Bible in one year


October 13


Isaya 53:1-12
1. Ngubani okholwe umbiko wethu yembulelwe bani?
2. Ngoba uzakhula phambi kwakhe njengesihlahla esibuthakathaka, lanjengempande; lapho simbona, kalakubukeka ukuthi simloyise.
3. Uyeyiswa.
4. Isibili yena wathwala inhlungu zethu, njalo uhlutshiwe.
5. Kodwa walinyazwa.
6. Thina sonke njengezimvu siduhile yehlisele phezu kwakhe ububi bethu sonke.
7. Wacindezelwa, lanjengemvu ithule phambi kwabagundi bayo, laye kawuvulanga umlomo wakhe.
8. Wasuswa ekucindezelweni lekwahlulelweni; ngenxa yesiphambeko sabantu bami watshaywa.
9. Wenza ingcwaba lakhe kanye lababi, njalo kanye lonothileyo ekufeni kwakhe, njalo kungekho inkohliso emlonyeni wakhe.
10. Kanti yathanda ukumchoboza, ya m enza adabuke izaphumelela esandleni sakhe.
11. Uzabona okuvela ekuhluphekeni komphefumulo wakhe, eneliswe.
12. Ngakho ngizayabela.

Isaya 54:1-17
1. Hlabelela, nyumba, wena o ngazalanga, itsho iN.
2. Qhelisa indawo.
3. Ngoba uzaqhamuka ngakwesokudla langakwesokunene, yenze imizi echithekileyo ihlalwe.
4. Ungesabi, ngoba kawuyikuyangeka; njalo ungabi lenhloni, ungabe usakhumbula ukuyangeka kobufelokazi bakho.
5. Ngoba uMenzi wakho.
6. Ngoba ikubizile njengomfazi, lapho waliwe, kutsho uNkulunkulu wakho.
7. Okomzuzwana omncinyane ngakutshiya ngizakubutha.
8. Ngolaka oluncinyane ngakufihlela ubuso bami.
9. Ngoba lokhu ku njeng amanzi kaNowa kimi, lapho ngafunga ukuthi kangiyikukuthukuthelela, ngikusole.
10. Ngoba kasiyikuzamazama, itsho elesihawu kuwe.
11. Wena ohluphekileyo.
12. Ngizakwenza imiphotshongo yakho nge-agate.
13. Labantwana bakho bonke kwabantwana bakho.
14. Uzaqiniswa ekulungeni; ube khatshana locindezelo, ngoba kawuyikwesaba; levalweni, ngoba kakuyikusondela kuwe.
15. Khangela bazabuthana sibili emelene lawe uzakuwa ngenxa yakho.
16. Khangela mina ngidale umkhandi wensimbi ovuthela amalahle emlilweni.
17. Kakulasikhali esibunjelwe ukumelana lawe esizaphumelela; lalo lonke ulimi kuvela kimi, itsho iN.

AmaHubo 113:1-4
1. Dumisani iN! Dumisani.
2. Kalibongwe ibizo leN kusukela khathesi njalo kuze kube nininini.
3. Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekutshoneni kwalo.
4. iphakeme phezu kwezizwe zonke.

IzAga 26:17-19
17. Odlulayo engenela ingxabano engeyisiyo eyakhe ungobamba indlebe zenja.
18. Njengohlanya oluphosa izikhuni ezivuthayo, imitshoko, lokufa,
19. unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe, abesesithi: Kangisomi yini?

Efesu 3:1-21
1. Ngenxa yalokhu mina Pawuli, isibotshwa,
2. uba kambe selizwile ngokuphathwa,
3. ukuthi,
4. okungalokhu, nxa lifunda, lingazi ulwazi lwami);
5. yona engaziswanga ezizukulwaneni;
6. ukuthi abezizwe babe yizindlalifa, ngevangeli,
7. engenziwa ngalo.
8. Kimi, engimncinyane kulomncinyane wabo bonke abangcwele,
9. lokukhanyisela bonke ukuthi buyini ubudlelwano bemfihlo,
10. ukuze khathesi ezinhlobonhlobo,
11. njengokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu;
12. esilesibindi kuye lwakhe.
13. Ngakho ngiyacela ukuthi lingalahli ithemba.
14. Ngenxa yalokhu kuYise weNkosi yethu uJesu Kristu,
15. okubizwa ngaye usendo lonke,
16. ukuze alinike, njengokwenotho yobukhosi bakhe,
17. ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu,
18. ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa lokuphakama,
19. lokwazi uthando lukaKristu olwedlula ulwazi, ukuze ligcwaliswe.
20. Njalo kuye, olamandla,
21. kuye kakubeudumo ebandleni kuKristu Jesu, ezizukulwaneni zonke zaphakade laphakade. Ameni.