የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 21

1

ኑኒ ኤፌሶኔ ጪማቱዋፔ ሻኬቲዴ፥ ቆሳ ጌቴቲያ ሃꬃን ዶዴቶ ሳዓ ዪ ኣጌዶ፤ ዎንቲሳ ጋላሲ ሮዳ ጋኬዶ፤ ሄዋፔ ጳፂራ ቤዶ።

2

ፒንቄ ፒኒያ ማርካቢያ ዴሚዴ፥ ኣኒ ጌሊዴ ባናው ዴንዴዶ።

3

ኑኒ ቆጲሮሳፔ ቤዓናው ዳንዳዪያሳ ዪዴ፥ ኣዋይ ኬሲያሳ ፄሊያ ዎዴ ቆጲሮሳ ሃዲርሳ ባጋ ዬጊዴ፥ ሶሪያ ቤዶ፤ ሄዋፔ ጉዪያን ፂሮሳ ጋኬዶ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ማርካቢ ባሬ ጫና ፂሮሳን ዎꬄ።

4

ያኒ ካሊያዋንታ ዴሚዴ፥ ኡንቱንቱና ላፑ ጋላሳ ኡቴዶ፤ ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቤና ማላ፥ ኡንቱንቱ ኣው ኣያናን ኦዴዲኖ።

5

ኑኒ ኡንቱንቱና ኡቲያ ዎዲ ዉሪና፥ ኬሲዴ ቤዶ፤ ኡንቱንቱ ኡባቱ ባሬንቱ ማጫዋንቱናኔ ባሬንቱ ናናና ኢቲፔ ካታማፔ ካሬው ኬሳና ጋካናሲ፥ ኑና ሞዪዜዲኖ፤ ኑኒ ኣባ ዶናን ጉልባቲዴ፥ ፆሳ ዎሴዶ።

6

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኢቱ ኢቱዋ ሳሮቲዴ፥ ማርካቢያን ጌሌዶ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሶይ ሲሜዲኖ።

7

ኑኒ ኣባ ኦጊያ ዉርሲዴ፥ ፂሮሳፔ ጴፄሌማይሴ ጋኬዶ፤ ኢሻቱዋ ሳሮቲዴ፥ ኡንቱንቱ ማታን ኢቲ ጋላሳ ፔሼዶ።

8

ዎንቲሳ ጋላሲ ኬሲዴ፥ ቂሳሪያ ቤዶ፤ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኦዲያ ፒሊጶሳ ሶይ ጋኪዴ፥ ኣ ማታን ኡቴዶ፤ ዬሩሳላሜን ዶሬቴዳ ላፑናቱዋፔ ኢ ኢቱዋ።

9

ፒሊጶሳሲ ናባቱዋ ጊዴዳ ኦይዱ ዎዶሮ ማጫ ናናቱ ዴዒኖ።

10

ኑኒ ኡንዴኔዳ ጋላሳ ኡቴዳ ዎዴ፥ ናቢያ ኣጋቦሳ ጊያ ቢታኒ ዪሁዳፔ ቂሳሪያ ዬዳ።

11

ኑኮ ዪዴ፥ ጳዉሎሳ ሳቂያ ኣኪዴ ባሬ ኩሺያኔ ባሬ ጌዲያ ቃቺዴ፥ «ጌሻ ኣያናይ ጊያዌ ሃዋ፤ ሃ ሳቂያ ጎዳ ዬሩሳላሜን ኣዪሁዳቱ ሃዋዳን ቃቺዴ፥ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱዋሲ ኣꬂዴ ኢማና» ያጌዳ።

12

ኑኒ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ኑኒኔ ያኒ ዴዒያ ኣሳቱ ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቤና ማላ ዎሴዶ።

13

ሺን ጳዉሎሲ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ዬኪዴኔ ታ ዎዛና ቃሬቲሲዴ ዋኒቴ? ታኒ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ዲራው ቃሼታናዋ ፃላላ ጊዴናን፥ ሃራይ ኣቶ ዬሩሳላሜን ሃይቃናዉካ ጊጋ ኡታዲ» ያጌዳ።

14

ዞሪያ ኢ ኣኬናን ኢፂና፥ «ጎዳይ ጌዳዌ ሃኖ» ያጊዴ ጮዑ ጌዶ።

15

ያኒ ኣማሬዳ ዎዲያ ጋሚዔዳዋፔ ጉዪያን፥ ጊጌቲዴ ዬሩሳላሜ ባናው ኬሴዳ።

16

ቂሳሪያን ዴዒያ ካሊያዋንቱፔ ኣማሬዳዋንቱ ቃሲ ኑናና ቤዲኖ፤ ኡንቱንቱ ኑኒ ኣቃናሳ ሚናሶና ጊያ ቆጲሮሳ ቢታኒያ ሶይ ኑና ኣፌዲኖ፤ ሚናሶኒ ዳሮ ዎዲያፔ ዶሚዴ ካሊያዋ።

17

ኑኒ ዬሩሳላሜ ጋኬዳ ዎዴ፥ ኢሻቱ ኑና ናሼቻን ሞኬዲኖ።

18

ዎንቲሳ ጋላሲ፥ ጳዉሎሲኔ ኑኒ ያዪቆባና ጋኬታናው ቤዶ። ዎሳ ጎሌ ጪማቱ ኡባቱካ ዴዒኖ።

19

ጳዉሎሲ ኡንቱንታ ሳሮቴዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ጊዶን ባሬ ባጋና ፆሳይ ኦꬄዳዋ ኡንቱንቶ ዉርሲዴ ኦዴዳ።

20

ኡንቱንቱ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ ፆሳ ጋላቲዴ፥ ጳዉሎሳ ሃዋዳን ያጌዲኖ፤ «ኑ ኢሻው፥ ኣዪሁዳቱዋ ጊዶን ፆሳ ኣማኔዳዋንቱፔ ኣፑን ሻዓይ ዴዒኖንቶ ቤዓሳ፤ ኡንቱንቱ ኡባይ ሂጊያ ሚኒሲ ናጊኖ።

21

ዬሩሳላሜ ኣዪሁዳቱ፥ ኣዪሁዳ ጊዴናዋንቱ ጋዲያን ዴዒያ ኣዪሁዳ ኡባቱ ባሬንቱ ናና ቃፃሬና ማላ፥ ዎይ ኣዪሁዳቱ ኦꬂያዋ ካሌና ማላ፥ ሙሴ ሂጊያካ ባዪዛና ማላ ኔኒ ታማርሲያዋ ሲሴዲኖ።

22

ያቲና፥ ኣዬ ሎዑ? ኔኒ ዬዳዋ ጮራቱ ሲሲያ ዲራው፥ ሺቄናን ኣጊኪኖ።

23

«ሄዋ ዲራው፥ ሃዋ ኑኒ ኔው ኦዲያዋ ኦꬃ፤ ኢቲፔ ሺቁ ዴዒያ ኦይዱ ኣሳቱ ኑ ማታን ዴዒኖ።

24

ኡንቱንታ ኣካዴ ኡንቱንቱና ጌያ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሁጲያ ሜዴታና ማላ፥ ኡንቱንቶ ሚሻ ኢማ፤ ኡንቱንቱ ኡባይ ኔዋ ሲሴዳዌ ቱማ ጊዴናዋኔ ኔኒ ኔ ሁጴዉካ ቃሲ ሙሴ ሂጊያ ናጋዴ ማራን ዴዒያዋ ኤራና።

25

«ሺን ኣማኔዳ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱዋ ጊዶፔ፥ ኡንቱንቱ ኤቃው ያርሼዳዋ ሜና ማላኔ ሱꬃ ኡሼና ማላ፥ ባኩቴዳ ሜሂያ ኣሹዋ ሜና ማላኔ ዎሹሜና ማላ፥ ኑኒ ዬዉዋ ቃቺዴ፥ ኡንቱንቶ ዳቢዳቢያ ፃፌዶ» ያጌዲኖ።

26

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጳዉሎሲ ዎንቲሳ ጋላሲ ኣሳቱዋ ኣኪዴ፥ ኡንቱንቱና ጌዬዳ፤ ኢ ባሬንታ ጌሹሳ ኣዉዴ ፖሊንቶ ኤሪሳናዉኔ ቃሲ ያርሹዋ ሁጲያን ሁጲያን ኣዉዴ ኢማኔንቶ ኤሪሳናው ጌሻ ጎሊያ ጌሌዳ።

27

ላፑ ጋላሳይ ዉራና ሃኖዴ፥ ኢሲያፔ ዬዳ ኣዪሁዳቱ ጌሻ ጎሊያን ጳዉሎሳ ቤዒዴ፥ ኣሳ ኡባ ሃንቄꬂዴ፥ «ኢስራዔሊያ ኣሳው፥ ኑና ማዲቴ፤ ኢስራዔሊያ ኣሳ፥ ሙሴ ሂጊያኔ ሃ ጌሻ ጎሊያ ኢፂዴ፥ ኡባሳን ኣሳ ኡባ ታማሪሲያዌ ሃ ቢታኒያ፤ ጉጂዴ ቃሲ ጊሪኬ ኣሳካ ጌሻ ጎሊያ ጌሊሲዴ፥ ሃ ጌሻ ሳዓ ቱኒሴዳ» ያጊ ዋሲዴ፥ ጳዉሎሳ ኦይቄዲኖ።

28

ኡንቱንቱ ካሴ ኤፌሶኔን ዴዒያ ፂሮፊሞሳ ጳዉሎሳና ካታማን ቤዔዳ ዲራው፥ ጌሻ ጎሊያ ጳዉሎሲ ኣ ጌሊሴዳዋ ኡንቱንቶ ማላቴዳ።

29

ካታማ ኡባይ ሻቢሬቴዳ፤ ኣሳይ ኡባይ ሺቂዴ ጳዉሎሳ ኦይቂዴ፥ ጌሻ ጎሊያፔ ካሬው ጎቺ ኬሴዳ፤ ሄ ማንዒያንካ ጌሻ ጎሊያ ፔንጌቱ ቃሼቲ ኣጌዲኖ።

30

ኣሳይ ጳዉሎሳ ዎꬋና ሃኒሺን፥ «ዬሩሳላሜ ካታማይ ሙሌካ ሻቢሬቲዲጌዳ» ጊያ ሃሳያይ ሮሜ ጋዲያ ኦላ ካፑዋሲ ጋኬዳ።

31

ሄ ኦላ ካፑ ዎታዳራቱዋኔ ፄታቱዋ ካፓቱዋ ኢቲፔ ኣኪዴ፥ ዎፂዴ ኣሳ ቦላ ኬሲ ዎꬌዳ፤ ኣሳይ ኦላ ካፑዋኔ ዎታዳራቱዋ ቤዔዳ ዎዴ፥ ጳዉሎሳ ሾጪያዋ ባሺ ኣጌዳ።

32

ሄ ዎዴ፥ ሄ ኦላ ካፑ ሺቂ፥ ጳዉሎሳ ኦይቂዴ፥ ላዑ ሳንꬃላታን ቃሼታና ማላ ኣዛዚዴ፥ ኢ ኦኔንቶኔ ቃሲ ኣያ ኦꬄዴንቶኔ ኣሳ ኦቼዳ።

33

ኣሳፔ ባጋይ ኢቲባው ዋሲያ ዎዴ፥ ባጋይ ሃራባው ዋሴ፤ ዋሱ ጮሬዳ ዲራው፥ ኦላ ካፑዋሲ ቱሙዋ ኤራናው ዳንዳዬቴናን ኢፂና፥ ዎታዳራቱ ጳዉሎሳ ባሬንቱ ዴዒያሳ ኣፋና ማላ፥ ኡንቱንታ ኣዛዜዳ።

34

ዬꬊዴ ኬሲያ ዴꬃ ጳዉሎሲ ጋኬዳ ዎዴ፥ ኣሳ ሱጌꬃ ዲራው፥ ዎታዳራቱ ኣ ቶኬዲኖ።

35

ኣዪሲ ጎፔ፥ ጮራ ኣሳይ፥ «ኣ ዎꬋ!» ያጊዲኔ ዋሲዴ ካሌ።

36

ዎታዳራቱ ጳዉሎሳ ባሬንቱ ዴዒያሳ ኣፋና ሃኒሺን ጳዉሎሲ ኦላ ካፑዋ፥ «ታኒ ኔው ኢቲባ ኦዶ?» ያጌዳ። ሄ ኦላ ካፑ ጳዉሎሳ፥ «ኔኒ ጊሪኬ ቃላ ኤራይ?

37

ኔኒ ሃዋፔ ካሴ ዎዴ፥ ዋላሳ ኬሳዴ ሼምፑዋ ዎꬌዳዋንቱፔ ኦይዱ ሻዓ ኣሳቱዋ ኣሳይ ባይና ሜላ ሳዓ ካሌꬄዳ ጊብፄ ቢታኒያ ጊዲኪ?» ያጌዳ።

38

ሺን ጳዉሎሲ፥ «ታኒ ኣዪሁዳ ኣሳ፤ ቃሲ ኪልቂያን ዴዒያ ፄርሴሴን ዬሌቴዳ ሁጴ ካታማን ዴዒያ ኣሳ። ሃያና ታና ኣሳሲ ሃሳዪሳሪኪ!» ያጌዳ።

39

ኦላ ካፑ ኣ፥ «ሃሳያ» ያጊና፥ ጳዉሎሲ ዬꬊዴ ኬሲያ ዴꬃን ኤቂዴ፥ ኣሳይ ጮዑ ጋና ማላ፥ ባሬ ኩሺያን ኣሳኮ ፆርሴዳ። ኣሳይ ጮዑ ጊና፥ ኢብራዪስፄ ቃላን ሃሳዪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved