የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

2 ዮሐንስ 1

1

ታኒ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማይ፥ ሂንቴንቶ፥ ዶሬቴዳ ጌኒዉኔ ኢዚ ናናው ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ፤ ኑ ጊዶን ዴዒያ ቃሲ ኑናና ሜꬊናው ዴዓና ቱማቴꬃ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴና ቱሙ ሲቃይ። ቃሲ ታ ፃላላ ጊዴናን፥ ቱማቴꬃ ኤሪያ ኡባቱ ሂንቴና ሲቂኖ።

2

ፆሳ ኑ ኣዉዋኔ ኣ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ቱማቴꬃኒኔ ሲቁዋን ኑናና ኢቲፔ ጊዶ።

3

ፆሳ ኣዉ ኑና ኣዛዜዳዋዳን፥ ኔ ናናቱዋፔ ኣማሬዳዋንቱ፥ ቱማቴꬃን ዴዒያዋ ቤዓዴ ታኒ ዳሮ ናሼታዲ።

4

ሲቆ ጌኔ፥ ሃዒካ ኑኒ ኡባይ ኢቱ ኢቱዋና ሲቄታና ማላ፥ ታኒ ኔና ዎሳይ፤ ሃ ኣዛዙ ካሴዴፔ ኑናና ዴዒያ ኣዛዙዋፔ ኣቲን፥ ታኒ ኔው ኦራꬃ ኣዛዙዋ ፃፊኬ።

5

ሲቁዋ ጊያዌ ኑኒ ፆሳ ኣዛዙዋ ናጊዴ ዴዒያዋ ጊያዋ። ቃሲ ኮዪሩዋፔ ሂንቴ ሲሴዳዋዳንካ፥ ኣ ኣዛዙ ኣዬ ጎፔ፥ ሂንቴ ኡባይ ሲቁዋን ዴዓናዋ።

6

ኣዪሲ ጎፔ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኣሳ ጊዲዴ ዬዳዋ ኣማኖኮ ጊያዋንቱ፥ ባሌꬂያ ዳሮ ኣሳቱ፥ ጋዴ ጊዶ ጌሌዲኖ። ሄዋ ማላ ኡራይ ኦኒኔ ኣሳ ባሌꬂያዋኔ ኪሪስቶሳ ኤቄቲያዋ።

7

ሂንቴ ኦꬄዳዎ ኩሜንꬃ ዎይታ ኣካናፔ ኣቲን፥ ኑኒ ኦꬄዳዋ ባዪዜና ማላ፥ ሂንቴና ናጊቴ።

8

ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያፔ ሃኪያ ኡራዉኔ ቃሲ ኣ ቲሚርቲያን ዴዔና ኡራው ፆሳና ኢቲፔቴꬃይ ባዋ። ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዴዒያ ኡራው ፆሳ ኣዉዋናኔ ኣ ናዓና ኢቲፔቴꬃይ ዴዔ።

9

ኦኒኔ ሂንቴኮ ዪዴ፥ ሃ ቲሚርቲያ ኣሄናን ኣጎፔ፥ ሂንቴ ጎሌ ኣ ጌሊሶፒቴ፤ ሳሮካ ጎፒቴ።

10

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣ ሳሮ ጊያ ኡራይ ኣ ኢታ ኦሱዋ ኣናና ጊሼቴ።

11

ታኒ ሂንቴንቶ ፃፋናው ኮዬዳ ዳሮባይ ዴዔ፤ ሺን ዋራቃታኒኔ ቃላሚያን ፃፋናው ኮያቤይኬ፤ ሺን ኑ ናሼቻይ ፖሌታና ማላ፥ ሂንቴናና ዶናን ሃሳያናው ሂንቴኮ ባና ጋዴ ቆፓይ።

12

ሲቆ ጌኔ፥ ፆሳይ ዶሬዳ ኔ ሚቻቲ ናናይ ኔና ሳሮ ሳሮ ያጊኖ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved