የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gamo) 2011

ማቴዎስ 16

1

ፋርሳዌቲኔ ሳዱቃዌ ጌቴቲዛይቲ ዬሱሳኮ ሺቂዲ ኢዛ ፓጫናስ “ሳሎፔ ማላታ ቤሳ” ጊዲ ኦይቺዳ።

2

ኢዚካ ኢስታስ “ኦማርሳ ዎዴ ሳሎይ ዞዒኮ ‘ጋዴይ ኣዋታና’ ጌታ።

3

ዎንታ ቦላ ‘ሳሎይ ዴፂኮ ዴፂዴስ፤ ሃቺ ኢራይ ቡካና’ ጌታ፤ ሳሎ ሜꬋ ፄሊዲ ሻኪ ኤሬታ ሺን ታ ያና ዎዴ ማላታ ሻኪ ኤራናስ ዳንዳዬኬታ።

4

ሃይሲ ኢታኔ ላይማ ዬሌታይ ማላታ ኮዬስ፤ ጊዶ ኣቲን ዮናሳ ማላታፔ ኣቲን ሃራ ማላታይ ኢዛስ ኢሜቴና” ጊዴስ። ዬሱሲ ኢስታ ሄን ኣጋጊዲ ሃራሶ ቢዴስ።

5

ኣባ ፒኒዳ ማላ ዬሱሳ ካሊዛይቲ ቁማ ኦይካናይሳ ባሌቲዳ።

6

ዬሱሲካ “ቆፒቴ፤ ፋርሳዌታ ኢርሾፌኔ ሳዱቃዌታ ኢርሾፌ ናጌቲቴ” ጊዴስ።

7

ኢስቲ ቃሴ ባ ጊዶን “ኑኒ ካꬅ ኦይኮንታ ጊሽ ሄሳ ጊዴስ” ጊዲ ኢሶይ ኢሳራ ሃሳዬቲዳ

8

ዬሱሲካ ኢስታ ቆፋ ኤሪዲ “ኢንቴኖ ኣማኖይ ፓጪዳይቶ! ካꬅ ኦይኮንታ ጊሽ ኣዛስ ኢሶይ ኢሳራ ሃሳዬቴቲ?

9

ኢቻሹ ኡኬꬂ ኢቻሹ ሺ ኣሳስ ጊዲዲ ኣፑን ሌማቴይ ቲርፒን ኢንቴ ዴንꬂዳኮኔ ዩሺ ቆፔኬቲ?

10

ሄሳꬆካ ላፑን ኡኬꬂ ኦይዱ ሺ ኣሳስ ጊዲዲ ኣፑን ሌማቴይ ቲርፒን ኢንቴ ዴንꬂዳኮኔ ዎዝናን ዎꬂቤኬታ ጉሴ?

11

ሂስቲን ታ ኢንቴስ ዮቲዳይ ካꬃ ጊሽ ጊዶንታይሳ ዋንዲ ዩሺ ቆፔኬቲ? ሃዒካ ፋርሳዌታ ኢርሾፌኔ ሳዱቃዌታ ኢርሾፌ ናጌቲቴ” ጊዴስ።

12

ሃዒ ኢዚ ኢስታ ቆፊሲዛይ ቡኬሶ ዴንꬃናስ ጉጂዛ ኢርሾ ጊሽ ጊዶንታ ፋርሳዌታኔ ሳዱቃዌታ ቲሚርቴፌ ናጌታና ማላ ጊዲዳይሲ ኢስታስ ጌሊዴስ።

13

ዬሱሲ ቂሳሪያ ፒሊጲሲዮሴ ጌቴቲዛ ቢታ ጋኪዳ ዎዴ ባና ካሊዛይታ “ኣሳይ ታና ኣሳ ና ኦና ጊዜ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።

14

ኢስቲካ “ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ‘ፃማቂዛ ዮሃኒሳ’ ጌስ፤ ባጋ ኣሳይ ‘ኤላሳ’ ጌስ፤ ባጋይ ‘ኤርማሳ ዎይኮ ናቤታፔ ኢሳዴ ጊዶንታ ኣጌና’ ጌስ” ጊዳ።

15

ኢዚካ ኢስታ “ኢንቴ ታና ኦና ጌቲ?” ጊዴስ።

16

ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ “ኔኒ ኪርስቶሳ ዴዖ ፆሳ ና ጊዲኪ?” ጊዲ ዛሪዴስ።

17

ዬሱሲ “ዮና ና ሲሞና ኔኒ ኣንጄቲዳዴ! ኔስ ሃይሳ ቆንጪሲዳይ ሳሎን ዲዛ ታ ኣዋፔ ኣቲን ኣሾኔ ሱꬂ ጊዴና።

18

ኔኒ ዛላ፤ ሃይሳ ዛላ ቦላ ታኒ ታ ዎሳ ኬꬄ ኬፃና፤ ጋናሜ ፔንጌቲካ ኢዞ ፆኔቴና።

19

ሳሎ ካዎቴꬃ ቁልፔታ ታ ኔስ ኢማና፤ ኔኒ ቢታ ቦላ ሃኖ ጊዛይ ዉሪ ሳሎኒካ ሃናና። ቢታ ቦላ ኔ ሃኖፖ ጊዳይሲ ዉሪካ ሳሎኒካ ሃኔና” ጊዴስ።

20

ቃሴካ ኢዚ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኢስቲ ኦናስካ ዮቶንታ ማላ ባና ካሊዛይታስ ሎዔꬂ ዮቲዴስ።

21

ሄሳፌ ሃ ሲሚን ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ባናይሳ፥ ሄን ዴሬ ጪማታን፥ ቄሴታ ሃላቃታኒኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይታ ኩሼን ዋዬ ኤካናይሳ፥ ሃይቃናይሳኔ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዳናይሳ ባና ካሊዛይታስ ቆንጪሲዲ ዮቲዴስ።

22

ጴፅሮሲ ዬሱሳ ጌዴ ኢሲ ባጋ ዛሪዲ “ጎዶ! ሃይሲ ኔ ቦላ ጋኮፎ!” ጊዲ ሃንቂዴስ።

23

ዬሱሲ ጴፅሮሳኮ ሺቂዲ “ሃይሶ ፃላዔ! ሃይሳፌ ኪቻ! ኔኒ ኣሳዛፔ ኣቲን ፆሳ ዮዖይ ኔ ዎዝና ጊዶን ባይንዳ ጊሽ ኔ ታስ ꬉጴ ጊዳዳሳ” ጊዴስ።

24

ቃሴካ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ “ታና ካላናስ ዶሲዛ ኣሲ ባና ካዶ፤ ባ ማስቃሌ ቶኪዲ ታና ካሎ።

25

ባ ሼምፖ ኣሻና ኮዪዛ ኣሲ ዉሪ ꬋይሳና፤ ጊዶ ኣቲን ባ ሼምፖ ታ ጊሽ ꬋይሲዛዴይ ኣሻና።

26

ኣሲ ኣላሜን ዲዛዝ ኩሜꬅ ሃሪድ ባ ሼምፖ ꬋይሲኮ ኢዛ ኣይ ማዳኔ? ዎይኮ ኣሲ ባ ሼምፖ ጊሽ ቃንፃና ዳንዳዪዛዚ ኣዜ?

27

ኣሳ ናይ ባ ኣዋ ቦንቾራኔ ሳሎ ኪታንቻታራ ያና፤ ኢሳስ ኢሳስ ኢዛ ኦሶ ማላ ኢዛዴ ዋጋ ኢማና።

28

ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃይሳን ኤቂዳ ኣሳታ ጊዶፌ ኣሳ ናይ ባ ካዎቴꬃራ ዪሺን ቤያና ጋካናስ ሃይቆይ ኢስታ ቦቾንታ ኣሳቲ ዴቴስ” ጊዴስ።

Amharic Bible (Gamo) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved