የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

1 ጴጥሮስ 1

1

ታኒ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳ ጴፂሮሲ፥ ፆሳይ ዶሬዳ ኣሳቶ ጳንፆሳ ጋዲያን፥ ጋላቲያ ጋዲያን፥ ቃጳዶቂያ ጋዲያን፥ ኢሲያ ጋዲያኒኔ ቢታኒያ ጋዲያን ቤቲያን ዴዒያዋንቶ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።

2

ዬሱሲ ኪሪስቶሳው ሂንቴ ኣዛዜታና ማላኔ ኣ ሱꬃን ጌያና ማላ፥ ፆሳይ ኣዉ ዶሬዳ ሂንቴንቶ ባሬ ኣያናን ጌሼዳዋንቶ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ጊዶ።

3

ኑኒ ፆሳ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣዉዋ፥ ባሬ ማሮቴꬃ ዳሩዋዳንካ ኑና ላዔꬁዋ ዬሌዳዋ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሃዪቁዋፔ ዴንꬄዳዋን ኑሲ ዴዑዋ ሂዶታ ኢሜዳዋ ጋላቴቶ።

4

ቃሲ ፆሳይ ሂንቴንቶ ኢማና ዳሮ ላታይ ዎቄናዌ፥ ባዬናዌኔ ꬋዬናዌ ሳሉዋን ናጌ።

5

ሄዌካ ሂንቴንቱሲ፥ ፆሳ ዎልቃን ኣማኑዋን ናጌቲ ኡቲዴ፥ ኣቶቴꬃው ጊጌዳዋንቱሲ ዉርሴꬃ ዎዲያን ቆንጫናዋ።

6

ሃዒ ጉꬃ ዎዴው ሃራይ ኣቶ ዱማ ዱማ ፓጪያን ሂንቴ ፓጬታናው ኮሾፔካ፥ ሃዋን ዳሮ ናሼቲቴ።

7

ሄዌ ሃራይ ኣቶ፥ ታማን ዬጊና ꬋዪያ ዎርቃፔካ ሂንቴ ኣማኑ ዳሮ ኣልዖኔ ባሊ ባዪናዋ ጊዲያዋ ቤሳናሳ፤ ያቲዴ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ቤቲያ ዎዴ፥ ጋላታ፥ ቦንቹዋኔ ሳባ ሂንቴ ኣካና።

8

ሂንቴ ኣ ኤራና ꬋዮፔካ፥ ሲቂታ፤ ሂንቴ ሃዒ ኣ ቤዓና ꬋዮፔካ፥ ኣማኒታ። ቃሲ ሂንቴ ሂንቴ ኣማኖ ፖሎ ጊዲያ ሂንቴ ሼምፑዋ ኣቶቴꬃ ኣኪያ ዲራው፥ ኦዳናው ዳንዳዬቴና ቦንቹ ኩሜዳ ናሼቻ ናሼቲታ።

9

ፆሳይ ሂንቴንቶ ኢማና ኣꬎ ኬካቴꬃባው ቲምቢቲያ ኦዴዳ ናባቱ ሎይꬂ ቢዲዴ፥ ሃ ኣቶቴꬃባ ኮዬዲኖ።

10

ኡንቱንቱን ዴዒያ ኪሪስቶሳ ኣያናይ ኪሪስቶሳ ቱጋባኔ ሄዋፔ ጉዪያን ያና ቦንቹዋባ ካሴቲዴ ማርካቲዴ፥ ኣዉዴ ዎይ ዋኔዳ ዎዲያን ያኔንቶኔ ኣኬኪሴዳዋዳን፥ ኡንቱንቱ ኮዬዲኖ።

11

ሄ ቲምቢቲያ ኦዲያዋንቱ ኦꬄዳ ኦሱ ሂንቴሳፔ ኣቲን፥ ኡንቱንቱ ሁጲያሳ ጊዴናዋ ፆሳይ ኡንቱንቶ ቆንጪሴዳ፤ ሃዒ ሂንቴ ሲሴዳ ሚሺራቹዋ ቃላ ሂንቴንቶ ኦዴዳ ኣሳቱ፥ ባሬው ሳሉዋፔ ኪቴቴዳ ጌሻ ኣያና ዎልቃን ኦዴዲኖ። ሄዋ ኪታንቻቱካ ቤዓናው ኣሞቲኖ።

12

ሄዋ ዲራው፥ ኦሱዋ ኦꬃናው ሂንቴ ዎዛናን ቆፋ ጊጊሲዴ ሂንቴ ሁጲያ ናጊቴ። ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ዎዴ ኣꬎ ኬካቴꬃ ሂንቴ ኣኪያ ዲራው፥ ኩሜንꬃ ሂዶታን ናጊቴ።

13

ፆሳው ኣዛዜቲያ ናናዳን፤ ሂንቴ ካሴ ኤሬናን ኣሞቴዳ ኣሙዋ ካሎፒቴ።

14

ሺን ሂንቴና ፄሴዳ ፆሳይ ጌሻ ጊዴዳዋዳን፥ ሂንቴካ ሂንቴ ኦሱዋ ኡባን ጌሻ ጊዲቴ። ፆሳ ማፃፋን፥ «ታኒ ጌሻ ጊዲያ ዲራው፥ ሂንቴካ ጌሻ ጊዲቴ» ጌቴቲዴ ፃፌቴዳ።

15

ኣሳ ሁጲያን ሁጲያን ዴሙዋ ፄሌናን ኣ ኦሱዋዳን ፒርዲያ ፆሳ ዎሲዴ ሂንቴ፥ «ኑ ኣቦ» ጊዴ ኣ ፄሲያዋ ጊዶፔ፥ ሃ ኣላሚያን ቤቴ ጊዲዴ ሂንቴ ዴዒያ ዎዲያን ያሻቴꬃን ዴዒቴ።

16

ሂንቴ ሂንቴ ኣዋቱዋፔ ላቴዳ ፓꬄና ዴዑዋፔ ዎዜቴዳዌ፥ ꬋዪያ ቢራ ዎይ ዎርቃ ማላና ጊዴናዋ ኤሪታ፤ ቦሪሲያባይ ዎይ ቂታይ ባዪና ዶርሳ ሱꬃዳን፥ ኣልዖ ኪሪስቶሳ ሱꬃን ሂንቴ ዎዜቴዲታ።

17

ፆሳይ ሳዓይ ሜꬌታናፔ ካሴ ኪሪስቶሳ ዶሪ ዎꬄዳ፤ ሺን ሂንቴ ዲራው፥ ሃ ዎዲያ ዉርሴꬃን ኢ ቤቴዳ።

18

ሂንቴ ኣማኑኔ ሂንቴ ኣካና ጊዴ ናሼቻን ናጊ ኡቴዳባይ ፆሳን ዴዓና ማላ፥ ፆሳይ ሃዪቁዋፔ ኣ ዴንꬂዴ፥ ኣው ቦንቹዋ ኢሜዳዋ ኣኒ ኣማኒታ።

19

ቱማቴꬃው ሂንቴ ኣዛዜቲያዋን፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቴꬃይ ባዪናን ሂንቴ ኢሻቱዋ ሲቃናው ሂንቴ ሁጲያ ጌሺዴ፥ ኢቱ ኢቱዋና ሚኒሲዴ ዎዛናፔ ሲቄቲቴ።

20

ሂንቴ ሃዪቂያ ዜሬꬃፔ ላዔንꬁዋ ዬሌቲቤይኪታ፤ ሺን ሜꬊናው ዴዒያዋኔ ሲንꬃዉካ ዴዓና ፆሳ ቃላን ሃይቄና ዜሬꬃፔ ዬሌቴዲታ።

21

ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ኣሳይ ኡባይ ማታ ማላ፤ ኣ ቦንቹ ኡባዪካ ማታ ጪሻ ማላ። ማታይ ሜሌ፤ ጪሻዪካ ቆቆፌቴ።

22

ሺን ጎዳ ቃላይ ሜꬊናው ዴዔ» ያጌ። ሃዌ ሂንቴንቶ ጎዳይ ኦዴዳ ሚሺራቹዋ ቃላ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved