የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

1 ቆሮንቶስ 1

1

ታኒ፥ ፆሳ ሼኒያን ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳዋ ጊዳናው ፄሴቴዳ ጳዉሎሲኔ፥ ኑ ኢሻ ሶስቴኒሲ፥

2

ቆሮንቶሳን ዴዒያ ፆሳ ኣማኒያ ኣሳቱዋሲ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳን ጌዬዳዋንቱሲኔ፥ ኑሲ ጎዳ ጊዲያ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ኡባ ሳዓን ፄሲያ ኡባቱዋና ጌሻ ጊዳናው ፄሴቴዳዋንቱሲ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ።

3

ፆሳይ፥ ኑ ኣዉኔ ኑ ጎዳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ሂንቴንቱሲ ኣꬎ ኬካቴꬃኔ ሳሮቴꬃ ኢሞ።

4

ፆሳይ ኪሪስቶሳ ዬሱሳ ባጋና ሂንቴንቱሲ ኢሜዳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ዲራው፥ ታኒ ኡባ ዎዴ ሂንቴንቱሲ ፆሳ ጋላታይ።

5

ታኒ ኪሪስቶሳሲ ማርካቲያዌ ሂንቴንቱን ሚኔዳ ዲራው፥ ሂንቴ ኡባባኒ፥ ሃሳያ ኡባን ኤራቴꬃ ኡባን፥ ኣኒ ዱሬቴዲታ።

6

ሃዋዳን ሂንቴ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዩሳ ናጊሺን፥ ኣያና ኢሞታፔ ሃራይ ኣቶ ኢቱኔ ሂንቴንቱሲ ፓጬና።

7

ቃሲ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ጋላሳን ሂንቴ ካꬌ ባይናዋንታ ጊዳናዳን፥ ዉርሴꬃይ ጋካናው ኢ ሂንቴንታ ሚኒሳናዋ።

8

ባሬ ናዓ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኢቲፔቴꬃው ሂንቴንታ ፄሴዳ ፆሳይ ኣማኔቴዳዋ።

9

ሺን ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ኢቲ ዎዛናኒኔ ኢቲ ቆፋን ኢቲፔ ጊዳናፔ ኣቲን፥ ሻኮቴꬃይ ሂንቴ ጊዶን ዴዔና ማላ፥ ሂንቴ ኡባይ ኢቲ ሃሳያ ሃሳያናዳን፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ታኒ ሂንቴንታ ዎሳይ።

10

ኣዪሲ ጎፔ፥ ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ቃሎዓ ሶይ ኣሳይ ሂንቴንቱባ፥ ሂንቴ ጊዶን ዋላሳይ ዴዒያዋ፥ ታው ኦዴዲኖ።

11

ታኒ ጊያዌ ሃዋ፤ ሂንቴንቱ ሁጲያን ሁጲያን፥ «ታኒ ጳዉሎሳዋ። ታኒ ኣጲሎሳዋ። ታኒ ኬፋዋ። ታኒ ኪሪስቶሳዋ» ያጊታ።

12

ኪሪስቶሲ ሻኬቴዴ? ሂንቴንቱ ዲራው፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ካቄቴዳዌ ጳዉሎሴ? ዎይ ሂንቴ ጳዉሎሳሲ ጊዳናው ፃማቄቴዲቴ?

13

ታኒ ቃሪሲጶሳፔኔ ጋዮሳፔ ኣቲን፥ ሂንቴንቱፔ ኦናኔ ፃማቃቤና ዲራው፥ ፆሳ ጋላታይ።

14

ሄዋ ዲራው፥ ኦኒኔ ሂንቴንታ ታው ጊዳናዳን ፃማቄቴዲታ ጋናው ዳንዳዬና።

15

ቃሲ፥ ኤ፥ ኢስፂፋኖሳ ሶይ ኣሳካ ታኒ ፃማቃዲ። ሺን ሃራ ጉጃዴ ፃማቃዲታንቶኔ ዎዛና ኣꬂኬ።

16

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኪሪስቶሲ ታና ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዳና ማላ ኪቴዳፔ ኣቲን፥ ፃማቃና ማላ ኪቲቤና፤ ቃሲ ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቄዳዌ ሜላ ጊዴና ማላ፥ ታኒ ኣሳ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ቃላን ታማሪሲኬ።

17

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቄዳዋ ኦዲያ ቃላይ ꬋዪያዋንቱሲ ኤያቴꬃ። ሺን ኑሲ ኣቲያዋንቱሲ ፆሳ ዎልቃ።

18

ፆሳ ማፃፋይ፥ «ታኒ ኤራንቻቱዋ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ባዪዛና፤ ቃሲ ኣኬካንቻቱዋ ኣኬካካ ꬋዪሳና» ያጌ።

19

ኣꬌዳ ኤራንቻይ ሃቃን ዴዒ? ሂጊያ ታማሪሲያዌ ሃቃን ዴዒ? ዎይ ሃ ኣላሚያ ፆናናው ፓሉሜቲያዋንቱ ዋናንዲኖሻ? ፆሳይ ሃ ሳዓ ኣꬎ ኤራቴꬃይ ኤያቴꬃ ጊዲያዋ ቤሴዳ!

20

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ባሬ ሁጴ ኣꬎ ኤራቴꬃን ባሬና ፆሳ ኤሬና ማላ፥ ፆሳይ ባሬ ኣꬎ ኤራቴꬃን ዲጊዴ፥ ኑኒ ኦዲያ ኤያ ቃላን ኣማኒያዋንታ ኣሻናው ቆፔዳ።

21

ኣዪሁዳቱ ማላታ ኦቺኖ። ቃሲ ጊሪኬ ኣሳቱ ኣꬎ ኤራቴꬃ ዎልቃማ ኮሻ ኮዪኖ።

22

ሺን ኑኒ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ካቄቴዳ ኪሪስቶሳባ ኦዴቶ። ሄዌ ኣዪሁዳቱዋሲ ꬉቦ፤ ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴናዋንቱሲ ኤያቴꬃ።

23

ሺን ፆሳይ ፄሴዳዋንቱሲ ኣዪሁዳቱሲካ ጊሪካቱሲካ ኑኒ ኦዲያ ፆሳ ዎልቃይኔ ኣ ኣꬎ ኤራቴꬃይ ኪሪስቶሳ።

24

ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኤያቴꬃይ ኣሳ ኣꬌዳ ኤራቴꬃፔ ኣꬌ፤ ቃሲ ኣ ላፋቴꬃ ጌቴቲያዌካ ኣሳ ሚኖቴꬃፔ ሚኔ።

25

ሲሚ ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ፆሳይ ሂንቴንታ ፄሲያ ዎዴ ሂንቴ ዎይሳ ማላ ኣሴንቶ ቆፒቴ። ኣሳ ቆፋን ሂንቴ ጊዶን ኣꬎ ኤራንቻቱ፥ ዎልቃማቱኔ ꬎቃ ሼሻቱ ዳራ ጊዲኪኖ።

26

ሺን ፆሳይ ኣꬌዳ ኤራንቻቱዋ ዬላያናው፥ ኣላሚያን ዴዒያ ኤያቱዋ ዶሬዳ፤ ቃሲ ሚናቱዋ ዬላያናው፥ ኣላሚያን ዴዒያ ላፋቱዋ ዶሬዳ።

27

ፆሳይ ሃ ኣላሚያን ዎልቃማባ ጊዴ ቆፒያዋ ꬋዪሳናው፥ ሃ ኣላሚያ ማዴናባ ካꬌቶባኔ ሃኒቤናባ ዶሬዳ።

28

ሄዋ ዲራው፥ ኦኒኔ ፆሳ ሲንꬃን ጬቄታናው ቤሴና።

29

ሺን ፆሳይ ሂንቴንቱሲ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ዴዑዋ ኡዲ ኢሜዳ። ኪሪስቶሲ ኑሲ ኣꬎ ኤራቴꬃ፥ ፂሎቴꬃ፥ ጌሻቴꬃኔ ኣቶቴꬃ ጊዴዳ።

30

ሄዋ ዲራው፥ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ጬቄቲያ ኡራይ ኦኒኔ ጎዳይ ኦꬄዳዋን ጬቄቶ» ያጌ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved