Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele
← 17

IzAga 18

19 →
1

Ozehlukanisayo udinga okuloyisekayo kwakhe ; ufohlela.

2

Isithutha kasithokozi ekuqedisiseni, kodwa ukuze inhliziyo yaso iziveze.

3

Lapho okhohlakeleyo esiza, kuza lokudelela, njalo kanye lenhloni, ihlazo.

4

Amazwi omlomo womuntu.

5

Kakulunganga ukwemukela ubuso bokhohlakeleyo.

6

Indebe zesithutha zingena enkanini, lomlomo waso ubiza imivimvinya.

7

Umlomo wesithutha uyintshabalalo yaso, lendebe zaso zingumjibila womphefumulo waso.

8

Amazwi onyeyayo anjengezibondlo.

9

Lolivila emsebenzini wakhe ungumfowabo.

10

Ibizo leN lingumphotshongo oqinileyo; olungileyo uzagijimela kuwo amiswe phezulu evikelekile.

11

Inotho yesinothi ingumuzi waso oqinileyo.

12

Mandulo kokubhujiswa inhliziyo yomuntu iyaziphakamisa.

13

Ophendula indaba engakezwa, kuyibuwula kuye, lehlazo.

14

Umoya womuntu uzasekela ukugula kwakhe, kodwa umoya owephukileyo, ngubani ongawuthwala?

15

Inhliziyo yoqedisisayo izuza ulwazi, lendlebe yabahlakaniphileyo idinga ulwazi.

16

Isipho somuntu siyamvulela ngokubanzi, simkhokhelela phambi kwabakhulu.

17

Ongowokuqala ecaleni lakhe ubonakalaelungile, kodwa umakhelwane wakhe ufika amhlole.

18

Inkatho iqeda izingxabano, yehlukanise phakathi kwabalamandla.

19

Umzalwane owoniweyo wedlula umuzi oqinileyo, lengxabano zinjengomgoqo wenqaba.

20

Isisu somuntu siyasuthiswa.

21

Ukufa lempilo kusesandleni solimi; labaluthandayo bazakudla isithelo salo.

22

Othole umfazi.

23

Umyanga uyakhuluma ngo kuncenga, kodwa isinothi siphendula izinto ezilukhuni.

24

Umuntu wabangane abanengiuzachitheka.

Zulu Bible
Public Domain: No Info