የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ማቴዎስ 18

1

ሄ ዎዴ ዬሱሳ ካሊዛይቲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ሳሎ ካዎቴꬃን ኑ ጋራሳን ኡባፌ ኣꬋናዴይ ኦኔ?” ጊ ኦይቺዳ።

2

ዬሱሲ ኢሲ ና ፄይጊ ኤሂዲ ኢስታ ጊዶን ኤሲዲ “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢንቴ ሲሞንታ ኢፂኮኔ ጉꬃ ናይታ ማላ ሃኖንታ ኢፂኮ ሙሌካ ሳሎ ካዎቴꬅ ጌሌኬታ።

3

ሄሳ ጊሽ ሃ ናዛ ማላ ባና ዚቂሲዛዴይ ሳሎ ካዎቴꬃን ኡባፌ ኣꬋና።

4

ሃይሳ ማላ ጉꬃ ና ታ ሱንꬃን ኤኪዛዴይ ታና ኤኬስ።

5

“ጊዶ ኣቲን ታና ኣማኒዛ ጉꬃታፔ ኢሳዴ ꬉጴꬂዛይ ዴፆ ዎፃ ሹች ባ ቆꬌን ቃሼቲዲ ኣባ ጪማን ዬጌቲዲ ሚቴቲኮ ኢዛስ ሎዖ ጊዳና” ጊዴስ።

6

ሃና ኣላሜያ ኣሲ ꬉጳና ጋሶ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚስ ኣዬ-ኣና! ꬉጴይ ዩስ ኣጌና ሺን ꬉጴዛስ ጋሶ ጊዲዛዴስ ኣዬ-ኣና!

7

ኔ ኩሼይ ዎይኮ ኔ ቶሆይ ኔና ꬉጳናስ ጋሶ ጊዲኮ ኔፔ ቃንፃ ዲጋ! ኔ ናምዑ ኩሼራ ዎይኮ ናምዑ ቶሆራ ጌዴ ሜርና ታማን ዬጌታናፔ ዎቤ ዎይኮ ቶሆ ሲላ ጊዳዳ ሄ ጌዴ ዴዖይ ዲዛሶ ጌሎይ ኔስ ሎዓና።

8

ሄሳꬆካ ኔ ኣይፌይ ኔስ ꬉጴ ጊዲኮ ኔፔ ኬሳ ዬጋ! ናምዑ ኣይፌራ ጌዴ ጋናሜ ታማን ኔ ዬጌታናፔ ኢሲ ኣይፌራ ዴዖይ ዲዛሶ ኔ ጌሊዛይሲ ኔስ ሎዖ።

9

“ሃይታ ጉꬃታ ጊዶፌ ኢሲኒዮካ ኢንቴ ካꬎንታ ማላ ናጌቲቴ! ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሳሎን ዲዛ ኢስታ ኪታንቻቲ ሳሎን ታ ኣዋ ኣይፌሶ ኡባ ጋላስ ፄሌቴስ።

10

ኣሳ ናይ ꬋዪዳይታ ኣሻናስ ዪዴስ።

11

“ኣኔ ታስ ዮቲቴ ኢሳዴስ ፄቱ ዶርሲ ዲኮ ቃሴ ኢስታፌ ኢሲና ꬋይኮ፥ ሃንኮ ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉናታ ዙማ ቦላ ዬጊዲ ꬋዪዳሮ ኮያና ቢ ኤሬኔ?

12

ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃንኮ ꬋዮንታ ኣቲዳ ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉን ዶርሳታፔ ኣꬂዲ ቤቲዳ ዶርሳይን ኡፋዬቴስ።

13

ሄሳꬆካ ሃ ጉꬃታ ጊዶፌ ኢሶይ ꬋያና ማላ ሳሎን ዲዛ ኢንቴ ኣዋ ሼኔ ጊዴና።

14

“ኔ ኢሻይ ኔና ቆሂኮ ኢዛኮ ባዳ ኢዛ ፃላላ ኔናራ ኤካዳ ኢዛ ሞሮ ኢዛስ ዮታ፤ ኢዚ ኔ ጊዛ ሲዪኮ ኔ ኢሻ ኔ ኣስ ኦꬃሳ።

15

ኢዚ ኔ ጊዛይሳ ሲዮንታ ኢፂኮ ዮዖይ ዉሪ ናምዑ ማርካን ዎይኮ ሄꬑ ማርካን ላꬊዛ ጊሽ ኢሳዴ ዎይኮ ናምዑ ኣስ ኔናራ ኤካ ባዳ ኢዛ ሃሳይሳ።

16

ኢዚ ኢስታካ ሲዮንታ ኢፂኮ ዎሳ ኬꬃስ ዮታ፤ ዎሳ ኬꬃዮካ ሲዮንታ ኢፂኮ ኢዛዴ ኔ ኣማኖንታዴ ማላኔ ዮቲን ሲሞንታ ኢታ ኣሳ ማላ ቆዳ።

17

“ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢንቴ ቢታ ቦላ ቃቺዳይ ዉሪካ ሳሎኒካ ቃሼቲዳ ጊዳና፤ ኢንቴ ቢታ ቦላ ቢርሺዳዚ ሳሎኒካ ቢርሼቲዳይሳ ጊዳና።

18

ቃሴካ ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢንቴ ቢታ ቦላ ናምዑ ጊዲዲ ኣይ ሚሺካ ኤሮ ኤሮ ጊዲ ኢንቴ ኦይቺኮ ሳሎን ዲዛ ታ ኣዋይ ኢንቴስ ኢማና።

19

ናምዑ ዎይኮ ሄꬑ ጊዲዲ ታ ሱንꬃን ኢንቴ ሺቂዛሶን ሄን ኢንቴ ጊዶን ታ ዳና” ጊዴስ።

20

ሄሳ ዎዴ ጴፅሮሲ ዬሱሳኮ ሺቂዲ “ጎዶ! ታ ኢሻይ ታና ቆሂኮ ታ ኢዛስ ኣፑንቶ ኣቶ ጎ? ላፑንቶ ኣቶ ጎ?” ጊዴስ።

21

ዬሱሲካ ኢዛስ ዛሪዲ “ላፑን ታሙቶ ላፑን ኣቲን ላፑንቶ ፃላላ ጋ፥ ጊኬ፤

22

“ሄሳ ጊሽ ሳሎ ካዎቴꬂ ኣሽካራ ቦላ ዲዛ ሚሼ ሺሻና ኮይዳ ካዎ ሚሳታዉስ።

23

ሚሻ ቆዳ ኦይኪዳ ማላ ኢዛ ኣሽካራታፔ ዳሮ ሚሎኔ ቢራ ኣጮይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴ ኤኪ ዪዳ።

24

ኣሽካራይካ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኣጮዛ ቃንፆይ ፆንዳ ጊሽ ኢዚካ ኢዛ ማቺያካ ኢዛ ናይቲኔ ኢዛስ ዲዛዚ ዉሪ ባይዜቲዲ ሚሻይ ቃንፄታና ማላ ኢዛ ጎዳይ ኣዛዚዴስ።

25

ሄ ዎዴ ኣሽካራዚ ጎዳዛ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ ‘ታኒ ታ ቦላ ዲዛ ኣጮዛ ዉርሲ ኔስ ቃንፃና ጋካናስ ታስ ጉꬃ ዎዴ ኢማርኪ!’ ጊዲ ዎሲዴስ።

26

ኢዛ ጎዳይካ ኢዛስ ሚሼቲዲ ኢዛ ኣጮዛ ዉርሲ ማሪዲ ዬዲዴስ።

27

“ሄ ኣሽካራይካ ባ ጎዳ ኣቻፌ ኬዚዳ ማላ ጉꬃ ኣጮይ ኢዛ ቦላ ዲዛ ባ ላጌ ዴሚዲኔ ‘ኔ ቦላ ዲዛ ታ ሚሻዮ ሃዒ ሃኒን ቃንፃ’ ጊዲ ጩሊ ኦይኪዴስ።

28

ሄ ኢዛ ላጌ ኣሽካራይ ‘ታስ ጉꬃ ዎዴ ኢማርኪ! ታ ኔስ ቃንፃና’ ጊዲ ኢዛ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ ዎሲዴስ።

29

“ጊዶ ኣቲን ኢዛስ ጉꬃ ዎዴ ኢማናስ ኮዮንታ ኢፂዲ ኢዛ ላጌዚ ባ ቦላ ዲዛ ኣጮዛ ቃንፃና ጋካናስ ቃሾ ኬꬃን ዬጊዴስ።

30

ሄሳ ኢዚ ኦꬂሺን ቤዪዳ ኣሳይኔ ሃንኮ ኢዛ ላጌ ኣሽካራቲ ዳሮ ሚሼቲዳ። ቢዲካ ሃኒዳይሳ ዉርሲ ባ ጎዳስ ዮቲዳ።

31

“ሄ ዎዴ ጎዳዚ ሄ ኣሽካራ ፄይጊሲ ኤሂዲ፥ ሃይሶ ኔኖ! ኢታዞ፥ ኔ ታና ዎሲን ኔ ቦላ ዲዛ ኣጮዛ ታ ኔስ ኣጋዲሲሺን ታ ኔና ማሪዳ ማላ ኔካ ኔ ላጌዛ ማራናስ ቤሴኔ?

32

ጊዲ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኣጮዛ ኢዚ ዉርሲ ቃንፃና ጋካናስ ቃቻና ማላ ቃቺዛይታስ ኣꬂ ኢሚዴስ።

33

ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢሶይ ኢሳ ዎዝናፔ ማሮንታ ኣጊኮ ሳሎን ዲዛ ታ ኣዋይካ ኢንቴና ማሬና” ጊዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved