የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ራዕይ 16

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ላፑ ኪታንቻቶ፥ «ቢዴ ፆሳ ሃንቁዋ ላፑ ኬሪያፔ ሳዓን ጉሲቴ» ያጊዴ፥ ጌሻ ጎሊያፔ ሃሳዪያ ዎልቃማ ኮሻ ታኒ ሲሳዲ።

2

ኮይሮ ኪታንቻይ ቢዴ፥ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ሳዓን ጉሲና፥ ዶዓ ማላይ ዴዒያዋንቱ ቦላኔ ሄ ዶዓ ሚሲሌው ጎዪኒያዋንቱ ቦላ ሎይꬂ ሳኪያ ማይꬃ ኬሴዳ።

3

ላዔንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ኣባን ጉሲና ኣባ ሃꬃይ ሃይቄዳ ኣሳ ሱꬃ ማላቴዳ። ቃሲ ኣባን ዴዒያ ሜꬌታ ኡባይካ ሃይቂ ኣጌዳ።

4

ሄዜንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ሻፋቱዋኒኔ ፑልታቱዋን ጉሲና ኡንቱንቱ ሱꬃ ጊዴዲኖ።

5

ሃꬃው ኣዎቲያ ኪታንቻይ ሃዋዳን ያጊያዋ፥ ታኒ ሲሳዲ፤ «ካሴካ ሃዒካ ዴዒያ ጎዳው፥ ጌሻው፥ ሃ ፒርዳ ፒርዴዳ ዲራው፥ ኔኒ ፂሉዋ።

6

ኡንቱንቱ ጌሻቱዋ ሱꬃኔ ናባቱዋ ሱꬃ ጉሴዳ ዲራው፥ ኔኒ ኡንቱንታ ኡሻናው ሱꬃ ኡንቱንቶ ኢማዳ። ኡንቱንቱ ባሬንቶ ቤሲያዋ ኣኬዲኖ» ያጌዳ።

7

ያርሹዋ ያርሺያሳፔ፥ «ጎዳው፥ ኡባፔ ዎልቃማ ፆሳው፥ ኔ ፒርዳይ ቱሙዋኔ ፂሉዋ!» ያጊያ ኮሻ ታኒ ሲሳዲ።

8

ኦይዴንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ኣዋይፊያ ቦላን ጉሲና ባሬ ታማ ሴላን ኣሳ ጉዳናው፥ ኣዋይፌው ማታይ ኢሜቴዳ።

9

ኣሳይ ዎልቃማ ሴላን ጉዴቲዴ ሃ ቦሻቱዋ ቦላን ማታይ ዴዒያ ፆሳ ሱንꬃ ቦሬዳ። ሺን ባሬ ናጋራፔ ሲሚቤናኔ ፆሳ ጊታቴꬃካ ቦንቺቤና።

10

ኢቼሼንꬆ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ዶዓ ካዉቴꬃ ኦይዲያ ቦላ ጉሲና፥ ሄ ዶዓ ካዉቴꬃይ ꬉሜዳ። ኣሳይ ባሬ ሴላ ዲራው፥ ባሬ ኢንፃርሳ ሳዔዳ።

11

ቃሲ ኣሳይ ባሬ ሴላ ዲራዉኔ ባሬ ማይꬃ ዲራው ሳሉዋ ፆሳ ሼቄዳ። ሺን ባሬ ኦꬄዳ ናጋራፔ ሲሚቤና።

12

ኡሱፑንꬃ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ዎጋ ኤፊራፄሳ ጌቴቲያ ሻፋን ጉሲና ኣዋይ ዶሊያ ባጋፔ ያና ካታቱዋሲ ኦጊ ጊጋናዳን፥ ሃꬃይ ሜሌዳ።

13

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ታኒ ሼꬊያ ማላቲያ ሄዙ ቱና ኣያናቱ ዳዊያ ዶናፔ፥ ዱዓ ዶናፔኔ ዎርዱዋ ቲምቢቲያ ኦዲያዋ ዶናፔ ኬሲሺን ቤዓዲ።

14

ኡንቱንቱ ማላቱዋ ኦꬂያ ፃላሃቱዋ ኣያናቱዋ። ሄ ሄዙ ኢታ ኣያናቱ ኡባፔ ዎልቃማ ፆሳ ዎልቃማ ጋላሳን፥ ሳዓ ካታቱዋ ኡባ ኦላው ሺሻናው ባና።

15

«ቤዓ፥ ታኒ ካዪሱዋዳን ያና። ኣሳ ሲንꬃን ካሎ ሃሜቲዴ ዬላቴና ማላ፥ ጌሚዒሼናን ባሬ ማዩዋ ማዪዴ ናጊያ ኡራይ ኣንጄቴዳዋ!» ያጌዳ።

16

ሄ ኢታ ኣያናቱ ካቴቱዋ ኢብራዪስፄ ቃላን ኣሪማጌዶና ጌቴቲያ ሳዓ ሺሼዲኖ።

17

ላፑንꬃ ኪታንቻይ ባሬ ኬሪያን ዴዒያዋ ጫርኩዋን ጉሲና፥ ጌሻ ጎሊያን ዴዒያ ኣራታፔ፥ «ፖሌቴዳ» ያጊያ ዎልቃማ ኮሻይ ዬዳ።

18

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዋልቃንꬃይ ዎልቃሜዳ፤ ጉንꬃይ ሲሴቴዳ፤ ጉጉንꬃይካ ጉሜዳ። ቃሲ ቢታይ ፓላ ቃꬃ ቃፄዳ። ኣሳይ ሳዓን ሜꬌቶዴፔካ ቢታይ ሄዋ ማላ ቃꬃ ቃፂ ኤሬና፤ ሄዌ ኡባፔ ኣꬌዳ ቃꬃ።

19

ዎሊቃማ ካታማይ ሄዙ ኬሲዴ ዛዔዳ። ቢታ ኡባን ዴዒያ ካታማቱ ꬋዬዲኖ። ፆሳይ ዎልቃማ ባቢሎኖ ቆፒዴ፥ ባሬ ኢታ ሃንቁዋ ዎዪኒያ ኤሳይ ኩሜዳ ቡርጩኩዋፔ ዎዪኒያ ኤሳ ባቢሎኖ ኡሼዳ።

20

ኣባን ዶዴቴዳ ቢታይ ኡባይ ꬋዬዳ፤ ዴሪካ ቤቲቤና።

21

ኣሳ ቦላ ኦይታሙ ኪሎ ኬና ዴፂያ ዎልቃማ ሻቻይ ሳሉዋፔ ዎꬌዳ። ኣሳይ ሄ ሻቻ ቦሻ ዲራው፥ ፆሳ ቦሬዳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ቦሻይ ዳሮ ዎልቃማ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved