የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

1 ተሰሎንቄ 4

1

ሃዒ ዉርሴꬃን ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ፆሳ ኡፋይሳናስ ኢንቴ ዋኒ ዋኒ ዳና ቤሲዛኮኔ ኑ ኢንቴና ታማርሲዶስ። ቱማፔካ ኑ ታማርሲዳ ማላ ዴታ፤ ሄሳ ጊሽ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኑ ኢንቴና ዎሲዛይኔ ዞሪዛይ ሃይሳፌካ ኣꬊዛ ሃኖራ ኢንቴ ሲንꬄ ጉጃና ማላ።

2

ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዎልቃን ኑ ኢንቴስ ኣይ ኣዛዞ ኢሚዳኮኔ ኢንቴ ኤሬታ።

3

ፆሳ ሼኔይ ኢንቴ ላይማፔ ሃኪዲ ዱማታናሳ።

4

ቃሴ ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ባ ማቾ ጌሻቴꬃኒኔ ቦንቾን ኣይሶ ቤሲዛይሳ ሻኪ ኤሮ።

5

ሄሲካ ፆሴ ኣማኖንታ ኣይዛቤታ ማላ ላይማ ቃቄቴꬃን ጊዶፖ።

6

ሄሳ ማላን ኦኒካ ባሌቲዲ ባ ኢሻ ባሌꬆፎ፤ ጋሶይካ ሃይሳፌ ካሴ ኑ ኢንቴስ ዮቲዳ ማላኔ ናጌታናስ ኣኬኪሲዳ ማላ ጎዳይ ሄይታንታ ማላ ናጋራ ኦꬂዛ ኡባታ ቦላ ባ ሃንቆ ኤሃና።

7

ፆሲ ኑና ጌሻቴꬃስ ፄይጊዴስ ኣቲን ቱናቴꬃስ ፄይጊቤና።

8

ሄሳ ጊሽ ሃይሳ ሃ ዞሬዛ ካꬊዲ ኤኮንታዴይ ፂሎ ኣያና ኢዛስ ኢሚዳ ፆሳ ካꬌስ ኣቲን ኣስ ካꬊዛዴ ጊዴና።

9

ኢሻታ ሲቆቴꬃ ጊሽ ኢንቴስ ኦኒካ ፃፋናስ ኮሼና፤ ጋሶይካ ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ሲቄታና ማላ ኢንቴ ኢንቴ ባጋራ ፆሳፌ ታማሪዴታ።

10

ኩሜꬃ ማቂዶኒያን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ኢንቴ ዉርሲ ሲቂዛይስ ኤሬቲዳይሳ። ጊዶ ኣቲን ኑ ኢሻቶ! ሲንꬃ ባጋን ኢንቴ ሃይሳፌ ኣꬂ ሲቄታና ማላ ኑ ኢንቴና ዞሮስ።

11

ኑ ሃይሳፌ ካሴ ኢንቴና ኣዛዚዳ ማላ ኢንቴ ኢንቴ ኩሼራ ኦꬂቴ፤ ዎፑ ጊ ዲቴ፤ ኢንቴስ ጊዲዛይሳ ሎዔꬂ ፄሊቴ።

12

ሄሲካ ጋላስ ጋላስ ኢንቴ ዱሳይ ሃንኮ ኣማኖንታ ኣሳ ኣቻን ኢንቴና ቦንቺሳና ማላኔ ኢንቴ ኣይ ኣሳስካ ቶሆ ጊዶንታ ማላ።

13

ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኣሾን ሃይቂዳይታ ጊሽ ኤሮንታ ኣታና ማላ ኑ ኮዮኮ። ቃሴካ ሂዶታይ ባይንዳ ሃራ ኣሳታ ማላ ኢንቴ ካዮታና ማላ ኑ ኮዮኮ።

14

ዬሱሲ ሃይቂዲ ዴንዲዳይሳ ኑ ኣማኒዛ ጊዲኮ ዬሱሳ ኣማኒዳይታ ፆሲ ዬሱሳራ ሄሳꬆካ ዛሪ ሃ ዬዳና።

15

ኑ ጎዳ ቃላን ኢንቴስ ጊዛይ ሃይሳ። ኑኒ ሃይቆንታ ፓፃ ዲዛይቲኔ ጎዳይ ያና ጋካናስ ጋምዓናይቲ ካሴ ሃይቂዳይታፔ ሲንꬃቶኮ።

16

ጎዳይ ባ ሁዔራ ጊታ ኣዛዞን ኪታንቻታ ሃላቃ ጊሪሳራ ፆሳ ፁሩምባ ጊሪሳን ሳሎፔ ዎꬋና። ካሴ ኪርስቶሳ ኣማኒዲ ሃይቂዳይቲ ኢስቲ ካሴቲ ዴንዳና።

17

ሄሳፌ ጉዬ ኑ ቃሴ ፓፃ ዲዛይቲ ጎዳ ጫርኮ ቦላ ጋጋናስ ኢስታራ ኢሲፌ ሻራራ ዴንዳና፤ ሄሳꬆካ ኑ ሜርናስ ጎዳራ ዳና።

18

ሄሳ ጊሽ ሃይሳ ቃላን ኢሶይ ኢሳራ ሚኔቲቴ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved