Bible in one year


October 13


Isaya 53:1-12
1. Ngubani na okholiweyo ludaba lwethu, nengalo kaYehova ityhileke kubani na?
2. Kuba yena umkhonzi unyuka njengegatya phambi kwakhe,njengehlumelo eliphuma ezweni elingumqwebedu, engenasithomo nabungangamela; sakukhangela, akwabakho kubonakala ukuba masimnqwenele.
3. Udeliwe, ushiyiwe ngabantu; yindoda enomvandedwa, eqhelene nesifo wanga ngulowo kusitheliswa kuye ubuso, udeliwe, thina ke asambeka.
4. Okwenene, uzithabathele phezu kwakhe izifo zethu, wathwala umvandedwa wethu, ke thina besiba ungobandezelwayo nguThixo,ungocinezelwa nguye.
5. Kanti yena uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa; ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe; siphiliswe ngemivumbo yakhe.
6. Thina zonke salahleka njengeegusha, sabheka elowo endleleni yakhe, waza uYehova wamwela ngobugwenxa bethu sonke.
7. Wakhandaniswa, wazithoba, engawuvuli umlomo wakhe,njengemvana esiwa ekuxhelweni; nanjengegusha esisidenge phambi kwabachebi bayo, akawuvula umlomo wakhe.
8. Uthatyathwe ekuxinweni nasematyaleni; esizukulwaneni sakhe ngubani na owathelekelela ukuthi, unqanyulwe ezweni labaphilileyo, ubandezelwe ngenxa yesikreqo sabantu bakowethu?
9. Lamiswa nawaboni ingcwaba lakhe—ke laba nosisityebi,akuba efile; ekubeni engenzanga lugonyamelo, kungabangakho nkohliso emlonyeni wakhe.
10. UYehova ke wathanda ukumtyumza nokumvisa isifo. Xa uthe umphefumlo wakhe wawenza idini letyala, woyibona imbewu yakhe,abe nemihla emide; ukuthanda kukaYehova kube nempumelelo ngesandla sakhe.
11. Ngokwaphuka komphefumlo wakhe wobona, aneliswe; ngokwazi kwakhe, umkhonzi wam olilungisa uya kugwebela abaninzi, athwale yena izenzo zabo ezigwenxa.
12. Ngako oko ndiya kumahlulela isahlulo nabakhulu, alabe nabanegunya ixhoba, ngethuba lokuba ewuminyele ekufeni umphefumlo wakhe, wavuma ukubalelwa kubakreqi, akubon’ ukuba usithabathile phezu kwakhe isono sabaninzi, ebathandazele abakreqi.

Isaya 54:1-17
1. Memelela, ludlolo lungazaliyo; gqabhuka umemelele,utsholoze, wena ungenanimba; ngokuba baninzi abantwana besishiywa, ngaphezu kwabantwana bonendoda; utsho uYehova.
2. Yenze banzi indawo yentente yakho, uwatwabulule amalengalenga eminquba yakho, ungathinteli; zolule izintya zakho, uziqinisele izikhonkwane zakho.
3. Kuba uya kutyhobozela ekunene nasekholo, imbewu yakho izidle ilifa iintlanga, iyime imizi ebingamanxuwa.
4. Musa ukoyika, ngokuba akuyi kudana; musa ukudideka lihlazo,ngokuba akuyi kuba nazintloni. Ngokuba ukudana kobuntombi bakho uya kukulibala, ungcikivo lobuhlolokazi bakho ungabi salukhumbula.
5. Ngokuba indoda yakho nguMenzi wakho, ogama lakhe linguYehova wemikhosi; nguMkhululi wakho oyiNgcwele kaSirayeli,ekuthiwa nguThixo wehlabathi lonke.
6. Ngokuba uYehova ukubize njengomfazi obeshiyiwe, omoya ubulalekileyo, njengomfazi wobutsha, xeshikweni ebethe wacekiswa; utsho uThixo wakho.
7. Ndakushiya okwephanyazo elincinane; ndiya kukubutha ngemfesane enkulu.
8. Ngomkhukula woburhalarhume ndabusithelisa ubuso bam kuwe okwephanyazo; ndiya kuba nemfesane kuwe ngenceba engunaphakade;utsho uMkhululi wakho uYehova.
9. Ngokuba injengonogumbe kaNowa le nto kum; oko ndafungayo ukuba amanzi kaNowa akasayi kuba sahamba phezu kwehlabathi,ngokunjalo ndifungile ukuba andiyi kuba naburhalarhume kuwe,ndingakukhalimeli.
10. Ngokuba zingade zimke iintaba, neenduli zishukume; yona inceba yam ayiyi kumka kuwe, ungashukumi nomnqophiso wam woxolo; utsho onemfesane kuwe, uYehova.
11. Wena lusizana, uphetshethwayo ungenantuthuzelo, yabona,ndiwabeka amatye akho kwistibhiya, ndikuseka ngeesafire.
12. Ndolumisa uqoqo lwakho ngeerubhi, namasango akho ngamatye abengezelayo, nemida yakho yonke ngamatye anqabileyo.
13. Bonke abantwana bakho baya kuba ngabafundi bakaYehova,lube lukhulu uxolo lwabantwana bakho.
14. Uya kuzinza ngobulungisa; ungakhe uxhale, ngokuba akuyi kuba nakoyika; ungakhe uqhiphuke umbilini, ngokuba akuyi kusondela kuwe.
15. Yabona, bayaqukana bahlanganisane, andikho mna kuloo nto;nokuba ngoobani na abaya kuqukana ngawe, baya kuwa ngenxa enawe.
16. Yabona, mna ndadala ingcibi efutha umlilo wamalahle,ivelise impahla ngokweshishini layo; kwamna ndadala nomonakalisi wokuyonakalisa.
17. Zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe aziyi kuba nampumelelo; zonke iilwimi ezimelene nawe ematyaleni uya kuzigweba. Lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova, nobulungisa babo obuphuma kum; utsho uYehova.

