Bible in one year
December 16


Daniyeli 5:1-30
1. UBelishazari inkosi, wanatha iwayini phambi kwaleyonkulungwane.
2. UBelishazari, esalinambitha iwayini, walaya ukuthi balethe izitsha zegolide lezesiliva.
3. Khona baletha izitsha zegolide ezazikhutshwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu eyayiseJerusalema; njalo inkosi, leziphathamandla zayo, omkayo, labafazi bayo abancane, banathela kizo.
4. Banatha iwayini.
5. Ngalesosikhathi.
6. Khonokho ukucwebezela kobuso.
7. Inkosi yamemeza ngamandla.
8. Khona bangena bonke abahlakaniphileyo benkosi; kodwa babengelakho ukuwubala umbhalo, lokwazisa inkosi ingcazelo yawo.
9. Khona inkosi uBelishazari yethuka kakhulu.
10. Indlovukazi, ngenxa yamazwi enkosi.
11. Kulomuntu embusweni wakho, yamaKhaladiya, yabalumbi, uyihlo, nkosi.
12. Ngoba umoya owedlulisileyo, lolwazi, lokuqedisisa. Khathesi kabizwe uDaniyeli, uzatshengisa ingcazelo.
13. Khona uDaniyeli walethwa phambi kwenkosi; inkosi yaphendula yathi kuDaniyeli: UngulowoDaniyeli, ongowabathunjwa bakoJuda?
14. Sengizwile ngawe ukuthi umoya wabonkulunkulu ukuwe.
15. Khathesi sebengenisiwe phambi kwami abahlakaniphileyo.
16. Kodwa mina ngizwile ngawe, ukuthi ulakho ukuchasisa izingcazelo.
17. Khona uDaniyeli waphendula wathi phambi kwenkosi: Izipho zakho kazibe ngezakho, lemivuzo yakho uyinike omunye. Loba kunjalo ngizayifundela inkosi umbhalo, ngiyazise ingcazelo.
18. Wena nkosi, uNkulunkulu oPhezukonke.
19. Langenxa yobukhulu amnika bona.
20. Kodwa lapho inhliziyo yakhe yaziphakamisa, lenhliziyo yakhe isiba lukhuni ngokuzigqaja, wehliswa esihlalweni sakhe sobukhosi sombuso.
21. Wasexotshwa ebantwaneni babantu.
22. Wena-ke, ndodana yakhe, Belishazari, kawuyithobisanga inhliziyo yakho.
23. Kodwa uziphakamisile wamelana leNkosi yamazulu.
24. Khonokho le inhlanekela yesandla yathunywa ivela kuye; lumbhalo wasubhalwa.
25. Njalo nanku umbhalo owabhalwayo: MENE, MENE, TEKELI, UFARISINI.
26. Nansi ingcazelo yalolulutho: MENE: UNkulunkulu ubalile umbuso wakho, wawuqeda.
27. TEKELI: Ulinganisiwe esilinganisweni, watholwa usilela.
28. UPERESI: Umbuso wakho wehlukanisiwe, wanikwa amaMede.
29. Khona uBelishazari walaya, basebemgqokisa uDaniyeli ngokuyibubende.
30. Ngalobobusuku uBelishazari inkosi.

Daniyeli 6:1-28
1. Kwaba kuhle kuDariyusi ukubeka phezu kombuso, ukuthi zibe phezu kombuso wonke,
2. laphezu kwazo ababonisi abathathu, njalo inkosi ingabi lomonakalo.
3. Khona uDaniyeli lo wenza ngcono.
4. Khona ababonisi okwatholakala kuye.
5. Khona lawomadoda athi: Kasiyikuthola thuba ngaye lo uDaniyeli ngaphandle kokuthi si li thole limelene laye emlayweni kaNkulunkulu wakhe.
6. Khona labobabonisi!
7. Bonke ababonisi bombuso.
8. Khathesi, nkosi, misa umlayo uphawule umbhalo, ukuthi ungaguqulwa, njengokomthetho.
9. Ngakho inkosi uDariyusi yaphawula umbhalo lesimiso.
10. Kwathi lapho uDaniyeli asesazi ukuthi umbhalo uphawuliwe, wangena endlini yakhe; njalo amawindi ekamelo lakhe.
11. Khona la amadoda abuthana, athola uDaniyeli ekhuleka encenga phambi kukaNkulunkulu wakhe.
12. Khona asondela.
13. Khona aphendula athi phambi kwenkosi: UDaniyeli ongowabantwana bokuthunjwa bakoJuda, nkosi, lesimiso osiphawulileyo, kodwa uyakhuleka isicelo sakhe izikhathi ezintathu ngosuku.
14. Kwathi lapho inkosi isizwile lelilizwi, yazizondela kakhulu, yabeka ingqondo kuDaniyeli ukumkhulula; yebo, yalwisa laze latshona ilanga ukumophula.
15. Khona abuthana enkosini lawomadoda, athi enkosini: Yazi, nkosi, ukuthi umthetho wamaMede lamaPerisiya uthi: Kakulasimiso kumbe umthetho inkosi eyawumisayo ongaguqulwa.
16. Khona inkosi yalaya, bamletha uDaniyeli, ba m phosela ebhalwini lwezilwane. Inkosi yaphendula yathi kuDaniyeli: UNkulunkulu wakho, omkhonzayo njalonjalo, kungathi angakukhulula!
17. Kwasekulethwa ilitshe, labekwa phezu komlomo wobhalu, ukuze kungaguqulwa ulutho mayelana loDaniyeli.
18. Khona inkosi yaya esigodlweni sayo, yachitha ubusuku izila ukudla; lamachacho kawalethwanga phambi kwayo.
19. Khona inkosi yavuka emadabukakusa.
20. Yathi isisondele ebhalwini, yamemeza ngelizwi lokulila kuDaniyeli; inkosi yaphendula yathi kuDaniyeli: Daniyeli, nceku kaNkulunkulu ophilayo, ulakho ukukukhulula yini ezilwaneni?
21. Khona uDaniyeli wathi enkosini: Nkosi, phila kuze kube nininini!
22. UNkulunkulu wami uthumile ingilosi yakhe; njalo phambi kwakho, nkosi, kangenzanga bubi.
23. Khona inkosi yamthokozela kakhulu, yalaya ukukhuphula uDaniyeli ebhalwini. UDaniyeli wasekhutshulwa ebhalwini, kakwatholwa kulimala kuye.
24. Inkosi yasilaya, kwasekulethwa lawomadoda; kwathi bengakafiki phansi ebhalwini, izilwane zazibusa phezu kwabo, zachoboza wonke amathambo abo.
25. Khona inkosi uDariyusi yabalela bonke abantu, izizwe, lezindimi.
26. Umlayo wenziwa yimi.
27. Uyakhulula, ophule, enze izibonakaliso lezimangaliso emazulwini lemhlabeni.
28. Ngakho uDaniyeli lo waphumelela embusweni kaDariyusi.

AmaHubo 136:10-26
10. Yona eyatshaya amaGibhithe kumazibulo awo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
11. yakhupha uIsrayeli phakathi kwabo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
12. ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
13. Yona eyehlukanisa;
14. yenza uIsrayeli adabule phakathi kwalo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
15. kodwa yathintithela uFaro lebutho lakhe oLwandle oluBomvu, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
16. Yona eyakhokhela abantu bayo enkangala, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
17. Yona eyatshaya amakhosi amakhulu, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
18. yabulala amakhosi adumileyo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
19. uSihoni inkosi yamaAmori, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
20. loOgi inkosi yeBashani, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
21. yanika ilizwe labo laba yilifa, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
22. ilifa kuIsrayeli inceku yayo, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
23. Eyasikhumbula, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini;
24. yasophula ezitheni zethu, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
25. Enika yonke inyama ukudla, ngoba isihawu sayo simikuze kube nininini.
26. Bongani uNkulunkulu wamazulu, ngoba isihawu sakhe simikuze kube nininini.

IzAga 29:12-13
12. Umbusi olalela amazwi amanga, zonke izinceku zakhe zikhohlakele.
13. Umyanga lomuntu wencindezelo bayahlangana.

2 Petru 2:1-22
1. Kodwa kwakukhona labaprofethi bamanga,
2. labanengi bazalandela incithakalo zabo; okungabo indlela yeqiniso,
3. njalo emhawini.
4. Ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi;
5. njalo kaliyekelanga ilizwe lendulo;
6. ngoku yi chitha eyitshisa imizi yeSodoma leGomora;
7. wasemophula;
8. ngoba lowo olungileyo;
9. iNkosi iyakwazi;
10. kodwa ikakhulu bona abalandela;
11. kanti ingilosi, ezinkulu ngamandla langengalo, kazilethi isigwebo senhlamba ukumelana labo phambi kweNkosi.
12. Kodwa laba, njengezinyamazana ngemvelo ezingelangqondo,
13. bazakwemukela umvuzo wokungalungi,
14. balamehlo agcwele ubufebe, labangayekeli isono;
15. batshiye indlela eqondileyo baduha,
16. kodwa waba lokusolwa kwesakhe isiphambeko; ubabhemi oyisimungulu, ekhuluma ngelizwi lomuntu, wanqanda ubuhlanya bomprofethi.
17. Laba bayimithombo engelamanzi.
18. Ngoba bakhuluma okokuziqakisa okweze,
19. bebathembisa inkululeko.
20. Ngoba uba sebephunyukile.
21. Ngoba ngabe kwaba ngcono kibo.
22. Kodwa kubehlele lokhu okwesaga esiqinisileyo; lengulube egezileyo ekugiqikeni edakeni.