የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 6

1

ሄ ዎዴ፥ ካሊያዋንቱ ፓይዱ ዳሪ ዳሪ ቢሺን፥ ጊሪኬ ቃላ ሃሳዪያ ኣዪሁዳቱኔ ዪሁዳን ዴዒያ ኣዪሁዳቱ ዋላቄቴዲኖ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ጊሪኬ ቃላ ሃሳዪያ ኣዪሁዳቱ፥ «ኡባ ጋላሲ ጊሼቲያ ቁማን ኑ ኣሲናይ ሃይቆ ማጫዋንቱ ናቄቲኖ» ያጌዲኖ።

2

ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዓቱ ዎሳ ጎሌ ኣሳ ኡባ ፄሲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዲኖ፤ «ኑኒ ፆሳ ቃላ ኦዲያዋ ኣጊዴ፥ ቁማ ጊሻናው ኑሲ ቤሴና።

3

ኢሻቶ፥ ሎዓ ጌቴቲያዋንታ ጌሻ ኣያናይኔ ኣꬎ ኤራቴꬃይ ኩሜዳ ላፑ ኣሳቱዋ ሂንቴ ጊዶፔ ዶሪቴ፤ ኑኒ ቃሲ ኡንቱንታ ሃ ኦሱዋሲ ሱንꬃና።

4

ሺን ኑኒ ፆሳ ዎሳኒኔ ቃላ ኦዱዋን ሚናና» ያጌዲኖ።

5

ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ሃሳዬዳ ሃሳያይ ኣሳ ኡባ ናሼቼዳ፤ ሄዋፔ ጉዬ፥ ኣማኑኔ ጌሻ ኣያናይ ኩሜዳ ኢስፂፋኖሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ጲሮኮሮሳ፥ ኒቃሮና፥ ፂሞና፥ ጳሪሜናኔ ኣዪሁዳቱዋ ኣማኑዋን ጌሌዳ ኣንፆኪያ ኒቆላዎሳ ዶሬዲኖ።

6

ያቲዴ ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ሲንꬃን ኡንቱንታ ኤሲና፥ ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ፆሳ ዎሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ባሬንቱ ኩሺያ ኡንቱንቱ ቦላ ዎꬄዲኖ።

7

ፆሳ ቃላይ ኣኪ ኣኪ ቤዳ፤ ካሊያዋንቱ ፓይዱዋን ዬሩሳላሜን ዳሪሲ ዳሪ ዳሪ ቤዳ፤ ቃሲ ጮራ ቄሳቱካ ኣማኔዲኖ።

8

ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ዎልቃይ ኩሜዳ ኢስፂፋኖሲ፥ ኣሳ ጊዶን ኦራꬃባኔ ዎልቃማ ማላታ ኦꬄ።

9

ኣይሌቴꬃፔ ኬሴዳ ኣሳ ጊያ ኣዪሁዳ ኣማኒያዋንቱፔ፥ ቄሬናፔ፥ ኢስኪንዲሪያ ኣሳቱዋፔ፥ ኪልቂያፔኔ ኢሲያፔ ዬዳ ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ዴንዲዴ፥ ኢስፂፋኖሳና ፓሉሜቴዲኖ።

10

ሺን ኢስፂፋኖሲ ኣꬎ ኤራቴꬃኒኔ ኣያናን ሃሳዪያዋ ዲጋናው ዳንዳይቤይኪኖ።

11

ሄ ዎዴ ኡንቱንቱ፥ «ሙሴ ቦላኔ ፆሳ ቦላ ኢ ቦሪያ ቃላ ሃሳዪሺን ሲሴዶ» ጊያ ዎርዶ ኣሳቱዋ ሻሜዲኖ።

12

ኣሳ ኡባ፥ ጪማቱዋኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንታ ሃንቄꬄዲኖ፤ ኢስፂፋኖሳኮ ዪዴ ኣ ኦይቂዴ፥ ሺቄዳ ኣሳኮ ኣሂና፥

13

ኣ ቦላ ፄሴዳ ዎርዶ ማርካቱ፥ «ሃ ቢታኒ ሃ ጌሻ ጎሊያኔ ሙሴ ሂጊያ ቦሪያዋ ኣዉዴኔ ኣጌና።

14

ኣዪሲ ጎፔ ኢ፥ ‹ሃዌ ናዚሬቲያ ዬሱሲ ሃ ጌሻ ጎሊያ ኮላና፤ ሙሴ ኑሲ ኢሜዳ ሂጊያካ ላማና› ያጊሺን፥ ኑኒ ሲሴዶ» ያጌዲኖ።

15

ሺቁዋን ኡቴዳ ኣሳይ ኡባይ ኢስፂፋኖሳ ኣኬኪዴ ፄሊያ ዎዴ፥ ኣ ሶምዒ ኪታንቻ ሶምዒያ ማላቴ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved