የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 10

1

ቂሳሪያን «ፃላቱዋ ኦላ ኣሳቱዋ» ጌቴቲያ ኦላንቻቶ ኢቲ ፄታቱዋ ካፑ ቆርኔሊዮሳ ጊያዌ ዴዔ።

2

ቆርኔሊዮሲ ፆሳ ሎይꬂዴ ኣማኒያ ኣሳኔ፥ ባሬ ሶይ ኣሳ ኡባና ኢቲፔ ፆሳሲ ጎዪኒያ ኣሳ፤ ኣዪሁዳ ሂዬሳካ ኢ ዳሮ ማዴ፤ ቃሲ ፆሳ ኡባ ዎዴ ዎሴ።

3

ኢቲ ጋላሲ ኡዱፑ ሳቲያ ሄራን፥ «ቆርኔሊዮሳ» ጊዴ ፄሲያ ፆሳ ኪታንቻይ ባሬኮ ጌሊሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ሳፃን ጌሺዴ ቤዔዳ።

4

ቆርኔሊዮሲ ያዪዴ፥ ኪታንቻ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ኢ ኣዬ?» ያጌዳ። ኪታንቻይ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኔ ዎሳይኔ ኔኒ ሂዬሳ ማዲያዌ ፆሳ ሲንꬃን ሃሳዬታናው ሳሉዋ ቤዳ።

5

ሃዒ ዮጴ ኣሳ ኪታዴ፥ ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞና ኣሂሳ።

6

ጴፂሮሲ ኣባ ዶናን ዴዒያ ጋልባ ቃጪያ ሲሞና ጎሌን ኢማꬃቴꬃኒ ኡቴዳ፤ ኔኒ ኦꬃናው ቤሲያዋ ኢ ኔው ኦዳናዋ» ያጌዳ።

7

ቆርኔሊዮሲ ባሬው ኦዴዳ ኪታንቻይ ቢና፥ ባሬ ቆማቱዋፔ ላዓቱዋኔ ፆሳሲ ጎዪኒያ ባሬፔ ሻኬቴና ዎታዳራቱዋፔ ኢቱዋ ፄሲዴ፥

8

ኡንቱንቶ ኡባባ ኦዲዴ፥ ኡንቱንታ ዮጴ ኪቴዳ።

9

ዎንቴꬃ ጋላሲ ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ዮጴ ካታማኮ ማቲሺን፥ ጴፂሮሲ ኡሱፑን ሳቲያ ሄራን ጎሊያ ቦላን ዴምባዪዴ ኦꬄዳሳ ፆሳ ዎሳናው ኬሴዳ።

10

ቃሲ ኮሻቲዴ፥ ቁማ ማናው ኮዬዳ፤ ሺን ቁማይ ካዒሺን፥ ሳፃ ቤዔዳ።

11

ሳሉ ዶዬቲና፥ ዎልቃማ ማዩዋ ማላቲያባይ ኦይዱ ባጋና ኦይቄቲዴ፥ ሳዓን ዎꬊሺን፥ ጴፂሮሲ ቤዔዳ።

12

ሄዋን ኦይዱ ጌዲያና ዴዒያ ሜሂ፥ ዶዓይ፥ ሾሻይ፥ ዛሪኔ ካፉ ኡባይ ዴዔ።

13

«ጴፂሮሳ፥ ዴንዳ ኤቃዴ ሹካ ማ» ጊያ ቃላይ ኣኮ ዬዳ።

14

ሺን ጴፂሮሲ፥ «ታ ጎዳው፥ ሃኔና! ታኒ ቱናባኔ ሼኔዪያባ ኡባካ ማ ኤሪኬ» ያጌዳ።

15

ቃሲ ላዔንꬁዋ፥ «ፆሳይ ጌሼዳዋ ኔኒ ቱኒሶፓ» ጊያ ቃላይ ኣኮ ዬዳ።

16

ሄዙ ጌዴ ሄዋዳን ጌዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኤሌካ ሄ ዎልቃማ ማዩዋ ማላቲያዌ ፑዴ ሳሉዋ ኣኬቲ ኣጌዳ።

17

ጴፂሮሲ ባሬ ቤዔዳ ሳፃ ቢሌꬃይ ኣያ ጊዳንዴሻ? ያጊዴ፥ ባሬ ዎዛና ጊዶን፥ «ላ ሃዌ ኣዬ?» ጊሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኪቴዳ ኣሳቱ ሲሞና ጎሊ ዴዒያሳ ኮዪዴ፥ ኣ ፔንጊያን ኤቄዲኖ።

18

ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞና ጊያ ኢማꬃይ ሄዋን ዴዒ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።

19

ጴፂሮሲ ሳፃን ቤዔዳባ ኣኬካናው ቆፋን ሼኪዴዒሺን፥ ጌሻ ኣያናይ ኣ፥ «ቤዓ፥ ሄዙ ኣሳቱ ኔና ኮዪኖ፤

20

ዴንዳዴ ዎꬋ፤ ታኒ ኡንቱንታ ኪቴዳ ዲራው፥ ሲꬌናን ኡንቱንቱና ባ» ያጌዳ።

21

ጴፂሮሲ ኣሳቱዋኮ ዎꬊዴ፥ «ሂንቴንቱ ኮዪያዌ ታና። ኣያ ኣካና ዬዲቴ?» ያጌዳ።

22

ኡንቱንቱ፥ «ፆሳሲ ያዪያ ፂሉ ኣዪሁዳ ኣሳ ኡባን ዳሮ ቦንቼቴዳ ፄታቱዋ ካፑዋ ቆርኔሊዮሲ፥ ኔና ባሬ ሶይ ኣፊሲዴ፥ ቃላ ኔፔ ሲሳና ማላ፥ ፆሳ ጌሻ ኪታንቻይ ኣው ኦዴዳ» ያጌዲኖ።

23

ጴፂሮሲ ኣሳቱዋ ኢማꬃ ኡዲ ሾባናው ሶይ ሞኬዳ። ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ዴንዲዴ ኡንቱንቱና ቤዳ፤ ዮጴ ካታማን ዴዒያ ኢሻቱዋፔ ኢቱ ኢቱ ኣናና ኢቲፔ ቤዲኖ።

24

ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ቂሳሪያ ጋኬዲኖ፤ ቆርኔሊዮሲ ባሬ ዳባቱዋኔ ባሬ ላጌꬃቱዋ ኢቲፔ ፄሲ ሺሺዴ፥ ጴፂሮሳ ናጌ።

25

ጴፂሮሲ ጌላና ሃኒሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኣናና ጋኬቲዴ፥ ኣ ሲንꬃን ኩንዲዴ፥ ኣው ጎዪኔዳ።

26

ሺን ጴፂሮሲ፥ «ዴንዳ! ታኒካ ታ ሁጴው ኣሳ» ያጊዴ ኣ ዴንꬄዳ።

27

ጴፂሮሲ ቆርኔሊዮሳና ሃሳዪዴ፥ ሶይ ጌሌዳ፤ ኢ ጌሊያ ዎዴ ጮራ ኣሳይ ሺቄዳዋ ዴሚዴ፥

28

ኣሳ፥ «ኣዪሁዳ ኣሳይ ሃራ ዛሪያና ኢቲፔቴꬃን ዴዓናው፥ ዎይ ጋኬታናው ዎጋ ጊዴናዋ ሂንቴ ሁጴው ኤሪታ፤ ሺን ታኒ ኦናኔ ቱና ዎይ ሼኔዪያባ ጌና ማላ፥ ፆሳይ ታና ቤሴዳ።

29

ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ታው ኪቲና፥ ፓሉማይ ባይናን ያዲ። ሃዒ፥ ‹ታና ኣዪሲ ኣሂሴዲቴ?› ያጋዴ ሂንቴንታ ኦቻይ» ያጌዳ።

30

ቆርኔሊዮሲ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታኒ ሃቼ ኦይዱ ጋላሳፔ ካሴ ሃ ሳቲያን ኡዱፑ ሳቲያ ዎሳ ታ ሶዪን ፆሳ ዎሲሺን፥ ጶልቂያ ማዩዋ ማዬዳ ኣሳይ ታ ሲንꬃን ኤቂዴ፥

31

ታና፥ ‹ቆርኔሊዮሳ፥ ፆሳይ ኔ ዎሳ ሲሴዳ፤ ኔኒ ሂዬሳ ማዲያዋካ ሃሳዬዳ።

32

ሲሚ ኣሳ ዮጴ ኪታዴ፥ ሲሞኒ ጴፂሮሳ ጊያዋ ፄሲሳ፤ ሲሞኒ ጴፂሮሲ ሲሞና ጊያ ጋልባ ቃጪያዋ ጎሌን ኣባ ዶናን ኢማꬃቴꬃ ኡቴዳ› ያጌዳ።

33

ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ኔኮ ኤሌካ ኪታዲ፤ ኔኒኔ ያዴ ሎይꬃዳ፤ ሲሚ ኔኒ ኑሲ ኦዳናው ፆሳይ ኔና ኣዛዜዳዋ ኡባ ሲሳናው ሃዒ ኑኒ ኡባይ ሃዋን ፆሳ ሲንꬃን ዴዔቶ» ያጌዳ።

34

ጴፂሮሲ ሃሳያ ሃዋዳን ያጊ ዶሜዳ፤ «ፆሳይ ኣሳ ሶምዒያ ፄሌና፤ ሺን ጋዴ ኡባን ባሬው ያዪያዋኔ ፂሎ ኦሱዋ ኦꬂያዋ ጋላቲያዋ ታኒ ቱሙ ኣኬካዲ።

35

ፆሳይ ኣሳ ኡባ ጎዳ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና፥ ሳሮቴꬃ ኦዲዴ፥ ሃ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኢስራዔሊያ ኣሳሲ ኪቴዳዋ ሂንቴንቱ ኤሪታ።

36

ዮሃኒሲ ቃላ ኦዴዳ ፂንቃታፔ ጉዪያን፥ ጋሊላፔ ዶሚዴ፥ ዪሁዳ ጋዲያ ኡባን ሃኔዳዋ ሂንቴ ኤሪታ።

37

ፆሳይ ናዚሬቲያ ዬሱሳ ጌሻ ኣያናኒኔ ዎልቃን ኩንꬄዳ፤ ፆሳይ ኣናና ዴዒያ ዲራው፥ ሎዖባ ኢ ኦꬂዲኔ ፃላሂያ ካፑዋሲ ሞዴቴዳ ኡባ ፓꬂዴ ዩዬዳ።

38

«ኣዪሁዳ ጋዲያኒኔ ዬሩሳላሜን ኢ ኦꬄዳ ኡባባሲ ኑኒ ማርካ። ኡንቱንቱ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺ ካቂዴ፥ ኣ ዎꬌዲኖ።

39

ሺን ፆሳይ ሄዜንꬂያ ጋላሳን ሃይቁዋፔ ኣ ዴንꬂዴ ቤሴዳ።

40

ፆሳይ ኮይሮ ዶሬዳ ማርካቱዋ ኑና፥ ኣ ቤሴዳፔ ኣቲን፥ ኣሳ ኡባ ጊዴና፤ ሃይቁዋፔ ኢ ዴንዴዳዋፔ ጉዪያን፥ ኑኒ ኣናና ሜዶኔ ኡሼዶ።

41

ፆሳይ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኣሳሲ ኑኒ ኦዳናዉኔ፥ ፓፃ ዴዒያዋንቱ ቦላኒኔ ሃይቄዳዋንቱ ቦላን ፒርዳናው ኢ ሱንꬄዳዌ ዬሱሳ ጊዴዳዋ ኑኒ ማርካታናው ኑና ኣዛዜዳ።

42

ፆሳይ ኣኒ ኣማኒያ ኡባ ናጋራ ኣ ሱንꬃን ኣቶ ጋናዋ ናባቱ ኡባቱ ማርካቲኖ» ያጌዳ።

43

ጴፂሮሲ ቢሮ ሄ ዬዉዋ ኦዲሺን፥ ቃላ ሲሲያ ኡባ ቦላ ጌሻ ኣያናይ ዎꬊ ኣጌዳ።

44

ጴፂሮሳና ዮጴፔ ዬዳ፥ ኣማኒያ ቃፃሬቴዳ ኣዪሁዳ ኡባቱ ኣዪሁዳ ጊዴናዋንቱ ቦላንካ ጌሻ ኣያና ኢሞታይ ጉኬዳ ዲራው ማላሌቴዲኖ።

45

ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ዱማ ዱማ ቃላን ሃሳዪሺኒኔ ፆሳ ዳሮቴꬃ ሳቢሺን ሲሴዲኖ። ሄ ዎዴ ጴፂሮሲ ዛሪዴ፥

46

«ሃዋንቱ ቃሲ ኑናዳን ጌሻ ኣያና ኣኬዳዋንቱ ፃማቄቴናዳን፥ ሃꬃ ኡንቱንታ ዲጋናው ዳንዳዪያዌ ኦኔ?» ያጌዳ።

47

ኡንቱንቱ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ፃማቄታና ማላ፥ ኡንቱንታ ኣዛዜዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱና ኣማሬዳ ጋላሳ ኡታና ማላ፥ ኣ ዎሴዲኖ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved