የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 27

1

ኑኒ ማርካቢያን ፃሊያ ባናው ቆፒ ኡቴዳ ዎዴ፥ ጳዉሎሳኔ ሃራ ኣማሬዳ ቃሼቴዳ ኣሳቱዋ ኣዉጊስፆሳ ዎታዳራቱዋ ጊያዋንቱፔ ኢቲ ዩሊዮሳ ጊያ ፄታቱዋ ካፑዋሲ ኣꬂዴ ኢሜዲኖ።

2

ኢሲያ ጋፃን ዴዒያ ጋዳቱዋ ቢያ ኣዲራሚፂዮና ማርካቢያን ጌሊዴ ቤዶ፤ ማቂዶኒያ ኣሳ ጊዲያ ቴሴሎንቄ ኣሪስፂሮኮሲ ኑናና ዴዔ።

3

ዎንቲሳ ጋላሲ ኑኒ ሲዶና ጋኪሺን፥ ዩሊዮሲ ጳዉሎሳው ዳሮፔ ኣ፥ «ኔ ዳባቱ ኔና ኮሺያባ ማዳና ማላ፥ ኔኒ ኡንቱንቱኮ ባናው ዳንዳያ» ያጌዳ።

4

ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ሲንꬃና ኑ ቦላ ጫርኪያ ዲራው፥ ቆጲሮሳ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ጫርኬና ባጋ ቤዶ።

5

ኪልቂያ ማታኒኔ ጲኒፊሊያ ማታን ዴዒያ ኣባ ፒኒዴ፥ ሊቂያን ዴዒያ ሙራ ጋኬዶ።

6

ሄዋን ፄታቱዋ ካፑ ፃሊያ ቢያ ኢስኪንዲሪያ ማርካቢያ ዴሚዴ፥ ኣኒ ኑና ጌሊሴዳ።

7

ኑኒ ጮራ ዎዲያ ሎዳን ቢዴ፥ ዳሮ ሜቱዋን ቄኒዶሳ ካታማ ጋኬዶ፤ ሄዋና ባናው ኑና ጫርኩ ዲጊና ሳልሞናና ኣꬊዴ፥ ሃꬃን ዶዴቴዳ ቃርፄሳን ጫርኩዋፔ ቴዔቲዴ ቤዶ።

8

ቃሲካ ዳሮ ሜቱዋን ጋፃና ጋፃና ኣꬊዴ፥ ላሲያ ካታማ ማታን ዴዒያ ኣባ ዶናን ማርካቢ ዎፑ ጊዴ ሼምፒያሳ ጌቴቲያሳ ዬዶ።

9

ኑኒ ሄዋን ጮራ ዎዲያ ጋሚዔዳዋፔ ጉዪያን፥ ፆማይ ቢሌቲዲጌዳ ዲራው፥ ማርካቢያን ቢያዌካ ሂርጊሺን ጳዉሎሲ ኡንቱንታ ዞሪዴ፥

10

«ኣሳው፥ ኑ ቡሳን ዎልቃማ ቦሻይኔ ዳሮ ባሻይ ዴዓናዌ ታው ቤቴ፤ ባሻይ ዪያዌ ጫና ቦላኔ ማርካቢያ ቦላ ፃላላን ጊዴና፤ ኑ ሼምፑዋ ቦላካ ያናዋ» ያጌዳ።

11

ሺን ፄታቱዋ ካፑ ጳዉሎሲ ጌዳዋፔ ኣꬂዴ፥ ማርካቢያን ዴዒያዋንታ ኣዛዚያዌኔ ማርካቢያ ጎዳይ ጊያዋ ኣማኔ።

12

ሄ ኣባ ማታ ካታማይ ባልጉዋ ሻጫናው ኡንቱንቶ ሚኬና ካታማ፤ ሄዋ ዲራው፥ ጮራ ኣሳቱ ባሬንቶ ዳንዳዬቶፔ፥ ፒንቄ ጊያ ካታማ ጋኪዴ፥ ባልጉዋ ያኒ ሻጫና ማላ፥ ያፔ ዴንዳናው ዞሬቴዲኖ፤ ፒንቄን ዴዒያ ማርካቢ ሼምፒያ ሚኮ ሳዓይ ዶዬቴዳዌ፥ ኣዋይ ዉሊያሳፔኔ ኡሼቻ ባጋፔ ጊዱዋን፥ ቃሲ ዉሊያሳፔኔ ሃዲርሳፔ ጊዱዋና።

13

ኣዋይ ኬሲያሳ ፄሊያ ዎዴ ኡሼቻ ዱጌሃ ባጋ ጫርኩ ሎዳን ጫርኬዳ ዎዴ፥ ባሬንቱ ቆፔዳዋዳን ሃኔዳዋ ኡንቱንቶ ማላቲና ዴንዴዲኖ፤ ማርካቢ ቤና ማላ ኦይቂያ ቢራታ ፑዴ ዳፊዴ፥ ቃርፄሳ ማታቲዴ፥ ላንቂያና ኣꬌዲኖ።

14

ሺን ዳሪ ጋሚዔናን፥ «ኣዉራቂስ» ጊያ ዳሮ ዎልቃማ ጎቱ ሃꬃ ጊዶን ዴዒያ ሳዓፔ ዱጌ ኡንቱንቱ ቦላ ዴንዴዳ።

15

ሄ ጎቱ ማርካቢያ ዴቺዴ ኣꬄናን ዲጊና፥ ባናው ኑሲ ዳንዳዬቴናን ኢፄዳ ዲራው፥ ማርካቢያ ኢ ኣፊያሳ ኣጊዴ ቤዶ።

16

ኑኒ ቄዳ ጊያ ሃꬃን ዶዴቴዳ ጫርኩዋፔ ጌሜዳ ሳና ኣꬊያ ዎዴ፥ ዳሪሲ ሜቶቲዴ ማርካቢያ ዎንጊሪያን ናጊ ኣሻናው ዳንዳዬዶ።

17

ኡንቱንቱ ዎንጊሪያ ፑዴ ኬሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ጋዲያን ማርካቢያ ፃፂዴ፥ ሚኒሲ ቃቼዲኖ፤ ሲርፂሳ ጊያ ሻፊ ኩሜዳ ሳን ባሬንታ ኩንዲሳኔንቶኔ ጊዴ ሂርጊዴ፥ ማርካቢያ ኣፊያ ሻራ ዎꬂዴ፥ ጫርኩዋን ማርካቢያ ጮ ዬዲ ኣጌዲኖ።

18

ጎቱ ዎልቃሚዴ ኑ ቦላን ዎልቃሜዳ ዲራው፥ ዎንቲሳ ጋላሲ ጫናፔ ኣባን ኦሉዋ ዶሜዲኖ።

19

ሄዜንꬂያ ጋላሲካ ማርካቢያን ዴዒያ ሚሻ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኩሺያን ኦሌዲኖ።

20

ኑኒ ዳሮ ዎዲያ ኣዋኔ ፆሊንቲያ ቤዔናን፥ ዎልቃማ ኡሹ ኑ ቦላ ቡኪሺን፥ ሲንꬃፔ ꬋያናን ኣቶኮ ጊዴ ቆፔዶ።

21

ኡንቱንቱ ዳሮ ዎዲያ ቁማ ሜናን ጋሚዔዳዋፔ ጉዪያን፥ ጳዉሎሲ ሄ ዎዴ ኡንቱንቱ ጊዶን ዴንዲ ኤቂዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኣሳው፥ ሂንቴንቱ ታ ዞሪያ ኣኬዴንቶኔ ቃርፄሳፔ ዴንዴናን ኣቴዴንቶ፥ ሃዋ ማላ ባዬꬃይኔ ቆሁ ኑና ጋኬና።

22

ሺን ሃዒካ ታኒ ሂንቴንታ ያዮፒቴ ጋዴ ዞራይ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ማርካቢ ባያናፔ ኣቲን፥ ሂንቴንቱፔ ኢቲ ኡራ ሼምፑካ ባዬና።

23

ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኪታንቻይ፥ ታና ሞዴዳ ታኒ ጎዪኒያ ፆሳዌ፥ ዚኖ ቃማ ታ ማታን ኤቂዴ፥

24

‹ጳዉሎሳ፥ ያዮፓ፤ ኔኒ ሮሜ ጋዲያ ካቲያ ቄሳራ ሲንꬃን ኤቃናው ቤሴ፤ ቤዓ፥ ፆሳይ ባሬ ኬካቴꬃን ኔናና ቢያ ኣሳ ኡባ ሼምፑዋ ኣሻና› ያጌዳ።

25

ሄዋ ዲራው ኣሳው፥ ያዮፒቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄ ኪታንቻይ ታው ኦዴዳዋዳን ሃናናዋ ታኒ ፆሳ ኣማናይ፤

26

ሺን ጫርኩ ኑና ኢቲ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓን ኣባ ዶናን ዶምዒሳና» ያጌዳ።

27

ታማኔ ኦይዴንꬆ ጋላሲ ሜዲቴራኒያ ኣባን ኑና ጫርኩ ያኔ ሃኔ ሱጊሺን፥ ማርካቢያን ኦꬂያዋንቱሲ ቃማ ቢላሂ ቢታኮ ማቴዳዋ ማላቴዳ።

28

ኡንቱንቱ ሊኪያ ጋዲያ ፄራን ዴፂያባ ቃቺዴ፥ ሃꬃን ዬጊና፥ ሃꬃይ ኦይታሙ ሚቲሪያ ጪማቴዳዋ ኤሬዲኖ። ጉꬃ ጋሚዒዴ፥ ላዔꬁዋ ዬጊዴ፥ ሃታሙ ሚቲሪያ ጪማቴዳዋ ኤሬዲኖ።

29

ኡንቱንቱ ሹቻቲያሳን ኩንዴና ማላ ያዪዴ፥ ማርካቢ ቤና ማላ ኦይቂያ ኦይዱ ቢራታ ማርካቢያፔ ጉዬና ኣባን ዬጊዴ፥ ሳዓይ ዎንታና ማላ፥ ባሬንቱ ፆሳቱዋ ዎሲኖ።

30

ማርካቢያን ኦꬂያዋንቱ ማርካቢያፔ ኪቻናው ኮዪዴ፥ ማርካቢ ቤና ማላ ኦይቂያ ኣማሬዳ ቢራታቱዋ ማርካቢያፔ ሲንꬃ ባጋና ኣባን ዬጊያዋ ማላቲዴ፥ ዎንጊሪያ ኣባን ዎꬄዳ ዎዴ፥

31

ጳዉሎሲ ፄታቱዋ ካፑዋኔ ዎታዳራቱዋ፥ «ሃዋንቱ ማርካቢያ ጊዶን ዴዓና ꬋዮፔ፥ ሂንቴንቱ ኣታናው ዳንዳይኪታ» ያጌዳ።

32

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዎታዳራቱ ዎንጊሪ ቃሼቴዳ ጋዲያ ቃንፂዴ፥ ዬዲ ኣጌዲኖ።

33

ሳዓይ ዎንታና ሃኒሺን፥ ጳዉሎሲ ኡባይ ቁማ ማና ማላ፥ ሃዋዳን ያጊዴ ዎሴዳ፤ «ሂንቴንቱ ሃቼና ታማኔ ኦይዱ ጋላሳ ናጌዲታ፤ ቃሲ ሄ ኡባንካ ቁማ ሚቤይኪታ።

34

ሄዋ ዲራው፥ ጉꬃ ቁማ ሂንቴንቱ ማና ማላ፥ ታኒ ሂንቴንታ ዎሳይ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ፓፃ ዴዓናው ጉꬃ ቁማ ማና ኮሼ፤ ሃራይ ኣቶ ሂንቴንቱ ሁጲያ ቢናናፔ ኢቱካ ባዬና» ያጌዳ።

35

ጳዉሎሲ ሃዋ ጊዴ፥ ኡኪꬃ ኣኪዴ፥ ኡባ ሲንꬃን ፆሳ ጋላቴዳ፤ ሜንꬂ ሙሳ ዶሜዳ።

36

ሄዋፔ ጉዪያን ኡባይ ሎይꬂ፥ ባሬንቶ ቃሲ ቁማ ሜዲኖ።

37

ኑኒ ማርካቢያን ዴዒያዋንቱ ላዑ ፄታኔ ላፑን ታማኔ ኡሱፑና።

38

ኡንቱንቱ ሚዴ ካሌዳ ዎዴ፥ ጫና ዛርጋ ኣባን ኦሊዴ ማርካቢያ ዴፁዋ ካዉሺሴዲኖ።

39

ሳዓይ ዎንቴዳ ዎዴ፥ ማርካቢያን ኦꬂያዋንቱ ጋዲያ ኤሪቤይኪኖ፤ ሺን ሃꬃይ ጎጊዴ ኣባን ጌሌዳሳ ሚዪያን ዴዒያ ሻፊያ ኣኬካን ፄሌዲኖ። ባሬንቱሲ ዳንዳዬቲንቶ፥ ማርካቢያ ሄ ሻፊያኮ ላጋናው ባሬንቱ ቆፋ ቃቼዲኖ።

40

ያቲዴ ማርካቢ ቤና ማላ ኦይቂያ ቢራታቱዋ ቢሊዴ፥ ኣባ ጊዶ ዬጌዲኖ፤ ሄ ዎዴ፥ ማርካቢያ ኮዬዳሳ ዛሪዴ ላጊያ ሚꬃ ቃቼዳ ጋዲያ ቢሌዲኖ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጫርኩ ማርካቢያ ሲንꬃው ሱጋና ማላ፥ ማርካቢያ ኣፊያ ሻራ ሲንꬃ ባጋና ꬎቁ ኡዲዴ፥ ቡሳ ዶሜዲኖ።

41

ሺን ማርካቢ ጪሙ ዴዒያሳፔ ኣꬊዴ ሃꬃን ዶዴቴዳ ሳዓ ማታን ዴዒያ ዴꬃሳን ዶምዔቲ ኤቄዳ፤ ማርካቢያሲ ጉዬ ባጋይ ቤታ ሱጌꬃን ሜዔሬቲሺን፥ ሲንꬃ ባጋይ ዱጌ ꬊሼቲዴ፥ ቃፄናን ኢፂ ኣጌዳ።

42

ዎታዳራቱ ቃሼቴዳ ኣሳፔ ኢቱኔ ሃꬃ ዋꬊዴ ኬሲ ኣኪ ቤና ማላ፥ ኡንቱንታ ዎꬋናው ዞሬቴዲኖ።

43

ሺን ፄታቱዋ ካፑ ጳዉሎሳ ኣሻናው ኮዪዴ፥ ዎታዳራቱዋ ማቁዋ ኢፄዳ፤ ሃꬃ ዋꬋ ኤሪያ ኡባይ ማርካቢያፔ ሃꬃን ጉፒ ጉፒዴ ካሴቲዴ ጋፃ ኬሳና ማላ ኣዛዜዳ።

44

ኣቴዳዋንቱፔ ኣማሬዳዋንቱ ሳንቃን፥ ኣማሬዳዋንቱ ቃይ ማርካቢያ ሜዑዋን ኬሳና ማላ ኣዛዜዳ፤ ሄዋዳን ኡባቱካ ጋፃ ሳሮቴꬃን ኬሴዲኖ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved