Afrikaanse Bybel 1933/1953
A A A A A

Psalms 88

1

  'n Lied, 'n Psalm van die kinders van Korag, Vir die musiekleier; op die wysie van: "M halat leannot." 'n Onderwysing van Heman, die Esrahiet.

2

  HERE, God van my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U.

3

  Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot my smeking.

4

  Want my siel is sat van teëspoede, en my lewe raak aan die doderyk.

5

  Ek word gereken by die wat in die kuil neerdaal; ek het geword soos 'n man sonder krag,

6

  vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand.

7

  U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes.

8

  U grimmigheid rus op my, en U druk my neer met al u golwe. Sela.

9

  U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle; ek is ingesluit en kan nie uitkom nie.

10

  My oog vergaan van ellende. HERE, ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my hande na U uit.

11

  Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimme opstaan, kan hulle U loof? Sela.

12

  Kan u goedertierenheid vertel word in die graf, u trou in die plek van vertering?

13

  Kan u wondermag in die duisternis bekend word en u geregtigheid in die land van vergetelheid?

14

  Maar ,k, HERE, roep U aan om hulp, en in die môre kom my gebed U tegemoet.

15

  HERE, waarom verstoot U my siel, verberg U u aangesig vir my?

16

  Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe; ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos.

17

  U toorngloed het oor my gegaan; u verskrikkinge vernietig my;

18

  die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. [ (Psalms 88:19) U het vriend en metgesel ver van my verwyder; my bekendes is duisternis. ]

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou