Bible in one year
March 20


Leviticus 26:1-46
1. Ize ningazenzeli izinto ezingeni, nomfanekiso oqingqiweyo,ningaziphakamiseli isimiso samatye, ningagxumeki ilitye elingumfanekiso ezweni lenu, ukuba niqubude kulo; ngokuba ndinguYehova, uThixo wenu.
2. Ize nizigcine iisabatha zam, niyoyike ingcwele yam:ndinguYehova.
3. Ukuba nithe nahamba emimiselweni yam, nayigcina imithetho yam, nayenza,
4. ndoninika iziphango zenu ngexesha lazo; ilizwe lininike indyebo yalo, nemithi yentsimi ivelise iziqhamo zayo;
5. nento eniyibhulileyo ifikele ekuvunweni kweediliya,ukuvunwa kweediliya kufikelele ekuhlwayeleni, nidle isonka senu, nihluthe, nihlale ezweni lenu nikholosile.
6. Ndoninika uxolo ezweni elo, nilale; kungabikho bani unigubhisayo, ndilisuse irhamncwa ezweni elo, ikrele lingahambi ezweni lenu;
7. nizisukele iintshaba zenu, zeyele ekreleni phambi kwenu.
8. Nibahlanu, nosukela ikhulu; nilikhulu, nosukela amawaka alishumi, zeyele ekreleni iintshaba zenu phambi kwenu.
9. Ndonibeka, ndiniqhamise, ndinandise, ndiwumise umnqophiso wam nani, nidle amahasa,
10. nikhuphe amahasa endaweni yokudla okutsha;
11. ndiwumise umnquba wam phakathi kwenu, ningadimalelwa ngumphefumlo wam.
12. Ndohamba phakathi kwenu, ndibe nguThixo wenu, nina nibe ngabantu bam.
13. NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa,ukuba ningabi ngamakhoboka awo; ndazaphula iidyokhwe zenu,ndanihambisa nathi nkqo.
14. Ukuba nithe anandiphulaphula, anayenza le mithetho yonke;
15. ukuba nithe nayicekisa imimiselo yam; ukuba uthe umphefumlo wenu wadimala ngamasiko am, ukuze ningayenzi imithetho yam yonke, nesuka nawaphula umnqophiso wam:
16. nam ndiya kwenza oku kuni: ndiya kunivelela ngento ekhwankqisayo, ngesifo sephepha, nangecesina ephelisa amehlo,eyethisa umphefumlo; nifumane nihlwayele imbewu yenu, idliwe ziintshaba zenu.
17. Ndonichasa nina, ukuze nibethwe phambi kweentshaba zenu,baninyathele abanithiyayo, nisabe kungekho unisukelayo.
18. Ukuba nithe anandiphulaphula noko kungako, ndokongeza ukunithethisa kasixhenxe ngenxa yezono zenu.
19. Ndolaphula iqhayiya lamandla enu; izulu lenu ndilenze libe njengesinyithi, ilizwe lenu libe njengobhedu;
20. agqitywe ngelize amandla enu, ilizwe lenu lingayivelisi indyebo yalo, nemithi yelizwe ingazivelisi iziqhamo zayo.
21. Ukuba nithe nahamba ngokundichasa, anavuma ukundiphulaphula, ndosongeza kuni isibetho kasixhenxe ngokwezono zenu;
22. ndinithumele amarhamncwa, awonihlutha abantwana benu,aqwenge neenkomo zenu, anenze nibe mbalwa, neendlela zenu zingahanjwa.
23. Ukuba nithe anavuma ukuthethiswa ndim noko kungako,nahamba ngokundichasa,
24. nam ndohamba ngokunichasa, nam ndinibethe kasixhenxe ngenxa yezono zenu.
25. Ndonizisela ikrele eliyiphindezelayo impindezelo yomnqophiso. Nokuba nihlanganisene emizini yenu, ndothuma indyikitya yokufa phakathi kwenu, ninikelwe esandleni sotshaba.
26. Ekuwaphuleni kwam umsimelelo osisonka senu, abafazi abalishumi bososela zikweni-nye isonka senu, basibuyise isonka senu besilinganisile, nidle ningahluthi.
27. Ukuba nithe anandiphulaphula noko kungako, nahamba ngokundichasa,
28. ndohamba ngokunichasa ngokushushu, ndinithethise nam kasixhenxe ngenxa yezono zenu;
29. nidle inyama yoonyana benu, nidle nenyama yeentombi zenu.
30. Ndozitshabalalisa iziganga zenu, ndizigawule iintsika zenu zelanga, ndiziphose izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezigodo ezizizithixo zenu; umphefumlo wam udimale nini.
31. Imizi yenu ndoyenza amanxuwa, ndizenze kube senkangala iingcwele zenu, ndingalivi ivumba lenu lokuthozamisa;
32. ilizwe ndilenze mna kube senkangala, iintshaba zenu ezimiyo kulo zimangaliswe lilo.
33. Ndonichithachitha phakathi kweentlanga, ndirhole ikrele lam emva kwenu, ilizwe lenu kube senkangala, imizi yenu ibe ngamanxuwa.
34. Liya kwandula ukwaneliswa ziisabatha zalo ilizwe, yonke imihla ekusenkangala ngayo, nina ke nisezweni leentshaba zenu.Liya kwandula ukuphumla ilizwe, laneliswe ziisabatha zalo.
35. Yonke imihla ekusenkangala ngayo lophumla; oko lingakuphumlanga ngeesabatha zenu ekulihlaleni kwenu.
36. Abaseleyo kuni, ndongenisa inyungu ezintliziyweni zabo emazweni eentshaba zabo; bagxothwe kukurhashaza kwegqabi eliphetshethwayo, basabe ngathi basaba ikrele, bawe kungekho ubasukelayo;
37. bakhubeke omnye komnye njengaphambi kwekrele, kungekho ubasukelayo. Anisayi kuba nakumisa phambi kweentshaba zenu.
38. Nobhubha phakathi kweentlanga, ilizwe leentshaba zenu linidle.
39. Abaseleyo kuni bongcungcutheka ebugwenxeni babo emazweni eentshaba zenu, nasebugwenxeni booyise, bangcungcutheke benabo.
40. Ukuba ke bathe babuvuma ubugwenxa babo nobugwenxa booyise —ngenxa yokumeneza kwabo, abameneze ngako kum, nangenxa yokuhamba ngokundichasa,
41. endathi nam ndahamba ngokubachasa, ndabasa ezweni leentshaba zabo—kanye ukuba zithe zathobeka iintliziyo zabo ezingalukanga; ukuba bathe bandula ukwaneliswa bubugwenxa babo:
42. ndowukhumbula umnqophiso wam noYakobi, kwanomnqophiso wam noIsake, kwanomnqophiso wam noAbraham; nelizwe ndilikhumbule.
43. Nelizwe liya kushiywa ngabo laneliswe ziisabatha zalo, xa kuthe kwasenkangala, ababakho kulo; baneliswe bona bubugwenxa babo ngenxa enokuba bawacekisayo amasiko am, nomphefumlo wabo wadimala yimimiselo yam.
44. Kanti ke noko kude kwanjalo, baba sezweni leentshaba zabo,andibacekisele; andidimele ngabo ukuba ndibagqibe, ndaphule umnqophiso wam nabo; kuba ndinguYehova, uThixo wabo.
45. Ndonikhumbulela umnqophiso wam namanyange endiwakhuphe ezweni laseYiputa phambi kweentlanga, ukuba ndibe nguThixo kubo; ndinguYehova.
46. Yiyo leyo imimiselo, namasiko, nemiyalelo, awayenzayo uYehova phakathi kwakhe noonyana bakaSirayeli, entabeni yaseSinayi, ngesandla sikaMoses.

Leviticus 27:1-34
1. Wathetha uYehova kuMoses, esithi,
2. Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa athe umntu wenza isibhambathiso esibalulekileyo, imiphefumlo yoba yekaYehova ngokulinganisela kwakho.
3. Ke, ukulinganisela kwakho, oyindoda makuthabathele kominyaka imashumi mabini ezelwe, kuse kominyaka imashumi mathandathu ezelwe: ukulinganisela kwakho makube ziishekele zesilivere ezimashumi mahlanu zengcwele.
4. Ke ukuba yinkazana, ukulinganisela kwakho makube ziishekele ezimashumi mathathu.
5. Ukuba kuthabathele kumntwana ominyaka mihlanu, kwesa kumntwana ominyaka imashumi mabini, ukulinganisela kwakho oyindoda makube ziishekele ezimashumi mabini; oyinkazana,makube ziishekele ezishumi-nye.
6. Ukuba kuthabathele kumntwana onyanga-nye, kwesa kumntwana ominyaka mihlanu, ukulinganisela kwakho oyindoda makube ziishekele zesilivere ezintlanu; ukulinganisela kwakho oyinkazana makube ziishekele zesilivere ezintathu.
7. Ukuba kuthabathele kominyaka imashumi mathandathu ezelwe kwenyusa, ukuba uyindoda, ukulinganisela kwakho makube ziishekele ezilishumi elinesihlanu; oyinkazana, makube ziishekele ezishumi-nye.
8. Ke ukuba uthe wanzonza kunokulinganisela kwakho, makamiswe phambi kombingeleli, umbingeleli amlinganisele; ngento esinokuyifumana isandla salowo ubhambathisileyo, umbingeleli amlinganisele.
9. Ukuba yinkomo leyo, kusondezwa yona ukuba ibe ngumsondezo kuYehova, yonke into enjalo enikelwa kuYehova mayibe ngcwele.
10. Ize ingaguqulwa, ize ingananwa, elungileyo ngembi, embi ngelungileyo; ukuba uthe wanana ukwanana oku inkomo ngenkomo,mayibe ngcwele yona, kwanaleyo kwananwe ngayo.
11. Ke ukuba yinto ezitho zine eyinqambi, nokuba yiyiphi,ekungasondezwa msondezo wayo kuYehova, into leyo izitho zine mayimiswe phambi kombingeleli,
12. umbingeleli ayilinganisele, abethe phakathi kwelungileyo nembi; yoba njengokulinganisela kwakho, wena mbingeleli.
13. Ukuba uthe wayikhulula okunene ngentlawulelo, makongeze isahlulo sesihlanu sayo kuko oko kulinganisela kwakho.
14. Xa athe umntu wayingcwalisa indlu yakhe ukuba ibe ngcwele kuYehova, umbingeleli makayilinganisele, abethe phakathi kwelungileyo nembi njengoko umbingeleli ayilinganiseleyo,yoqiniseka ngokunjalo.
15. Ukuba lowo wayingcwalisayo uthe wayikhulula ngentlawulelo indlu yakhe, makongeze isahlulo sesihlanu sesilivere yokulinganisela kwakho kuko oko, ibe yeyakhe.
16. Ukuba umntu uthe wangcwalisa kuYehova inxalenye yentsimi yelifa lakhe, ukulinganisela kwakho makube ngokwembewu yayo,ihomere yembewu yerhasi ngeeshekele zesilivere ezimashumi mahlanu.
17. Ukuba uthe wayingcwalisa intsimi yakhe, ethabathe emnyakeni wentlokoma, mayiqiniseke ngokulinganisela kwakho.
18. Ukuba uthe wayingcwalisa intsimi yakhe emva kowentlokoma,umbingeleli makambalele imali ngokweminyaka esaseleyo, kuse emnyakeni wentlokoma, iphungulwe kweyokulinganisela kwakho.
19. Ukuba lowo wayingcwalisayo uthe wayikhulula okunene ngentlawulelo intsimi, makongeze isahlulo sesihlanu semali yokulinganisela kwakho kuko oko, iqiniseke kuye.
20. Ukuba uthe akayikhulula ngentlawulelo intsimi, nokuba uthe wathengisa ngentsimi leyo komnye umntu, mayingabi sakhululwa ngentlawulelo.
21. Loo ntsimi yoba ngcwele kuYehova, ekuphumeni kwayo kuloo mntu ngomnyaka wentlokoma, njengentsimi eyahlulelwe ukuba ibe lilifa lombingeleli.
22. Ukuba uthe wangcwaliswa kuYehova intsimi yentengo yakhe,ingentsimi yelifa lakhe,
23. umbingeleli makambalele inani lokulinganisela kwakho, kuse emnyakeni wentlokoma, anike ukulinganisela kwakho ngaloo mhla,kube njengento engcwele kuYehova.
24. Ngomnyaka wentlokoma intsimi mayibuyele kulowo yathengwa kuye, kulowo belilelakhe ilifa lomhlaba.
25. Konke ukulinganisela kwakho makube ngeshekele yengcwele;ishekele yoba ziigera ezimashumi mabini.
26. Ngamazibulo odwa ezintweni ezizitho zine, azityulelwa kuYehova, angayi kungcwaliswa mntu, nokuba yinkomo, nokuba yimvu; ngakaYehova.
27. Ukuba ngawezinto ezizitho zine eziziinqambi, makamiselwe ngokulinganisela kwakho, kongezwe isahlulo sesihlanu sayo kuko oko; ke ukuba athe akakhululwa ngentlawulelo, makuthengiswe ngawo ngokulinganisela kwakho.
28. Kodwa yonke into esingelwe phantsi, asukuba umntu eyisingela kuYehova entweni yonke anayo, nokuba ngumntu, nokuba yinto ezizitho zine, nokuba yintsimi yelifa lakhe,makungathengiswa ngayo, mayingakhululwa nangentlawulelo. Yonke into esingelwe phantsi yingcwele kangcwele kuYehova.
29. Yonke into esingelwe phantsi ethe yasingelwa phantsi ingumntu, mayingakhululwa nangokumiselwa; mayibulawe ife.
30. Sonke isishumi somhlaba, sembewu yomhlaba, seziqhamo zomthi, sesikaYehova; singcwele kuYehova.
31. Ukuba uthe umntu wasikhulula okunene ngentlawulelo isishumi sakhe, makongeze kuso isahlulo sesihlanu saso.
32. Sonke isishumi seenkomo, nasempahleni emfutshane, yonke into ethubeleza phantsi kwentonga, eyeshumi mayibe ngcwele kuYehova.
33. Makangagocagoci phakathi kwelungileyo nembi, angayanani;ukuba uthe wayanana ukuyanana oku, mayibe ngcwele yona, naleyo kwananwe ngayo mayingakhululwa ngentlawulelo.
34. Yiyo leyo imithetho uYehova wayiwisela uMoses ngenxa yoonyana bakaSirayeli, entabeni yaseSinayi.

Psalms 29:1-6
1. Umhobe kaDavide. Mnikeni uYehova, nina nyana bakaThixo,Mnikeni uYehova uzuko namandla.
2. Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe; Qubudani kuYehova nivethe ezingcwele.
3. Izwi likaYehova liphezu kwamanzi; UThixo wozuko uyadudumisa, KwauYehova phezu kwamanzi amaninzi.
4. Izwi likaYehova linamandla, Izwi likaYehova linobungangamela;
5. Izwi likaYehova laphula imisedare, UYehova waphula imisedare yaseLebhanon.
6. Uyidlobisa njengenkonyana, ILebhanon neSiriyon njengethole lenqu.

Proverbs 10:22-25
22. Intsikelelo kaYehova, yiyo etyebisayo, Imbulaleko ayongezi nento kuyo.
23. Ukwenza amanyala kunjengokudlala kwisidenge; Ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo.
24. Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo;Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa.
25. Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade.

Mark 7:1-13
1. Kwahlanganisana kuye abaFarisi, nabathile kubabhali, bevela eYerusalem;
2. bathi, bakubona abathile kubafundi bakhe besidla isonka ngezandla eziziinqambi, oko kukuthi ngezingahlanjwanga, basuka basola.
3. Kuba abaFarisi namaYuda onke abadli, ukuba abakhanga bazihlambe izandla kunene, bebambe isithethe samanyange.
4. Nokuba bavela endaweni yembutho, abadli bengakhanga bahlambe; zikho nezinye izinto ezininzi, abazamkele ukuba bazibambe, ezinjengeentlambo zeendebe, neebhekile, nezitya zobhedu, nezingqengqelo.
5. Bandula bambuza abaFarisi nababhali, besithi, Kungani na ukuba abafundi bakho bangahambi ngokwesithethe samanyange, le nto badla isonka ngezandla ezingahlanjwanga?
6. Waphendula ke wathi kubo, Watyapha uIsaya ukuprofeta ngani,bahanahanisi, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Aba bantu bandibeka ngomlomo, Kanti yona intliziyo yabo ikude lee kum.
7. Bafumana ke bendihlonela, Befundisa iimfundiso eziyimithetho yabantu.
8. Kuba nithi, niwuyeka okaThixo umthetho, nibambe isithethe sabantu esinjengeentlambo zeebhekile neendebe; naye nizenza nezinye izinto ezininzi ezinjengezo.
9. Wayesithi kubo, Natyapha kambe niwutshitshise umthetho kaThixo, ukuze nisigcine isithethe senu.
10. Kuba uMoses wathi, Beka uyihlo nonyoko; wathi kanjalo,Omthethela kakubi uyise, nokuba ngunina, makafe ukufa;
11. ke nina nithi, Ukuba umntu uthe kuyise nokuba kukunina,Ingumsondezo, oko kukuthi, ingumnikelo kuThixo into ongewuba uncedwa ngayo ndim, ukholisile;
12. ningabi samvumela ukuba amenzele nto, nokuba nguyise nokuba ngunina;
13. niliphanga igunya ilizwi likaThixo ngesithethe senu enasinikelayo, naye nizenza izinto ezininzi ezinjengezo.