የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 3

1

ኢቲ ጋላሲ፥ ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ፆሳ ዎሳናው ኡዱፑ ሳቲያን ጌሻ ጎሊያ ቤዲኖ።

2

ዬሌቶዴፔ ዶሚዴ፥ ጉንዳ ጊዲዴ ዴዒያ ኢቲ ቢታኒ ጌሻ ጎሊያ ጌሊያ ኣሳፔ ሚሻ ዎሳናው፥ ኡባ ጋላሲ ዳሪ ሎዓ ጊያ ጌሻ ጎሊያ ፔንጊያን ኣሳይ ኣፊዴ ዎꬂያዌ ዴዔ።

3

ሄ ዎባ ቢታኒ፥ ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ጌሻ ጎሊያ ጌላና ሃኒሺን ቤዒዴ፥ ሚሻ ኡንቱንታ ዎሴዳ።

4

ጴፂሮሲ ዮሃኒሳና ኣ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ኑኮ ሃ ፄላ» ያጌዳ።

5

ዎባ ቢታኒ ኡንቱንቱፔ ኢቲባ ኣካናው ኮዪዴ፥ ኡንቱንቱኮ ፄሌዳ።

6

ሺን ጴፂሮሲ ኣ፥ «ታው ሚሻይ ባዋ፤ ሺን ታው ዴዒያባ ታኒ ኔው ኢማና፤ ናዚሬቲያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ዴንዳዴ ሃሜታ» ያጌዳ።

7

ያቲዴ፥ ዎባ ቢታኒያ ባሬ ኡሼቻ ኩሺያን ኦይቂዴ፥ ፑዴ ዴንꬄዳ፤ ኤሌካ ኣ ጌዲኔ ሜሺ ሜቄꬃይ ሚኒ ኣጌዳ።

8

ቢታኒ ፑዴ ጉፒዴ፥ ዴንዲ ኤቄዳ፤ ያኔ ሃኔ ሃሜታ ዶሜዳ። ሄዋፔ ጉዪያን ሃሜቲዴ፥ ጉፒዲኔ ፆሳ ጋላቲዴ፥ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ጌሻ ጎሊያ ጌሌዳ።

9

ኢ ሃሜቲሺናኔ ፆሳ ጋላቲሺን፥ ኣሳይ ኡባይ ኣ ቤዔዳ።

10

ያቲዴ፥ ሚሻ ዎሳናው ዳሪ ሎዓ ጊያ ጌሻ ጎሊያ ፔንጊያን ኡቴዳዌ ኣ ጊዴዳዋ ኣኬኬዲኖ፤ ኢ ሃኔዳዋ ቤዒዴ ማላሌቴዲኖ።

11

ቢታኒ ጴፂሮሳኔ ዮሃኒሳ ኦይቂ ኡቴዳ ዎዴ፥ ኣሳይ ኡባይ ማላሌቲዴ፥ ሶሎሞኔ ባራንዳ ጊያሳን ኢቲፔ ኡንቱንቱኮ ዎፄዲኖ።

12

ጴፂሮሲ ኣሳ ቤዔዳ ዎዴ ኡንቱንቶ ያጌዳ፤ «ኢስራዔሊያ ኣሳቶ፥ ኣዪሲ ሃዎ ማላሌቲቴ? ዎይ ኣዪሲ ኑና ጫዲ ፄሊቴ? ኑኒ ኑ ዎልቃን ዎይ ፆሳ ማላቲያዋን ሃ ቢታኒያ ሃሜꬄዳዋ ሂንቴንቶ ማላቲ?

13

ኣብራሃሞ ፆሳይ፥ ዪሳቃ ፆሳይ፥ ያዪቆባ ፆሳይ፥ ኑ ኣዋቱዋ ፆሳይ፥ ሂንቴንቱ ኣꬂ ኢሜዳዋ ጲላፆሲ ቢላናው ቆፒ ኡቴዳ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ኣ ሲንꬃን፥ ‹ኑኒ ኣ ኤሮኮ› ጌዳ ባሬ ናዓ ዬሱሳ ቦንቼዳ።

14

ሺን ሂንቴንቱ ጌሻኔ ፂሉዋ፥ ‹ኑኒ ኣ ኤሮኮ› ጊዴ፥ ሼምፑዋ ዎꬌዳዋ ኣ ዲራ ሂንቴንቶ ቢላናው ጲላፆሳ ዎሴዲታ።

15

ዴዑዋ ኢሚያዋ ሂንቴንቱ ዎꬌዲታ፤ ሺን ፆሳይ ሃይቁዋፔ ኣ ዴንꬄዳዋሲ ኑኒ ማርካ።

16

ሃ ዎባ ቢታኒያ ዬሱሳ ሱንꬃ ዎልቃይ ሚኒሴዳ፤ ሂንቴንቱ ቤዒያዌኔ ኤሪያዌካ ኢ ኣ ሱንꬃን ኣማኒያዋን ኦሴቴዳ፤ ሃ ሂንቴንቱ ኡባ ሲንꬃን ኣ ሃዋዳን ሎይꬄዳዌ፥ ዬሱሳ ኢ ኣማኒያዋ።

17

«ሃዒካ ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ሂንቴንቱካ ሂንቴንታ ካሊያዋንቱዳን፥ ኤሬናን ኦꬄዳዋ ታኒ ኤራይ።

18

ሺን ፆሳይ ቤኒ፥ ናባቱዋ ኡባቱዋ ዶናን፥ ‹ኪሪስቶሲ ዋዬታና ቤሴ› ያጊዴ ኦዴዳ፤ ባሬ ኦዴዳዋካ ሄዋዳን ፖሌዳ።

19

ሲሚ ፆሳይ ሂንቴንቱ ናጋራ ማራናዳን፥ ጎዳ ማታፔ ኣያና ሚኖቴꬃ ዎዲ ሂንቴንቶ ያናዳኒኔ ፆሳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ካሴ ሂንቴንቶ ኦዴቶዋዳን ዬዳናዳን፥ ሂንቴንቱ ናጋራ ፓፂዴ ፆሳኮ ሲሚቴ።

20

ፆሳይ ጌሻ ጊዴዳ ባሬ ናባቱዋ ዶናን ቤኒፔ ዶሚዴ ሃሳዬዳዋዳን፥ ኡባባይ ኦራፂያ ዎዲ ጋካናው፥ ዬሱሲ ሳሉዋን ጋሚዓናው ቤሴ።

21

ሙሴ፥ ‹ጎዳይ ፆሳይ፥ ሂንቴንቱ ዛሪያ ጊዶፔ ሂንቴንቶ ታናዳን ናቢያ ዴንꬃና፤ ሂንቴንቱ ኢ ጊያዋ ኡባ ሲሲቴ።

22

ሄ ናቢ ኦዲያዋ ሲሴና ኣሳይ ኦኒኔ ኣሳ ጊዶፔ ሻኬቲ ꬋዮ› ያጌዳ።

23

«ቃሲ ሳሜላፔ ዶሚዴ፥ ኣፔ ካላ ዴንዴዳ ናባቱ ኡባቱ፥ ሃ ዎዲያባ ኦዴዲኖ።

24

ሂንቴንቱ ናባቱዋ ናና፤ ቃሲ ፆሳይ ኣብራሃሞሲ፥ ‹ሳዓን ዴዒያ ኣሳ ኡባ ታኒ ኔ ዜሬꬃ ባጋና ኣንጃና› ያጊዴ ኑ ኣዋቱዋና ጫቄዳ ጫቁዋ ላቲያ ናና።

25

ፆሳይ ሂንቴንታ ኡባቱዋ ሂንቴንቱ ኢታ ኦሱዋፔ ዛሪዴ ኣንጃና ማላ፥ ባሬ ቆማ ዴንꬂዴ፥ ሂንቴንቶ ኮይሮ ዬዴዳ» ያጌዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved