Bible in one year
April 19


Deuteronomy 25:1-19
1. Uba kukhona ukuxabana phakathi kwabantu, baye esahlulelweni, ukuthi babahlulele.
2. Kuzakuthi-ke uba olecala efanele ukutshaywa, umahluleli uzamlalisa phansi, atshaywe phambi kwakhe, njengokulingene icala lakhe, ngokwenani.
3. Angatshaywa imivimvinyaengamatshumi amane, angengezeleli, hlezi nxa esedlule ukumtshaya okwedlula le ngemivimvinya eminengi, kuze kuthi umfowenu ayangeke emehlweni akho.
4. Ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula.
5. Uba izelamani zihlala ndawonye, lomunye wazo esifa, engelandodana, umfazi wofileyo kangendeli kowemzini ongaphandle; umfowabo wendoda yakhe uzangena kuye, amthathe abe ngumkakhe, enze kuye imfanelo yomfowabo wendoda.
6. Kuzakuthi-ke izibulo alizalayo lizakuma ebizweni lomfowabo ofileyo.
7. Uba umuntu engathandi ukuthatha umkamfowabo, umkamfowabo uzakwenyukela esangweni kubadala athi: Umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ibizo koIsrayeli; kafuni ukwenza kimi imfanelo yomfowabo wendoda.
8. Abadala bomuzi wakhe bazambiza-ke, bakhulume laye. Uba eqinisa esithi: Kangithandi ukumthatha;
9. umkamfowabo uzasondela-ke kuye phambi kwamehlo abadala, akhuphe inyathela lakhe enyaweni lwakhe.
10. Lebizo lakhe lizakuthiwa koIsrayeli: Indlu yolenyathela elakhutshwayo.
11. Nxa amadoda esilwa, omunye lomunye, kusondele umfazi wenye ukuthi ayikhulule indoda yakhe esandleni soyitshayayo, elule isandla sakhe ayibambe ngamaphambili,
12. usiqume isandla sakhe, ilihlo lakho lingabi lasihawu.
13. Ungabi lamatshe okulinganisa, elikhulu lelincinyane.
14. Ungabi lama-efa ehlukeneyo endlini yakho, esikhulu lesincinyane.
15. Woba lelitshe lokulinganisa elipheleleyo lelilungileyo, woba le-efa epheleleyo lelungileyo, ukuze insuku zakho zelulwe elizweni uNkulunkulu wakho ekunika lona.
16. Ngoba wonke owenza izinto ezinje, wonke owenza ukungalungi, uyisinengiso eNni uNkulunkulu wakho.
17. Khumbula lokho uAmaleki akwenza kuwe,
18. ukuthi wakuhlangabeza endleleni, watshaya phakathi kwakho ababebuthakathaka emva kwakho.
19. Ngakho kuzakuthi, nxa uNkulunkulu wakho isikuphumuzile kuzo zonke izitha zakho inhlangothi zonke, elizweni uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa ukudla ilifa lalo.

Deuteronomy 26:1-19
1. Kuzakuthi-ke lapho usufikile elizweni uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa, udle ilifa lalo, uhlale kulo,
2. uthathe okokuqala kwezithelo zonke zomhlabathi ozakuletha kuvela elizweni lakho uNkulunkulu wakho ekunika lona.
3. Uzakuya kumpristi ozakuba ekhona ngalezonsuku uthi kuye: Ngiyabika lamuhla eNni uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile elizweni eyalifungela obaba ukusinika lona.
4. Njalo umpristi uzathatha isitsha esandleni sakho, asibeke phambi kwelathi leN uNkulunkulu wakho.
5. Khona uzaphendula uthi phambi kweN uNkulunkulu wakho: Ubaba wayengumSiriya.
6. Kodwa amaGibhithe asiphatha kubi, asihlupha, asethwesa ubugqili obunzima.
7. Sasesikhala eNni uNkulunkulu wabobaba; yalizwa ilizwi lethu, yabona inhlupheko yethu, lokutshikatshika kwethu, locindezelo lwethu;
8. yasikhupha eGibhithe;
9. yasiletha kulindawo, yasinika lelilizwe, ilizwe eligeleza uchago loluju.
10. Khathesi-ke, khangela, ngilethile ukuqala kwezithelo zomhlabathi, N, onginike khona. Njalo uzakubeka phambi kweN uNkulunkulu wakho, ukhonze phambi kweN uNkulunkulu wakho;
11. uthokoze ngakho konke okuhle uNkulunkulu wakho ekunike khona labendlu yakho, wena lomLevi lowemzini ophakathi kwakho.
12. Lapho usuqedile ukunika okwetshumi, konke okwetshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu,
13. uzakuthi phambi kweN uNkulunkulu wakho: Sengikhuphile endlini yamiinto engcwele, lami njalo ngakunika umLevi, lowemzini, intandane, lomfelokazi, njengayo yonke imilayo yakho ongilaye yona; kangeqanga okwemilayo yakho, futhi kangi yi khohlwanga.
14. Kangidlanga kukho ekulileni kwami, kangisuselanga kukho ukungcola, kangikunikelanga okwakho kofileyo; ngililalele ilizwi leN uNkulunkulu wami, ngenzile njengakho konke ongilaye khona.
15. Khangela phansi usendaweni yakho yokuhlala engcwele usemazulwini, ubusise abantu bakho uIsrayeli lomhlaba osinike wona, njengokufunga kwakho kubobaba.
16. Lamuhla uNkulunkulu wakho iyakulaya ukuthi wenze lezizimiso lezahlulelo; ngakho uzazigcina uzenze ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke.
17. Lamuhla uvumile obala ukuthi inguNkulunkulu wakho, lokuthi uzahamba endleleni zayo, ugcine izimiso zayo lemilayo yayo lezahlulelo zayo, ulalele ilizwi layo.
18. Futhi ivumile obala lamuhla ukuthi uzakuba yisizwe sayo esikhethekileyo njengokukuthembisa kwayo, lokuthi ugcine yonke imilayo yayo,
19. ukuze ikuphakamise phezu kwezizwe zonke ezenzileyo, ekubongweni, lebizweni, lenhlonipheni.

Psalms 39:7-11
7. Pho-ke, ngilindeleni, Nkosi? Ithemba lami likuwe.
8. Ngikhulula kuzo zonke iziphambeko zami. Ungangenzi ihlazo lesithutha.
9. Ngaba yisimungulu, kangivulanga umlomo wami.
10. Susa uswazi lwakho kimi, ngoba ngiyaqedwa yisidutshulo sesandla sakho.
11. Lapho ulaya umuntu ngokukhuza ngenxa yesiphambeko.

Proverbs 13:4-6
4. Umphefumulo wevila uyafisa, kodwa kakulalutho.
5. Olungileyo uyalizonda ilizwi lamanga; kodwa omubi uzenza abe levumba, uthelela ihlazo.
6. Ukulunga kulinda.

Luke 6:1-26
1. Kwasekusithi, abafundi bakhe bakha izikhwebu, badla, be zi hlikihla ngezandla.
2. Kodwa abathile babaFarisi bathi kubo: Lenzelani okungavunyelwa ukwenziwa ngensuku zesabatha?
3. UJesu wasebaphendula, wathi: Alifundanga lalokho yini, uDavida akwenzayo, mhla elambile yena lababelaye,
4. ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa zokubukiswa, wasesidla, wanika lalabo ababelaye; ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi bodwa?
5. Wasesithi kubo: INdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.
6. Kwasekusithi langelinye isabatha wangena esinagogeni, wafundisa.
7. Ababhali labaFarisi basebemqaphela, ukuthi uzasilisa ngesabatha yini; ukuze bathole oko kumbeka icala.
8. Kodwa wayazi imicabango yabo, wathi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma, ume phakathi. Wasukuma-ke wema.
9. UJesu wasesithi kubo: Ngizalibuza ulutho: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo kumbe ukuchitha?
10. Wasebathalaza bonke, wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Wasesenza njalo. Isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye.
11. Basebegcwala ubuhlanya.
12. Kwasekusithi ngalezonsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka.
13. Kwathi sekusile, wabizela kuye abafundi bakhe;
14. uSimoni laye ambiza ngokuthi nguPetro, loAndreya umfowabo, uJakobe loJohane, uFiliphu loBartolomewu,
15. uMathewu loTomasi, uJakobe okaAlfewu, loSimoni owayethiwa ngumZelothi,
16. uJudasi.
17. Wasesehla labo, wema esigcawini, lexuku labafundi bakhe, ababezile ukumuzwa, lokusiliswa ezifweni zabo;
18. lalabo ababekhathazwa ngomoya abangcolileyo, basebesiliswa.
19. Lexuku lonke ladinga ukumthinta.
20. Yena wasephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi: Libusisiwe, bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu.
21. Libusisiwe, lina elilambileyo khathesi, ngoba lizasuthiswa. Libusisiwe, lina elikhalayo khathesi, ngoba lizahleka.
22. Libusisiwe, nxa abantu belizonda, njalo nxa belehlukanisa, belithuka, belahla ibizo lenu ngokungathi libi, ngenxa yeNdodana yomuntu.
23. Thokozani ngalolosuku leqe ngokuthokoza; ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngoba oyise benza njalo kubaprofethi.
24. Kodwa maye kini.
25. Maye kini, lina elisuthiyo! Ngoba lizalamba.
26. Maye kini, nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani.