Bible in one year
July 23


1 IziKronike 26:1-32
1. Ngezigaba zabalindi bamasango. KwabakoKora kwakunguMeshelemiya indodana kaKore wamadodana kaAsafi.
2. LoMeshelemiya wayelamadodana, uZekhariya izibulo, uJediyayeli owesibili, uZebhadiya owesithathu, uJathiniyeli owesine,
3. uElamu owesihlanu, uJehohanani owesithupha, uEliyohenayi owesikhombisa.
4. UObedi-Edoma laye wayelamadodana, uShemaya izibulo, uJehozabadi owesibili, uJowa owesithathu, uSakari owesine, loNethaneli owesihlanu,
5. uAmiyeli owesithupha, uIsakari owesikhombisa, uPhewulethayi owesificaminwembili; ngoba uNkulunkulu wayembusisile.
6. LakuShemaya indodana yakhe kwazalwa amadodana abusa jikelele endlini kayise, ngoba ayengamaqhawe alamandla.
7. Amadodana kaShemaya: O-Othini, loRefayeli, loObedi, uElizabadi, abafowabo, amadodana alamandla, oElihu loSemakhiya.
8. Bonke laba babengabamadodana kaObedi-Edoma, bona lamadodana abo labafowabo, amadoda enelisayo ngamandla omsebenzi, bengamatshumi ayisithupha lambili bakoObedi-Edoma.
9. Njalo uMeshelemiya.
10. UHosha laye emadodaneni kaMerari wayelamadodana, uShimiri inhloko (lanxa wayengeyisilo izibulo, kodwa uyise wamenza waba yinhloko);
11. uHilikhiya owesibili, uTebaliya owesithathu, uZekhariya owesine; wonke amadodana labafowabo bakaHosa babelitshumi lantathu.
12. Phakathi kwalabo kwakulezigaba zabalindi bamasango; izinhloko zamadoda zilemilandu njengabafowabo, ukukhonza endlini yeN.
13. Basebesenza inkatho yokuphosa, omncinyane laye njengomkhulu, ngokwendlu yaboyise, besenzela isango lesango.
14. Inkatho yempumalanga yawela-ke phezu kukaShelemiya; basebesenza inkatho yokuphosa ngoZekhariya indodana yakhe, umeluleki ohlakaniphileyo; inkatho yakhe yasiphuma ngenyakatho.
15. KuObedi-Edoma ngeningizimu; lakumadodana akhe, indlu yokulondoloza.
16. KuShupimi lakuHosa ngentshonalanga, lesango iShalekethi.
17. Ngempumalanga kwakulamaLevi ayisithupha, ngenyakatho abane ngosuku, ngeningizimu abane ngosuku, leziphaleni ababili ng ababili;
18. eParibari ngentshonalanga.
19. Lezi yizigaba zabalindi bamasango bamadodana amaKora.
20. LakumaLevi, uAhiya wayephethe izinto eziligugu zendlu kaNkulunkulu, njalo wayephethe izinto eziligugu zezinto ezingcwele.
21. Amadodana kaLadani, abantwana bomGerishoni uLadani, kaLadani umGerishoni, inhloko zaboyise zazingoJehiyeli.
22. Amadodana kaJehiyeli: UZethamu, loJoweli umfowabo, babephethe izinto eziligugu zendlu yeN
23. kumaAmramu, kumaIzihari, kumaHebroni, kumaUziyeli.
24. LoShebuweli indodana kaGereshoma indodana kaMozisi wayeyisiphathamandla phezu kwezinto eziligugu.
25. Labafowabo abakaEliyezeri: ORehabhiya indodana yakhe.
26. UShelomithi lo labafowabo babephethe zonke izinto eziligugu zezinto ezingcwele uDavida inkosi ayezingcwelisile, lenhloko zaboyise, lenduna zezinkulungwane lezamakhulu, labalawulimabutho.
27. Kokwempi lokwempangweni bakungcwelisela ukulungisa indlu yeN.
28. Lakho konke uSamuweli umboni ayekungcwelisile; konke okwakungcwelisiwe kwakungaphansi kwesandla sikaShelomithi labafowabo.
29. KumaIzihari uKenaniya lamadodana akhe babengabomsebenzi wangaphandle phezu kukaIsrayeli.
30. KumaHebroni uHashabhiya labafowabo, amadoda alamandla, ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa, babephethe iziphathamandla zakoIsrayeli nganeno kweJodani ngentshonalanga, emsebenzini wonke kaJehova lenkonzweni yenkosi.
31. KumaHebroni uJeriya wayeyinhloko.
32. Labafowabo amadoda alamandla ayezinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa, inhloko zezindlu. UDavida inkosi wasebenza abaphathi phezu kwabakoRubeni labakoGadi lengxenye yesizwe sakoManase ezintweni zonke zikaNkulunkulu lezinto zenkosi.

1 IziKronike 27:1-34
1. Njalo abantwana bakoIsrayeli ngenani labo, inhloko zaboyise, lezinduna zezinkulungwane lezamakhulu, leziphathamandla zabo ezazisebenzela inkosi ezindabeni zonke zezigaba, ezazingena ziphuma inyanga ngenyanga enyangeni zonke zomnyaka; leso lalesosigaba sasilezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
2. Phezu kwesigaba sokuqala ngenyanga yokuqala kwakunguJashobeyamu indodana kaZabidiyeli; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
3. Wayengowamadodana kaPerezi, inhloko yabo bonke abaphathi bebutho ngenyanga yokuqala.
4. Laphezu kwesigaba senyanga yesibili kwakunguDodayi umAhohi; l e sigab enisakhe uMikilothi laye wayeyinduna; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
5. Induna yesithathu yebutho ngenyanga yesithathu yayinguBhenaya indodana kaJehoyada umpristi omkhulu; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
6. UBhenaya lo wayeliqhawe labangamatshumi amathathu, laphezu kwabangamatshumi amathathu. La ku sigaba sakhe kwakuloAmizabadi indodana yakhe.
7. Eyesine ngenyanga yesine yayinguAsaheli umfowabo kaJowabie.
8. Eyesihlanu ngenyanga yesihlanu yayingumphathi uShamihuthi; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
9. Eyesithupha ngenyanga yesithupha yayinguIra indodana kaIkheshi umThekhowa; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
10. Eyesikhombisa ngenyanga yesikhombisa yayinguHelezi umPheloni wamadodana akoEfrayimi; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
11. Eyesificaminwembili ngenyanga yesificaminwembili yayinguSibekayi.
12. Eyesificamunwemunye ngenyanga yesificamunwemunye yayinguAbiyezeri umAnathothi wabakoBhenjamini; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
13. Eyetshumi ngenyanga yetshumi yayinguMaharayi umNetofa; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
14. Eyetshumi lanye ngenyanga yetshumi lanye yayinguBhenaya umPirathoni wabantwana bakoEfrayimi; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
15. Eyetshumi lambili ngenyanga yetshumi lambili yayinguHelidayi umNetofa wakoOthiniyeli; lesigabeni sakhe kwakulezinkulungwane ezingamatshumi amabili lane.
16. Laphezu kwezizwe zakoIsrayeli: Umbusi wabakoRubeni kwakunguEliyezeri indodana kaZikiri. KwabakoSimeyoni, uShefethiya indodana kaMahaka.
17. KwabakoLevi, uHashabhiya indodana kaKemuweli.
18. KoJuda, uElihu wabafowabo bakaDavida. KoIsakari, uOmri indodana kaMikayeli.
19. KoZebuluni, uIshmaya indodana kaObhadiya. KoNafithali, uJerimothi indodana kaAziriyeli.
20. Ebantwaneni bakoEfrayimi, uHosheya indodana kaAzaziya. Engxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, uJoweli indodana kaPhedaya.
21. Engxenyeni eyodwa kwezimbili yakoManase eGileyadi, uIdo indodana kaZekhariya.
22. KoDani, uAzareli indodana kaJerohamu. Laba babeyiziphathamandla zezizwe zakoIsrayeli.
23. Kodwa uDavida kathathanga inani lalabo abaleminyaka engamatshumi amabili langaphansi, ngoba yayithe izakwengeza uIsrayeli njengezinkanyezi zamazulu.
24. UJowabi indodana kaZeruya waqalisa ukubala, kodwa kaqedanga.
25. Laphezu kwezinto eziligugu zenkosi kwakuloAzimavethi indodana kaAdiyeli; laphezu kwezinto eziligugu ensimini, emizini, lemizaneni, lezinqabeni kwakuloJonathani indodana kaUziya.
26. Laphezu kwabenza umsebenzi wensimu, wokulinywa komhlabathi, kwakuloEziri indodana kaKelubi.
27. Laphezu kwezivini kwakuloShimeyi umRama.
28. Laphezu kwezihlahla zemihlwathi lemikhiwa yesikhamore.
29. Laphezu kwezinkomo ezazisidla eSharoni kwakuloShitirayi umSharoni. Laphezu kwezinkomo ezazisezigodini kwakuloShafati indodana kaAdilayi.
30. Laphezu kwamakamela kwakuloObili umIshmayeli.
31. Laphezu kwemihlambi kwakuloJaziri umHagiri. Bonke labo babengabaphathi bempahla inkosi uDavida ayelayo.
32. UJonathani, uyise omdala kaDavida, wayengumeluleki, indoda ehlakaniphileyo, njalo wayengumbhali; loJehiyeli indodana kaHakimoni wayelabantwana benkosi.
33. Njalo uAhithofeli wayengumeluleki wenkosi.
34. Lemva kukaAhithofeli kwakuloJehoyada indodana kaBhenaya.

AmaHubo 78:56-66
56. Kanti, kabazigcinanga izifakazelo zakhe.
57. Kodwa babuyela emuva, benza ngokungathembeki njengaboyise.
58. Ngoba bamthukuthelisa.
59. UNkulunkulu esizwa wathukuthela.
60. Ngakho walitshiya.
61. Wasenikela amandla akhe, lenkazimulo yakhe esandleni sesitha.
62. Wasenikela abantu bakhe.
63. Umlilo waqeda amajaha abo, lezintombi zabo kazihlatshelelwanga.
64. Abapristi babo bawa ngenkemba.
65. Khona iNkosi yavuka njengobelele.
66. Yazitshaya izitha zayo emuva, yazithela ihlazo phakade.

IzAga 20:4-5
4. Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima.
5. Iseluleko enhliziyweni yomuntu si njeng amanzi azikileyo.

IzEnzo 10:1-23
1. Kwakukhona eKesariya indoda ethile ngebizo nguKorneliyu,
2. eqotho;
3. yabona, yasisithi kuyo: Korneliyu!
4. Waseyijolozela.
5. Khathesi-ke thuma amadoda eJopha, ubize uSimoni othiwa futhi nguPetro;
6. yena ungenisile kuSimoni othile umtshuki wezikhumba, ondlu yakhe iselwandle.
7. Kwathi ingilosi ebikhuluma loKorneliyu isihambile, wabiza ababili kwabendlu yakhe,
8. njalo eselandisile konke kubo, wabathuma eJopha.
9. Njalo kusisa bona besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela;
10. waselamba kakhulu, wafuna ukudla; kwathi bona besamlungisela, ukuhlehliswa kwengqondo kwamehlela,
11. wasebona izulu livulekile, lesitsha esithile sehlela kuye, njengelembu elikhulu, libotshwe ngamasondo amane, lisehliselwa emhlabeni;
12. okwakukhona kulo izidalwazonke ezilenyawo ezine zomhlaba lezeganga lezihuquzelayo lenyoni zezulu.
13. Kwasekufika ilizwi kuye lathi : Sukuma, Petro, hlaba udle.
14. Kodwa uPetro wathi: Hatshi bo, Nkosi; ngoba kangizake ngidle loba yini.
15. Ilizwi laphinda ngokwesibili kuye: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile.
16. Njalo lokhu kwenzeka kwaze kwaba kathathu; lesitsha sabuya saphakanyiselwa ezulwini.
17. Kwathi uPetro esadidekile ngaphakathi kwakhe,
18. esememezile abuza ukuthi uSimoni, othiwa futhi nguPetro, ungenisile lapha yini.
19. Kwathi uPetro esanakana ngombono, uMoya wathi kuye: Khangela, amadoda amathathu ayakudinga.
20. Ngakho sukuma wehle, uhambe lawo; ngoba yimi engiwathumileyo.
21. UPetro wasesehlela emadodeni avela kuKorneliyu ayethunywe kuye, wathi: Khangelani, yimi elimdingayo; yisizatho bani elize ngaso?
22. Basebesithi: UKorneliyu induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu.
23. Ngakho esebabizele phakathi wa ba ngenisa. Njalo kusisa uPetro waphuma wahamba labo, labanye.