የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ራዕይ 9

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኢቼሼንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ማላካታ ፑኒና ሳሉዋፔ ዱጌ ሳዓ ኩንዴዳ ፆሊንቲያ ቤዓዲ። ሄ ፆሊንቴው ጪሞ ኦላ ቁልፒ ኢሜቴዳ።

2

ፆሊንቲ ጪሞ ኦላ ዶዬዳ፤ ኣኮ ጮጪያፔ ኬሲያ ጩዋ ማላ ጩዋይ ሄ ጪሞ ኦላፔ ኬሴዳ። ቃሲ ኣዋይኔ ሳዓይ ሄ ጪሞ ኦላፔ ኬሴዳ ጩዋን ꬉሜዲኖ።

3

ጩዋፔ ቦሊ ዱጌ ሳዓ ዬዳ። ሳዓን ዴዒያ ሶጋቶ ዴዒያ ዎልቃ ማላ ዎልቃይ ቦሌዉካ ኢሜቴዳ።

4

ፆሳ ማታፋይ ዴሙዋን ባይና ኣሳ ፃላላ ቆሃናፔ ኣቲን፥ ሳዓን ዴዒያ ማታ ዎይ ኣጪያ ሚꬃ ጊዲና ዎይ ኣይ ሚꬃ ጊዲናካ ቆሄና ማላ፥ ቦሌው ኦዴቴዳ።

5

ቦሊ ሄ ኣሳ ኢቼሹ ኣጌና ጊዲያዋ ፓፃ ካዓና ማላ፥ ማታይ ኢሜቴዳዋፔ ኣቲን፥ ኣው ኣሳ ዎꬋናው ማታይ ኢሜቲቤና። ሶጉ ኣሳ ዱኪዴ ሴሊሲያዋ ኬና ቦሊ ሴሊሴ።

6

ሄ ጋላሳቱዋን ኣሳይ ሃይቁዋ ኮያና፤ ሺን ዴሜና። ቃሲ ሃይቃናዉካ ኣሞታና፤ ሺን ሃይቁ ኣሳፔ ባቃታና።

7

ቦሊ ኦላው ጊጊ ኡቴዳ ፓራ ማላቴ። ቦሊያ ሁጲያን ዎርቃ ማላቲያ ኣኪሊሊ ዴዔ፤ ኣ ዴሙካ ኣሳ ዴሙዋ ማላቴ።

8

ኣ ቢናናይካ ማጫ ኣሳ ቢናናይዳ ኣዱቄ፤ ኣ ኣቻይካ ጋሙዋ ኣቻ ማላቴ።

9

ኣ ቲራይ ቢራታን ኦꬄዳ ጎንዳሊያ ማላቲያዋን ጎዜቲ ኡቴዳ፤ ቃሲ ኣ ቄፊያ ኮሻይ ኦላ ባናው ፒሪፂያ ፓራቱ ጎቺያ ጋሪያ ኮሻ ማላ።

10

ኣው ሶጉዋ ዱፊያ ማላቲያ ዱፊ ዴዔ፤ ኣ ዱፊያን ዱኪያባይ ዴዔ። ሄ ዱፊያን ኢቼሹ ኣጌና ጊዲያዋ ኣሳ ቆሃናዳን፥ ኣው ማታይ ኢሜቴዳ።

11

ኣ ሞዲያ ካቲ ዴዔ። ሄ ካቲ ጪሞ ኦላ ኪታንቻ። ኣ ሱንꬃይካ ኢብራዪስፄ ቃላን ኣቢዶና፤ ቃሲ ጊሪኬ ቃላን ኣጶሊዮና ጌቴቴ። ኣጶሊዮና ጊያዎ ቢሌꬃይ፥ ꬋዪሲያዋ ጊያዋ።

12

ኮይሮ ኣዬሮ ጊያዌ ኣꬌዳ፤ ቤዓ፥ ቢሮ ሃራ ላዑ ኣዬሮ ጊያዌ ያናዋ።

13

ኡሱፑንꬃ ኪታንቻይ ባሬ ማላካታ ፑኔዳ። ፆሳ ሲንꬃን ኤቄዳ ዎርቃፔ ሜꬌዳ ያርሺያሳን ዴዒያ ኦይዱ ጋፃ ካጬቱዋፔ ኢቲ ኮሻ ሲሳዲ።

14

ሄ ኮሻይ ማላካታይ ዴዒያ ኡሱፑንꬃ ኪታንቻ፥ «ኤፊራፄሳ ጊያ ዎጋ ሻፋን ቃሼቴዳ ኦይዱ ኪታንቻቱዋ ቢላ» ያጌዳ።

15

ኣሳ ዛሪያፔ ሄዜንꬆ ኩሺያ ዎꬋናው፥ ሃ ሳቲያሲ፥ ጋላሳሲ፥ ኣጌናሲኔ ላይꬃሲ ጊጊሲ ዎꬄዳ፥ ኦይዱ ኪታንቻቱ ቢሌቴዲኖ።

16

ኦላ ፓራ ቶጊያ ኣሳ ፓይዱ ላዑ ፄቱ ሚሎኔ ጊዲያዋ ታኒ ሲሳዲ።

17

ቃሲካ ታኒ ሳፃን ፓራቱዋኔ ሄ ፓራቱዋ ቶጌዳ ኣሳ ቤዓዲ። ኣሳው ቲራን ዎꬂያ ቢራታ ጎንዳሊያ ማላይ ዴዔ። ሄ ቲራን ዎꬂያ ቢራታ ጎንዳሊያ ማላይ ታማዳን ዞዖ፤ ሳማዪያ፤ ቃሲ ኤፂያ ዲኒያ ማላ። ፓራቱዋ ሁጲ ጋሙዋ ሁጲያ ማላ። ኡንቱንቱ ዶናፔ ታማይ፥ ጩዋይኔ ኣዲሊያ ጪሻ ማላቲያ ኤፂያ ዲኒያ ታማይ ኬሴዳ።

18

ፓራቱዋ ዶናፔ ኬሴዳ ታማን፥ ጩዋኒኔ ኤፂያ ዲኒያን ሃ ሄዙ ቦሻቱዋን ኣሳ ዛሪያፔ ሄዜንꬆ ኩሺ ሃይቄዳ።

19

ኣዪሲ ጎፔ፥ ፓራቶ ዎልቃይ ዶናኒኔ ዱፊያን ዴዔ። ኡንቱንቱ ዱፊካ ሁጲያና ዴዒያ ሾሻ ማላቴ፤ ሄዋን ኡንቱንቱ ኣሳ ቆሂኖ።

20

ሃ ቦሻቱዋን ሃይቄናን ኣቴዳ ኣሳይ ባሬ ኩሺያን ኦꬂያዋ ኣጊቤና። ቃሲ ዎርቃፔ፥ ቢራፔ፥ ናሃሲያ ጌቴቲያ ቢራታፔ ሹቻፔኔ ሚꬃፔ ኦሴቴዳ፥ ፄላናው ዎይ ሲሳናው ዎይ ሃሜታናው ዳንዳዬና ኤቃሲኔ ፃላሂያሲ ጎዪኒያዋካ ኣጊቤና።

21

ኣሳይ ኤሪዲ ዎꬌዳዋ፥ ዎይ ባሬ ቢቴዳዋ፥ ዎይ ባሬ ዎሹሜዳዋ፥ ዎይ ባሬ ዉዔዳዋ ኣጊዴ፥ ባሬ ናጋራፔ ሲሚቤና።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved