የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ራዕይ 8

1

ዶርሳይ ላፑንꬃ ማታፋ ዶዬዳ ዎዴ፥ ባካ ሳቲያ ጊዲያዋ ኬና ሳሉ ጮዑ ጌዳ።

2

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ታኒ ላፑ ኪታንቻቱዋ ፆሳ ሲንꬃን ኤቂያዋንታ ቤዓዲ፤ ኡንቱንቱሲ ላፑ ማላካታይ ኢሜቴዳ።

3

ኢፃና ጩዋዪያ ዎርቃ ሚሻ ኦይቄዳ ሃራ ኪታንቻይ ዪዴ፥ ያርሺያሳ ማታን ኤቄዳ። ዎርቃፔ ሜꬌቴዳ ያርሺያሳይ ካዉቴꬃ ኦይዲያ ሲንꬃን ዴዔ፤ ሄ ያርሺያሳ ቦላ ጌሻ ኡባቱዋ ዎሳ ጉጃና ማላ፥ ኪታንቻው ዳሮ ኢፃናይ ኢሜቴዳ።

4

ኢፃና ጩዋይ ጌሻቱዋ ዎሳና ኢቲፔ ሄ ኪታንቻ ኩሺያፔ ፑዴ ፆሳኮ ቤዳ።

5

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኪታንቻይ ኢፃና ጩዋዪያዋ ኣኪዴ፥ ያርሺያሳፔ ታማ ቦንቁዋ ኣኪዴ፥ ኣኒ ኩንꬄዳ። ሄ ኢፃና ጩዋዪያዋ ዱጌ ሳዓ ኦሊና፥ ጉጉንꬃይ ጉሜዳ። ዋልቃንꬃይ ዎልቃሜዳ፤ ቃሲ ቢታይካ ቃፄዳ።

6

ቃሲ ላፑ ማላካታ ኦይቂዴ ላፑ ኪታንቻቱ ማላካታ ፑናናው ጊጌዲኖ።

7

ኮይሮ ኪታንቻይ ባሬ ማላካታ ፑኒና ሱꬃና ዋላኬቴዳ ሻቻይኔ ታማይ ሳዓን ቡኬዳ። ሳዓፔ ሄዜንꬆ ኩሺ ጉዴቴዳ፤ ሚꬃፔካ ሄዜንꬆ ኩሺ ጉዴቴዳ፤ ማታ ኡባይካ ጉዴቴዳ።

8

ላዔንꬆ ኪታንቻይካ ባሬ ማላካታ ፑኔዳ። ዎልቃማ ዴሪያ ማላቲያባይ ታማን ኤፂዴ፥ ኣባን ዬጌቴዳ፤ ያቲና፥ ኣባፔ ሄዜንꬆ ኩሺ ሱꬃ ጊዴዳ።

9

ኣባን ዴዑዋን ዴዒያ ሜꬌታቱዋ ሄዜንꬆ ኩሺ ሃይቄዳ፤ ማርካቤቱዋፔካ ሄዜንꬆ ኩሺ ꬋዬዳ።

10

ሄዜንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ማላካታ ፑኒና ሻፋፔኔ ፑልቱዋ ሃꬃፔ ሄዜንꬆ ኩሺያ ቦላ ሳሉዋፔ ፆምፒያዳን ኤፂያ ዎልቃማ ፆሊንቲ ዎꬌዳ።

11

ሄ ፆሊንቲያ ሱንꬃይ ጫሙዋ ጌቴቴ። ሃꬃፔ ሄዜንꬆ ኩሺ ጫሜዳ፤ ቃሲ ሃꬃይ ጫሜዳ ዲራው፥ ዳሮ ኣሳይ ሄ ሃꬃ ኡሺዴ ሃይቄዳ።

12

ኦይዴንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ማላካታ ፑኔዳ። ኣዋፔ፥ ኣጌናፔኔ ፆሊንቲያፔ ሄዜንꬆ ኩሺ ዴሼቴዳ፤ ኡንቱንቱ ፖዑዋፔካ ሄዜንꬆ ኩሺ ꬉሜዳ። ሄዋ ዲራው፥ ጋላሳፔ ሄዜንꬆ ኩሺ፥ ቃማፔካ ሄዜንꬆ ኩሺ ꬉሜዳ።

13

ኢቲ ኣርጋንꬃይ ሳሉዋን ፓሊያዋ ታኒ ቤዓዲ። ሄ ኣርጋንꬃይ ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ሄዙ ኪታንቻቱ ፑናና ቤሲያ ዮኮ ማላካታይ ፑኔቲያ ዎዴ፥ ሳዓን ዴዒያ ኣሳው ኣዬሮ! ኣዬሮ! ኣዬሮ!» ያጊያዋ ሲሳዲ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved