የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ሮማ 5

1

ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ኣማኑዋን ፂሌዳዋን፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ኑሲ ፆሳና ሳሮቴꬃይ ዴዔ፤

2

ቃሲ ኢ ኑና ሃዒ ኑኒ ዴዒያ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ጊዶ ኣማኑዋን ኣሄዳ፤ ያቲና፥ ኑኒ ፆሳ ቦንቹዋ ሻካናው ኑሲ ዴዒያ ሂዶታን ጬቄቴቶ።

3

ሄዋ ፃላላ ጊዴና፤ ኑኒ ኑ ዋዪያንካ ናሼቴቶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ዋዪያፔ ዳንዳያይ፥ ቃሲ ዳንዳያፔ ፓጪያን ሚኒያዌ፥ ፓጪያን ሚኖታፔ ሂዶታይ ዪያዋ ኑኒ ኤሬቶ።

4

ፆሳይ ኑሲ ኢሜዳ ጌሻ ኣያና ባጋና ባሬ ሲቁዋ ኑ ዎዛናን ጉሴዳ ዲራው፥ ሄ ኑኒ ዴማናው ናሼቻን ናጊ ኡቴዳዌ ኑና ዬላዬና።

5

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ቢሮ ዎልቃይ ባይናዋንታ ጊዲዴ ዴዒሺን፥ ፆሳይ ዶሬዳ ዎዲ ጋኪና፥ ኪሪስቶሲ ናጋራንቻቱዋ ዲራው ሃይቄዳ።

6

ፂሎ ኡራ ዲራው፥ ኢቲ ኡራይ ሃይቃናዌ ዳሮ ሜቶባ፤ ሺን ሎዖ ኣሳ ዲራው ሃይቃናው፥ «ኤኖ» ጊያ ኡራይ ኦኒ ኤሪ ቤቴናን ኣጌና።

7

ሺን ኑኒ ቢሮ ናጋራንቻ ጊዲዴ ዴዒሺን፥ ኪሪስቶሲ ኑ ዲራው ሃይቄዳ፤ ሄዌ ፆሳይ ኑና ኣይ ኬና ሲቂንቶኔ ኣ ሲቁዋ ኤሪሴ።

8

ሲሚ ኑኒ ሃዒ ኣ ሱꬃን ፂሌዳዋ ጊዶፔ፥ ኣ ባጋና ፆሳ ሃንቁዋፔ ኣታና።

9

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ፆሳና ካሴ ሞርኬ፤ ሺን ኣ ናዓ ሃይቁዋን ኣናና ሲጌቴዶ። ሄዋፔ ኣꬂዴ፥ ሃዒ ኑኒ ፆሳና ሲጌቴዳዋፔ ጉዪያን፥ ኢ ፓፃ ጊዲያ ዲራው ኑና ኣሻና።

10

ሺን ሄዋ ፃላላ ጊዴና፤ ሃዒ ኑና ፆሳና ሲጌꬄዳ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ኑና ፆሳባይ ናሼቼ።

11

ሄዋ ዲራው፥ ናጋራይ ሃ ሳዓ ኢቲ ኣሳ ባጋና ጌሌዳ፤ ሄ ናጋራይ ባሬናና ሃይቁዋ ኣሄዳ፤ ሄዋ ጋሱዋን፥ ኣሳይ ኡባይ ኣዳማ ባጋና ናጋራ ኦꬄዳ ዲራው፥ ሃይቁ ኣሳ ዛሪያ ኡባ ጋኬዳ።

12

ሂጊ ኢሜታናፔ ካሴ፥ ሃ ኣላሚያን ናጋራይ ዴዔ፤ ሺን ሂጊ ባይና ዎዴ ናጋራይ ፓይዴቴና።

13

ሺን ኣዳማ ዎዲያፔ፥ ሙሴ ዎዲያ ጋካናሲ፥ ሃይቁ ኣሳ ኡባ ሞዴዳ፤ ሃራይ ኣቶ ኣዳሚ ፆሳ ሂጌው ኣዛዜቴናን ኢፄዳዋዳን፥ ናጋራ ኦꬂቤናዋንታካ ሃይቁ ሞዴዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዳሚ ያናዎ ሌሚሱዋ።

14

ሺን ፆሳ ኢሞታይ ኣዳማ ናጋራ ኬና ጊዴና ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኢቲ ማላ ጊዲኪኖ፤ ኢቲ ቢታኒያ ናጋራ ዲራው፥ ጮራ ኣሳይ ሃይቄዳዌ ቱማ፤ ሺን ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ኣ ኢሞታይ ኢቲ ኣሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ባጋና፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ባጋና ጮራ ኣሳው ዳሬዳ።

15

ፆሳ ኢሞታይ ናጋራ ኦꬄዳ ቢታኒያ ባጋና ዬዳዋ ማላ ጊዴና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዳሚ ኢቲ ናጋራ ኦꬄዳዋፔ ጉዪያን፥ ፆሳይ ኣ ባዪዜዳዋዳን ፒርዴዳ፤ ሺን ኣሳይ ዳሮ ናጋራ ኦꬄዳዋፔ ጉዪያን ፆሳይ፥ «ሂንቴንቱ ባዪዚቤይኪታ» ጊዴ፥ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃ ኡንቱንታ ቤሴ።

16

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ቢታኒያ ናጋራ ጋሱዋን፥ ኣ ናጋራ ባጋና፥ ሃይቁ ካዉቴዳዌ ቱማ፤ ሺን ኢቲ ኡራይ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኦꬄዳባይ ኣይ ኬና ዳሬ፤ ፆሳ ዳሮ ኣꬎ ኬካቴꬃኔ ፂሎቴꬃ ኢሞታ ኣኪያ ኡባይ ኪሪስቶሳ ባጋና ፆኒዴ ዴዓና።

17

ሲሚ ኢቲ ኡራይ ናጋራ ኦꬄዳ ጋሱዋን ኣሳ ኡባ ቦላ ባዪዜዳዋዳን ፒርዳይ ዬዳ። ሄዋዳንካ ኢቲ ኡራይ ፂሎባ ኦꬄዳ ጋሱዋን፥ ፆሳይ ኣሳ ኡባ፥ «ባይዚቤይኪታ» ጊዴ ኡንቱንቶ ዴዑዋ ኢሜዳ።

18

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ኡራይ ኣዛዜቴናን ኢፄዳ ጋሱዋን፥ ዳሮ ኣሳይ ናጋራንቻ ጊዴዳ፥ ሃዋዳንካ ቃሲ ኢቱ ኤኖ ጌዳዋን ጮራ ኣሳይ ፂላና።

19

ናጋራ ዳሪሳናው፥ ሂጊ ዬዳ፤ ሺን ናጋራይ ዳሪያ ዎዴ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሎይꬂ ዳሬዳ።

20

ናጋራይ ሃይቁዋ ዎልቃን ካዉቴዳዋዳን፥ ሃዋዳንካ ቃሲ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ፂሎቴꬃ ዎልቃን ካዉቲዴ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና፥ ኑና ሜꬊና ዴዖ ካሌꬄ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved