Bible in one year
August 15


Esther 3:1-15
1. Emva kwalezizindaba inkosi uAhasuwerusi yamkhulisa uHamani indodana kaHamedatha.
2. Ngakho zonke inceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi zakhothama zamkhonza uHamani, ngoba inkosi yayilaye ngokunjalo ngaye. Kodwa uModekhayi kakhothamanga kakhonzanga.
3. Izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi?
4. Kwasekusithi zikhuluma laye insuku ngensuku, kodwa engazizwanga, zamtshela uHamani ukuze zibone ukuthi amazwi kaModekhayi azakuma yini; ngoba wayezitshelile ukuthi ungumJuda.
5. UHamani esebonile ukuthi uModekhayi kakhothamanga njalo kakhonzanga kuye.
6. Wesedelela emehlweni akhe ukumthela isandla uModekhayi yedwa, ngoba babemtshelile abantu bakibo kaModekhayi, ngakho uHamani wadinga ukuchitha wonke amaJuda, ayesembusweni wonke kaAhasuwerusi, abantu bakibo kaModekhayi.
7. Ngenyanga yokuqala, eyinyanga uNisani.
8. UHamani wasesithi enkosini uAhasuwerusi: Kukhona abantu abathile abahlakazeke basabalala phakathi kwabantu ezabelweni zonke zombuso wakho; lemilayo yabo, lemilayo yenkosi kabayenzi; ngakho kakufanelanga enkosini ukuthi ibayekele bahlale.
9. Uba kulungile enkosini, kakubhalwe ukuthi bachithwe, njalo ngizalinganisa amathalenta esiliva azinkulungwane ezilitshumi ezandleni zabenzi bomsebenzi, ukuze afakwe kokuligugu kwenkosi.
10. Inkosi yasikhupha indandatho yophawu lwayo esandleni sayo, yayinika uHamani indodana kaHamedatha, isitha samaJuda.
11. Inkosi yasisithi kuHamani: Isiliva usinikiwe, labantu, ukwenza ngabo njengokuhle emehlweni akho.
12. Kwasekubizwa ababhali benkosi, kwananyathiselwa ngendandatho yophawu lwenkosi.
13. Incwadi zathunyelwa ngesandla sezigijimi.
14. Ikhophi yombhalo yokuthi umlayo unikwe kuso sonke isabelo ngesabelo yayisobala kubo bonke abantu ukuze balungele lolosuku.
15. Izigijimi zaphuma ziphangisiswa yilizwi lenkosi.

Esther 4:1-17
1. UModekhayi esekwazile konke okwenziweyo, uModekhayi wadabula izigqoko zakhe, waphuma wangena phakathi komuzi, wakhala ukukhala okukhulu lokubabayo,
2. weza waze waba phambi kwesango lenkosi, ngoba kwakungekho ongangena esangweni lenkosi egqoke isaka.
3. Lakuso sonke isabelo lesabelo, indawo lapho ilizwi lenkosi lomthetho okwakufika khona, kwaba lokulila okukhulu kumaJuda, lokuzila ukudla, lokukhala inyembezi, lokulila; amanengi alala emasakeni lemlotheni.
4. Kwasekufika amantombazana kaEsta labathenwa bakhe bamtshela; indlovukazi yasidabuka kakhulu, yathumela izembatho zokugqokisa uModekhayi, lokususa kuye isaka lakhe, kodwa kazemukelanga.
5. UEsta wasebiza uHathaki omunyewabathenwa benkosi eyayimmisele yena, wamlaya ngoModekhayi ukuthi azi ukuthi kuyini lokuthi kungani.
6. UHathaki wasephuma waya kuModekhayi egcekeni lomuzi elaliphambi kwesango lenkosi.
7. UModekhayi wamtshela konke okwenzeke kuye, lengcazelo yemali uHamani athi uzayilinganisela kokuligugu kwenkosi ngamaJuda ukuwachitha.
8. Wasemnika ikhophi yombhalo womthetho eyanikwa eShushani ukuwachitha ukuthi ayitshengise uEsta, lokuthi amtshele, lokuthi amlaye ukuthi angene enkosini, ukumncengela, lokucelela abantu bakibo phambi kwakhe.
9. UHathaki wasesiza wamtshela uEsta amazwi kaModekhayi.
10. UEsta wasekhuluma loHathaki, wamnika umlayo usiya kuModekhayi wokuthi :
11. Zonke inceku zenkosi labantu bezabelo zenkosi bayakwazi ukuthi, loba ngubani, owesilisa loba owesifazana, ongena esiya enkosini egumeni elingaphakathi, engabizwanga, kulomthetho owodwa ngaye woku m bulala, ngaphandle kokuthi inkosi imelulele intonga yobukhosi yegolide, ukuze aphile; kodwa mina kangibizwanga ukungena enkosini lezinsuku ezingamatshumi amathathu.
12. Basebemtshela uModekhayi amazwi kaEsta.
13. UModekhayi wasesithi ephendula uEsta: Ungacabangi engqondweni yakho ukuthi uzaphepha endlini yenkosi okwedlula wonke amaJuda.
14. Ngoba uba uthula lokuthula ngalesisikhathi, usizo lenkululeko kuzamela amaJuda kuvela kwenye indawo, kodwa wena lendlu kayihlo lizabhubha. Ngubani kambe owaziyo ukuthi ufikile embusweni ngenxa yesikhathi esinje?
15. UEsta wasesithi ephendula uModekhayi:
16. Hamba ubuthanise wonke amaJuda atholakala eShushani, lingizilele ukudla, lingadli linganathi insuku ezintathu ubusuku lemini; lami lamantombazana ami sizazila ukudla ngokufananayo; ngokunjalo-ke ngizangena enkosini, okunganjengokomthetho.
17. UModekhayi waseqhubeka wenza njengakho konke uEsta amlaye khona.

Psalms 89:46-52
46. Koze kube nini, N KOSI?
47. Khumbula?
48. Ngubani umuntu ophilayo? Akhulule umphefumulo wakhe esandleni sengcwaba na? Sela.
49. Zingaphi izisa zakho zakuqala, Nkosi?
50. Khumbula, Nkosi, ihlazo lezinceku zakho,
51. izitha zakho ezithuke ngalo, N KOSI.
52. Kayibongwe kuze kube nininini. Ameni, loAmeni.

Proverbs 22:7-8
7. Onothileyo ubusa abayanga, lomeboleki uyisigqili somebolekisi.
8. Ohlanyela.

Romans 3:1-31
1. Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka?
2. Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala-ke ukuthi.
3. Ngoba kuyini uba abanye bengakholwanga?
4. Phinde.
5. Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulaka.)
6. Phinde?
7. Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulu?
8. Njalo kungenjengalokhu sigconwa, lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? Abakulahlwa kwabo kuba ngokokulunga.
9. Pho-ke? Singcono yini,
10. njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo, kakho loyedwa;
11. kakho oqedisisayo, kakho odinga uNkulunkulu;
12. bonke baphambukile, kabasizi lutho bonkana; kakho owenza okuhle, kakho ngitsho loyedwa;
13. umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo; bakhohlisa ngenlimi zabo;
14. omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubaba;
15. inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi;
16. incithakalo losizi kusendleleni zabo,
17. njalo indlela yokuthula kabayazanga;
18. ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo abo.
19. Njalo siyazi ukuthi konke okutshoyo umlayo, ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo;
20. ngoba.
21. Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu;
22. ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kibo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayo;
23. ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu,
24. balungisiswa ngesihle;
25. uNkulunkulu;
26. ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa ongowokholo lukaJesu.
27. Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. Ngomthetho bani? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo.
28. Ngakho siphetha ngokuthi.
29. Kambe u nguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe;
30. lokhu uNkulunkulu emunye.
31. Ngakho siyawenza umlayo ube yize ngokholo yini? Phinde.