶ። ኢንቴ ሂꬄይ ጌሽ ጊዶ። ጋሶይካ ላይማ ኣሞይ ዲዛይታኔ ላይማቲዛይታ ቦላ ፆሲ ፒርዳና።

5

ሚሻ ሲቆፔ ናጌቲቴ። ኢንቴስ ዲዛይሲ ጊዳና፤ ሄሳስ ጋሶይ ፆሲ “ታ ኢንቴና ሙሌካ ኣጊኬኔ ዬጊኬ” ጊዴስ።

6

ሄሳ ጊሽ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ኑኒ “ጎዳይ ታስ ማዶ፤ ታ ባቢኬ። ታና ኣሲ ኣይ ኦꬃና ዳንዳዪዜ?” ጎስ።

7

ኢንቴስ ፆሳ ቃላ ኮይሮፔ ዮቲ ካሌꬂዛይታ ባሎፒቴ። ኢስታ ዱሳን ቤቲዛ ሎዖ ኣይፌይ ዲዛይሳ ዩሺ ቆፒቴ። ኢንቴካ ኣማኖን ኢስታ ሚሳቲቴ።

8

ዬሱስ ኪርስቶሲ ሃቺካ ዎንቶካ ሜርናስካ ኢዚ ኢዛኮ!

9

ዱማ ዱማ ኢማꬃ ቲሚርቴ ኤኮፍቴ፤ ኑ ዎዝናይ ሚኒ ኤቂዛይ ፆሳ ኪያቴꬃን ኣቲን ካꬃ ዎጋ ናጎን ጊዴና። ሄሳ ሄ ዎጋ ናጊዛይቲካ ኢዛን ጎዔቲቤቴና።

10

ኑስ ያርሾሶይ ዴስ። ጊዲኮካ ዱንካኔዛ ጊዶን ኦꬂዛ ቄሴቲ ሄ ያርሾሶዛ ቦላ ዲዛ ካꬃፌ ኤኪ ሞንታ ማላ ዲጌቲዳ።

11

ቄሴታ ሃላቃይ ናጋራ ቴቂዛ ሜሄ ሱꬅ ኤኪዲ ኡባፌ ዱማ ጌቴቲዛ ኪፊሌ ጌሌስ። ሜሄታ ኣሾይ ጊዲኮ ካታማፔ ካሬን ፁጌቴስ።

12

ሄሳꬆካ ዬሱሲ ባ ሱꬃ ባጋራ ኣሳ ጌሻናስ ካታማ ፔንጌፌ ካሬን ሜቶ ቤዪዴስ።

13

ሄሳ ጊሽ ኑካ ኢዚ ቶኪዲ ካዉሻቴꬃ ቶኪዳ ኑ ዲዛሶፔ ጌዴ ኢዛኮ ካሬ ኣኔ ኬዞስ።

14

ጋሶይካ ሃይሳን ኤቂ ዳና ካታማይ ኑስ ዴና። ጊዶ ኣቲን ቡሮ ሲንꬃፌ ያና ካታማዮ ናጎስ።

15

ሄሳ ጊሽ ኡባ ዎዴ ጋላታ ያርሾ ሄሲካ ኢዛ ሱንꬃስ ማርካቲዛ ኑ ዱናፔ ቤቲዛ ኣይፌ ጊዲዳዝ ዬሱሳ ባጋራ ፆሳስ ኣኔ ሺሾስ።

16

ቃሴካ ሎዖ ኦሶኔ ኢንቴስ ዲዛይሳፌ ሃራታስ ኢሞ ባሎፒቴ። ፆሲ ሄይታንታ ማላ ያርሾን ኡፋዬቴስ።

17

ኢንቴና ካሌꬂዛይታስ ኣዛዜቲቴኔ ሃሬቲቴ። ሄሳስ ጋሶይካ ኢንቴ ጊሽ ኢስታ ኣላፌቴꬃን ዳሮ ኦይቺዛ ጉዳይ ዲዛ ጊሽ ኢንቴ ሼምፖ ጊሽ ዳሮ ባፄቴቴስ። ሄሳ ጊሽ ኢስቲ ባ ኦꬂዛ ኦሶዛ ላንጬቲሼ ጊዶንታ ኡፋይሳን ኦꬃና ማላ ኢንቴ ኢስታስ ኣዛዜቲቴ። ኢንቴ ሄሳꬆ ሂስቶንታ ኣጊኮ ኢንቴስ ሎዔና።

18

ኑስካ ዎሲቴ። ኡባሶራካ ሎዖ ዱስ ዳናስ ላሞቲዛ ሎዖ ቆፋይ ኑስ ዲዛይሳ ኑ ሲꬎኮ።

19

ሃራፔካ ታ ኢንቴኮ ኤሌን ሲማ ባና ማላ ታስ ኢንቴ ዎሳና ማላ ሃዳራ ጋይስ።

20

ዶርሳታ ሄንꬃንቻይ ዎጋ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባ ሜርና ጫቆ ቃላ ሱꬃን ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ሳሮቴꬃ ፆሲ፥

21

ኢንቴ ኢዛ ሼኔ ፖላና ማላ ሎዔቴꬃን ኢንቴና ጊፂሶ። ፆሳ ኡፋይሲዛይሳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑናን ኦꬆ። ኢዛስ ሜርናፔ ሜርናስ ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚን።

22

ታ ኢሻቶ! ኢንቴስ ፃፊዳ ዞሬ ቃላይ ጉꬅ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ሃንቄቶንታ ማላ ታ ኢንቴና ሃዳራ ጋይስ።

23

ኑ ኢሻ ፂምቶሲ ቢርሼቲዳይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ኮያይስ። ኢዚ ኤሶን ታኮ ዪኮ ታ ኢዛራ ሄ ባዳ ኢንቴና ሄን ቤያና።

24

ኢንቴና ካሌꬂዛይታ ኡባታሲኔ ኣማኒዛ ኣሳ ኡባስ ታ ሳሮካ ዮቲቴ። ኢፃሊያን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳይካ ኢንቴና ሳሮ ጌስ።

25

ፆሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ። ኣሚን።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved