አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011
← 4

ጄምስ 5

1 →
1

ሃዒካ ሂንቴኖ ዱሬ ኣሳቶ፥ ሂንቴ ቦላ ዪያ ቱጋው «ኣዬ! ኣዬ!» ያጊዴ ዬኪቴኔ ዚላሊቴ።

2

ሂንቴ ዱሬቴꬃይ ባይዲጌዳ፤ ቃሲ ሂንቴ ኣፊላካ ቢልዓይ ሚዲጌዳ።

3

ሂንቴ ዎርቃይኔ ሂንቴ ቢራይ ሺዒ ዲጌዳ። ቃሲ ሄ ሺዓይ ሂንቴ ቦላ ማርካታና፤ ሂንቴ ቦላካ ታማዳን ማና። ሂንቴ ሂንቴ ሚሻ ሲንꬃው ዳጋይ ዴዒታ።

4

ኣኬኪቴ፤ ሂንቴ ጋዴን ካꬃ ቆይጬዳ ኣሳቶ ጪጊቤና ኪራ ሚሻይ ዋሴ፤ ኡንቱንቱ ዋሱ ዎልቃማ ጎዳ ሃዪꬃን ሲሴቴዳ።

5

ሂንቴው ኢንጄቲና፥ ሳዓን ኢሻሊዴ ዴዔዲታ፤ ሹካ ጋላሳው ꬊኪያዋዳን፥ ሂንቴ ቦላ ꬊኬዲታ።

6

ፂሎ ኣሳ ቦላ ፒርዴዲታ፤ ቃሲ ኣ ዎꬌዲታ፤ ኢ ሂንቴናና ኤቄቴና።

7

ሄዋ ዲራው፥ ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ጎዳይ ያና ጋካናው ጌንጪቴ፤ ቢታ ጎሺያዌ ኣዲሊያ ኢራይኔ ኣሱራ ኢራይ ያና ጋካናው ጌንጪዴ፥ ኣልዖ ካꬃ ኢ ዎቲ ናጊዴ ጋꬂ ኣኪንቶ ቤዒቴ።

8

ሂንቴካ ቃሲ ጌንጪቴ፤ ሂንቴ ዎዛና ሚኒሲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎዳ ዩሳይ ማታቴዳ።

9

ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ፆሳይ ሂንቴ ቦላ ፒርዴና ማላ፥ ኢቱ ኢቱዋ ቦላ ዙዙሞፒቴ። ቤዒቴ፥ ፒርዲያዌ ፔንጊያን ኤቄዳ።

10

ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ዋዪያሲኔ ጌንጫሲ ሌሚሱዋ ጊዴዳዋንታ፥ ጎዳ ሱንꬃን ሃሳዬዳ ናባቱዋ ሃሳዪቴ።

11

ቤዒቴ፥ ዳንዳዪዴ ጌንጬዳዋንታ ኑኒ ኣንጄቴዳዋንታ ጌቶ። ኢዮባ ጌንጫ ሂንቴ ሲሴዲታ፤ ቃሲ ጎዳይ ኣው ዉርሴꬃን ኢሜዳዋካ ቤዔዲታ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎዳይ ማሮታይኔ ቃሬታይ ኩሜዳዋ።

12

ሺን ኡባፔ ካሴ፥ ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሳሉዋን ጊዲና፥ ዎይ ሳዓን ጊዲና፥ ዎይ ሃራ ጫቁዋን ጊዲና፥ ኣያንካ ጫቆፒቴ። ሺን ፆሳ ፒርዳን ሂንቴ ጌሌናዳን፥ ሂንቴ ዬዉ ኤ ጊያዋ ጊዶፔ፥ «ኤ» ጊቴ፤ ጊዴና ጊያዋ ጊዶፔ፥ «ጊዴና» ጊቴ።

13

ሂንቴ ጊዶን ዋዬቲያ ኡራይ ኦኒኔ ዴዖፔ፥ ፆሳ ዎሶ፤ ናሼቲያ ኡራይ ኦኒኔ ዴዖፔ፥ ዬፂዴ ጋላቶ።

14

ሂንቴፔ ሳኬቲያ ኡራይ ኦኒኔ ዴዖፔ፥ ኣማኒያ ኣሳ ካሌꬂያ ጪማቱዋ ባሬኮ ፄሶ፤ ኡንቱንቱ ጎዳ ሱንꬃን ዛይቲያ ኣ ኦኪዴ፥ ኣው ፆሳ ዎሲኖ።

15

ኣማኑዋን ፆሳ ዎሴዳ ዎሳይ ሃርጋንቻ ፓꬃና፤ ጎዳይካ ኣ ሃርጊያፔ ዴንꬃና፤ ቃሲ ናጋራ ኢ ኦꬄዳዋ ጊዶፔካ ጎዳይ ኣው ኣቶ ጋና።

16

ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ፓፃና ማላ፥ ሂንቴ ናጋራ ኢቱ ኢቶ ፓፂቴኔ ኢቱ ኢቶ ፆሳ ዎሲቴ፤ ፂሎ ኣሳ ዎሳይ ዎልቃማ ኦሱዋ ኦꬄ።

17

ኤላስ ኑ ማላ ኣሳ። ኢራይ ሳዓን ቡኬናዳን፥ ኢ ሚኒሲዴ፥ ፆሳ ዎሲና ሄዙ ላይꬃኔ ኡሱፑን ኣጌና ሳዓን ኢራይ ቡኪቤና።

18

ላዔንꬁዋ ፆሳ ኢ ዎሲና፥ ሳሉዋፔ ኢራይ ቡኬዳ፤ ሳዓይካ ባሬ ካꬃ ሞኬዳ።

19

ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሂንቴፔ ኦኒኔ ቱሙዋፔ ዎራ ቦፔ፥ ቃሲ ኢቱ ኣ ጉዬ ሄ ቱሙዋኮ ዛሮፔ፥

20

ናጋራንቻ ኣ ባላ ኦጊያፔ ዛሪያ ኦኒኔ ኣ ሼምፑዋ ሃዪቁዋፔ ኣሻናዋኔ ዳሮ ናጋራ ካማናዋ ኤሮ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved