បរិច្ចាគ

នៅទីនេះអ្នកអាចបរិច្ចាគទៅវែបសាយត៍របស់យើង។ ចុចលើប៊ូតុង Paypal / Bitcoin ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ អ្នកអាចបរិច្ចាគនិងបរិមាណដែលអ្នកចង់បាន។ ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកនឹងបន្តឆ្ពោះទៅរកការថែរក្សា Beblia.com នេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Windows 10 និង Android របស់យើង។


Paypal (បរិច្ចាគ)

Bitcoin (បរិច្ចាគ)