Umhobe 113:1-4
1. Haleluya! Dumisani, bakhonzi bakaYehova, Dumisani igama likaYehova.
2. Malibongwe igama likaYehova, Kususela ngokunje, kude kuse ephakadeni.
3. Kwasekuphumeni kwelanga kuse ekutshoneni kwalo,Malidunyiswe igama likaYehova.
4. Uphakamile ngaphezu kweentlanga zonke uYehova,Bungaphezulu kwamazulu ubuqaqawuli bakhe.

Imizekeliso 26:17-19
17. Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo.
18. Njengedwadwasi elijula izikhuni Neentolo zokufa,
19. Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi,Andidlali na?

Efese 3:1-21
1. Ngenxa yoko, mna Pawulos, mbanjwa kaKristu Yesu ngenxa yenu zintlanga—
2. ukuba ke nikuvile ukugosisa kobabalo lukaThixo endanibabalelwa ngalo;
3. okokuba wandazisa imfihlelo leyo ngokotyhilelo, njengoko sendibhale kade ngokufutshane;
4. enothi ngoko, nakulesa, nibe nokuqiqa okwam ukuyiqonda imfihlelo kaKristu;
5. ababengathanga kuzimbi izizukulwana bayaziswe oonyana babantu, njengoko bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele, nabaprofeti bakhe, ngaye uMoya;
6. eyokuba iintlanga ziziindlalifa nathi, zikwamzimba mnye nathi, zingamahlulelana nathi ngedinga lakhe, sikuye nje uKristu ngazo iindaba ezilungileyo,
7. endaba ngumlungiseleli wazo ngokwesipho sobabalo lukaThixo,endababalwa ngaso ngokokusebenza kwamandla akhe.
8. Mna lo, unguyena mncinanana kubo bonke abangcwele,ndababalwa ngolo lubabalo, lokuba ndishumayele phakathi kweentlanga iindaba ezilungileyo zobutyebi obungalandekiyo bukaKristu;
9. ndibakhanyisele bonke, bayibone into obuyiyo ubudlelane bemfihlelo ebifihliwe kwasemaphakadeni, ikuye uThixo owazidalayo zonke izinto ngoYesu Kristu;
10. ukuze ngoku oozilawuli noomagunya, abakwezasemazulwini iindawo, babaziswe ngalo ibandla ubulumko bukaThixo,obuziintlobo ezininzi,
11. ngokokwengqibo yakhe yasemaphakadeni, awayenzayo kuKristu Yesu, iNkosi yethu;
12. esinako sikuye ukungafihlisi kwethu, nokungeniswa kuye sikholosile, ngokukholwa kuye.
13. Kungoko ndicelayo ukuba ningethi amandla ziimbandezelo zam,ezingenxa yenu, zona ezi ziluzuko lwenu.
14. Ngenxa yoko ndiyawagoba amadolo am kuye uYise weNkosi yethu uYesu Kristu,
15. ebizwe ngaye yonke imizalwane esemazulwini nesemhlabeni,
16. ukuba aninike, ngokobutyebi bozuko lwakhe, ukomelezwa ngamandla ngaye uMoya wakhe, ngokusingisele emntwini ongaphakathi;
17. ukuba uKristu ahlale ngalo ukholo ezintliziyweni zenu,nendele nisekelwe eluthandweni,
18. ukuze nithi, ndawonye nabo bonke abangcwele, nibe nako kanye ukubuqiqa into obuyiyo ububanzi, nobude, nobunzulu,nokuphakama kwalo,
19. kwanokulwazi uthando lukaKristu oluncamise ukwazi; ukuze niye nizala ngako konke ukuzala kukaThixo.
20. Kuye ke onako ukwenza okungaphezu kweento zonke ngokugqithiseleyo kakhulu, ngaphezu kwesikucelayo nesinokukuqiqa, ngokokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu,
21. kuye malubekho uzuko ebandleni elikuKristu Yesu, kuse kuzo zonke izizukulwana zalo iphakade lasemaphakadeni. Amen.