Bible in one year


February 21


Exodus 13:1-22
1. UYehova wathetha kuMoses, wathi,
2. Ndingcwalisele onke amazibulo, yonke into evula isizalo phakathi koonyana bakaSirayeli, kumntu nakwinkomo; yeyam.
3. Wathi uMoses ebantwini, Yikhumbuleni le mini niphume ngayo eYiputa, endlwini yobukhoboka; kuba uYehova unikhuphe kule ndawo ngesithe nkqi isandla; ize ke kungadliwa nto inegwele.
4. Lo ngumhla eniphume ngawo ngenyanga enguAbhibhi.
5. Kothi, xa uYehova anifikisileyo ezweni lamaKanan, lamaHiti,lama-Amori, lamaHivi, lamaYebhusi, awalifungela ooyihlo ukubanika, izwe elibaleka amasi nobusi, ukhonze ngale nkonzo kule nyanga:
6. nidle izonka ezingenagwele iintsuku ezisixhenxe; ke usuku lwesixhenxe lungumthendeleko kuYehova;
7. izonka ezingenagwele zodliwa iintsuku ezisixhenxe;kungabonwa kuwe nto inegwele, kungabonwa gwele kuwe emideni yakho yonke.
8. Uze umxelele unyana wakho ngaloo mini, uthi, Ndikwenza oku ngenxa yoko uYehova wakwenzayo kum ekuphumeni kwam eYiputa;
9. kuze kube ngumqondiso kuwe osesandleni sakho, ube sisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, ukuze umyalelo kaYehova ube semlonyeni wakho; kuba uYehova ukukhuphe eYiputa ngesithe nkqi isandla.
10. Uze uwugcine lo mmiselo ngexesha lawo elimisiweyo imihla kamihla.
11. Kothi, xa akufikisileyo uYehova ezweni lamaKanan, njengoko wafungayo kuwe nakooyihlo, wakunika lona,
12. uyidlulisele kuYehova yonke into evula isizalo, into yonke elizibulo lenkomo, oya kuba nayo; amaduna oba ngakaYehova.
13. Into yonke elizibulo le-esile woyikhulula ngokuyimisela ngexhwane; ke ukuba uthe akwayikhulula ngokuyimisela, woyaphula ilungu lentamo. Yonke into elizibulo lomntu koonyana bakho,nayo woyikhulula ngokuyimisela.
14. Kothi, xa unyana wakho akubuzayo ngexesha elizayo, esithi,Yintoni na le nto? uze uthi kuye, UYehova wasikhupha eYiputa,endlwini yobukhoboka, ngesithe nkqi isandla;
15. kwathi, xa uFaro wayelukhuni ukusindulula, uYehova wawabulala onke amazibulo ezweni laseYiputa, ethabathela kwizibulo lomntu, wesa kwizibulo lenkomo; kungenxa yoko, le nto ndibingelela kuYehova yonke into evula isizalo eliduna,ndiyikhulule ngokuyimisela yonke into elizibulo koonyana bam;
16. ibe ngumqondiso esandleni sakho, ibe sisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, kuba uYehova wasikhupha eYiputa ngesithe nkqi isandla.
17. Kwathi, akubandulula uFaro abantu, uThixo akabakhokela ngendlela yelizwe lamaFilisti, nakuba ibimfutshane yona: kuba wathi uThixo, hleze abantu bazohlwaye bakubona imfazwe,babuyele eYiputa.
18. UThixo wabazungulezisa abantu ngendlela yentlango yoLwandle oluBomvu. Banyuka bexhobile oonyana bakaSirayeli,bevela ezweni laseYiputa.
19. UMoses wawathabatha wahamba nawo amathambo kaYosefu; kuba wayebafungisile nokubafungisa oonyana bakaSirayeli, esithi,UThixo uya kunivelela okunene; nize niwanyuse amathambo am,emke nani kule ndawo.
20. Banduluka eSukoti, balalisa e-Etam, enyeleni yentlango.
21. UYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu welifu emini,ebakhokela ngendlela; ngomqulu womlilo ebusuku, ebakhanyisela,ukuze bahambe imini nobusuku.
22. Awusukanga umqulu welifu emini, nomqulu womlilo ebusuku,phambi kwabantu.

Exodus 14:1-31
1. Wathetha uYehova kuMoses, wathi,
2. Thetha koonyana bakaSirayeli ukuba bajike, bamise iintente phambi kwePi-hahiroti, phakathi kweMigdoli nolwandle, phambi kweBhahali-tsefon, malunga nayo, nimise ngaselwandle.
3. Uya kuthi uFaro ngoonyana bakaSirayeli, Badidekile ezweni,intlango ibavingcele.
4. Ndoyenza lukhuni intliziyo kaFaro, abasukele, ndizukiseke ngoFaro nangempi yakhe yonke, azi amaYiputa ukuba ndinguYehova.Benjenjalo ke.
5. Waxelelwa ukumkani waseYiputa, ukuba abantu babalekile;yaba yeyimbi intliziyo kaFaro neyabakhonzi bakhe kubantu,bathi, Siyenzele ntoni na le nto, yokusuka simndulule uSirayeli ekusikhonzeni?
6. Wayibopha inqwelo yakhe yokulwa, wabathabatha abantu bakhe,bahamba naye.
7. Wathabatha amakhulu omathandathu eenqwelo zokulwa ezikhethiweyo, neenqwelo zonke zokulwa zaseYiputa,nabaphathi-mikhosi phezu kwazo zonke ziphela.
8. UYehova wayenza lukhuni ke intliziyo kaFaro ukumkani waseYiputa, wabasukela oonyana bakaSirayeli, baye oonyana bakaSirayeli bephume ngesandla esiphakamileyo.
9. AmaYiputa abasukela, enamahashe onke eenqwelo zokulwa kaFaro, nakhwelwayo akhe, nempi yakhe, afika kubo bemise iintente ngaselwandle, ngasePi-hahiroti phambi kweBhahali-tsefon.
10. Wasondela uFaro. Bawaphakamisa amehlo abo oonyana bakaSirayeli, nango amaYiputa efake emva kwabo. Boyika kunene,bakhala oonyana bakaSirayeli kuYehova.
11. Bathi kuMoses, kungokuba bekungekho mangcwaba na eYiputa,le nto usithabathileyo ukuba sifele entlango apha? Yini na ukuba usenze into enje, usikhuphe eYiputa?
12. Asililo na eli ilizwi ebesilithetha kuwe eYiputa, sisithi,Siyeke, siwakhonze amaYiputa? Kuba kube kusilungele kanye ukuba sikhonze amaYiputa, kunokuba sifele entlango apha.
13. Wathi uMoses ebantwini, Musani ukoyika; misani, nilubone usindiso lukaYehova aya kunenzela lona namhla; kuba amaYiputa lawo niwabonileyo namhlanje, anisayi kuphinda niwabone naphakade.
14. UYehova uya kunilwela, ke nina niya kuthi cwaka.
15. Wathi uYehova kuMoses, Yini na ukuba ukhale kum? Thetha koonyana bakaSirayeli, banduluke.
16. Ke wena, phakamisa intonga yakho, wolule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlule, bahambe oonyana bakaSirayeli phakathi kolwandle, emhlabeni owomileyo.
17. Mna ke, yabona, ndiya kuzenza lukhuni iintliziyo zamaYiputa, angene emva kwabo, ndizukiseke ngoFaro, nangempi yakhe yonke, ngeenqwelo zakhe zokulwa, nangabamahashe bakhe;
18. azi amaYiputa ukuba ndinguYehova, ekuzukisekeni kwam ngoFaro nangeenqwelo zakhe zokulwa nangabamahashe bakhe.
19. Sesuka isithunywa sikaThixo, esibe sihamba phambi kwemfuduka yamaSirayeli, sahamba emva kwayo. Wesuka umqulu welifu phambi kwayo, wema emva kwayo;
20. wathi zinzi phakathi kwempi yamaYiputa, nemfuduka yamaSirayeli. Kwabakho ilifu nobumnyama kumaYiputa,labukhanyisela ubusuku kumaSirayeli; akasondelana ubusuku bonke.
21. UMoses wasolula isandla sakhe phezu kolwandle, walumkisa uYehova ulwandle ngomoya wasempumalanga onamandla, bonke obo busuku, walwenza umhlaba owomileyo ulwandle, ahlulelana amanzi.
22. Bangena oonyana bakaSirayeli elwandle phakathi,kowomileyo; asuka amanzi aba ludonga ngasekunene nangasekhohlo.
23. Asukela amaYiputa, angena emva kwabo elwandle phakathi,enamahashe onke kaFaro, neenqwelo zakhe zokulwa, nabamahashe bakhe.
24. Kwathi ngomlindo wokusa, uYehova waqondela empini yamaYiputa esemqulwini womlilo nelifu; wayidubaduba impi yamaYiputa.
25. Wayidonyula imilenze yeenqwelo zawo zokulwa, aziqhuba nzima. Athi amaYiputa, Masisabe phambi kwamaSirayeli, kuba uYehova uyawalwela, esilwa namaYiputa.
26. Wathi uYehova kuMoses, Yolula isandla sakho phezu kolwandle, amanzi abuyele phezu kwamaYiputa, phezu kweenqwelo zawo zokulwa, naphezu kwabamahashe bawo.
27. Wasolula uMoses isandla sakhe phezu kolwandle, ulwandle lwabuyela ebumeni balo, ukuthi qhiphu kokusa; asaba amaYiputa asinga kulo. UYehova wawavuthululela amaYiputa phakathi elwandle.
28. Abuya amanzi, azigubungela iingqwelo zokulwa, nabamahashe,nempi yonke kaFaro eyayingene emva kwawo elwandle; akwasala noko amnye kuwo.
29. Bona oonyana bakaSirayeli bahamba emhlabeni owomileyo phakathi elwandle; asuka amanzi aba ludonga ngasekunene nangasekhohlo.
30. Wawasindisa uYehova ngaloo mini amaSirayeli esandleni samaYiputa; amaSirayeli awabona amaYiputa efile elunxwemeni lolwandle.
31. Asibona amaSirayeli isandla esikhulu asibonakalalisileyo uYehova kumaYiputa. Bamoyika, abantu uYehova, bakholwa nguYehova, nanguMoses umkhonzi wakhe.

Umhobe 18:13-19
13. Wadudumisa ezulwini uYehova, Ophezu konke walikhupha ilizwi lakhe. Yasisiphango samatye namalahle omlilo.
14. Wathuma iintolo zakhe, wabaphangalalisa; Yamininzi imibane, wabadubaduba.
15. Imiphantsi yamanzi yabonakala, Kwatyhileka iziseko zelimiweyo Ngokukhalima kwakho, Yehova, Ngokufutha komoya womsindo wakho.
16. Wolula isandla ephezulu, wandibamba, Wandirhola emanzini amaninzi.
17. Wandihlangula elutshabeni lwam olunamandla,Kwabandithiyileyo, ngokuba bebomelele kunam.
18. Bandifikela ngemini yokusindeka kwam, UYehova wandixhasa.
19. Wandikhuphela endaweni ebanzi, Wandihlangula, ngokuba endithandile.

Imizekeliso 6:6-11
6. Yiya embovaneni, vilandini; Khangela iindlela zayo, ulumke:
7. Yona ithi, ingenamphathi, Namongameli, namlawuli,
8. Isuke isilungise isonka sayo ehlotyeni, Ikubuthe ukudla kwayo ngexa lokuvuna.
9. Kunini na ulele, vilandini? Uya kuvuka nini na ebuthongweni bakho?
10. Xa uthe, Intwana yobuthongo, intwana yokozela, Intwana yokukhwabusha izandla ukuba ndilale:
11. Boza ubuhlwempu bakho njengomhambi, Nokuswela kwakho njengendoda enengweletshetshe.

Mateyu 21:1-22
1. Kuthe, xa babesondele eYerusalem, befikile eBhetefage,kwiNtaba yemiNquma, uYesu wesusa abafundi bababini,
2. esithi kubo, Yiyani emzaneni lo ukhangelene nani; kwaoko nofumana iesile libotshelelwe linethole, likhululeni nilizise kum.
3. Nokuba kukho othe wathetha into kuni, nothi, Ayafuneka eNkosini; wothi ke awathumele kwaoko.
4. Ke kaloku oku konke kwenzeke, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti, esithi,
5. Yithini kwintombi uZiyon, Yabona, uKumkani wakho uza kuwe,Enobulali, ekhwele e-esileni, ilithole ke, Inkonyana yento ebotshwayo.
6. Baya ke abafundi, benza ngoko wayebamisele ngako uYesu,
7. balizisa iesile nethole, babeka iingubo zabo phezu kwawo,bamhlalisa phezu kwazo.
8. Yathi ke inkoliso yezihlwele yazandlala iingubo zayo endleleni; baye abanye bexhuzula amasebe emithini, bewandlala endleleni.
9. Zaye ke izihlwele, ebezihamba ngaphambili nebezilandela,zidanduluka, zisithi, Hosana kuye unyana kaDavide! Makabongwe lo uzayo egameni leNkosi! Hosana enyangweni!
10. Akungena eYerusalem, wonke umzi wazamazama, usithi,Ngubani na lo?
11. Bathi ke abantu, Lo nguYesu, umprofeti ongowaseNazarete yelaseGalili.
12. Wangena uYesu etempileni kaThixo, wabakhupha bonke ababethengisa nababethenga etempileni, wazibhukuqa iitafile zabananisi bemali, nezihlalo zabathengisa ngamahobe;
13. athi kubo, Kubhaliwe kwathiwa, Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu yokuthandaza; ke nina niyenze umqolomba wezihange.
14. Kweza kuye iimfama neziqhwala, etempileni apho,waziphilisa.
15. Bathe ke ababingeleli abakhulu nababhali, bakuyibona imimangaliso awayenzayo, kwanabantwana bedanduluka etempileni,besithi, Hosana kuye unyana kaDavide: basuka bacaphuka,
16. bathi kuye, Uyayiva na into abayithethayo aba? Athi ke uYesu kubo, Ewe; anizanga nikulese na ukuthi, Emlonyeni weentsana nabanyayo ulungiselele udumiso?
17. Wabashiya, waphumela ngaphandle komzi, waya eBhetani,walala khona.
18. Uthe ke kwakusa, xa abuyela kuwo umzi, walamba.
19. Wathi, ebone mkhiwane uthile ngasendleleni, waya kuwo,akafumana nto kuwo, yangamagqabi odwa; athi kuwo, Makungaze kuvele siqhamo kuwe naphakade. Wasuka woma kwaoko umkhiwane lowo.
20. Bakukubona oko abafundi, bamangaliswa, besithi, Utheni na ukoma msinya kangakanana umkhiwane?
21. Waphendula ke uYesu wathi kubo, Inene, ndithi kuni, ukuba nithe nanokholo, anathandabuza, anisayi kwenza le nto yomkhiwane yodwa; kosuka, nokuba nithe kule ntaba, Thabatheka uphoseke elwandle, kwenzeke.
22. Neento zonke enithe nazicela ekuthandazeni nikholwa,nozamkela.