የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

2 ቆሮንቶስ 5

1

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ዴዒያ ሃ ሳዓ ዱንካኒ ኮሌቶፔ፥ ኑሲ ኣሳይ ኬፂቤና ጎሊ፥ ፆሳይ ኬፄዳዌ፥ ሳሉዋን ሜꬊናው ዴዒያዋ ኑኒ ኤሬቶ።

2

ኑኒ ሃ ኣላሚያን ዴዒዴ ዳሮ ኦሌቶኔ ሳሉዋን ዴዓና ኑ ጎሊያ ማያናው ሎይꬂ ኣሞቴቶ።

3

ኑኒ ሄዋ ማዪዴ፥ ካሎቶኮ፤

4

ኑኒ ሃ ሳዓ ዱንካኒያን ዴዒዴ፥ ዴፄቲዴ ኦሌቶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃዪቂያ ኣሳቴꬃይ ዴዑዋን ሚቴታና ማላ፥ ኑኒ ማያናው ኮዬቶፔ ኣቲን፥ ካሎታናው ኮዮኮ።

5

ኑና ሃዎ ጊጊሴዳዌ ፆሳ፤ ቃሲ ኢ ባሬ ጌሻ ኣያና ዋሴ ኡዲዴ፥ ኢሜዳዌ ኣ።

6

ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ኡባ ዎዴ ኣማኔቴቶ፤ ቃሲ ኑኒ ኑ ጎሌን ሃ ኣሳቴꬃን ዴዔዳ ኬናን፥ ጎዳፔ ሻኬቲዴ ዴዒያዋካ ኤሬቶ።

7

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኣማኑዋን ዴዔቶፔ ኣቲን፥ ቤዒያዋን ዴዖኮ።

8

ኑና ኣማንꬄ፤ ቃሲ ሃ ኣሳቴꬃን ኑ ጎሊያ ኣጊ ጎሌ ቢዴ ጎዳና ኢቲፔ ዴዒያዌ ኑና ናሼቼ።

9

ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ቃሲ ኣሹዋን ዴዒና ዴዓና ꬋዪና፥ ኑ ቆፋይ ኣ ናሼቻናሳ።

10

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ሁጲያን ሁጲያን ኦꬄዳ ኦሱ ሎዓ ጊዲና፥ ዎይ ኢታ ጊዲና፥ ኑሲ ቤሲያዋ ኣካናው፥ ኪሪስቶሳ ፒርዳ ኦይዲያ ሲንꬃን ኡባይካ ሺቃናው ቤሴ።

11

ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ፆሳው ያዩሳይ ኣዬንቶ ኤሪዴ፥ ሄዋዳን ቃሲ ኣሳካ ኣማንꬄቶ፤ ፆሳይ ኑና ኡባና ኤሬ፤ ቃሲ ሂንቴካ ሂንቴ ዎዛና ቆፋን ኑና ኤሪታ ያጋዴ ቆፓይ።

12

ቤቲያባን ጬቄቲያዋንቱፔ ኣቲን፥ ዎዛናን ዴዒያዋን ጬቄቴና ኣሳቶ ሂንቴ ኦዲ ዛሪያባይ ዴዓና ማላ፥ ሂንቴ ኑናን ጬቄታናዳን፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ጋሱዋ ጊዳናው ኮዪያዋፔ ኣቲን፥ ኑና ጋላታናው ኮዮኮ።

13

ኑኒ ጎዪያዋ ጊዶፔ፥ ፆሳ ቦንቹዋሳ፤ ዎይ ቃሲ ዎዛናና ዴዒያዋ ጊዶፔካ፥ ሂንቴና ጎዓናሳ።

14

ኪሪስቶሳ ሲቁ ኑና ጊዴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ኣሳይ ኣሳ ኡባው ሃዪቄዳዋ ኑኒ ኣኬኬዶ፤ ሄዋ ጊዶፔ ኣሳይ ኡባይ ኣናና ሃዪቄዳ።

15

ፓፃ ዴዒያዋንቱ ባሬንቱ ዲራው ሃዪቄዳዎኔ ቃሲ ሃዪቁዋፔ ዴንዴዳዎ ዴዓናፔ ኣቲን፥ ሲንꬃፔ ባሬንቱ ሁጴው ዴዔና ማላ፥ ኢ ኣሳ ኡባ ዲራው ሃዪቄዳ።

16

ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ሃዋፔ ሲንꬃው ኦናኔ ኣሳ ቆፋን ፒርዶኮ፤ ሃራይ ኣቶ፥ ኑኒ ኪሪስቶሳ ካሴ ኣሳ ቆፋን ፒርዴዳዋ ጊዶፔካ፥ ሲሚ ሲንꬃፔ ሄዋዳን ፒርዶኮ።

17

ሄዋ ዲራው፥ ኦኒኔ ኪሪስቶሳና ዴዖፔ፥ ኦራꬃ ሜꬌታ፤ ጪማይ ኣꬌዳ፤ ቤዒቴ፥ ኡባባይካ ኦራፄዳ።

18

ኪሪስቶሳ ባጋና ኑና ባሬናና ሲጌꬄዳ ፆሳይ ኡባባካ ኦꬄዳ፤ ቃሲ ኢ ኑሲ ሃራቱዋ ባሬናና ሲጌꬂያ ኦሱዋ ኢሜዳ።

19

ፆሳይ ኪሪስቶሳ ባጋና ኣሳ ኡባ ባሬናና ሲጌꬄ፤ ኣሳ ናጋራካ ኣሳ ቦላ ፓይዴና፤ ቃሲ ኣሳ ባሬናና ሲጌꬂያ ኪታካ ኑሲ ኢሜዳ።

20

ሲሚ ፆሳይ ኑ ባጋና ሂንቴንቶ ሃሳዪያዋዳን፥ ኑኒካ ኪሪስቶሳ ዲራው ሃሳዪያ ኢ ኪቴዳዋንታ፤ ቃሲ ኑኒ ሂንቴና፥ «ፆሳና ሲጌቲቴ» ጊዴ፥ ኪሪስቶሳ ዲራው ዎሴቶ።

21

ኑኒ ፆሳ ፂሎቴꬃ ኪሪስቶሳ ባጋና ኣካና ማላ፥ ናጋራ ኤሬና ኪሪስቶሳ ኑ ዲራው፥ ፆሳይ ናጋራንቻ ኦꬄዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved