የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

የሐዋርያት ሥራ 1

1

ቶፊሎሳ፥ ዬሱሲ ሳሉዋ ቤዳ ጋላሳይ ጋካናው፥ ኦꬃናዉኔ ታማሪሳናው ዶሜዳዋ ኡባባ ታኒ ታ ኮይሮ ማፃፋን ፃፋዲ። ሳሉዋ ባናፔ ካሴ ኢ ባሬ ዶሪዴ ኪቴዳዋንታ ጌሻ ኣያናን ኣዛዜዳ።

2

ኢ ባሬ ኪቴዳዋንቶ ኦይታሙ ጋላሳ ቤቲዲኔ ቃሲ ፆሳ ካዉቴꬃባ ኡንቱንቶ ኦዲዴ፥ ባሬ ዋዪያፔ ጉዪያን፥ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳዋ ሲꬌ ባይናን ሎይꬂ ኣማንꬂዴ፥ ባሬና ኡንቱንታ ቤሴዳ።

3

ኡንቱንቱና ኢቲፔ ዴዒዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጊዴ ኣዛዜዳ፤ «ዬሩሳላሜፔ ኬሶፒቴ፤ ሺን ሂንቴንቱ ታፔ ሲሴዳ ታ ኣቡ ሂንቴንቶ ኢማና ጊዴ ሂዶቴዳዋ ናጊቴ።

4

ኣዪሲ ጎፔ፥ ዮሃኒሲ ሃꬃን ፃማቄዳ፤ ሺን ጉꬃ ዎዲያፔ ጉዪያን፥ ጌሻ ኣያናን ሂንቴንቱ ፃማቄታኒታ» ያጌዳ።

5

ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ዬሱሳና ጋኬቴዳ ዎዴ ኣ፥ «ጎዳው፥ ሃ ዎዲያን ኢስራዔላቱዋሲ ካዉቴꬃ ዛራኒ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።

6

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታ ኣቡ ባሬ ጎዳቴꬃን ኬሬዳ ኣጌናኔ ዎዲያ ሂንቴንቱ ኤራናሳ ጊዴና።

7

ሺን ጌሻ ኣያናይ ሂንቴንቱ ቦላ ዎꬊያ ዎዴ፥ ዎልቃ ሂንቴንቱ ኣካኒታ፤ ያቲዴ ዬሩሳላሜኒኔ ዪሁዳ ጋዲያ ኡባን፥ ሳማሪያኒኔ ጋዲያ ጋፃ ኡባ ጋካናው ታው ማርካቲያዋንታ ጊዳኒታ» ያጌዳ።

8

ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱ ፄሊሺን፥ ꬎቁ ꬎቁ ጊዴ፥ ሳሉዋ ቢና፥ ኡንቱንቱ ኣይፊያፔ ሻሪ ኣ ጌንꬄዳ።

9

ዬሱሲ ቦላው ዴንዲያ ዎዴ፥ ኡንቱንቱ ሳሉዋ ጫዲ ፄሊሺን፥ ቦꬃ ማዩዋ ማዬዳ ላዑ ኣሳቱ ኤሌካ ኡንቱንቱ ማታን ኤቂዴ፥

10

«ጋሊላ ኣሳቶ፥ ሳሉዋ ፄሊዴ፥ ሂንቴንቱ ኣዪሲ ኤቄዲቴ? ሃ ሂንቴንቱፔ ሳሉዋ ቤዳ ዬሱሲ ሳሉዋ ቢያዋ ሂንቴንቱ ቤዔዳዋዳንካ፥ ሲሚዴ ያናዋ» ያጌዲኖ።

11

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ዴብሬ ዛይቴ ጌቴቲያ ዎጋራ ሚꬃ ዴሪያፔ ዬሩሳላሜ ሲሜዲኖ። ዎጋራ ሚꬃ ዴሪ ዬሩሳላሜፔ ኢቲ ኪሎ ሚቲሪያ ኬና።

12

ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱ ዬሩሳላሜ ጌሊዴ፥ ባሬንቱ ዴዒያ ሳዓ ꬎቃ ፑዴ ኬሴዲኖ፤ ያ ኬሴዳዋንቱ ሱንꬃይ ጴፂሮሳ፥ ዮሃኒሳ፥ ያዪቆባ፥ ኢንዲራሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ቶማሳ፥ ባርታላሞሳ፥ ማቶሳ፥ ኢልፒዮሳ ናዓ ያዪቆባ፥ ባሬ ጋዲያሲ ሴሌቲያ ሲሞናኔ ያዪቆባ ናዓ ዪሁዳ።

13

ሃዋንቱ ኡባቱ ማጫዋንቱና፥ ዬሱሳ ዳዪ ማይራሚናኔ ዬሱሳ ኢሻቱዋና ኡባይ ኢቲ ዎዛና ጊዲዴ፥ ኡባ ዎዴ ኢቲፔቴꬃን ዎሳው ሺቂኖ።

14

ሄ ዎዴ፥ ጴፂሮሲ ፄታኔ ላታማ ጊዲያ ኣማኒያ ኣሳ ሺቁዋን ኢቲፔ ዴዒያ ባሬ ኢሻቱዋ ጊዶን ዴንዲ ኤቂዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤

15

«ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ዬሱሳ ኦይቄዳዋንታ ካሌꬄዳ ዪሁዳባ ጌሻ ኣያናይ ካሴ ዳዊቴ ዶናን ኦዴዳ ፆሳ ማፃፋ ቃላይ ፖሌታናው ቤሴ።

16

ኣዪሲ ጎፔ፥ ዪሁዳ ኣስቆሮቱ ኑናና ዴዔ፤ ቃሲ ኑናና ኢቱዋ ጊዲ ፓይዴቲዴ ኦሱዋ ባጋይ ዴዓና ማላ ዶሬቴዳ» ያጌዳ።

17

ዪሁዳ ኣስቆሮቱ ባሬ ኢታ ኦሱዋን ዴሜዳ ሚሻን ጋዲያ ሻሜዳ፤ ሲንꬃው ጉፋኒዴ ኩንዲና፥ ኣ ኡሉ ጊዱዋፔ ዳኬቴዳ፤ ኣ ማራጪ ኡባይካ ካሬው ጱልፄቲ ኬሲ ኣጌዳ።

18

ዪሁዳ ቦላ ሃኔዳዋ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ሲሴዳ፤ ሄዋ ዲራው፥ ሄ ጋዲያ ባሬንቱ ቃላን ኣኬልዳማ ጊዴ ሱንꬄዲኖ፤ ሄዋ ቢሌꬃይ ሱꬃ ጋዲያ ጊያዋ።

19

ጴፂሮሲ ኦዲዴ፥ «ኣዪሲ ጎፔ፥ ማዚሙሪያ ማፃፋን፥ ‹ኣ ጎሊ ሜላ ኣቶ፤ ኦኒኔ ሄዋን ዴዖፖ› ቃሲ ‹ኣ ሱንꬃቴꬃካ ሃራይ ኣኮ› ጌቴቲዴ ፃፌቴዳ።

20

ሄዋ ዲራው፥ ኢቲ ኣሳይ ጎዳ ዬሱሳ ዴንዱዋ ማርካታናው፥ ኑናና ጋኬታናው ቤሴ፤ ዮሃኒሲ ፃማቄዳ ዎዲያፔ ዶሚዴ፥ ዬሱሲ ኑፔ ሳሉዋ ቤዳ ዎዲ ጋካናሲ፥ ጎዳ ዬሱሲ ኑናና ሃሜቴዳ ዎዲያ ኡባን ኢ ኑናና ዴዒያዋንቱፔ ኢቱዋ ጊዲ ሱንꬄታናው ቤሴ።»

21

ሄዋፔ ጉዬ ኣማኒያ ኣሳይ ዶሩዋሲ ዮስፆሳ ጊያ ባርሳባ ጌቴቲያ ዮሴፋኔ ማቲያሳ ላዑዋ ኤሴዲኖ።

22

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፆሳ ዎሲዴ፥ «ኡባ ዎዛና ኤሪያ ጎዳው፥ ዪሁዳ ኣስቆሮቱ ባሬሳ ባናው ዬጊዴ ቤዳ ኦሱዋኔ ዬሱሲ ኪቴዳ ኦሱዋ ሃዳራ ኣካናዳን፥ ሃ ላዑ ኣሳቱዋፔ ኢቱዋ ኔኒ ዶሬዳዋ ኑና ቤሳ» ያጌዲኖ።

23

ኡንቱንቱን ሳማ ዬጌዲኖ፤ ሳማይ ማቲያሳ ቦላን ዎꬊና፥ ማቲያሲ ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ኢቲ ኪቴታዋንቱና ፓይዴቴዳ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved