Bible in one year
February 23


Eksodusi 13:1-22
1. yasikhuluma kuMozisi isithi:
2. Ngingcwelisela lonke izibulo, elivula loba yisiphi isizalo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, elomuntu lelenyamazana, lingelami.
3. UMozisi wasesithi ebantwini: Khumbulani lolusuku eliphume ngalo eGibhithe, endlini yobugqili.
4. Ngalolusuku liyaphuma ngenyanga kaAbhibhi.
5. Njalo kuzakuthi lapho isikungenisile elizweni lamaKhanani lamaHethi lamaAmori lamaHivi lamaJebusi.
6. Insuku eziyisikhombisa uzakudla izinkwa ezingelamvubelo, langosuku lwesikhombisa kuzakuba khona umkhosi eNni.
7. Izinkwa ezingelamvubelo zizadliwa ngensuku eziyisikhombisa; njalo kakuyikubonwa kuwe okuvutshelweyo lemvubelo kayiyikubonwa kuwe kuwo wonke umngcele wakho.
8. Njalo uzatshela indodana yakho ngalolosuku usithi: Ngenxa yalokho eyakwenza kimi ekuphumeni kwami eGibhithe.
9. Futhi kuzakuba kuwe luphawu phezu kwesandla sakho phakathi laphakathi kwamehlo akho, ukuze umlayo weN ube semlonyeni wakho; ngoba ngesandla esilamandla ikukhuphile eGibhithe.
10. Ngakho uzagcina lesisimiso ngesikhathi saso esimisiweyo iminyaka ngeminyaka.
11. Njalo kuzakuthi lapho isikungenisile elizweni lamaKhanani, njengokufunga kwayo kuwe lakuboyihlo, isikunike lona,
12. uzakwehlukanisela konke okuvula isizalo; lalo lonke izibulo lomqegu wezifuyo olazo, amaduna azakuba ngaweN.
13. Lalo lonke izibulo likababhemi uzalihlenga ngewundlu.
14. Njalo kuzakuthi lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo isithi: Kuyini lokhu.
15. Ngoba kwathi uFaro ezenza lukhuni ukuthi asiyekele sihambe, yabulala lonke izibulo elizweni leGibhithe.
16. Njalo kuzakuba luphawu phezu kwesandla sakho lamafilakteriyu phakathi laphakathi kwamehlo akho, ngoba ngamandla esandla yasikhupha eGibhithe.
17. Kwasekusithi uFaro eseyekele abantu bahambe, uNkulunkulu kabakhokhelanga nge ndlela yelizwe lamaFilisti, lanxa yayiseduze; ngoba uNkulunkulu wathi: Hlezi abantu bazisole nxa bebona impi, babuyele eGibhithe.
18. Kodwa uNkulunkulu wababhodisa abantu ngendlela yenkangala yoLwandle oluBomvu. Abantwana bakoIsrayeli basebesenyuka besuka elizweni leGibhithe behlomile.
19. UMozisi wasethatha amathambo kaJosefa wahamba lawo, ngoba wayebafungisile lokubafungisa abantwana bakoIsrayeli esithi: Isibili uNkulunkulu uzalihambela; futhi kalibokwenyusa lapha amathambo ami lihambe lawo.
20. Basebesuka eSukothi, bamisa inkamba eEthama, ekucineni kwenkangala.
21. yasihamba phambi kwabo emini ngensika yeyezi ukubakhokhela endleleni, lebusuku ngensika yomlilo ukubakhanyisela, ukuze bahambe emini lebusuku.
22. Kayiyisusanga insika yeyezi emini, lensika yomlilo ebusuku, phambi kwabantu.

Eksodusi 14:1-31
1. yasikhuluma kuMozisi isithi:
2. Tshela abantwana bakoIsrayeli ukuthi baphenduke, bamise inkamba phambi kwePi-Hahirothi, phambi kweBhali-Zefoni, maqondana layo limise inkamba elwandle.
3. Njalo uFaro uzakuthi ngabantwana bakoIsrayeli: Badidekile elizweni, inkangala ibavalele.
4. Njalo ngizayenza lukhuni inhliziyo kaFaro. Basebesenza njalo.
5. Kwathi sekubikiwe enkosini yeGibhithe ukuthi abantu babalekile, inhliziyo kaFaro lenhliziyo yenceku zakhe yaguquka mayelana labantu, basebesithi: Kuyini lokho esikwenzileyo, ukuthi siyekele uIsrayeli ahambe angasisebenzeli?
6. Wasebophela inqola yakhe, wathatha abantu bakhe laye.
7. Wasethatha inqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo lazo zonke inqola zeGibhithe lenduna eziphezu kwazo zonke.
8. yasiyenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yeGibhithe.
9. Kodwa amaGibhithe asexotshana labo, amabhiza wonke, izinqola zikaFaro, labagadi bakhe bamabhiza, lebutho lakhe, abafica bemise inkamba elwandle, eceleni kwePi-Hahirothi phambi kweBhali-Zefoni.
10. Kwathi uFaro esesondele, abantwana bakoIsrayeli baphakamisa amehlo abo, khangela-ke, amaGibhithe ehamba ebalandela, basebesesaba kakhulu. Abantwana bakoIsrayeli basebekhala eNni;
11. bathi kuMozisi ukuthi usithethe ukuze sifele enkangala? Kuyini lokhu okwenze kithi, ukusikhupha eGibhithe?
12. Kayisilo leli ilizwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sisithi: Siyekele ukuthi sisebenzele amaGibhithe? Ngoba bekuzakuba ngcono kithi ukuthi sisebenzele amaGibhithe kulokuthi sifele enkangala.
13. UMozisi wasesithi ebantwini: Lingesabi; manini liqine, libone usindiso lweN ezalenzela lona lamuhla; ngoba amaGibhithe eliwabonayo lamuhla, kalisayikuwabona futhi kuze kube laphakade.
14. izalilwela.
15. yasisithi kuMozisi: Ukhalelani kimi? Tshela abantwana bakoIsrayeli ukuthi baqhubekele phambili.
16. Wena-ke, phakamisa intonga yakho, welulele isandla sakho phezu kolwandle uludabule, ukuze abantwana bakoIsrayeli bahambe phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo.
17. Mina-ke, khangela, ngizayenza lukhuni inhliziyo yamaGibhithe.
18. Njalo amaGibhithe azakwazi ukuthi ngiysengidunyiswe ngoFaro, ngezinqola zakhe langabagadi bamabhiza bakhe.
19. Njalo ingilosi kaNkulunkulu eyayihamba phambi kwebutho lakoIsrayeli yasuka yayahamba ngemva kwabo; lensika yeyezi yasuka phambi kwabo, yema ngemva kwabo,
20. yasisiza phakathi kwebutho lamaGibhithe lebutho lakoIsrayeli. Njalo yayiliyezi lobumnyama, kodwa yakhanyisa ubusuku, okokuthi elinye kalisondelanga kwelinye ubusuku bonke.
21. UMozisi waseselulela isandla sakhe phezu kolwandle.
22. Abantwana bakoIsrayeli basebengena olwandle emhlabathini owomileyo; njalo amanzi aba ngumduli kubo ngakwesokunene sabo langakwesokhohlo sabo.
23. AmaGibhithe asexotshana labo, angena ngemva kwabo, wonke amabhiza kaFaro, inqola zakhe labagadi bamabhiza bakhe, phakathi kolwandle.
24. Kwasekusithi ngomlindo wokusa, yakhangela phansi ebuthweni lamaGibhithe isensikeni yomlilo leyeyezi, yalidunga ibutho lamaGibhithe;
25. yakhupha amavili ezinqola zawo ukuze zihambe nzima, aze athi amaGibhithe: Asibalekele ubuso bukaIsrayeli, ngoba iyabalwela imelene lamaGibhithe.
26. yasisithi kuMozisi: Yelulela isandla sakho phezu kolwandle ukuze amanzi abuyele phezu kwamaGibhithe, phezu kwenqola zawo laphezu kwabagadi bawo bamabhiza.
27. UMozisi waseselulela isandla sakhe phezu kolwandle.
28. Amanzi asebuyela.
29. Kodwa abantwana bakoIsrayeli bahamba phezu komhlabathi owomileyo phakathi kolwandle; njalo amanzi aba ngumduli kubo ngakwesokunene sabo langakwesokhohlo sabo.
30. Ngokunjalo yamsindisa uIsrayeli ngalolosuku esandleni samaGibhithe; njalo uIsrayeli wabona amaGibhithe efile ekhunjini lolwandle.
31. UIsrayeli wasebona amandla amakhulu eyawenzayo kumaGibhithe. Abantu basebeyesaba iN, bakholwa eNni, lakuMozisi inceku yayo.

AmaHubo 18:13-19
13. yasiduma emazulwini, oPhezukonke wazwakalisa ilizwi lakhe, isiqhotho lamalahle omlilo.
14. Yasithuma imitshoko yayo, yabachitha; lemibane eminengi, yabaphaphathekisa.
15. Khona kwabonakala imisele yamanzi, kwembulwa izisekelo zomhlaba ekusoleni kwakho, N, ekuvutheleni komoya wamakhala akho.
16. Yathuma iphezulu, yangibamba, yangenyula emanzini amanengi.
17. Yangophula esitheni sami esilamandla, lakibo abangizondayo, ngoba babelamandla kulami.
18. Babephambi kwami osukwini lwenhlupheko yami, kodwa yaba yisisekelo sami.
19. Yangikhuphela endaweni ebanzi, yangikhulula ngoba yayithokoza ngami.

IzAga 6:6-11
6. Yana.
7. Obuthi,
8. bulungisa isinkwa sabo ehlobo.
9. Koze kube nini, vila, ulele? Uzavuka nini ebuthongweni bakho?
10. Ubuthongo obuncinyane,
11. besebusiza ubuyanga bakho njengesihambi, lenswelo yakho njengomuntu olesihlangu.

Mathewu 21:1-22
1. Kwathi-ke sebesondele eJerusalema, khona uJesu wathuma abafundi ababili,
2. esithi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe, lethole lilaye; li ba khulule, li ba lethe kimi.
3. Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini, lizakuthi: INkosi iyabaswela; njalo uzahle abathumele.
4. Njalo konke lokhu kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi, ukuthi:
5. Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthi.
6. Abafundi bahamba-ke, benza njengalokhu uJesu wayebalayile,
7. baletha ubabhemi lethole, babeka izembatho zabo phezu kwabo, ba m hlalisa phezu kwazo.
8. Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endleleni.
9. Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana kuyo iNdodana kaDavida!
10. Esengenile eJerusalema?
11. Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethi.
12. UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini.
13. Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi : Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko.
14. Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini; wasezisilisa.
15. Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini, besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida! bathukuthela,
16. basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo; alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeni?
17. Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani, walala khona.
18. Kwathi ebuyela emzini ekuseni, walamba;
19. kwathi ebona umkhiwa othile endleleni, wasondela kuwo, kodwa katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa; wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. Njalo umkhiwa wahle wabuna.
20. Kwathi bebona lokhuabafundi bakhe bamangala, besithi: Umkhiwa uhle wabuna njani?
21. UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholo.
22. Njalo konke loba kuyini elikucelayo emkhulekweni, likholwa, lizakwemukela.