የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ራዕይ 17

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ላፑ ኬሬቱ ዴዒያ ላፑ ኪታንቻቱዋፔ ኢቱ ታኮ ዪዴ፥ ታና ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሃ ያ፤ ዳሮ ሻፋቱዋ ጋፃን ዴዒያ ዎሹሚያ፥ ዎልቃማ ካታማታ፥ ዋና ሙሬታኔንቶ፥ ታኒ ኔና ቤሳና።

2

ሳዓን ዴዒያ ካታቱ ኢዚና ዎሹሜዲኖ፤ ሳዓን ዴዒያ ኣሳይካ ኢዚ ዎዪኒያ ኤሳ ኡሺ ማꬆቲዴ ኢዚና ዎሹሜዳ» ያጌዳ።

3

ሄ ኪታንቻይ ታና ኣያናን ባዙዋ ኣፌዳ። ሄዋን ታኒ ኢቲ ሚሺራቶ ቦሪያ ሱንꬃይ ቦላ ኡባን ፃፌቲ ኡቴዳ ዞዖ ዶዓ ቶጌዳዉኖ ቤዓዲ፤ ሄ ዶዓው ላፑ ሁጲያን ታሙ ካጪ ዴዔ።

4

ሄ ሚሺራታ ቴራ ኦቻ ማላቲያ ማዩዋኔ ዞዖ ማዩዋ ማያዱ፤ ኢዛ ቃሲ ዎርቃን፥ ቦንቾ ሹቻኒኔ ኢንቁዋ ጌቴቲያ ኣልዖ ሹቻን ኣሌቃዱ። ኢዛ ዎሹሚያ ቱናባይኔ ሼኔዪያባይ ኩሜዳ ዎርቃ ቡርጩኩዋ ባሬ ኩሺያን ኦይቃዱ።

5

ኢዚ ዴሙዋን ፁራ ዬዉዋ ቢሌꬃይ ዴዒያ ሱንꬃይ፥

6

ቃሲ ሄ ሚሺራታ ጌሻቱዋ ሱꬃኔ ዬሱሳው ማርካቲሺን ዎꬌዳዋንቱ ሱꬃ ኡሻዴ ማꬆቴዳዉኖ ታኒ ቤዓዴ ማላሌታዲ።

7

ኪታንቻይ ታና፥ «ኔኒ ኣዪሲ ሃዋዳን ማላሌታዲ? ታኒ ኔው ሚሺራቲ ፁራ ዬዉዋኔ ኢዛ ቶኬዳ ላፑ ሁጲያን ታሙ ካጪ ዴዒያ ዱዓ ፁራ ዬዉዋ ኦዳና።

8

ኔኒ ቤዔዳ ዶዓይ ካሴ ዴዔ፤ ሺን ሃዒ ባዋ። ሄ ዶዓይ ጪሞ ኦላፔ ኤሌ ኬሲዴ፥ ባሻው ባናዋ። ኣላሚ ሜꬌቶዴፔ ዶሚዴ፥ ዴዑዋ ማፃፋን ኡንቱንቱ ሱንꬃይ ፃፌቲቤና ሳዓን ዴዒያ ኣሳይ ዶዓ ቤዒዴ ማላሌታና። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ካሴ ዴዔ፤ ሃዒ ባዋ፤ ሺን ሲንꬃፔ ያናዋ።

9

«ሃዌ ኣꬌዳ ኤራቴꬃኔ ኣኬካ ኮዬ። ላፑ ሁጲ ሚሺራታ ኡቲያ ላፑ ዴሬቱዋ፤ ሄዋንቱ ቃሲ ላፑ ካታቱዋ።

10

ኡንቱንቱፔ ኢቼሹ ካታቱ ኩንዴዲኖ። ኢቱ ሃዒ ጋካናሲካ ሞዴ፤ ዮኮ ካቲ ዪቤና። ኢ ዪዴ፥ ጉꬃ ዎዲያ ታካናው ቤሴ።

11

ካሴ ዴዔዳ ዶዓይ፥ ሃዒ ባይናዌ፥ ኢ ባሬ ሁጴው ሆስፑንꬃ ዱዓ። ኢ ላፑ ዶዓቱዋፔ ኢቱዋ፤ ኢ ꬋያናው ቤ።

12

«ኔኒ ቤዔዳ ታሙ ካጬቱ ሞዳናው ዶሚቤና ታሙ ካቴቱዋ። ሺን ኡንቱንቱ ዶዓና ኢቲፔ ኢቲ ሳቴው ካቴቱዋዳን ሞዳናው ኡንቱንቱሲ ማታይ ኢሜታና።

13

ኡንቱንቱሲ ኡባው ኢቲ ቆፋይ ዴዔ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ዎልቃኔ ባሬንቱ ማታ ዶዓው ኢማና።

14

ኡንቱንቱ ዶርሳና ኦሌታና፤ ሺን ዶርሳይኔ ዶርሳና ዴዒያዋንቱ፥ ኢ ፄጌዳዋንቱኔ ዶሬዳዋንቱ፥ ኣ ካሊያ ኣማኔቴዳዋንቱ፥ ሄ ካቴቱዋ ፆናና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ጎዳቱዋ ጎዳኔ ካቴቱዋ ካቲያ» ያጌዳ።

15

ኪታንቻይ ቃሲካ ታና ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ጫራታ ኡቴዳ ሄ ኔኒ ቤዔዳ ሃꬃይ ያራቱዋ፥ ጮራ ኣሳ፥ ኣሳ ዛሬቱዋኔ ዱማ ዱማ ቢታ ቃላ።

16

ቃሲ ኔኒ ቤዔዳ ታሙ ካጪኔ ዶዓይ ዎሹሜዉኖ ኢፃናዋንታ። ኡንቱንቱ ኢዚው ዴዒያ ኡባባ ኣኪዲጋና። ቃሲ ኢዞ ካሎ ኣሻናኔ ኢዚ ኣሹዋ ሚዲጋና፤ ያቲዴ ኡንቱንቱ ኢዞ ታማን ጉዳና።

17

ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ቃላይ ቱማታና ጋካናው፥ ኡንቱንቱ ቆፋይ ኢቱዋ ጊዳናዳን፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሞዲያ ዎልቃ ዶዓው ኢማናዳኒኔ ፆሳይ ቆፔዳዋ ኡንቱንቱ ኦꬃናዳን፥ ኡንቱንቱ ዎዛናን ፆሳይ ኣሙዋ ዎꬄዳ።

18

«ሄ ኔኒ ቤዔዳ ሚሺራታ ሳዓ ካቴቱዋ ሞዲያ ዎልቃማ ካታማቶ» ያጌዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved