የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 21

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ፂቢሪያዶሳ ጌቴቲያ ኣባ ጋፃን ባሬ ካሊያዋንቱሲ ላዔንꬁዋ ቤቴዳ። ኢ ኡንቱንቱሲ ሃዋዳን ቤቴዳ።

2

ሲሞኒ ጴፂሮሲኔ ማንቲያ ጌቴቲያ ቶማሲ፥ ቃና ጋሊላፔ ዬዳ ናቲናዔሊ፥ ዛቢዲዮሳ ናናይኔ ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ሃራ ላዓቱ ኢቲፔ ዴዒኖ።

3

ሲሞኒ ጴፂሮሴ ኡንቱንቱሲ፥ «ታኒ ሞሊያ ኦይቃናው ባይ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ፥ «ኑኒካ ኔናና ባና» ያጊዴ፥ ኬሲዴ ዎንጊሪያ ጊዶ ጌሌዲኖ፤ ሺን ኡንቱንቱ ሄ ጋላሲ ቃማ ሞሊያ ኣይኔ ኦይቂቤይኪኖ።

4

ዎንቲያ ዎዴ ኣዋይ ኬሳናፔ ካሴ፥ ዬሱሲ ኣባ ጋፃን ኤቄዳ፤ ሺን ኣ ካሊያዋንቱ ዬሱሳ ጊዴዳዋ ኤሪቤይኪኖ።

5

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ናቶ፥ ሞሊያ ኦይቂቤይኪቴዬ?» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ኣይኔ ኦይቂቤይኮ» ያጌዲኖ።

6

ኢ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ዳባ ዎንጊሪያፔ ኡሼቻ ባጋኮ ዬጊቴ፤ ኣማሬዳዋ ሂንቴንቱ ኦይቃና» ያጌዳ። ሄዋ ዲራው፥ ዳባ ኡሼቻ ባጋኮ ዬጊና፥ ሞሊ ዳሬዳ ዲራው፥ ጎቺ ኬሳናዌ ኡንቱንታ ፆኔዳ።

7

ዬሱሲ ሲቂያ ኣ ካሊያዌ ጴፂሮሳ፥ «ሃዌ ጎዳቴኔ!» ያጌዳ። ሲሞኒ ጴፂሮሴ ጎዳ ኢ ጊዴዳዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ካሎ ዴዒያ ዲራው፥ ባሬ ማዩዋ ማዪዴ፥ ኣባ ጊዶ ጉፒ ጌሌዳ።

8

ሺን ዮኮ ካሊያዋንቱ ሞሊ ኩሚ ኡቴዳ ዳባ ጎቺዴ፥ ዎንጊሪያን ኣባፔ ጋፃ ኬሴዲኖ፤ ኡንቱንቱ ኣባፔ ላዑ ፄቱ ዋꬋ ኬና ሃኪዴ ዴዒኖፔ ኣቲን፥ ሎይꬂ ሃኪዴ ዴዒኪኖ።

9

ኡንቱንቱ ኣባፔ ጋፃ ኬሴዳ ዎዴ፥ ፂፁንꬃ ቦንቁዋን ሞሊ ዴዒያዋኔ ኡኪꬃ ቤዔዲኖ።

10

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃዒ ሂንቴንቱ ኦይቄዳ ሞሊያፔ ኣማሬዳዋ ሃሚቴ» ያጌዳ።

11

ሲሞኒ ጴፂሮሴ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ፄታኔ ኢሻታማኔ ሄዙ ዎጋ ሞሌቱ ኩሚ ኡቴዳ ዳባ ጎቺዴ፥ ኣባፔ ጋፃ ኬሴዳ፤ ሞሊ ሄዋ ኬና ዳሮ ጊዲናካ ዳባይ ዳኬቲቤና።

12

ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃ ዪዴ፥ ቃንዒያ ቃንዒቴ» ያጌዳ። ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱኔ፥ «ኔኒ ኦኔ?» ጊዴ ኣ ኦቻናው ፃሊቤና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎዳ ኢ ጊዴዳዋ ኡንቱንቱ ኤሬዲኖ።

13

ዬሱሲ ዪዴ፥ ኡኪꬃ ኣኪዴ፥ ኡንቱንቱሲ ኢሜዳ፤ ሞሊያካ ሄዋዳን ኢሜዳ።

14

ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳዋፔ ጉዪያን፥ ባሬ ካሊያዋንቱሲ ቤቲሺን ሃዌ ሄዜንꬁዋ።

15

ኡንቱንቱ ቁማ ሜዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ሲሞኒ ጴፂሮሳ፥ «ዮሃኒሳ ናዓ ሲሞና፥ ታና ሃዋንቱፔ ኣꬃዴ ሲቃይ?» ያጌዳ። ሲሞኒ ጴፂሮሴ፥ «ኤ ጎዳው፥ ታኒ ኔና ዶሲያዋ ኔኒ ኤራሳ» ያጌዳ። ዬሱሲ ኣ፥ «ታ ዶርሳ ማራቱዋ ሄማ» ያጌዳ።

16

ዬሱሲ ቃሲካ፥ «ዮሃኒሳ ናዓ ሲሞና፥ ታና ሲቃይ?» ያጌዳ። ሲሞኒ ጴፂሮሴ፥ «ኤ ጎዳው፥ ታኒ ኔና ዶሲያዋ ኔኒ ኤራሳ» ያጌዳ። ዬሱሲ፥ «ታ ዶርሳቱዋ ሄማ» ያጌዳ።

17

ዬሱሲ ሄዜንꬁዋ፥ «ዮሃኒሳ ናዓ ሲሞና፥ ታና ዶሳይ?» ያጌዳ። ዬሱሲ ሄዜንꬁዋ ሲሞኒ ጴፂሮሳ፥ «ታና ዶሳይ?» ያጊዴ ኦቼዳ ዲራው፥ ጴፂሮሴ ኣዛኒዴ፥ «ጎዳው፥ ኔኒ ኡባባ ኤራሳ፤ ታኒ ኔና ዶሲያዋ ኔኒ ኤራሳ» ያጌዳ። ዬሱሲ፥ «ታ ዶርሳቱዋ ሄማ።

18

ታኒ ኔው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኔኒ ዎዳላቴꬃን ዴዒያ ዎዴ፥ ኔ ፄሳን ሳቂያ ኔሬካ ዳንጫዴ፥ ኔኒ ኮዬዳሳ ባሳ። ሺን ጪሜዳዋፔ ጉዪያን፥ ኔ ኩሺያ ሚጫ ቤሳሳ። ኔና ሃራ ኡራይ ዳንጪሳናዋ፤ ኔኒ ዶሴናሳካ ኣፌ» ያጌዳ።

19

ዬሱሲ ሄዋ ጴፂሮሴ ኣይ ማላ ሃይቁዋ ሃይቂዴ፥ ፆሳ ቦንቺሳኔንቶኔ ኤሪሳናው ጌዳ፤ ቃሲ ሄዋ ጌዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ጴፂሮሳ፥ «ታና ካላ» ያጌዳ።

20

ጴፂሮሴ ጉዬ ሲሚዴ፥ ዬሱሲ ሲቂያ ካሊያዌ ባሬፔ ጉዬና ዪያዋ ቤዔዳ፤ ሄ ካሊያዌ ካዉዋ ሚያ ሳዓን ዬሱሳኮ ሺቂዴ ኣ፥ «ጎዳው፥ ኔና ኣꬂ ኢማናዌ ኦኔ?» ያጌዳዋ።

21

ጴፂሮሴ ሄ ካሊያዋ ቤዒዴ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ሃ ቢታኒ ቃሲ ዋናኔ?» ያጌዳ።

22

ዬሱሲ ኣ፥ «ታኒ ያና ጋካናው ኢ ዴዓና ማላ ታኒ ኮዮፔ፥ ሄዌ ኔና ኣያ ሜቲ? ኔኒ ታና ካላ» ያጌዳ።

23

ሄዋ ዲራው፥ ሄ ካሊያዌ ሃይቄና ጊያ ሃሳያይ ኢሻቱዋ ኡባኮ ጋኬዳ፤ ሺን ዬሱሲ፥ «ታኒ ያና ጋካናው፥ ኢ ዴዓና ማላ፥ ታኒ ኮዮፔ፥ ኔና ኣያ ሜቲ?» ጌዳዋፔ ኣቲን፥ «ሃይቄና» ጊቤና።

24

ሄ ዬዉዋባ ማርካቴዳዌኔ ቃሲ ሄዋ ፃፌዳዌ ሄ ካሊያዋ ኣ ማርካቴꬃይ ቱማ ጊዲያዋ ኑኒ ኤሬቶ።

25

ዬሱሲ ኦꬄዳ ሃራ ዳሮባይካ ዴዔ፤ ኡባባይ ሁጲያን ሁጲያን ፃፌቲንቶ፥ ፃፌቲያ ማፃፋቶ ሃ ሙሌ ኣላሚ ጊዳናዋ ታው ማላቴና።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved