Bible in one year
April 20


Deuteronomy 25:1-19
1. Xa kuthe kwabambana amadoda, kweziwa ematyaleni ukuba lithethwe ityala lawo, ize igwetyelwe elilungisa, igwetywe engendawo;
2. kothi ke, ukuba ithe engendawo yafanelwa kukubethwa umgwebi ayilalise phantsi, ibethwe phambi kwakhe, ngokulingene nokungabi ndawo kwayo, ngokwenani.
3. Yobethwa imivumbo emashumi mane, kungongezwa; hleze kwakongezwa yabethwa imivumbo emininzi ngaphezu kwaleyo,acukucezeke umzalwana wakho emehlweni akho.
4. Uze ungayibophi umlomo inkomo ibhula.
5. Xa bathe bahlala ndawonye abantu bezalana, wafa omnye kubo engenanyana, umfazi wofileyo makangendeli kwindoda yasemzini,yangaphandle; ozalana nendoda yakhe maze amngene, amzeke, abe ngumkakhe, enze kuye okozalana nendoda yakhe.
6. Wothi ke owamazibulo, athe wamzala, eme egameni lomfi lowo,lingacinywa igama lakhe kwaSirayeli.
7. Ke ukuba indoda leyo ithe ayakunanza ukumzeka umkamfi lowo,wonyuka umkamfi lowo, aye esangweni kumadoda amakhulu, athi,Laa mntu uzalana nendoda yam akavumi ukumvelisela umntakayise igama kwaSirayeli, akavumi ukwenza kum okozalana nendoda.
8. Oyibiza ke amadoda amakhulu omzi wayo, athethe kuyo; ime,ithi, Andikunanzile ukumzeka;
9. afike kuyo umkamfi lowo phambi kwamadoda amakhulu,ayikhulule imbadada elunyaweni lwayo, ayitshicele ebusweni,aphendule athi, Makwenjiwe nje kwindoda engayi kuyakha indlu yomntu ozalana nayo.
10. Kothiwa ke igama layo kwaSirayeli nguNdlw’-ikhululwe-imbadada.
11. Xa kuthe kwantlalana amadoda amabini, umntu nomzalwana wakhe, wasondela umfazi wenye, ukuba ahlangule indoda yakhe esandleni seyibethayo, wolula isandla sakhe, wayibamba ngamaphambili,
12. wosinqumla isandla sakhe, lingabi nanceba iliso lakho.
13. Uze ungabi namatye ngamatye okulinganisa engxoweni yakho,amakhulu namancinane.
14. Uze ungabi nee-efa ngee-efa endlwini yakho, enkulu nencinane;
15. uze ube nelitye elizalisekileyo, elilelobulungisa; uze ube ne-efa ezalisekileyo, eyiyeyobulungisa, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni lowo akunikayo uYehova uThixo wakho.
16. Ngokuba bangamasikizi kuYehova uThixo wakho bonke abenza loo nto, bonke abenza ubumenemene.
17. Khumbula loo nto wayenzayo uAmaleki kuwe endleleni,ekuphumeni kwenu eYiputa;
18. owakuhlangabezayo ngendlela, wabetha kuwo umqosheliso wakho, bonke abaphelelweyo abasemva kuwe, utyhafile, udiniwe;akamoyika uThixo.
19. Kothi, ekukuphumzeni kukaYehova uThixo wakho ezintshabeni zakho zonke ngeenxa zonke, ezweni elo akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba libe lilifa ulime, usicime isikhumbuzo sika Amaleki phantsi kwezulu; uze unga libali.

Deuteronomy 26:1-19
1. Kothi, xa uthe wangena ezweni elo akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba libe lilifa, walihlutha, wema kulo:
2. uthabathe inxenye yolibo lweziqhamo zonke zomhlaba oya kuzingenisa, ziphuma ezweni lakho akunikayo uYehova uThixo wakho, uzibeke engobozini; uye kuloo ndawo uYehova uThixo wakho aya kuyinyulela, ukuba alibeke khona igama lakhe;
3. uye kumbingeleli othe wakho ngaloo mihla, uthi kuye,Ndiyaxela namhla kuYehova uThixo wakho, ukuba ndingenile kulo ilizwe, awafungayo uYehova koobawo ukuba wosinika lona.
4. Woyithabatha ke umbingeleli ingobozi esandleni sakho.ayibeke phantsi phambi kwesibingelelo sikaYehova uThixo wakho.
5. Uze uphendule ke uthi phambi koYehova uThixo wakho,EbengumAram ochithakeleyo ubawo. Wehla waya eYiputa,waphambukela khona, ebantu bambalwa; waba luhlanga ke khona olukhulu olunamandla, oluninzi.
6. Asiphatha kakubi amaYiputa, asicinezela, abeka umsebenzi onzima phezu kwethu.
7. Sakhala kuYehova uThixo woobawo, waliphulaphula uYehova ilizwi lethu; wazibona iintsizi zethu, nokwaphuka kwethu,nokuxinwa kwethu.
8. Wasikhupha uYehova eYiputa ngesandla esithe nkqi,nangengalo eyolukileyo, nangokoyikeka okukhulu, nangemiqondiso,nangezimanga;
9. wasingenisa kule ndawo, wasinika eli lizwe, ilizwe elibaleka amasi nobusi.
10. Kaloku ke, nanku ndizise ulibo lweziqhamo zomhlaba lowo undinikileyo, Yehova. Uze uyibeke phantsi phambi koYehova uThixo wakho, uqubude phambi koYehova uThixo wakho;
11. uvuye nendlu yakho ezintweni zonke ezilungileyo akunikileyo uYehova uThixo wakho, wena, nomLevi, nomphambukeli ophakathi kwenu.
12. Xa uthe wagqiba ukunikela isishumi sonke songeniselo lwakho ngomnyaka wesithathu, ongumnyaka wezishumi wamnika umLevi, nomphambukeli, nenkedama, nomhlolokazi, badla emasangweni akho, bahlutha:
13. wothi phambi koYehova uThixo wakho, Ndiyikhuphe kwee tu into engcwele endlwini yam; kananjalo ndimnikile umLevi,nomphambukeli, nenkedama, nomhlolokazi, ngokomthetho wakho wonke ondiwiseleyo; andigqithanga emithethweni yakho,andilibalanga nto.
14. Andidlanga nto kuyo esililweni sam, andikhuphanga nto kuyo ebunqambini bam, andinikanga nto yayo ngenxa yofileyo.Ndiliphulaphule ilizwi likaYehova uThixo wam, ndenza ngako konke andiwisele umthetho ngako.
15. Vela ekhayeni lakho elingcwele emazulwini, uqondele,ubasikelele abantu bakho, amaSirayeli, nomhlaba lo usinikileyo,njengoko wafungayo koobawo, ilizwe elibaleka amasi nobusi.
16. Namhlanje uYehova uThixo wakho ukuwisele umthetho, ukuba uyenze le mimiselo nala masiko; uwagcine ke, uwenze ngentliziyo yakho yonke, nangomphefumlo wakho wonke.
17. UYehova namhla umbangile wathi unguThixo kuwe, nokuba wena wohamba ngeendlela zakhe, uyigcine imimiselo yakhe, nemithetho yakhe, namasiko akhe, uliphulaphule izwi lakhe.
18. NoYehova namhla unibangile nina, wathi ningabantu abayinqobo kuye, njengoko wathethayo kuni, ukuze niyigcine yonke imithetho yakhe;
19. aniphakamise ngaphezu kweentlanga zonke azenzileyo, ukuba nibe yindumiso, negama, nendili; nibe ngabantu abangcwele kuYehova uThixo wenu, njengoko wakuthethayo.

Umhobe 39:7-11
7. Ngoku ndiya kuthembela kwintoni na, Nkosi yam? Ukulinda kwam kukuwe.
8. Ndihlangule elukreqweni lwam lonke; Musa ukundimisela ingcikivo yesidenge.
9. Ndisisidenge, umlomo wam andiwuvuli, Ngokuba oko kwenziwe nguwe.
10. Sisuse kum isibetho sakho; Mna ndiyaphela kukutyundyutha kwesandla sakho.
11. Wakumthethisa umntu ngezohlwayo ngenxa yobugwenxa,Uyasonakalisa njengenundu isoya sakhe; Bangumphunga nje kodwa bonke abantu. (Phakamisani.)

Imizekeliso 13:4-6
4. Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa.
5. Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni.
6. Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo; Okungendawo kuyamphenula umoni.

Luka 6:1-26
1. Kwathi ngesabatha ethile, wacanda emasi mini; baye abafundi bakhe besikha izikhwebu, bazidla, bezihlikihla ngezandla.
2. Bathe ke abathile babaFarisi kubo, Yini na ukuba nenze oko kungavumelekileyo ngesabatha?
3. Wabaphendula uYesu wathi, Anikhanga nikulese na oko wakwenzayo uDavide, mhlenikweni walambayo, yena nabo babenaye?
4. Okokuba wangena endlwini kaThixo, wazithabatha izonka ezibekwe phambi koThixo, wazidla, wanika nabo babenaye, ezo ke kungavumelekileyo ukuba zidliwe bantu, ingengabo ababingeleli bodwa?
5. Wayesithi kubo, uNyana woMntu lo uyiNkosi yayo nesabatha.
6. Kwathi ke kaloku, nangenye isabatha wangena endlwini yesikhungu, wafundisa. Kwaye kukho apho umntu owome isandla sokunene.
7. Baye ke bemlalele ababhali nabaFarisi, ukuba wophilisa na ngesabatha; ukuze bafumane indawo yokummangalela.
8. Kodwa yena ebezazi izicamango zabo, wathi kuloo mntu usandla somileyo, Phakama, umele phakathi. Usukile ke wema.
9. Uthe ngoko uYesu kubo, Ndiya kunibuza into: okuvumelekileyo ngesabatha kukwenza okulungileyo, kukwenza okubi, kusini na?Kukusindisa ubomi, kukubulala, kusini na?
10. Akuba ebasingasingile bonke, wathi kumntu lowo, Solule isandla sakho. Wenjenjalo ke; sabuya saphila ke isandla sakhe,saba kwanjengesinye.
11. Basuka ke bona baphambana ngumsindo; babethethana bodwa,ukuba bangamenza ntoni na uYesu.
12. Kwathi ke ngaloo mihla, waphuma wasinga entabeni, esiya kuthandaza. Wayebudlulisa ubusuku bonke ngokuthandaza kuThixo.
13. Kwathi kwakusa, wababizela kuye abafundi bakhe, wanyula kubo balishumi elinababini, awathi kananjalo wabathiya elokuba ngabapostile:
14. uSimon, awamthiya nelokuba nguPetros, noAndreya, umzalwana wakhe; uYakobi noYohane; uFilipu noBhartolomeyu;
15. uMateyu noTomas; uYakobi, lo ka-Alifeyu, noSimon, ekuthiwa ngumZeloti;
16. uYuda kaYakobi, noYuda Sikariyoti, owaba ngumngcatshi.
17. Wehla nabo, wema endaweni ethe tyaba, neqela labafundi bakhe, nenkitha enkulu yabantu, bevela kulo lonke elakwaYuda,naseYerusalem, nakulo ilizwe elingaselwandle laseTire neTsidon,ababeza kumva, nokuba baphiliswe kuzo izifo zabo;
18. nabo babekhathazwa ngoomoya abangcolileyo, baye bephiliswa.
19. Zaye izihlwele zonke zifuna ukumchukumisa; ngokuba kube kuphuma amandla kuye, abaphilise bonke.
20. Waza yena wawaphakamisela amehlo akhe kubo abafundi bakhe,wathi, Ninoyolo, nina mahlwempu; ngokuba bobenu ubukumkani bukaThixo.
21. Ninoyolo, nina nilambayo kalokunje; ngokuba niya kuhluthiswa. Ninoyolo, nina nililayo kalokunje; ngokuba niya kuhleka.
22. Ninoyolo nina, xa bathe abantu banithiya, naxa bathe banigxotha kubo, baningcikiva, balilahlela phandle igama lenu ngokungathi likhohlakele, ngenxa yakhe uNyana woMntu.
23. Vuyani ngaloo mini, nisuke imitsi; kuba, niyabona, umvuzo wenu mkhulu emazulwini; babesenjenjalo ooyise kubo abaprofeti.
24. Kodwa yeha, nina zityebi! ngokuba niyifincile intuthuzelo yenu.
25. Yeha, nina nihluthiyo! ngokuba niya kulamba. Yeha, nina nihlekayo kalokunje! ngokuba niya kukhedama nilile.
26. Yeha nina, xa bathe bathetha kakuhle ngani bonke abantu!kuba ooyise babo babesenjenjalo kubaprofeti ababuxoki.