የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ዮሐንስ 7

1

ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ጋሊላ ጊዶን ዩዬቲዴስ። ጊዶ ኣቲን ዩሁዳን ዩያናስ ኮይቤና። ጋሶይካ ኣይሁዳቲ ኢዛ ዎꬋና ኮዪዛ ጊሻሳ።

2

ሄ ዎዴ ኣይሁዳታ ዳሴ ባዓሌይ ማቲ ኡቲዴስ።

3

ሄሳ ጊሽ ዬሱሳ ኢሻቲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ኔና ካሊዛይቲ ኔ ኦꬂዛ ኦሶዛ ቤያና ማላ ኔ ሃይሳፌ ዴንዳዳ ዩሁዳ ዴሬ ባ፤

4

ጋሶይካ ቆንጬን ኤሬታና ኮዪዛዴይ ባ ኦሶ ጌማን ኦꬄና። ኔካ ሃይታንታ ዉርሳ ኦꬃሼ ኔና ኣላሜን ቆንጪሳና ኮሼስ” ጊዳ።

5

ኢስቲ ሄሳ ጊዳ ጋሶይ ኢዛ ኢሻታካ ጊዲን ኢዛን ኣማኖንታይታ ጊዲዳ ጊሻሳ።

6

ዬሱሲካ ኢስታስ “ታ ዎዴይ ቡሮ ጋኪቤና፤ ኢንቴ ዎዴይ ጊዲኮ ኡባ ዎዴ ኢንቴስ ጊጋኮ።

7

ዴሬይ ኢንቴና ኢፃና ዳንዳዬና። ታና ጊዲኮ ኢፄስ፤ ጋሶይካ ታ ኣላሜ ኦሶይ ኢታ ጊዲዳይሳ ኢዛስ ማርካቲዛ ጊሻሳ።

8

ሃዒ ኢንቴ ጌዴ ባዓሌዛሶ ቢቴ። ታስ ዎዴይ ጋኮንታ ጊሽ ሃይሳ ሃ ባዓሌዛሶ ታ ቢኬ” ጊዴስ።

9

ሄሳ ጊዲ ዬሱሲ ጋሊላን ኣቲዴስ።

10

ጊዶ ኣቲን ኢዛ ኢሻቲ ባዓሌዛሶ ቢዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ቆንጬራ ጊዶንታ ቆታራ ባዓሌዛሶ ቢዴስ።

11

ኣይሁዳቲ “ኢዚ ኣዋን ዲዜ?” ጊሼ ባዓሌዛሶን ኮይዳ።

12

ዴሬይካ ኢዛ ጊሽ ጊዶራ ሳሱኪ ሃሳዬቲዴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ኢዚ ሎዖ ኣሳ” ጊሺን ባጋይ ቃሴ “ሎዖ ጊዴና። ኢዚ ዴሬ ባሌꬄስ” ጊዳ።

13

ጊዶ ኣቲን ኣይሁዳታ ዳናታስ ባቢዛ ጊሽ ኦኒካ ኢዛ ጊሽ ቆንጬን ሃሳይቤና።

14

ባዓሌዚ ዉራና ባጋ ጋኪሺን ዬሱሲ ፆሳ ኬꬄ ቢዲ ታማርሶ ኦይኪዴስ።

15

ኣይሁዳቲ “ሃይሲ ኣዴዚ ታማሮንታ ዲሼ ሃይሳ ዉርሲ ዎስቲ ኤሪዴ?” ጊዲ ማላሌቲዳ።

16

ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ “ታ ታማርሲዛ ቲሚርቴይ ታና ኪቲዳ ታ ኣዋፔ ታስ ኢሜቲዴስ ኣቲን ታፔ ጊዴና።

17

ታና ኪቲዳይሳ ሼኔ ኦꬃና ኮዪዛዴይ ዲኮ ሃይሲ ሃ ቲሚርቴይ ፆሳፌ ቤቲዳይሳ ዎይኮ ታ ታፔ ሃሳይዳይሳ ጊዲኮካ ኤራና።

18

ባፔ ሃሳዪዛዴይ ባ ቦንቾ ኮዬስ። ኪቲዳዴ ቦንቾ ኮዪዛዴይ ጊዲኮ ኢዚ ቱማንቻ። ዎርዶይ ኢዛ ቦላ ዴና።

19

ሙሴይ ኢንቴስ ዎጋ ኢሚዴስ ጊዴኔ? ጊዲኮካ ኢንቴ ጊዶን ዎጋ ናጊ ፖሊዳዴይ ኦኒካ ዴና። ኢንቴ ኣዛስ ታና ዎꬋና ኮዬቲ?” ጊዴስ።

20

ዴሬይካ ኢዛ “ኔ ቦላ ዳይዳንꬂ ዴስ! ኔና ዎꬋና ኮዪዛይ ኦኔ?” ጊዴስ።

21

ዬሱሲካ ኢስታስ “ታ ኢሲ ኦሶ ኦꬃዲስ፤ ኢንቴ ዉሪካ ሃኖ ሃ ኦሶይን ማላሌቴታ።

22

ሙሴይ ኢንቴስ ቃፃራ ዎጋ ኢሚዴስ፤ ሄ ዎጋይካ ኢሜቲዳይ ካሴ ኣዋታፔ ቤቲዴስ ኣቲን ሙሴፔ ጊዴና። ሂስቲን ሄኮ ኢንቴካ ሳምባታ ጋላሲካ ኣስ ቃፃሬታ።

23

ሂስቲኮ ሙሴ ዎጋይ ሻሬቶንታ ማላ ኣሲ ሳምባታ ጋላስ ቃፃሬቲዛዝ ጊዲኮ ሂስቲን ታ ሳምባታ ጋላስ ኣሳስ ኩሜꬃ ኣሳቴꬅ ፓꬂን ኣዛስ ታ ቦላ ሃንቄቴቲ?

24

ሱሬ ፒርዳ ፒርዲቴ ኣቲን ኣሳ ኣይፌሶ ፄሊዲ ማዶ ፒርዳ ፒርዶፍቴ” ጊ ዛሪዴስ።

25

ዬሩሳላሜ ኣሳፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ኢስቲ ዎꬋና ኮዪዛ ኣዴዚ ሃይሳ ጊዴኔ?

26

ሄኮ ኢዚ ቆንጬን ሃሳዬስ ሺን ኢስቲ ኢዛ ኣይኮካ ጊቤቴና። ሃይስ ፆሲ ኪቲዳዴ ጊዲዳይሳ ዳናቲ ቱሙ ኤሪዞሻ?

27

ሂስቲን ሃይሲ ኣዴዚ ኣዋ ኣሳኮኔ ኑ ኤሮስ። ፆሲ ኪቲዳዴይ ዪሺን ቃሴ ኢዚ ኣዋፔኮኔ ኤሪዛዴይ ኦኒካ ዴና” ጊዳ።

28

ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲሼ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ኢንቴ ታና ቱሙ ኤሬታ። ታ ኣዋፔ ዪዳኮኔ ኢንቴ ኤሬታ። ቃሴ ታኒ ታ ሼኔን ያቤኬ። ታና ኪቲዳይሲ ኢዚ ቱማንቻ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቃሴ ኢዛ ኤሬኬታ።

29

ታ ጊዲኮ ኢዛ ኣቻፌ ዪዳ ጊሺኔ ኢዚ ታና ኪቲዳ ጊሽ ታ ኢዛ ኤራይስ” ጊዴስ።

30

ሄሳ ዎዴ ኢዛ ኦይካናስ ኮይዳ፤ ጊዶ ኣቲን ቡሮ ዎዴይ ጋኪቤና ጊሽ ኦኒካ ኦይኪቤና።

31

ጊዲኮካ ዴሬዛፔ ዳሮይ ኢዛን ኣማኒዴስ። ኣሳይ “ፆሲ ኪቲዳዴይ ዪዛ ዎዴ ሃይሲ ኣዴዚ ኦሶ ማላታፔ ቦላራ ሃራ ኦꬃኔ?” ጊዴስ።

32

ኣሳይ ዬሱሳ ጊሽ ጋርሳራ ሳሱኬቲ ሃሳዬቲሺን ፋርሳዌቲ ሲዪዳ። ሄሳ ጊሽ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ፋርሳዌቲ ዬሱሳ ኦይካናስ ፆሳ ኬꬃ ፔንጌ ናጊዛይታ ዬዲዳ።

33

ሄ ዎዴ ዬሱሲ “ታ ኢንቴናራ ጉꬃ ዎዴ ዳሻና፤ ሄሳፌ ጉዬ ታና ኪቲዳይሳኮ ታ ሲማ ባና።

34

ኢንቴ ታና ኮያና ሺን ዴሜኬታ። ኢንቴ ታ ዲዛሶ ያናስ ዳንዳዬኬታ” ጊዴስ።

35

ሄሳ ጊሽ ኣይሁዳታ ዳናቲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ሃይሲ ኣዴዚ ኑ ዴሞንታ ማላ ኣዋ ባኔሻ? ኦኔ ኤሪዛይ ጊሪኬታ ጊዶ ላሌቲ ዲዛ ኣይሁዳታኮ ቢዲ ጊሪኬታ ታማርሳኔሻ?

36

ኢዚ ‘ኢንቴ ታና ኮያና ሺን ዴሜኬታ፤ ታ ዲዛሶ ኢንቴ ያናስ ዳንዳዬኬታ’ ጊሺን ሄሲ ኣይ ጉሴ?” ጊዳ።

37

ጊታ ባዓሌዛ ዉርሴꬃ ጋላስ ዬሱሲ ዴንዲ ኤቂዲኔ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ሃꬅ ሳሜቲዳዴይ ዲኮ ሃ ታኮ ዪዲ ኡዮ።

38

ጌሻ ማፃፋይ ጊዳ ማላ ታና ኣማኒዛዴፌ ዴዖ ሃꬃ ፑልቶይ ፑልታና” ጊዴስ።

39

ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ኢዛን ኣማኒዛይቲ ቡሮፔ ኤካና ፂሎ ኣያና ጊሻሳ። ጋሶይካ ዬሱሲ ቦንቼቲዛ ዎዴይ ቡሮ ጋኮንታ ጊሽ ፂሎ ኣያናይ ኢሜቲቤና።

40

ሄሳ ጊሽ ዴሬዛፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሄ ቃላ ሲይዲ “ያና ጊዛ ናቤይ ቱማፔ ሃይሳ” ጊዳ።

41

ሃራቲ “ሃይስ ፆሲ ኪቲዳዴ” ጊዳ። ባጋይቲ ቃሴ “ፆሲ ኪቲዳዴይ ጋሊላፔ ዋኒ ያኔ?

42

ፆሲ ኪቲዳዴይ ዳዉቴ ዜሬꬃፌ ዬሌታናይሳኔ ዳዉቴ ካታማ ቤቴሌሜፔ ያናይሲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲቤኔ?” ጊዳ።

43

ሄሳ ጊሽ ኢዛ ጋሶን ዴሬይ ባ ጊዶን ሻኬቲ ዎꬊዴስ።

44

ኢስታፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዛ ኦይካና ኮይዳ። ጊዶ ኣቲን ኦኒካ ኢዛ ኦይኪቤና።

45

ሄሳፌ ጉዬ ፆሳ ኬꬄ ናጊዛይቲ ቄሴታ ሃላቃታኮኔ ፋርሳዌታኮ ሲሚዲ ቢዳ። ኢስቲካ “ኣዛስ ኢዛ ኤኮንታ ዪዴቲ?” ጊዳ።

46

ዎታዳራቲካ ዛሪዲ “ሃ ኣዴዚ ሃሳዪዛይሳ ማላ ኣይ ኣሲካ ሃሳዪ ኤሬና” ጊዳ።

47

ፋርሳዌቲ ኢስታ “ኢንቴካ ባሌቲዴቲ?

48

ዳናታፔ ዎይኮ ፋርሳዌታፔ ኢዛ ኣማኒዳይቲ ዲዞሻ?

49

ሃይሲ ሙሴ ዎጋ ኤሮንታ ዴሬይ ቱማፔ ቃንጌቲዳይሳ” ጊዳ።

50

ሃይሳፌ ካሴ ዬሱሳኮ ቢዳ ፋርሳዌታፔ ኢሳ ጊዲዳ ኒቆዲሞሲ ኢስታስ

51

“ኑ ዎጋን ኢሲ ሞቴቲዛዴይ ባ ሞቶስ ዛሮ ኢሚን ሲዮንታኔ ኢዚ ኣይ ኦꬂዳኮኔ ኤሬቶንታ ዲሺን ፒርዳይ ፒርዴቲ ኤሪዜ?” ጊዴስ።

52

ኢስቲካ “ኔካ ጋሊላ ኣሴ? ጋሊላፔ ናቤይ ዴንዶንታይሳ ፒልጋዳ ጋካ ኤራ” ጊዳ።

53

ሄሳፌ ጉዬ ኢሶይ ኢሶይ ባሶ ቢዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved