የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ገላትያ 5

1

ኑኒ ኣይሌቴꬃይ ባይናን፥ ዴዓና ማላ፥ ኪሪስቶሲ ኑና ኣይሌቴꬃፔ ኬሴዳ፤ ሲሚ ሚኒዴ ኤቂቴ፤ ላዔንꬁዋ ኣይሌቴꬃ ሞርጌ ሚꬃን ዋፄቶፒቴ።

2

ሲሲቴ፥ ታኒ ጳዉሎሲ፥ ሂንቴንታ ያጋይ፤ ሂንቴ ቃፃሬቲያዋ ጊዶፔ፥ ኪሪስቶሲ ሂንቴንታ ኣይኔ ማዴና።

3

ቃፃሬቲያ ኡባቱ ሂጊ ጊያዋ ኡባ ፖሊዴ ናጋናው ቤሲያዋ ጉጃዴ ቆፔꬃይ።

4

ሂጊያ ናጊዴ ፂላናው ኮዪያዋንቶ፥ ኪሪስቶሳፔ ሻኬቴዲታ፤ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃፔካ ኩንዴዲታ።

5

ኑና ጊዶፔ፥ ኑኒ ፆሳ ኣያና ባጋና ኣማኑዋን ፂላናው ናሼቻን ናጌቶ።

6

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኪሪስቶሲ ዬሱሳና ኢቲፔ ዴዖፔ፥ ሲቁዋን ኦꬂያ ኣማኑዋፔ ኣቲን፥ ቃፃሬቲናካ፥ ቃፃሬቴናኒ ኣጊናካ ኑና ኣይኔ ማዴና።

7

ካሴ ሎዖ ዎፂታ፤ ሺን ቱማቴꬃው ሂንቴ ኤኖ ጌና ማላ፥ ኦኔ ሂንቴንታ ዲጌዳዌ?

8

ሃ ጪሙ ሂንቴንታ ፄሴዳ ፆሳፔ ዪቤና።

9

ኣሳይ ጊያዋዳን፥ ጉꬃ ኢርሹ ሙናቃ ኡባ ዴንꬄ።

10

ሂንቴንቱ ሃራባ ቆፔናዋ ታኒ ፆሳን ኣማኔታይ፤ ሺን ሂንቴንታ ሜቲያ ኡራይ ኦና ጊዶፔኔ፥ ፆሳፔ ባሬ ፒርዳ ኣካናዋ።

11

ሺን ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ታኒ ሃዋ ጋካናው ቃፃራይ ኮሺያዋ ኦዲያዋ ጊዶፔ፥ ታና ኣዪሲ ዬዴርሲኖ? ሄዌ ቱማ ጊዶፔ፥ ታኒ ኪሪስቶሳ ማስቃሊያባ ታማሪሲና ኣይኔ ሜቲያባይ ባዋ።

12

ሂንቴንታ ሜቶꬂያዋንቱ ባሬንታ ባሬንቶካ ጎይሬሪኪኖሻ!

13

ሂንቴንታ ጊዶፔ፥ ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ኣይሌቴꬃፔ ኬሳናው ፄሴቴዲታ። ጊዶፔኔካ ኣይሌቴꬃፔ ሂንቴ ኬሴዳዋን፥ ሂንቴ ኣሳቴꬃ ኣሙ ሂንቴንታ ሞዶፖ። ሄዋ ዲራ ሲቁዋን ኢቱ ኢቶ ሞዴቲቴ።

14

ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂጊ ኡባይ ኢቲ ሃሳያን ቃሼቴዳ፤ ኢካ፥ «ኔ ሾሩዋ ኔ ሁጲያዳን ሲቃ» ያጊያዋ።

15

ሺን ሂንቴ ኢቱ ኢቱዋና ሳዔቲያዋኔ ሜቴቲያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴ ሂንቴ ጊዶን ዉሬና ማላ ናጌቲቴ።

16

ሺን ሲሲቴ፤ ፆሳ ኣያናይ ሂንቴንታ ካሌꬂያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴ ኣሹዋ ኣሙዋ ሙሌካ ፖሊኪታ።

17

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑ ኣሹ ኣሞቲያዋ ጌሻ ኣያናይ ኢፄ፤ ቃሲ ጌሻ ኣያናይ ኣሞቲያዋ ኑ ኣሹ ኢፄ፤ ሃዋንቱ ኢቱ ኢቱዋና ኢፄቲኖ። ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ዶሲያዋ ኦꬃናው ዳንዳይኪታ።

18

ሺን ፆሳ ኣያናይ ሂንቴንታ ካሌꬂያዋ ጊዶፔ፥ ሙሴ ሂጊ ሂንቴንታ ሞዴና።

19

ኣሹዋ ኦሱ ኤሬቴዳዋ፤ ኢካ ኣዬ ጎፔ፥ ዎሹሚያዋ፥ ቱናቴꬃ፥ ኣꬌዳ ቱናቴꬃ ኦሱዋ፥

20

ኤቃው ጎዪኒያዋ፥ ቢቲያዋ፥ ሞርኬቴꬃ፥ ፓሉማ፥ ቃናቲያዋ፥ ሃንቁዋ፥ ባሬና ዶሲያዋ፥ ዋላቄቲያዋ፥ ኢቱ ኢቱዋፔ ሻኬቲያዋ፥

21

ኣሳዋ ኣሞቲያዋ፥ ማꬆቲያዋ፥ ዬꬃንቻ ጊዲያዋኔ ሃዋንታ ማላቲያዋንታ። ካሴካ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዴዳዋዳን፥ ሃዋንታ ማላቲያዋንታ ኦꬂያዋንቶ ፆሳ ካዉቴꬃን ጌሊያሳይ ባዋ።

22

ሺን ጌሻ ኣያና ኣይፊ፥ ሲቁዋ፥ ናሼቻ፥ ሳሮቴꬃ፥ ዳንዳያ፥ ኬካቴꬃ፥ ሎዖቴꬃ፥ ኣማኔቲያዋ፥

23

ኣሺኬቴꬃ፥ ባሬ ሁጲያ ናጊያዋ። ሄዋንታ ማላቲያዋንታ ዲጊያ ሂጊ ባዋ።

24

ኪሪስቶሳ ዬሱሳባ ጊዲያዋንቱ ባሬንቱ ኣሳቴꬃ ኣ ኢታ ቆፋናኔ ኣ ኣሙዋና ኢቲፔ ማስቃሊያ ቦላን ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቄዲኖ።

25

ኑሲ ጌሻ ኣያናይ ዴዑዋ ኢሞዋፔ ጉዪያን፥ ኑና ቃሲ ኢ ካሌꬆ።

26

ኣኔ ኦቶሬቲያዋ፥ ዎይ ኢቱ ኢቱዋ ሃንቄꬂያዋ፥ ዎይ ኢቱ ኢቱዋ ቃናቲያዋ ኣጎይቴ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved