Bible in one year
May 20


1 Samuweli 4:1-21
1. Ilizwi likaSamuweli lafika kuIsrayeli wonke. UIsrayeli wasephuma ukuyamelana lamaFilisti empini, bamisa inkamba ngaseEbeni-Ezeri.
2. AmaFilisti asezihlela ukumelana loIsrayeli; kwathi impi isabalala, uIsrayeli watshaywa phambi kwamaFilisti; njalo atshaya emaviyweni egangeni phose amadoda azinkulungwane ezine.
3. Kwathi abantu befika enkambeni, abadala bakoIsrayeli bathi: isitshayeleni lamuhla phambi kwamaFilisti? Asizithatheleni eShilo; nxa usiza phakathi kwethu uzasisindisa esandleni sezitha zethu.
4. Ngakho abantu bathumela eShilo; lamadodana amabili kaEli, uHofini loPhinehasi, ayelapho lomtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu.
5. Kwasekusithi lapho umtshokotsho wesivumelwano seN ufika enkambeni, uIsrayeli wonke wahlokoma ngokuhlokoma okukhulu.
6. Lapho amaFilisti esizwa umsindo wokuhlokoma athi: U tsho ni umsindo walokhukuhlokoma okukhulu enkambeni yamaHebheru? Asesazi ukuthi umtshokotsho weN ufikile enkambeni.
7. AmaFilisti asesesaba, ngoba athi: UNkulunkulu ufikile enkambeni. Athi-ke: Maye kithi! Ngoba kakuzanga kwenzeke okunje mandulo.
8. Maye kithi! Ngubani ozasophula esandleni salaba onkulunkulu abalamandla? Laba ngonkulunkulu abatshaya amaGibhithe ngazo zonke inhlupheko enkangala.
9. Qinani, libe ngamadoda, maFilisti, hlezi lisebenzele amaHebheru.
10. Ngakho amaFilisti alwa, loIsrayeli watshaywa.
11. Umtshokotsho kaNkulunkulu wasuthathwa.
12. Kwasekugijima umuntu wakoBhenjamini evela emaviyweni, wafika eShilo ngalolosuku.
13. Ekufikeni kwakhe, khangela-ke, uEli wayehlezi esihlalweni eceleni kwendlela elindile, ngoba inhliziyo yakhe yayithuthumelela umtshokotsho kaNkulunkulu. Kwathi lowomuntu esengenile emzini ukubika, kwakhala umuzi wonke.
14. Lapho uEli esizwa umsindo wokukhala wathi: Uyini umsindo wale inhlokomo? Lowomuntu wasephangisa weza wamtshela uEli.
15. Njalo uEli wayeleminyaka engamatshumi ayisificamunwemunye leyisificaminwembili, lamehlo akhe ema ukuthi ayengelakho ukubona.
16. Lowomuntu wasesithi kuEli: Nginguye ovela emaviyweni; ngibaleke emaviyweni lamuhla. Wasesithi: Kwenziweni, ndodana yami?
17. Owaletha umbiko wasephendula wathi: UIsrayeli ubalekile phambi kwamaFilisti, futhi kube lokubulawa okukhulu ebantwini, njalo lamadodana akho womabili, uHofini loPhinehasi, afile, lomtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe.
18. Kwasekusithi esekhulume ngomtshokotsho kaNkulunkulu, wawa nyovane esihlalweni eceleni kwesango, kwephuka intamo yakhe, wafa, ngoba lowomuntu wayemdala, enzima. Njalo wayahlulele uIsrayeli iminyaka engamatshumi amane.
19. Lomalokazana wakhe, umkaPhinehasi, wayekhulelwe, esezabeletha; esezwile umbiko wokuthi umtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe, lokuthi uyisezala lomkakhe bafile, wakhothama wabeletha, ngoba wafikelwa yimihelo.
20. Njalo phose ngesikhathi sokufa kwakhe abesifazana ababemi belaye bathi: Ungesabi, ngoba ubelethe indodana. Kodwa kaphendulanga njalo kazange a ku nanze.
21. Wambiza umfana ngokuthinguIkabodi, esithi: Inkazimulo isukile koIsrayeli; ngoba umtshokotsho kaNkulunkulu uthethwe, langenxa kayisezala lomkakhe.

1 Samuweli 5:1-12
1. AmaFilisti asewuthatha umtshokotsho kaNkulunkulu awususa eEbeni-Ezeri.
2. AmaFilisti asethatha umtshokotsho kaNkulunkulu, awungenisa endlini kaDagoni, awubeka ngakuDagoni.
3. Kwathi abeAshidodi bevuka kusisa ngovivi, khangela, uDagoni esewile ngobuso bakhe emhlabathini phambi komtshokotsho weN. Basebemthatha uDagoni, bambuyisela endaweni yakhe.
4. Sebevukile kusisa ekuseni kakhulu, khangela, uDagoni wayesewile ngobuso bakhe emhlabathini phambi komtshokotsho weN, lekhanda likaDagoni lempama zombili zezandla zakhe kwakuqunyiwe embundwini; kwasala kuye isithombo kuphela.
5. Ngakho abapristi bakaDagoni labo bonke abangena endlini kaDagoni kabanyatheli embundwini kaDagoni eAshidodi kuze kube lamuhla.
6. Kodwa isandla seN saba nzima phezu kwabeAshidodi.
7. Kwathi abantu beAshidodi sebebona ukuthi kunjalo, bathi: Umtshokotsho kaNkulunkulu kaIsrayeli kawungahlali kithi, ngoba isandla sakhe sinzima phezu kwethu laphezu kukaDagoni unkulunkulu wethu.
8. Ngakho bathuma babuthanisa zonke iziphathamandla zamaFilisti kibo, bathi: Sizakwenzani ngomtshokotsho kaNkulunkulu kaIsrayeli. Basebewubhodisa bewusa khonaumtshokotsho kaNkulunkulu kaIsrayeli.
9. Kwasekusithi sebewubhodise bewuthwele, isandla seN sasimelene lomuzi.
10. Basebewuthumela umtshokotsho kaNkulunkulu eEkhironi, abeEkhironi bakhala besithi: Babhodise baletha umtshokotsho kaNkulunkulu wakoIsrayeli kithi ukusibulala labantu bakithi.
11. Ngakho bathuma babuthanisa zonke iziphathamandla zamaFilisti, bathi: Thumani lisuse umtshokotsho kaNkulunkulu wakoIsrayeli ukuthi ubuyele endaweni yawo, ukuze ungasibulali labantu bakithi, ngoba kwakulomonakalo wokufa emzini wonke, lesandla sikaNkulunkulu sasinzima kakhulu khona.
12. Labantu abangafanga batshaywa ngamathumba ophayo; lokukhala komuzi kwenyukela emazulwini.

AmaHubo 54:1-7
1. Nkulunkulu, ngisindisa ngebizo lakho, ungahlulele ngamandla akho.
2. Nkulunkulu, zwana umkhuleko wami, ubeke indlebe emazwini omlomo wami.
3. Ngoba abemzini bangivukele, abalolunya badinga umphefumulo wami, kababekanga uNkulunkulu phambi kwabo. Sela.
4. Khangela, uNkulunkulu ungumsizi wami.
5. Izaphindisela ububi ezitheni zami. Baqume.
6. Ngizanikela umhlatshelo kuwe ngokukhululeka.
7. Ngoba ungikhulule ekuhluphekeni konke, lelihlo lami libonile isiloyiso samiezitheni zami.

IzAga 15:12-13
12. Isideleli kasithandi osikhuzayo, kasiyi kwabahlakaniphileyo.
13. Inhliziyo ethokozayo.

Luka 21:1-19
1. Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo.
2. Wabona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali.
3. Wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke;
4. ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho .
5. Abanye besakhuluma ngethempeli, ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi:
6. Lezizinto elizibonayo, kuzafika insuku okungayikutshiywa ngazo ilitshe phezu kwelitshe, elingayikudilizelwa phansi.
7. Basebembuza, besithi: Mfundisi, pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini, lapho sekuzakwenzeka lezizinto?
8. Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa; ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami.
9. Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi.
10. Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe, lombuso u vuk ele umbuso;
11. njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lezindlala labomatshayabhuqe bezifo; kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.
12. Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo, ba li zingele.
13. Njalo lokhukuzaphenduka kini kube yibufakazi.
14. Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu;
15. ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho, abangekuphike, bamelane lakho, bonke abayizitha zenu.
16. Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane, njalo bazabulala abanyebenu.
17. Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami.
18. Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu.
19. Ekubekezeleni kwenu.