የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ራዕይ 18

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዎልቃማ ማታይ ዴዒያ ሃራ ኪታንቻይ ሳሉዋፔ ዎꬊሺና፥ ታኒ ቤዓዲ። ሄ ኪታንቻ ቦንቹ ሳዓ ፖዒሴዳ።

2

ሄ ኪታንቻይ ባሬ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ኢዛ ኩንዳዱ! ዎልቃማ ባቢሎና ኩንዳዱ! ባቢሎና ፃላሃቱ ኣቂያሳ ጊዳዱ፤ ኢታ ኣያናቱ ኡባቱኔ ኢፄቲያ ኢታ ካፋቱ ኡባቱ ኢኒ ዴዒኖ።

3

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳ ዛሪያ ኡባ ባሬ ማꬆዪያ ዎዪኒያ ኤሳ ኡሺና ኢዚና ዎሹሜዲኖ። ቃይካ ሳዓ ካታቱ ኢዚና ዎሹሜዲኖ። ኢዚ ኢሻሎ ዎልቃ ጋሱዋን ሳዓን ዴዒያ ዛሊዓንቻቱ ዱሬቴዲኖ» ያጌዳ።

4

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ታኒ ሳሉዋፔ ሃዋዳን ያጊያ ሃራ ኮሻ ሲሳዲ፤ «ታ ኣሳው፥ ኢፔ ኬሲቴ! ኢዚ ናጋራ ኢዚና ኮፆፒቴ! ኢዚ ሙራ ጊሼቶፒቴ።

5

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢዚ ናጋራይ ሳሉዋ ጋካናው ዶሬቲ ኡቴዳ። ፆሳይ ኢዚ ኢታ ባዪዙዋ ሃሳዬዳ።

6

ኢዛ ኢሜዳዋ ኬና ዛሪዴ፥ ኢዚው ኢሚቴ። ኢዛ ኦꬄዳዎ ላዑ ኩሺያ ኢዚው ቃንፂቴ። ኢዛ ሂንቴንቱሲ ጊጊሴዳ ኡሻፔ ላዑ ኩሺያ ኡሻ ኢዚ ቡርጩኩዋ ኩንꬂቴ።

7

ኢዛ ቦንቼቴዳዋኔ ኢሻሌዳዋ ኬና ኢዞ ቱጋዪቴኔ ካዮዪቴ። ኢዛ ባሬ ዎዛናን፥ ‹ታኒ ካታቲዳን ኡታይ፤ ታኒ ኣሲናይ ባይና ማጫዉኖ ጊዲኬ፤ ቃሲ ኡባካ ካዮቲኬ› ያጋው።

8

ሄዋ ዲራው፥ ኢዚ ቦሻ ኡባይ ሃርጊ፥ ካዩኔ ኮሻይ ኢዞ ኢቲ ጋላሲ ኦይቃና። ቃሲ ኢዛ ታማን ጉዴታና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢዚ ቦላ ፒርዲያ ጎዳ ፆሳይ ዎልቃማ» ያጌዳ።

9

ሳዓ ካታቱ፥ ኢዚና ዎሹሚዴ ኢሻሌዳዋንቱ ሄ ካታማታ ጉዴቲና፥ ኬሲያ ጩዋ ቤዔዳ ዎዴ፥ ካታማቲው ኡንቱንቱ ዋሳናኔ ዬካና።

10

ኡንቱንቱ ሄ ካታማቲ ኡጋው ያዬዳ ዲራው፥ ሃኪ ኤቂዴ፥ «ሃ ዎልቃማ ካታማቴ! ዎልቃማ ካታማቴ! ባቢሎኔ፥ ኔው ኣዬሮ! ኔኒ ኣይ ማላ ቱጋታኒሻ። ኔኒ ኢቲ ሳቲያ ጊዶን ኔ ፒርዳ ኣካዳ» ያጋና።

11

ኡንቱንቱ ማርካቢያ ጫና ሃዋፔ ሲንꬃናው ሻሚያባይ ባይና ዲራው፥ ሳዓን ዴዒያ ዛሊዓንቻቱ ሄ ካታማቲው ዋሳናኔ ካዮታና።

12

ኡንቱንቱ ዎርቃ፥ ቢራ፥ ቦንቾ ሹቻ፥ ኢንቁዋ ጌቴቲያ ኣልዖ ሹቻ፥ ቴራ ኦቻ ማላቲያ ማዩዋ፥ ሱፊያ ማላ ማዩዋ፥ ሃሪያ ጌቴቲያ ማዩዋ፥ ዞዖ ማዩዋ፥ ኡባ ቆሞ ሳዊያ ሚꬃ፥ ኡባ ቆሙዋን ኦꬄዳ ዳንጋርሳ ኣቻ፥ ኣልዖ ሚꬃፔ ሜꬌቴዳባ፥ ናሃሲያ፥ ቢራታ፥ ኢቢኔቤሬዲያ ጌቴቲያ ሹቻ፥

13

ቃራፋ፥ ቂማሚያ፥ ኢፃና፥ ሺቱዋ፥ ሳዊያ ኢፃና ꬊሊያ፥ ዎዪኒያ ኤሳ፥ ዎጋራ ዛይቲያ፥ ሊቄዳ ꬊሊያ፥ ዛርጋ፥ ሚዛ፥ ዶርሳ፥ ፓራኔ ፓራይ ጎቺያ ጋሪያ፥ ኡንቱንቱ ኣይሌቱዋኔ ሃራይ ኣቶ ኣሳ ሼምፑኔ ሻሚያባይካ ባዋ።

14

ዛሊዓንቻቱ ሚሺራቲው፥ «ኔኒ ኣሞቴዳ ሎዖባይ ኡባይ ኔፔ ሃሊዲጌዳ። ኔ ዴዑኔ ኣሌቄቲያባይ ኡባይ ꬋዪዲጌዳ። ኔኒ ላዔንꬆ ኡንቱንታ ኡባካ ዴማካ» ያጌዲኖ።

15

ሄ ካታማቲን ዛሊዒዴ ዱሬቴዳ ዛሊዓንቻቱ ኢዚ ኡጋው ያዪዴ፥ ኢፔ ሃኪዴ ኤቃና። ኡንቱንቱ ዬካናኔ ካዮታና።

16

ቃሲ፥ «ሱፊያ ጌቴቲያ ኪሪያን ዳዴቴዳ ማዩዋ፥ ቴራ ኦቻ ማላቲያ ማዩዋኔ ዞዖ ማዩዋ ማያዴ፥ ዎርቃ ኣሌቁዋን፥ ቦንቾ ሹቻኒኔ ኢንቁዋ ጌቴቲያ ኣልዖ ሹቻን ኣሌቄዳ፥ ሄ ዎልቃማ ካታማቲው ኣዬሮ!

17

ሃዋ ኬና ዎልቃማ ማፁ ኡባይ ኢቲ ሳቲያ ጊዶን ዲፒ ጊ ꬋዪ ኣጌዳ» ያጌዲኖ። ማርካቢያ ላጊያ ኡባቱ፥ ማርካቢያን ቢያ ኡባቱ፥ ማርካቢያን ኦꬂያ ኡባቱኔ ኣባን ኦꬂ ጎዔቲያ ኡባቱ ሃኪ ኤቄዲኖ።

18

ሄ ካታማታ ጉዴቲና ኬሲያ ጩዋ ቤዔዳ ዎዴ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ሃ ዎልቃማ ካታማቶ ማላቲያ ካታማይ ኡባካ ባዋ» ያጌዲኖ።

19

ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሁጲያን ባና ቆሊዴ፥ ዋሴዲኖኔ ካዮቴዲኖ፤ «ኣባን ማርካቤቱ ዴዒያ ኡባ ባሬ ማፁዋን ዱሬዬዳ ዎልቃማ ካታማቲው ኣዬሮ! ቃሲ ኢዚው ዴዒያባይ ኡባይ ኢቲ ሳቲያ ጊዶን ꬋዪ ኣጌዳ።

20

ሄ ካታማታ ꬋዬዳ ዲራው፥ ሳሎ፥ ናሼታ! ጌሻቶ፥ ዬሱሲ ኪቴዳዋንቶ፥ ናባቶ፥ ናሼቲቴ! ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢዛ ሂንቴንታ ኦꬄዳዋ ዲራው ፆሳይ ኢዞ ፒርዴዳ» ያጌዳ።

21

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዎልቃማ ኪታንቻይ ዎፃ ማላቲያ ዎልቃማ ሹቻ ዴንꬂ ኣባን ኦሊዴ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ዎልቃማ ካታማታ ባቢሎና ሱጊና፥ ሃዋዳን ኩንዳና፤ ኢዛ ሃቼፔ ሲንꬃው ኡባካ ቤቱኩ።

22

ዲꬃ ዲፂያዋንቱኔ ማዚሙሪያ ዬፂያዋንቱ፥ ሱሱሊያኔ ማላካታ ፑኒያዋንቱ ኮሻይ ሃዋፔ ሂኒ ባጋን ኔ ጊዶን ኡባካ ሲሴቴና። ኩሺያ ሂላ ኤሪያ ኦኒኔ ላዔꬆ ኡባካ ዴዔና። ዎፃ ኮሻይካ ሃዋፔ ሲንꬃው ኔ ጊዶን ሲሴቴና።

23

ፆምፒያ ፖዑካ ላዔꬁዋ ኔ ጊዶን ፖዔና። ኣኪያዋ ኮሻይኔ ጌሌዉኒ ኮሻይ ሲንꬃው ኔ ጊዶን ሲሴቴና። ኔ ዛሊዓንቻቱ ሳዓ ኡባን ኤሬቴዳ ዎልቃማቱዋ። ኔ ቢቲያዋን ኣሳ ዛሪያ ኡባይ ጪሜቴዳ።

24

ናባቱዋ ሱꬃይ፥ ጌሻቱዋ ሱꬃይኔ ሳዓን ሃይቄዳ ኡባቱዋ ሱꬃይ ኢዚን ቤቴዳ ዲራው፥ ባቢሎና ሙሬታዱ» ያጌዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved