ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ሮማ 7

1

ታ ኢሻቶ! ታኒ ዎጋ ኤሪዛ ኣሳታስ ዮታይስ። ዎጋይ ሼምፖራ ፓፃ ዲዛ ኣሳ ፃላላ ሃሪዛይሳ ኢንቴ ኤሬኬቲ?

2

ኢሲ ማጫሲ ኣዚና ጌሊኮ ባ ኣዚናራ ኢዛ ዎጋን ቃሼቲዛይ ኣዚናይ ፓፃ ዲዛ ዎዴ ጋካናሳ። ኣዚናይ ሃይቂኮ ኢዛ ማቾ ጊዲዛ ዎጋፔ ኣንጄታዉስ።

3

ጊዶ ኣቲን ኣዚናይ ፓፃ ዲሺን ኢዛ ሃራ ኣዚና ጌሊኮ ላይማ ጌቴታዉስ። ኣዚናይ ሃይቂኮ ቃሴ ሃራ ኣሲ ጌሊኮ ካሴ ኣዚና ዎጋፔ ኣንጄታዱስ ኣቲን “ላይማ” ጌቴቱኩ።

4

ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬃ ባጋራ ዎጋስ ሃይቂዴታ። ኢንቴ ሃይቆፔ ዴንዲዳ ኪርስቶሳ ባጋ ጊዲን ኑኒ ፆሳስ ኣይፌ ኣይፋናሳ።

5

ናጋራንቻ ሜꬌቴꬃ ሼኔን ኑ ዲዛ ዎዴ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኣይፌ ኑ ኣይፋና ማላ ዎጋይ ዴንꬄꬂዳ ናጋራ ኣሞይ ኑ ቦላ ኦꬂዴስ።

6

ሃዒ ጊዲኮ ካሴ ኑና ዋፂ ቃቺዳ ዎጋስ ሃይቂዳ ጊሽ ሄ ዎጋፔ ዎዜቲዶስ። ሄሲካ ካሴ ጬጋ ዎጋን ፃፌቲዳይሳን ጊዶንታ ዲሼ ኦራꬃ ኣያና ኦጌን ኑኒ ኦꬃናሳ።

7

ሂስቲን ኑ ኣይ ጊኖ? ባ ሁዔስ ዎጋይ ናጋራ? ሙሌካ ጊዴና። ዎጋ ባጋራ ጊዶንታኮ ናጋራይ ኣዛኮኔ ኑ ኤሮኮኮ ሺን፤ ዎጋይ “ኣሞቶፋ!” ጎንታኮ ኣሞይ ኣዛኮኔ ቱማፔ ታ ኤሪኬ።

8

ናጋራይ ቃሴ ዎጋፔ ኬዚዳ ኣዛዞይ ቤሲዳ ኦጌን ጎዔቲዲ ታ ጊዶን ዱማ ዱማ ኢታ ኣሞ ዴንꬄꬂዴስ። ዎጋይ ያናፔ ካሴ ናጋራይ ሃይቂዳዛ።

9

ዎጋይ ባይንዳ ካሴ ታኒ ፓፃ ዳይሲሺን ዎጋይ ዪን ቃሴ ናጋራይ ፓፃ ጊዲዴስ። ታ ጊዲኮ ሃይቃዲስ።

10

ኣስ ኣሻና ቆፌቲዳ ኣዛዞይካ ሃይቆ ኤኪ ዪዳይሳ ኤራዲስ።

11

ናጋራይ ዎጋ ባጋራ ቤቲዳ ጋሶን ጎዔቲዲ ታና ባሌꬂዴሲኔ ኣዛዞን ዎꬊዴስ።

12

ሄሳ ጊሽ ዎጋይ ባ ባጋራ ጌሻ። ኣዛዞይካ ጌሻ፤ ፂሎኔ ሎዖ።

13

ጊዶ ኣቲን ሎዖስ ሃኒዳይሲ ታስ ሃይቆስ ጊዲዴ? ሙሌካ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ናጋራይ ባ ናጋራቴꬃን ኤሬታና ማላ ሎዖ ጊዲዳ ሃኖ ባጋራ ታ ቦላ ሃይቆ ኤሂዴስ። ሄሲካ ናጋራይ ኣዛዞ ባጋራ ካሴፔ ኣꬂ ናጋራ ዳርሲዴስ።

14

ዎጋይ ኣያና ዮዖ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። ታ ቃሴ ናጋራስ ኣይሌ ማላ ባይዜቲዳ ኣሳ።

15

ታኒ ታ ኦꬂዛይሳ ኤሪኬ። ታ ኦꬃና ኮዪዛይሳ ኦꬃ ኤሪኬ ሺን ታ ኢፂዛ ሚሽ ኦꬃይስ።

16

ታ ኦꬃና ኮዮንታ ሚሽ ኦꬂዛ ጊዲኮ ዎጋይ ሎዖ ጊዲዳይሳ ታ ማርካታይስ።

17

ሄሳ ኦꬂዛይ ታና ጊዶንታ ታ ጋꬃን ዲዛ ናጋራይ ኦꬄስ።

18

ታናን ሄሲካ ናጋራንቻ ጊዲዳ ታ ሜꬌቴꬃ ጊዶን ኣይኮ ሎዖ ሚሽ ባይንዳይሳ ታ ኤራይስ። ሎዖ ኦꬃናስ ታስ ኣሞቴꬅ ዴስ ሺን ፖላ ኦꬃ ኤሪኬ።

19

ታ ኦꬂዛይ ኦꬃና ጋዳ ኮዪዛ ሎዖ ኦሶ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ታ ኦꬃና ኮዮንታ ኢታ ኦሶ ኦꬃይስ።

20

ታኒ ኦꬃናስ ኮዮንታይሳ ኦꬂዛ ጊዲኮ ሄሳ ኦꬂዛይ ታና ጊዶንታ ታ ጊዶን ዲዛ ናጋራ።

21

ሄሳ ጊሽ ሃይሲ ዎጋይ ኦሶን ዲዛይሲ ታስ ጌሊዴስ። ሄሲካ ታኒ ሎዖ ኦꬃና ኮያይሲሺን ኢታ ኦꬃይስ።

22

ታኒ ታ ጋꬃራ ፆሳ ዎጋን ኡፋዬታይስ።

23

ጊዶ ኣቲን ታ ኣሳቴꬃ ጊዶን ኦꬂዛ ናጋራ ዎጋይ ታና ቃቺ ኦይኪዲ ታ ቆፋ ዎጋራ ኦሌቲዛ ሃራ ዎጋይ ታ ኣሳቴꬃ ጊዶን ኦꬂሺን ቤያይስ።

24

ታ ኣይ ማላ ላፋ ኣሴ! ሃይሳ ሃይቆስ ኢሜቲዳ ኣሳቴꬃፌ ታና ኣሻናይ ኦኔ?

25

ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ጋላታይ ፆሳስ ጊዶ። ሂስቲኮ ታኒ ታ ባጋራ ታ ቆፋን ፆሳ ዎጋስ ኣይሌ ጊዳሼ ታኒ ታ ሜꬌቴꬃ ዎጋን ናጋራ ዎጋስ ኣይሌ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved