Bible in one year


December 12


Daniyeli 5:1-30
1. UBheleshatsare ukumkani walenzela isidlo esikhulu iwaka lezikhulu zakhe, wasela iwayini phambi kwewaka elo.
2. UBheleshatsare, akuyiva iwayini, wathi maziziswe iimpahla zegolide nezesilivere, abezithimbile uNebhukadenetsare uyise etempileni eseYerusalem, ukuze asele ngazo ukumkani nezikhulu zakhe, namakhosikazi akhe, namashweshwe akhe.
3. Baza bazizisa iimpahla zegolide, ezazithinjwe etempileni yendlu kaThixo eseYerusalem. Wasela ngazo ukumkani nezikhulu zakhe, namakhosikazi akhe, namashweshwe akhe.
4. Basela iwayini, babancoma oothixo begolide, nabesilivere,nabobhedu, nabesinyithi, nabemithi, nabamatye.
5. Kwaoko kwavela iminwe yesandla somntu, yabhala malunga nesiphatho sesibane, efutheni lodonga lwebhotwe lobukumkani;ukumkani wakubona ukuphela kwesandla esibhalayo.
6. Laza laguquka ibala lobuso bokumkani, zamngqungisa izicamango zakhe, amalungu esinqe sakhe acombuluka, namadolo akhe abethabethana.
7. Ukumkani wadanduluka ngamandla, ukuba baziswe abakhwitsi,namaKaledi, namatola. Waphendula ukumkani, wathi kwizilumko zaseBhabheli, Othe wawulesa lo mbhalo, wakuxela kum ukutyhilwa kwawo, uya kunxitywa iingubo ezimfusa, nomxokelelwane wegolide emqaleni wakhe, abe ngowabathathu abanegunya ebukumkanini obu.
8. Zaza zafika zonke izilumko zokumkani; ke azaba nako ukuwulesa umbhalo, nokumazisa ukumkani ukutyhilwa kwawo.
9. Waza uBheleshatsare ukumkani wakhathazeka kakhulu, laguquka ibala lobuso bakhe, nezikhulu zakhe zadubadubeka.
10. Ukumkanikazi, unina, ngenxa yamazwi okumkani nezikhulu zakhe, wangena endlwini yomgidi. Ukumkanikazi unina waphendula wathi, Kumkani, phila ngonaphakade! Izicamango zakho mazingakukhathazi, lingaguquki ibala lobuso bakho.
11. Kukho indoda ebukumkanini bakho, enomoya woothixo abangcwele; ekwathi ngemihla yoyihlo kwafunyanwa kuyo ukukhanya nokuqiqa nobulumko, njengobulumko bothixo; awathi ukumkani uNebhukadenetsare uyihlo wayimisa yangumongameli wezazi,nabakhwitsi, namaKaledi, namatola—uyihlo, kumkani;
12. ngenxa enokuba kwafunyanwa kuye umoya ogqithisileyo ngobuhle, nokwazi, nokuqiqa, etyhila amaphupha, exela iintsonkotha, ecombulula amaqhina; kuDaniyeli, owathiywa ngukumkani igama elinguBheletshatsare. UDaniyeli makabizwe kaloku; wokuxela ukutyhilwa kwawo.
13. Waza uDaniyeli wasiwa phambi kokumkani. Ukumkani wathetha kuDaniyeli, wathi, Ungulaa Daniyeli na ungowakoonyana bakaYuda,abathinjwayo, abaziswayo ngukumkani ubawo, bephuma kwaYuda?
14. Ndikuvile, ukuba unomoya woothixo wena; kufunyanwa kuwe ukukhanya, nokuqiqa, nobulumko obuncamisileyo.
15. Ke kaloku beziziswe kum izilumko nabakhwitsi, ukuze balese lo mbhalo, bandazise ukutyhilwa kwawo; ke azibanga nako ukundixelela ukutyhilwa kwale nto.
16. Mna ndivile ke ngawe, ukuba unako ukuyityhila into,ucombulule namaqhina. Ukuba ke uthe wanako ukuwulesa lo mbhalo,nokundazisa ukutyhilwa kwawo, uya kunxitywa iingubo ezimfusa,nomxokelelwane wegolide emqaleni wakho, ube ngowabathathu ebukumkanini abanegunya.
17. Waza waphendula uDaniyeli, wathi phambi kokumkani, Izipho zakho mazihlale kuwe, imivuzo yakho uyinike omnye; kodwa ndiya kuwulesa lo mbhalo kukumkani, ndimazise ukutyhilwa kwawo.
18. Wena kumkani, uThixo Osenyangweni wamnika uNebhukadenetsare uyihlo ubukumkani, nobukhulu, nobuhandiba, nobungangamsha.
19. Ngenxa yobukhulu ke awabunikwayo, zadidizela zonke iintlanga, nezizwe, neelwimi, zothuka phambi kwakhe. Lowo wathanda ukumbulala, wambulala; lowo wathanda ukumyeka aphile,wamyeka waphila; lowo wathanda ukumphakamisa, wamphakamisa;lowo wathanda ukumthoba, wamthoba.
20. Ke xeshikweni intliziyo yakhe yaziphakamisayo, umoya wakhe waqinayo, wakhukhumalayo, wesuka wahliswa etroneni yobukumkani bakhe, nobuhandiba bakhe basuswa kuye.
21. Wagxothwa koonyana babantu, intliziyo yakhe yaba njengeyeenkomo, nekhaya lakhe laba semaesileni asendle,wadliswa utyani njengeenkomo, wanyakamiswa umzimba wakhe ngumbethe wezulu, wada wazi, ukuba uThixo Osenyangweni unegunya ebukumkanini babantu, amise phezu kwabo lowo athanda ukummisa.
22. Wena ke nyana wakhe, Bheleshatsare, akuyithobanga intliziyo yakho, nakuba ubukwazi oko konke.
23. Uziphakamisile ngaphezu kweNkosi yamazulu, neempahla zendlu yayo zaziswa phambi kwakho, wena nezikhulu zakho, namakhosikazi akho, namashweshwe akho; nasela iwayini ngazo. Wancoma oothixo besilivere, nabegolide, nabobhedu, nabesinyithi, nabemithi,nabamatye, abangaboniyo, abangevayo, abangaziyo. Ke uThixo lowo, kusesandleni sakhe ukuphefumla kwakho, onazo zonke iindlela zakho, akumbekanga.
24. Waza wathuma, kwavela kuye oko kuphela kwesandla, lo mbhalo ke wawubhaliwe.
25. Nangu ke loo mbhalo wawubhaliwe: mene, mene, tekele,ufarsin.
26. Nanku ukutyhilwa kwale nto: elokuba mene lithi, UThixo ububalile ubukumkani bakho, wabuphelisa.
27. Elokuba tekele lithi, Wena ulinganisiwe esikalini,wafunyanwa ulula.
28. Elokuba peres lithi, Buyahlulwa ubukumkani bakho, bunikwe amaMedi namaPersi.
29. Waza uBheleshatsare wayalela, bamnxiba uDaniyeli iingubo ezimfusa, nomxokelelwane wegolide emqaleni wakhe; bamemeza ngaye ngelithi, uya kuba ngowabathathu onegunya ebukumkanini.
30. Kwangobo busuku wabulawa uBheleshatsare ukumkani wamaKaledi.

Daniyeli 6:1-28
1. Kwakholeka kuDariyo ukumisa phezu kobukumkani iirhuluneli ezilikhulu elinamashumi amabini, ukuze zibe sebukumkanini bonke.
2. Wamisa phezu kwazo ezo abongameli babathathu, omnye kubo inguDaniyeli, ukuze iirhuluneli zinike ingxelo kubo, aze ukumkani angabi nankxwaleko.
3. Waza lo Daniyeli wabongamela abongameli nabaziirhuluneli,ngokokuba egqithisele kubongameli ngomoya omhle; ukumkani wacinga ngokummisa phezu kobukumkani bonke.
4. Baza abongameli nabaziirhuluneli bafuna, ukuba bafumane ithuba ngakuDaniyeli mayela nobukumkani. Ke ababanga nako ukufumana nalinye ithuba, nantlondi imbi, ngenxa enokuba ebethembekile; bekungafumaneki nanye imposiso nantlondi imbi kuye.
5. Aza loo madoda athi, Asiyi kufumana nalinye ithuba ngakulo Daniyeli, ngaphandle kokuba silifumane kuye mayela nomthetho woThixo wakhe.
6. Baza abo bangabongameli nabaziirhuluneli beza kukumkani bedlongozela, batsho kuye ukuthi, Kumkani Dariyo, phila ngonaphakade!
7. Bonke abongameli bobukumkani, nabathetheli bomkhosi,neerhuluneli, namaphakathi, namabamba, bavumelene ngecebo lokuba ukumkani amise ummiselo, aqinise isalelo sokuthi: Bonke abathandaza umthandazo nakongubani, uthixo nomntu, ongenguwe,kumkani, ngeentsuku ezimashumi mathathu, mabajulelwe emhadini weengonyama.
8. Kaloku ke, kumkani, siqinise isalelo, uwubhale umbhalo,ongenakuguqulwa wona, ngokomthetho wamaMedi namaPersi,ongenakutshitshiwa bani.
9. Ngenxa yoko ukumkani uDariyo wawubhala umbhalo lowo, isalelo eso.
10. Ke kaloku uDaniyeli, akwazi ukuba umbhalo lowo ubhaliwe,wangena endlwini yakhe; ibe neefestile zivulekile egumbini lakhe eliphezulu, elikhangele eYerusalem. Waguqa ngamadolo akhe izihlandlo ezithathu ngemini, wathandaza, wabulela phambi koThixo wakhe, ngenxa enokuba ebesenjenjalo kakade.
11. Aza adlongoza la madoda, amfumana uDaniyeli ethandaza,etarhuzisa phambi koThixo wakhe.
12. Ezo asondela, athetha phambi kokumkani ngesalelo sokumkani,athi, Akusibhalanga na isalelo sokuthi: Bonke abathandaza nakongubani, uthixo nomntu, ongenguwe, kumkani, ngeentsuku ezimashumi mathathu, mabajulelwe emhadini weengonyama?Waphendula ukumkani wathi, Loo nto iqinisekile ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongenakutshitshiswa bani wona.
13. Aza aphendula athi phambi kokumkani, UDaniyeli,ongowakoonyana abathinjiweyo bakwaYuda, akakhathali nguwe,kumkani, nasesi salelo usibhalileyo; ke uthandaza umthandazo wakhe kathathu ngemini.
14. Waza ukumkani, akuweva loo mazwi, weva kakubi kakhulu ngayo loo nto. Wamnyamekela uDaniyeli ukuba amsindise, wazama ukuba amhlangule, lada latshona ilanga.
15. Aza la madoda eza edlongozela kukumkani, athi kukumkani,Yazi, kumkani, ukuba amaMedi namaPersi anomthetho wokuba singabi nakuguqulwa sonke isalelo nommiselo, abewumisile ukumkani.
16. Watsho ke ukumkani; bamzisa uDaniyeli, bamjulela emhadini weengonyama. Waphendula ukumkani wathi kuDaniyeli, Wanga uThixo wakho, ombusa ngamaxesha onke, angakusindisa.
17. Kwaziswa ilitye, labekwa phezu komlomo womhadi; ukumkani walitywina ngomsesane wakhe wokutywina, nangomsesane wokutywina wezikhulu zakhe, ukuze kungaguqulwa nto mayela noDaniyeli.
18. Waza ukumkani waya ebhotweni lakhe, wabugqiba ubusuku ezila ukudla; akwaziswa zintombi zingqungqayo phambi kwakhe,waphelelwa bubuthongo.
19. Waza ukumkani wavuka ngesifingo kwakusasa, waya emhadini weengonyama ngobungxamo.
20. Akusondela emhadini, wadanduluka kuDaniyeli ngezwi elibuhlungu. Wasusela ukumkani, wathi kuDaniyeli, Daniyeli,mkhonzi woThixo ophilileyo, uThixo wakho, obuhlala umbusa, ube nako na ukukusindisa ezingonyameni?
21. Waza uDaniyeli wathi kukumkani, Kumkani, phila ngonaphakade!
22. UThixo wam uthume isithunywa sakhe, sayivingca imilomo yeengonyama, ukuba zingandenzakalisi, ngenxa enokuba phambi kwakhe kufumaneke ukuba ndimsulwa; naphambi kwakho, kumkani,andonanga.
23. Waza ukumkani wavuya kunene, wathi uDaniyeli makanyuswe emhadini. Wenyuswa ke uDaniyeli. Akwafumaneka nasinye isenzakalo kuye; ngokuba ebekholwe kuThixo wakhe.
24. Ukumkani wayalela, aziswa loo madoda ebemncethezile uDaniyeli, bawajulela emhadini weengonyama, wona nabantwana bawo, nabafazi bawo; zaza, bengekafiki nokufika emzantsini womhadi, iingonyama zabagonyamela, zawacola onke amathambo abo.
25. Waza uDariyo ukumkani wabhalela kuzo zonke iintlanga,nezizwe, neelwimi, ebezihleli ehlabathini lonke, wathi: Uxolo lwenu malube lukhulu!
26. Ndiwisa umthetho wokuba bathi, ezindaweni zonke zegunya lobukumkani bam, badidizele bothuke abantu phambi koThixo kaDaniyeli. Ngokuba unguThixo ophilileyo, emi ngonaphakade;ubukumkani bakhe abonakaliswa, negunya lakhe liya kuda liye ekupheleni;
27. esindisa, ehlangula, esenza imiqondiso nezimanga emazulwini nasehlabathini; ngokuba emsindisile uDaniyeli emandleni eengonyama.
28. Lo Daniyeli waba nempumelelo ebukumkanini bukaDariyo,nasebukumkanini bukaKoreshi umPersi.

Umhobe 136:10-26
10. Kulowabulala amaYiputa kumazibulo awo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
11. Wawakhupha amaSirayeli phakathi kwawo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
12. Ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
13. KuloMgabuli woLwandle oluBomvu, lwagabuka: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
14. Wawaweza amaSirayeli esazulwini salo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
15. Wamvuthululela uFaro nempi yakhe eLwandle oluBomvu:Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
16. Kulohambisa abantu bakhe entlango: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
17. Kulowaxabela ookumkani abakhulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
18. Wabulala ookumkani abaziingangamsha: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
19. USihon, ukumkani wama-Amori: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe;
20. No-Ogi, ukumkani waseBhashan: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
21. Walinikela ilizwe labo laba lilifa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe,
22. Laba lilifa kuSirayeli umkhonzi wakhe: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
23. Owasikhumbulayo ebuphantsini bethu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
24. Wasihlangula kwabasibandezelayo: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
25. Ulonika into yonke ephilileyo ukudla: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
26. Bulelani kuThixo wamazulu: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

Imizekeliso 29:12-13
12. Umlawuli olibazela indlebe ilizwi lobuxoki, Bonke abalungiseleli bakhe bangabangendawo.
13. Ihlwempu nendoda engumxinezeli bayaqubisana; Umkhanyiseli wamehlo abo bobabini nguYehova.

2 Petros 2:1-22
1. Ke kaloku, kwakukho nabaprofeti ababuxoki phakathi kwabantu;njengokuba naphakathi kwenu kuya kubakho abafundisi ababuxoki,bona baya kungenisa bucala amahlelo entshabalalo, bemkhanyela uMnini-nto-zonke owabathengayo, bezizisela intshabalalo emsinya.
2. Baninzi abaya kulandela intshabalalo yabo; eya kunyeliswa ngenxa yabo indlela yenyaniso.
3. Bathi benokubawa, banibonelele ngamazwi alalanisayo;abakugwetywa kungaphumliyo kwakudala, nayo intshabalalo yabo ayozeli.
4. Kuba, xa uThixo angaziconganga izithunywa zezulu ezonayo,wesuka wathi, ezikhahlele enzonzobileni, wazinikela emixokelelwaneni yesithokothoko, zigcinelwe umgwebo;
5. naxa angaliconganga ihlabathi lakudala, wesuka walondoloza uNowa, umvakalisi wobulungisa, enabasixhenxe, akuba elihlisele unogumbe ihlabathi labangahloneli Thixo;
6. xa athe nemizi yaseSodom neGomora wayitshisa yaluthuthu,wayigweba ukuba ibhukuqeke, wayenza umzekelo wabaza kuba ngabangahloneli Thixo;
7. wamhlangula uLote olilungisa, owacatshukiswa kukuhamba eburheletyweni kwabangenammiselo;
8. kuba laye, ngokubona nangokuva, ilungisa elo lihleli phakathi kwabo imihla ngemihla, liwuthuthumbisa umphefumlo walo olungisayo, ngemisebenzi yabo echasene nomthetho;
9. iyakwazi iNkosi ukubahlangula ekuhendweni abahlonela uThixo;ke abangemalungisa ibagcinele imini yomgwebo, ukuba babethwe;
10. ngokukodwa ke abo balandela inyama ngokukhanuka ukuzidyobha, abadela ubukhosi. Ngabasileyo, abenza ngokuzithandela, abangoyikiyo ukunyelisa izikhakhamela.
11. Ukanti izithunywa zezulu, zingaphezulu nje ngokomelela namandla, azizigwebi ngamgwebo unyelisayo phambi kweNkosi.
12. Ke aba, njengezinto eziphilileyo, ezingenangqondo,ezizezemvelo, ezizalelwe ukubanjwa nokonakala, benyelisa izinto abangazaziyo, baya konakala kanye ekonakaleni kwabo, bazuzane nomvuzo wokungalungisi;
13. njengababa bubuyolo ukudla ubuncwane okwemini enye;bengamabala neziphako, bexhamla ubuncwane ngokulukuhla kwabo,bezingxala ukudla ezidlweni nani;
14. benamehlo azele lukrexezo, angenakuphunyuzwa esonweni,bebambisa imiphefumlo engenakuzimaseka, benentliziyo eqheliswe ukubawa; abantwana bengqalekiso.
15. Beyishiyile indlela ethe tye, balahleka, belandela indlela kaBhileham okaBhehore, owathanda umvuzo wokungalungisi;
16. wohlwaywa ke ngokugqitha kwakhe umthetho; lathi iesile,lingenakuthetha nje, lathetha ngezwi lomntu, lamalela umprofeti lowo, ukuba angabi nxamnye nengqondo.
17. Aba bayimithombo engenamanzi, amafu aqhutywa luqhwithela,besigcinelwe bona isithokothoko sobumnyama ngonaphakade.
18. Kuba, bevakalisa nje iindumbisa zamazwi angento yanto,babambisa ngeenkanuko zenyama, ngoburheletyo, abo babesindile,kanye kwabo bahambayo ekulahlekisweni.
19. Bebathembisa nje inkululeko, bona ngokwabo bangabakhonzi bokonakala; kuba lowo athi ubani eyiswe nguye, ukhonzisiwe nokukhonziswa kuye.
20. Kuba xa bathi, besindile nje kuzo izidyobho zehlabathi ngokuyazi iNkosi, uMsindisi uYesu Kristu, babuye ke bazibhijele ngazo, boyiswe zizo, zisuke iziphelo zabo zaba mandundu kuneziqalo zabo.
21. Kuba ngekubalungele kanye, ukuba bebengayazanga indlela yobulungisa, kunokuba bathi beyazile, babuye umva, baphume kuwo umthetho ongcwele abawuwiselwayo.
22. Bahlelwe ke ngokomlinganiselo oyinene, othi, Inja ibuyele emhlanzweni wayo, nehagukazi eyahlanjwayo iye ekuzityikatyikeni eludakeni.