የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

የሐዋርያት ሥራ 1

1

ቶፊሎሳ፥ ዬሱሲ ኦꬃናሲኔ ታማርሳናስ ኦይኪዳይሳ ዉርሳ ታ ኔስ ኮይሮ ማፃፋን ፃፋዲስ።

2

ሄሲካ ኢዚ ፑዴ ዴንꬃ ጋላስ ጋካናስ ባ ዶሪ ኪቲዳይታስ ፂሎ ኣያና ባጋራ ኢዚ ኢስታስ ኢሚዳ ኣዛዞኮ።

3

ኢዚ ዳሮ ዋዬ ቤዪዳፔ ጉዬ ኢስታኮ ሺቂዲ ሃይቆፔ ዴንዳናይሳ ኢስታስ ዳሮ ማርካራ ቆንጪሲሼ ኦይዱ ታሙ ጋላስ ጋካናስ ኢስታስ ጋላስ ጋላስ ቤቲሼ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ዮቲዴስ።

4

ኢስታራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲ ዲሼ ኢስታ “ዬሩሳላሜፔ ኬዞፒቴ፤ ጊዶ ኣቲን ታ ኢንቴስ ዮቲሺን ኢንቴ ሲዪዳይሳ ታ ኣዋይ ኢሚዳ ኡፋይሳ ናጊቴ።

5

ዮሃኒሲ ሃꬃን ፃማቂዴስ ሺን ኢንቴ ቃስ ጉꬃ ዎዴፔ ጉዬ ፂሎ ኣያናን ፃማቄታና” ጊዲ ኣዛዚዴስ።

6

ኢስቲካ ኢሲ ቦላ ሺቄቲ ዲሼ “ጎዶ! ኔ ኢስራዔሌታ ካዎቴꬅ ዛራዳ ሃዒ ኤሳኔ?” ጊ ኦይቺዳ።

7

ኢዚካ ኢስታስ “ኣዋይ ባ ሼኔን ዎꬂዳ ዎዴ ኤሮይ ኢንቴስ ኢሜቲቤና።

8

ጊዶ ኣቲን ፂሎ ኣያናይ ኢንቴ ቦላ ዎꬊዳ ዎዴ ኢንቴ ዎልቃ ኤካና። ዬሩሳላሜንካ፥ ዩሁዳኒካ፥ ሳማሪያንካ ኡባሶን ቢታ ጋፃ ጋካናስ ኢንቴ ታስ ማርካታ ጊዳና” ጊዴስ።

9

ሄሳ ጊ ዮቲዳፔ ጉዬ ኢስቲ ፄሊሺን ፑዴ ሳሎ ዴንዲዴስ። ሳሎ ሻራይካ ኢስታ ኣይፌፔ ኢዛ ጌንꬂዴስ።

10

ኢዚ ቢሺን ኢስቲ ኢዛ ቲሺ ሂስቲ ፑዴ ሳሎ ፄሊሺን ቦꬃ ማይዖ ማይዒዳ ናምዑ ኣሳቲ ቆፖንታ ኢስታ ኣቻን ኤቂዲ፤

11

“ኢንቴኖ ጋሊላ ኣሳቶ! ኢንቴ ፑዴ ሳሎ ፄሊሼ ሃይሳን ኣዛስ ኤቂዴቲ? ሃይሲ ኢንቴ ማታፔ ፑዴ ሳሎ ዴንዲሺን ኢንቴ ቤዪዛ ዬሱሲ ሳሎ ኬዚሺን ኢንቴ ቤዪዳ ማላ ሄሳꬆካ ኢዚ ሃ ሲሚ ያና” ጊዳ።

12

ሄሳፌ ጉዬ ዳብራዛይቴ ጌቴቲዛ ዙማ ቦላፌ ዎꬊዲ ዬሩሳላሜ ሲሚዳ። ሄ ዙማይካ ዬሩሳላሜፔ ኢሲ ኪሎ ሜትሬ ማላ ሃኬስ።

13

ጌዴ ካታማዮ ጌሊዳ ዎዴ ካሴ ባ ዲዛ ኬꬃ ፖቄ ቦላ ኬዚዳ፤ ሄይቲካ ጴፅሮሳ፥ ዮሃኒሳ፥ ያቆቤ፥ ኢንዲራሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ቶማሳ፥ ባርቴሌሞሳ፥ ማቶሳ፥ ኢልፊዮሳ ና ያቆቤ፥ ባ ባጋ ማዲዛዴ ጌቴቲዛ ሲሞናኔ ያቆቤ ና ዩሁዳ።

14

ሄይቲ ዉሪካ ማጫሳታፔ ዬሱሳ ኣዮ ማራሚራ ሄሳꬆካ ኢዛ ኢሻታራ ኢሲ ዎዝናን ኢሲ ቦላ ቃንፆንታ ሚኒ ዎሲዳ።

15

ሄ ጋላሳታን ጴፅሮሲ ፄታኔ ናምዑ ታሙ ኣማኒዛ ኣሳ ጊዶን ኤቂዲ፥

16

“ታ ኢሻቶ! ዬሱሳ ኦይኪዳ ኣሳታ ካሌꬂ ኤሂዳ። ዩሁዳ ጊሽ ፂሎ ኣያናይ ካሴቲዲ ዳዉቴ ዱናን ሃሳዪዳ ጌሻ ማፃፋ ቃላይ ፖሌታና ኮሼስ።

17

ኢዚካ ኑፔ ኢሳዴ ማላ ታይቤቲዲ ሃይሳ ሃ ኦሶዛን ጌላናስ ቃዳ ዴሚዴስ” ጊዴስ።

18

ጊዲኮካ ሃይሳዴይ ባ ኢታ ኦሶን ዴሚዳ ሚሻን ጋዴ ሻሚዴስ፤ ሄንካ ባ ሊጴን ጉፋኒ ኩንዲን ኢዛ ኣሳቴꬃይ ጊዶፌ ጳልቄቲ ዎꬊዴስ፤ ኢዛ ማራጬይ ቢታ ቦላ ዛዜቲዴስ።

19

ሄሲካ ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣሳስ ኡባስ ሲዬቲዴስ። ቢታይካ ኢስታ ቃላራ “ኣኬልዳማ” ጌቴቲዴስ፤ ሄሳስ ቢርሼꬃይካ ሱꬃ ቢታ ጉሳ።

20

ጉጂዲካ ጴፅሮሲ “ማዛሙሬ ማፃፋን ‘ኢዛ ጋዴይ ሜላ ኣቶ፥ ኢዛን ኣይ ኣሲካ ዶፖ፤ ቃሴካ ኢዛ ዳናቴꬅ ሃራ ኣሲ ኤኮ’ ጌቴቲ ፃፌቲዴስ።

21

“ሄሳ ጊሽ ጎዳ ዬሱሲ ኑናራ ዲዛ ዎዴ ኡባን ኑናራ ኢሲፌ ዲዛይታ ጊዶፌ ኑ ኢሳዴ ዶራናስ ኮሼስ።

22

ሄሲካ ዮሃኒሳ ፂንቃቴፔ ሃ ሲሚን ዬሱሲ ኑፔ ሻኬቲ ዴንዲ ባና ጋካናስ ኑናራ ዲዛዴ ጊዳናስ ቤሴስ። ጋሶይካ ሃ ኣሳታፔ ኢሳዴይ ኑናራ ዬሱሳ ዴንꬃስ ማርካ ጊዳና ኮሼስ” ጊዴስ።

23

ሄሳ ጊሽ ባርሳባሳ ዎይኮ ዮስፆሳ ጌቴቲዛ ዮሴፌኔ ማቲያሳ ናምዓታ ሺሺዲ፥

24

“ጎዶ! ኔ ኣሳ ኡባ ዎዝና ኤራሳ፤ ሃይታ ናምዓታ ጊዶፌ ኔ ኦና ዶሪዳኮ ኢሳዴ ኑና ቤሳ።

25

ዩሁዳይ ዬጊ ቢዳሶን ሃ ኦሳ ኦꬃናዴኔ ሃዋሬ ጊዳናዴ ኔ ዶራ” ጊ ዎሲዳ።

26

ሄሳፌ ሳማ ዬጊን ሳማይ ማቲያሳስ ኬዚዴስ። ኢዚካ ታማኔ ኢሲ ሃዋሬታራ ኢሲፌ ታዪቤቲዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved