አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011
← 18

ዮሐንስ 19

20 →
1

ሄሳፌ ጉዬ ጲላፆሲ ዬሱሳ ኤፊዲ ጋራፊሲዴስ።

2

ዎታዳራቲካ ኣጉንꬃ ዛዉዴ ፃፂዲ ዬሱሳ ሁዔን ዎꬂዳ፤ ዞዖ ካባካ ማይዚዳ።

3

ኢዛኮ ሺቂ ሺቂዲ “ኣይሁዳ ካዎ ሳሮ! ሳሮ!” ጊ ጊዲ ኢዛ ሻጋላን ባቂዳ።

4

ጲላፆሲ ቃሴካ ካሬ ኬሲዲ “ሄኮ ታ ኢዛ ቦላ ኣይኮ ሞሮካ ዴሞንታይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ኢዛ ኢንቴስ ሃ ካሬ ኬሳና” ጊዴስ።

5

ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ ኣጉንꬃ ዛዉዴ ሁዔን ዎꬂ ኤኪዲኔ ዞዖ ካባ ማይዒዲ ካሬ ኬዚዴስ። ጲላፆሲካ ኢስታስ “ሄኮ ኣዴዚ ሃይሲች!” ጊዴስ።

6

ቄሴታ ሃላቃቲኔ ኢስታ ኣሽካራቲ ዬሱሳ ቤዪዲ “ኔ ኢዛ ካቃ! ካቃ!” ጊሼ ዋሲዳ። ጲላፆሲ ቃሴ “ታ ታ ባጋራ ኢዛ ቦላ ኢሲ ሞሮካ ዴማቤኬ፤ ኮይኮ ኢንቴ ኤፊዲ ካቂቴ” ጊዴስ።

7

ኣይሁዳ ኣሳቲ ቃሴ “ኑስ ዎጋይ ዴስ፤ ሃይሲ ኣዴዚ ባና ፆሳ ና ጊዛ ጊሽ ኑ ዎጋ ማላ ኢዛስ ሃይቆይ ቤሴስ” ጊዳ።

8

ጲላፆሲ ሄሳ ኢስቲ ጊዛይሳ ሲይዲ ዳሮ ባቢዴስ።

9

ጌዴ ጊቤ ጌሊዲ ዬሱሳ “ኔ ኣዋፔ ያዲ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ዬሱሲ ቃሴ ኢዛስ ኣይ ዛሮካ ኢሚቤና።

10

ሄሳ ጊሽ ጲላፆሲ “ኔ ታስ ዮቲኪ? ታ ኔና ካቃናስ ዎይኮ ቢርሻ ዬዳናስ ጎዳቴꬂ ታስ ዲዛይሳ ኤሪኪ?” ጊዴስ።

11

ዬሱሲካ ኢዛስ ዛሪዲ “ሼኔይ ኔስ ፆሳፌ ኢሜቶንታኮ ኔስ ታ ቦላ ኣይ ጎዳቴꬂካ ዴናሺን፤ ጊዶ ኣቲን ታና ኔስ ኣꬂ ኢሚዳዴ ቦላ ጊታ ናጋራይ ዴስ” ጊዴስ።

12

ጲላፆሲ ሄሳ ዬሱሳ ሃሳያ ሲዪዳፔ ጉዬ ኢዛ ቢርሺ ዬዳና ኮዪዴስ ሺን ኣይሁዳታስ ባቢዳ ጊሽ ኢስቲ “ኔ ሃይሳ ኣዴዛ ቢርሺኮ ኦሮሜ ካዎ ቄሳሬ ባጋ ጊዳካ፤ ጋሶይካ ባና ባርካ ካዎꬂዛዴይ ዉሪ ቄሳሬስ ሞርኬ” ጊሼ ዉሪካ ዋሲዳ።

13

ጲላፆሲ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ዬሱሳ ጌዴ ካሬ ኬሲዲ “ሎቻ ሹች” ጌቴቲዛ ሶን ፒርዳ ዎምቦራን ኡቲዴስ። ሄ ፒርዳሶይ ኣይሁዳታ ቃላራ “ጋባታ” ጌቴቴስ።

14

ሄ ዎዴ ጋዴይ ኣሲ ፓዚጋ ባዓሌስ ጊጌቲዛ ጋላሳ። ዎዴይካ ጋላሳፌ ኡሱፑን ሳቴ ማላ ጊዲዴስ። ሄ ዎዴ ጲላፆሲ ኣይሁዳታ “ሄኮ ኢንቴ ካዎይ ሃይሲች!” ጊዴስ።

15

ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ቃስ “ጌዴ ዲጋ! ጌዴ ዲጋ! ካቃ!” ጊሼ ዋሲዳ። ጲላፆሲካ “ታ ኢንቴ ካዎ ካቆ?” ጊዴስ። ቄሴታ ሃላቃቲ ዛሪዲ “ኑስ ቄሳሬፔ ሃራ ካዎይ ዴና” ጊዳ።

16

ሄሳፌ ሲሚዲ ጲላፆሲ ዬሱሳ ካቃና ማላ ኢስታስ ኣꬂ ኢሚዴስ። ኢስቲካ ዬሱሳ ኦይኪ ኤኪ ኤፊዳ።

17

ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ባ ካቄታና ማስቃሌዛ ቶኪዲ “ኣሳ ሁዔ ጉጌ” ጌቴቲዛሶ ኬዚዴስ። ሄሶይ ኣይሁዳታ ቃላራ “ጎልጎታ” ጌቴቴስ።

18

ኢዛ ሄን ካቂዳ። ዬሱሳ ጊዶ ጌልꬂዲ ሃራ ናምዑ ኣሳታ ኢዛꬆ ሃዲሪሳራኔ ኡሻቻራ ካቂዳ።

19

ጲላፆሲ “ናዚሬቴ ዬሱሲ ኣይሁዳታ ካዎ” ጊዛ ቃላ ፃፊዲ ኢዛ ማስቃሌ ቦላ ኢዛስ ሁዔሶራ ቃጲዴስ።

20

ዬሱሲ ካቄቲዳሶይ ካታማስ ማታ ጊዲዳ ጊሽ ዳሮ ኣይሁዳ ኣሳይ ጲላፆሲ ፃፊዳይሳ ናቤቢዴስ። ፃፌቲዳይሲካ ኣይሁዳታ ቃላራ፥ ላቲኔ ጌቴቲዛ ቃላራኔ ጊሪኬ ቃላራ።

21

ኣይሁዳታ ቄሴታ ሃላቃቲ ጲላፆሳ “ኔ ኢዛ ኣይሁዳታ ካዎ” ጋዳ ፃፎፓ። ጊዶ ኣቲን “ ‘ሃይሲ ኣዴዚ ባና ታ ኣይሁዳታ ካዎ ጊዴስ’ ጋዳ ፃፋ” ጊዳ።

22

ጲላፆሲ ቃስ “ታ ፃፊዳይሳ ፃፋዲስ” ጊዴስ።

23

ዎታዳራቲ ዬሱሳ ካቂዳፔ ጉዬ ኢዛ ማይዖዛ ኤኪዲ ዎታዳራታ ኢሳ ኢሳ ጋካና ማላ ኦይዱ ኬሲ ሻኬሬꬂዳ። ጋርሳራ ማይዒዛ ማይዖዛካ ሄሳꬆ ሻኬሬꬂዳ። ጊዶ ኣቲን ጊዶራ ማይዒዛ ማይዖዚ ሲኬቶንታ ፑዴፔ ዱጌ ጋካናስ ጮ ዬዳ ዴስ።

24

ሄሳ ጊሽ ዎታዳራቲ ባ ጊዶን “ጊሻን ኦና ጋካናኮኔ ኤራና ማላ ኢዛ ቦላ ሳማ ዬጋና ኣቲን ዳኮኮ” ጊዳ። ሄሲካ ሃኒዳይ ካሴ “ታ ማይዖ ኢስቲ ጊሼቲ ኤኪዳ፥ ታ ቦላራ ማይዒዛ ማይዖዛ ቦላ ሳማ ዬጊዳ” ጌቴቲዳ ጌሻ ማፃፋ ቃላይ ፖሌታና ማላሳ። ዎታዳራቲካ ሄሳ ኦꬂዳ።

25

ዬሱሳ ማስቃሌ ኣቻን ኢዛ ኣዬያኔ ኣዬዪ ሚቼያ ቃሊዮጳ ማቻ ማራማኔ ሜግ ዳሌ ጌቴቲዛሶፔ ዪዳ ማራማ ሄን ኤቂዳ።

26

ዬሱሲ ባ ኣዬዮኔ ኢዚ ሲቂዛ ኢዛ ካሊዛይሲ ባ ኣቻን ኤቂዳይታ ቤዪዲ፥ ባ ኣዬዮ “ኣዬ! ኔ ናዛ ሄሳ ቤያ” ጊዴስ።

27

ሄሳፌ ካሌꬂዲ ባና ካሊዛይሳ “ኔ ኣዮ ሂኖ ቤያ” ጊዴስ። ሂኖ ሄ ሳቴይፔ ሲሚን ሄ ኢዛ ካሊዛይሲ ኣዬዮ ባሶ ኤፊዴስ።

28

ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ሃዒ ዉሪካ ፖሌቲዳይሳ ኤሪዲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳይሲ ፖሌታና ማላ “ታና ሳሜስ” ጊዴስ።

29

ሄን ጋዳን ጫላ ጳንቂዳ ኡሺ ኩሚ ኡቲዳ ኢሲ ፃሮ ማላይ ዴስ። ሄሳ ጊሽ ሄን ጋዳን ዲዛይቲ ሄ ጫላ ኡሻ ዛንꬓ ሚሳቲዛ ሳፍናጌ ጌቴቲዛይሳራ ሂሶጴ ጌቴቲዛ ሚꬃ ፄራን ቃጲዲ ኢዛ ዱናኮ ሺሺዳ።

30

ዬሱሲ ሄ ጫላ ኡሻ ፁንፂ ፄሊዲ “ፖሌቲዴስ!” ጊዴስ። ባ ሁዔ ዱጌ ዚቂሲዲ ሼምፖ ኬዚዴስ።

31

ሄሳፌ ጉዬ ኣይሁዳታ ዳናቲ ካቄቲዳ ኣሳታ ሜቄꬅ ዎዲራፔ ሜንꬂዲ ኢስቲ ኢዛ ማስቃሌ ቦላፌ ዎꬃና ማላ ጲላፆሳ ዎሲዳ። ኢስቲ ሄሳ ኦꬂዳይ ኣይሁዳቲ ሳምባታስ ጊጌቲዛ ጋላስ ጊዲዳ ጊሺኔ ሄ ሳምባታይካ ዳሮ ጊታ ባዓሌ ጊዲዳ ጊሽ ሳምባታ ጋላስ ኣሃይ ማስቃሌ ቦላ ጋምዖንታ ማላ ኮይዳ ጊሻሳ።

32

ሄሳ ጊሽ ዎታዳራቲ ቢዲ ዬሱሳራ ካቄቲዳ ኣሳታ ሜቄꬅ ዎዲራፔ ዎዲራፔ ሜንꬂዳ።

33

ኢስቲ ዬሱሳኮ ቢን ኢዚ ካሴቲዲኔ ሃይቂዳይሳ ቤዪዲ ኢዛ ዎዲራ ሜቄꬅ ሜንꬂቤቴና።

34

ጊዶ ኣቲን ዎታዳራታ ጊዶፌ ኢሳዴይ ቶራራ ኢዛ ሚሌን ጫዲን ሄራካ ሱꬂኔ ሃꬂ ጉኪዴስ።

35

ሄሳ ቤዪዳዴይ ኢንቴ ኢዛን ኣማናና ማላ ማርካቲዴስ። ኢዛ ማርካይካ ቱማ። ኢዚ ዮቲዛይካ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኢዚ ኤሬስ።

36

ሄሲካ ሃኒዳይ “ኢዛ ሜቄꬃፌ ኢሲናካ ሜቁኩ” ጌቴቲዳ ጌሻ ማፃፋ ቃላይ ፖሌታናሳ።

37

ቃሴካ ጌሻ ማፃፋን ሃራሶን “ኢስቲ ባ ጫዲዳዴ ቤያና” ጌስ።

38

ኣይሁዳታ ዳናታ ባቢዲ ቆታን ዬሱሳ ካሊዛ ኣርማቲያሳ ጌቴቲዛሶፔ ዪዳ ዮሴፌይ ዬሱሳ ኣሃ ኤካናስ ጲላፆሳ ዎሲን ጲላፆሲካ ኢዛስ ኤሮ ጊዴስ። ሄሳ ጊሽ ዮሴፌይ ቢዲ ዬሱሳ ኣሃ ኤኪዴስ።

39

ካሴ ዬሱሳኮ ቃማራ ዪዳ ኒቆዲሞሲካ ባጋ ኪሎ ጊዲዛ ካርቤኔ ጎዳሬ ኡꬃራ ዋላኬቲዳ ሺቶ ኤኪ ዪዴስ።

40

ሄ ናምዑ ኣሳቲ ዬሱሳ ኣሃ ኤኪዲ ኣይሁዳቲ ኣሃ ፃፂዛ ማላ ሺቶ ፑኪዲ ሌዔ ማይዖራ ፃፂዳ።

41

ዬሱሲ ካቄቲዳሶን ኢሲ ኣታኪልቴሶይ ዴስ። ሄ ኣታኪልቴዛሶን ኦኒካ ሞጌቶንታ ኦራꬃ ዱፎይ ዴስ።

42

ኣይሁዳታ ሳምባታስ ጊጌቲዛ ጋላስ ጊዲዳ ጊሺኔ ዱፎይካ ማታን ዲዛ ጊሽ ዬሱሳ ኣሃ ሄን ሞጊዳ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved