የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Dawro) 2011

ዮሐንስ 19

1

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ጲላፆሲ ዬሱሳ ኦይቂዴ፥ ሊሱዋን ሾጬዳ።

2

ዎታዳራቱ ኣጉንꬃፔ ኣኪሊሊያ ጊጊሲዴ፥ ኣ ሁጲያን ዎꬄዲኖ፤ ቃሲ ዞዖ ማዩዋካ ኣ ማዪዜዲኖ።

3

ኣኮ ሺቂዴ፥ «ኣዪሁዳ ካቴው፥ ሼምፑዋ ጋሚዓ!» ያጊዴ ኣ ሻዪያ ባቄዲኖ።

4

ጲላፆሲ ቃሲካ ካሬ ኬሲዴ ኣዪሁዳቱዋ፥ «ቤዒቴ፥ ታኒ ኣኒ ኣይ ባላኔ ዴማቤናዋ ሂንቴንቱ ኤራና ማላ፥ ኣ ሂንቴንቱኮ ካሬ ኬሳና» ያጌዳ።

5

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኣጉንꬃ ኣኪሊሊያ ባሬ ሁጲያን ዎꬂዴ፥ ዞዖ ማዩዋ ማዪዴ፥ ካሬ ኬሴዳ፤ ጲላፆሲ ኣዪሁዳቱዋ፥ «ቢታኒያ ሃዋ ቤዒቴ» ያጌዳ።

6

ቄሳቱዋ ካፓቱኔ ዎታዳራቱ ኣ ቤዔዳ ዎዴ፥ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሻዴ ኣ ሱላ! ሱላ!» ያጌዲኖ። ጲላፆሲ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴንቱ ኣ ኣፊዴ፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ሱሊቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኣይ ባላኔ ዴማቤይኬ» ያጌዳ።

7

ኣዪሁዳቱ ዛሪዴ፥ «ኑሲ ሂጊ ዴዔ፤ ኑ ሂጊ ጊያዋዳን፥ ኢ ሃይቃናው ቤሴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ባሬና ፆሳ ናዓ ኦꬄዳ» ያጌዲኖ።

8

ጲላፆሲ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ካሴዋፔ ሎይꬂ ያዬዳ።

9

ቃሲካ ጲላፆሲ ባሬ ኦሱዋ ጎሌ ሲሚ ጌሊዴ ዬሱሳ፥ «ኔኒ ሃቃፔ ያዲ?» ያጊዴ ኦቼዳ፤ ሺን ዬሱሲ ኣው ኣይኔ ዛሪቤና።

10

ሄዋ ዲራው፥ ጲላፆሲ ኣ፥ «ታው ኦዲኪ? ኔና ቢላናው ዎይ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሻዴ ካቃናው ታው ማታይ ዴዒያዋ ኤሪኪዬ?» ያጌዳ።

11

ዬሱሲ፥ «ፆሳይ ኔው ቦላፔ ማታ ኢሚቤናባ ጊዲንቶ፥ ኔው ታ ቦላ ማታይ ዴዔና ሺን። ሄዋ ዲራው፥ ታና ኔው ኣꬂ ኢሜዳዌ ኣꬊያ ናጋራ ኦꬄዳ» ያጌዳ።

12

ጲላፆሲ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ዬሱሳ ቢላናው ኦጊያ ኮዬዳ፤ ሺን ኣዪሁዳቱ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ኔኒ ኣ ቢሊያዋ ጊዶፔ፥ ካቲያ ቄሳሬ ዳቦ ጊዳካ! ባሬና ካቲያ ጊያ ኦኒኔ ቄሳሬ ሞርኬ!» ያጌዲኖ።

13

ጲላፆሲ ሄዋ ሲሲዴ፥ ዬሱሳ ካሬ ኬሴዳ። ያቲዴ ሹቻ ባሱዋ ጊያ ሳዓን ፒርዳ ኦይዲያን ኡቴዳ፤ ኢብራዪስፄ ቃላን ሄ ሳዓይ ጋይታ ጊያዋ።

14

ሄ ጋላሳይ ፓሲጋ ቦንቺያ ጋላሳው ጊጊሲያ ጋላሳ፤ ሳዓይ ኡሱፑን ሳቲያ ሄራ ጊዳናዋ። ጲላፆሲ ኣዪሁዳቱዋ፥ «ሂንቴንቱ ካቲያ ሃዋ ቤዒቴ!» ያጌዳ።

15

ኣዪሁዳቱ ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ዲጋ! ዲጋ! ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሻዴ ሱላ!» ያጌዲኖ። ጲላፆሲ ዛሪዴ፥ «ሂንቴንቱ ካቲያ ታኒ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሻዴ ሱሊያዋ ኮዪቴ?» ያጊዴ ኦቼዳ። ቄሳቱዋ ካፓቱ፥ «ቄሳሬፔ ሃራ ካቲ ኑሲ ባዋ!» ያጌዲኖ።

16

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ፥ ዬሱሳ ካቃና ማላ፥ ጲላፆሲ ኡንቱንቱሲ ኣꬂ ኢሜዳ። ኡንቱንቱ ዬሱሳ ኦይቂዴ፥ ኣፌዲኖ።

17

ዬሱሲ ባሬ ማስቃሊያ ቶኪዴ፥ ጉጊያሳ ጌቴቲያሳ ቤዳ። «ጉጊያሳ» ጊያዌ ኢብራዪስፄ ቃላን «ጎልጎꬃ» ጊያዋ።

18

ኡንቱንቱ ሄ ሳዓን ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ፥ ዬሱሳ ካቄዲኖ፤ ቃሲ ኣናና ሃራ ላዑ ኣሳቱ፥ ኢቱዋ ያ ባጋና ቃሲ ኢቱዋ ሃ ባጋና ዬሱሳ ጊዱዋን ዎꬂዴ፥ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ ካቄዲኖ።

19

ጲላፆሲ ፂፋቲያ ፃፊዴ፥ ማስቃሊያ ቦላ ዎꬄዳ። ኢ ፃፌዳዌ፥ «ኣዪሁዳቱ ካቲያ፥ ናዚሬቲያ ዬሱሳ» ያጌ።

20

ዬሱሲ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ሱሌቴዳ ሳዓይ ካታማ ማታን ዴዒያ ዲራው፥ ዳሮ ኣዪሁዳቱ ሄ ፂፋቲያ ናባቤዲኖ። ፂፋቲ ኢብራዪስፄ ቃላን፥ ሮማይስፄ ቃላኒኔ ጊሪኬ ቃላን ፃፌቴዳ።

21

ሄዋ ዲራው፥ ኣዪሁዳ ቄሳቱዋ ካፓቱ ጲላፆሳ፥ « ‹ሃ ቢታኒ ባሬና ኣዪሁዳ ካቲያ ያጌዳ› ጋዴ ፃፋፔ ኣቲን፥ ‹ኣዪሁዳ ካቲያ› ጋዴ ፃፎፓ» ያጌዲኖ።

22

ጲላፆሲ፥ «ታኒ ፃፌዳዋ ፃፋ ዲጋዲ» ያጊዴ ዛሬዳ።

23

ዎታዳራቱ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሺዴ፥ ዬሱሳ ካቄዳዋፔ ጉዪያን፥ ኣ ማዩዋ ኣኪዴ፥ ኦይዱ ኬሲ ሻኬዲኖ፤ ኢቲ ኢቲ ዎታዳራ ኢቲ ሻኩ ጋኬዳ። ኣ ኣዱሳ ማዩዋካ ኣኬዲኖ፤ ኣዱሳ ማዩ ሃሺያፔ ዶሚዴ፥ ዱጌ ጋካናው ዬዲ ማዬቲያዋፔ ኣቲን፥ ቃንፄቲዴ ሲኬቲቤና።

24

ዎታዳራቱ ኢቱ ኢቱዋ፥ «ኦና ጋካኔንቶ፥ ሳማ ዎይ ኤፃ ዬጋናፔ ኣቲን፥ ማዩዋ ፔꬎኮ» ያጌዲኖ። ሄዌ ሃኔዳዌ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ታ ማዩዋ ሻኪ ኣኬዲኖ፤ ታ ኣዱሳ ማዩዋን ሳማ ዬጌዲኖ» ጊያዌ ፖሌታናሳ። ሄዋ ዲራው፥ ዎታዳራቱ ሄዋ ኦꬄዲኖ።

25

ሺን ዬሱሳ ማስቃሊያ ማታን ኣ ዳያ፥ ኣ ኣቲ ሚቻታ፥ ቃሊዮጳ ማቻታ ማይራማኔ ማግዳላ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ማይራማ ኤቄዲኖ።

26

ዬሱሲ ባሬ ዳያኔ ኢ ሲቂያ ካሊያዌ ሄዋን ኤቄዳዋንታ ቤዒዴ፥ ባሬ ዳዮ፥ «ሃ ሚሺራቴ፥ ኔ ናዓ ሃዋ ቤዓ!» ያጌዳ።

27

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሄ ካሊያዋ «ኔ ዳዮ ሃኖ ቤዓ!» ያጌዳ። ሄ ካሊያዌ ኢዞ ሄ ሳቲያፔ ዶሚዴ፥ ባሬ ሶይ ኣፌዳ።

28

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኡባባይ ሃዒ ፖሌቴዳዋ ኤሪዴ፥ ፆሳ ማፃፋይ ጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ «ታና ሳሜ» ያጌዳ።

29

ሄ ሳዓን ኢቲ ፁጋ ኩሜዳ ጫላ ዎዪኒያ ኤሳይ ዴዔ። ኡንቱንቱ ኢስፖንጂያ ሄ ዎዪኒያ ኤሳን ዬጊዴ፥ ሂሶጲያ ጌቴቲያ ሚꬃ ፄራን ዎꬂዴ፥ ዬሱሳ ዶናኮ ሺሼዲኖ።

30

ዬሱሲ ዎዪኒያ ኤሳ ጋንፂ ቤዔዳዋፔ ጉዪያን፥ «ፖሌቴዳ» ያጌዳ። ቃሲ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ባሬ ሁጲያ ቶቺዴ፥ ባሬ ሼምፑዋ ኢሜዳ።

31

ሄ ጋላሳይ ኣዪሁዳቱዋሲ ጊጌቲያ ጋላሳ ጊዲያ ዲራዉኔ ቃሲ ሄ ሳምባታይ ዳሮ ቦንቾ ጊዲያ ዲራው፥ ሳምባታን ኣሳቱዋ ኣኃይ ማስቃሊያ ቦላ ፔሼና ማላ፥ ሱሌቴዳ ኣሳቱዋ ሱዪሊያ ሜንꬂዴ፥ ማስቃሊያፔ ዎꬃና ማላ፥ ኣዪሁዳቱ ጲላፆሳ ዎሴዲኖ።

32

ሄዋ ዲራው፥ ዎታዳራቱ ዪዴ፥ ዬሱሳና ሱሌቴዳ ኮይሮ ቢታኒያ ሱዪሊያ ሜንꬄዲኖ፤ ቃሲ ኣናና ሱሌቴዳ ላዔꬆ ቢታኒያ ሱዪሊያካ ሜንꬄዲኖ።

33

ሺን ዬሱሳኮ ዬዳ ዎዴ ኢ ሃይቂዲጌዳዋ ቤዒዴ፥ ኣ ሱዪሊያ ሜንꬂቤይኪኖ።

34

ጊዶፔኔ፥ ዎታዳራቱዋፔ ኢቱ ኣ ሚዪያ ቶራን ጫዴዳ። ኤሌካ ሱꬃይኔ ሃꬃይ ጎጊ ኣጌዳ።

35

ሂንቴንቱ ኣማናና ማላ፥ ሃዋ ቤዔዳዌ ማርካቴዳ፤ ኢ ማርካቲያዌካ ቱሙዋ፤ ቃሲ ባሬ ሃሳያይ ቱማ ጊዲያዋ ኢ ኤሬዳ።

36

ሄዌ ሃኔዳዌ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ኣ ሜቄꬃቱዋፔ ኢቱኔ ሜዔና» ጌዳዌ ፖሌታናሳ።

37

ቃሲካ ፆሳ ማፃፋይ ሃራይ፥ «ኣሳይ ባሬ ጫዴዳዋ ቤዓና» ያጌ።

38

ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኣርማቲያሳ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ዮሴፎ ዬሱሳ ኣኃ ኣኪዴ ኣፋናው ጲላፆሳ ዎሴዳ፤ ዮሴፎ ኣዪሁዳቶ ያዬዳ ዲራው፥ ኣሳይ ኤሬናን ዬሱሳ ካሊያዋ። ዮሴፎ ዎሲና ጲላፆሲ፥ «ኣፋ» ያጌዳ። ሄዋ ዲራው፥ ዮሴፎ ቢዴ፥ ዬሱሳ ኣኃ ኣፌዳ።

39

ቃሲ ኒቆዲሞሲ ሄዋፔ ካሴ ዬሱሳኮ ቃማ ዬዳዌ፥ ካዋራናኔ ጎዳሬ ኡꬃና ዋላኬቴዳ ኦይታማኔ ኢቼሹ ኪሎ ጊራሜ ጊዲያዋ ኬና ሺቱዋ ኦይቂ ኣኪዴ፥ ዮሴፎና ዬዳ።

40

ሄ ላዑ ኣሳቱ ዬሱሳ ኣኃ ኣኪዴ፥ ኣዪሁዳቱ ኣኃ ፃፂያ ዎጋዳን፥ ሺቱዋና ጋꬂዴ፥ ሞጉዋ ኣፊላን ፃፄዲኖ።

41

ዬሱሲ ማስቃሊያ ቦላ ሚሲማሪያን ꬊሼቲዴ ሱሌቴዳ ሳዓን ዳሮ ኣቲኪልቲያ ሳዓይ ዴዔ፤ ሄ ኣቲኪልቲያ ሳዓ ጊዶን ሹቻ ዎጪ ኬሴዳ ቢሮ ኦኒኔ ሞጌቲቤና ኦራꬃ ዱፉ ዴዔ።

42

ሄ ዱፉ ማታን ዴዒያ ዲራዉኔ ቃሲ ኣዪሁዳቱ ሳምባታው ጊጌቲያ ጋላሳ ጊዲያ ዲራው፥ ዬሱሳ ያኒ ዎꬄዲኖ።

Amharic Bible (Dawro) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved