Bible in one year
May 26


1 Samuel 4:1-21
1. Ilizwi likaSamuweli laya kumaSirayeli onke. Aphuma amaSirayeli, eya kuwahlangabeza amaFilisti alwe nawo; amisa iintente ngase-Ebhenezere, amaFilisti amisa eAfeki.
2. Aza amaFilisti akha uluhlu lokulwa namaSirayeli. Idabi lanwenwezela, abulawa amaSirayeli phambi kwamaFilisti.Kwabulawa eluhlwini ethafeni apho amadoda akumawaka amane.
3. Beza abantu eminqubeni, athi amadoda amakhulu akwaSirayeli,Yini na ukuba uYehova asibulale namhla phambi kwamaFilisti?Masiye kuthabatha ityeya yomnqophiso kaYehova eShilo, ibe kuthi, ize phakathi kwethu, isisindise esandleni seentshaba zethu.
4. Bathumela ke abantu eShilo; bayithabatha khona ityeya yomnqophiso kaYehova wemikhosi, ohleli phezu kweekerubhi;babekhona bobabini oonyana bakaEli, uHofeni noPinehasi,benetyeya yomnqophiso kaThixo.
5. Kwathi, xa ifikayo ityeya yomnqophiso kaYehova eminqubeni,aduma kakhulu onke amaSirayeli, umhlaba wathi ndi.
6. Asiva amaFilisti isandi sokuduma kwawo, athi, Sesani na esi sandi sokuduma kungaka eminqubeni yamaHebhere? Azi ke ukuba ityeya kaYehova ifikile eminqubeni.
7. Oyika amaFilisti, kuba ebesithi, UThixo ufikile eminqubeni.Athi, Yeha ke thina! Ngokuba akuzanga kube nje ngaphambili.
8. Yeha ke thina! Ngubani na oya kusihlangula esandleni saba thixo babungangamsha bungaka? Ngaba thixo aba babulala amaYiputa ngezibetho zonke entlango.
9. Yomelelani, nibe ngamadoda, nina maFilisti, hleze nikhonze kumaHebhere, njengokuba ekhonze kuni wona. Yibani ngamadoda,nilwe.
10. Alwa ke amaFilisti, awabulala amaSirayeli; asaba ke wona,waya elowo ententeni yakhe; abulawa kakhulu kunene. Kwawa kumaSirayeli amawaka angamashumi amathathu angumqikela.
11. Kwathinjwa netyeya yomnqophiso kaThixo; bafa oonyana bobabini bakaEli, uHofeni noPinehasi.
12. Kwabaleka indoda yakwaBhenjamin, ivela emkhosini, yafika eShilo kwangaloo mini, iingubo zayo zikrazukile, inomhlaba entloko.
13. Yafika; nanko uEli ehleli esihlalweni ecaleni kwendlela,ebonisela; ngokuba ibigubha intliziyo yakhe ngenxa yetyeya kaThixo. Yafika indoda leyo, yawuxelela umzi; wasitsho isililo wonke umzi.
14. Waliva uEli izwi lesililo, wathi, Lelani na eli lizwi lale ntlokoma? Indoda leyo yakhawuleza, yeza yamxelela uEli.
15. Ke kaloku uEli ebeminyaka imashumi asithoba anesibhozo ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo, engenakubona.
16. Yathi indoda leyo kuEli, Ndingulo uvela emkhosini mna,ndisabe emkhosini namhlanje. Wathi yena, Kuhle ntoni na, nyana wam?
17. Waphendula umbiki, wathi, Asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti, kananjalo babulewe kakhulu abantu, kananjalo oonyana bakho bobabini bafile, ooHofeni noPinehasi; ityeya kaThixo ithinjiwe.
18. Kwathi, akukhankanya ityeya kaThixo, wawa esihlalweni sakhe, eqethuka ngomva ngasecaleni kwesango, waphuka ilungu lentamo, wafa; ngokuba indoda leyo ibiselilixhego; inzima.Yayiwalawula amaSirayeli iminyaka emashumi mane.
19. Ke kaloku umolokazana wayo, umkaPinehasi, ebemithi, eza kuzala. Wathi akuziva iindaba zokuthinjwa kwetyeya kaThixo,nezokufa koyise wendoda nokwendoda yakhe, waguqa, wazala;ngokuba yamfikela inimba.
20. Ngexesha lokufa kwakhe, abafazi ababemi phezu kwakhe bathetha, bathi, Musa ukoyika, ngokuba uzele unyana.Akaphendula, akakhathala koko.
21. Wathi umntwana nguIkabhode, esithi, Uzuko lumkile kwaSirayeli, ngenxa yokuthinjwa kwetyeya kaThixo, nangenxa yoyise wendoda, nendoda yakhe.

1 Samuel 5:1-12
1. AmaFilisti ayithabatha ityeya kaThixo, esuka nayo e-Ebhenezere, aya nayo eAshdode.
2. Ayithabatha amaFilisti ityeya kaThixo, aya nayo endlwini kaDagon, ayimisa ecaleni koDagon.
3. Bavuka kusasa ngengomso abaseAshdode, nanko uDagon ewile ngobuso emhlabeni phambi kwetyeya kaYehova. Bamthabatha uDagon,babuya bammisa endaweni yakhe.
4. Bavuka kusasa ngengomso, nanko uDagon ewile ngobuso emhlabeni phambi kwetyeya kaYehova, intloko kaDagon nezandla zakhe zozibini zinqumkile, zisembundwini womnyango, kusele isikhondo sodwa.
5. Ngenxa yoko ababingeleli bakaDagon, nabo bonke abangenayo endlwini kaDagon, abanyatheli embundwini womnyango wendlu kaDagon eAshdode unanamhla.
6. Saba nzima isandla sikaYehova phezu kwabaseAshdode,sabaphanzisa, sababetha ngamathumba, iAshdode ke nemida yayo.
7. Akubona amadoda aseAshdode ukuba kunjalo, athi, Ityeya yoThixo kaSirayeli mayingahlali kuthi; ngokuba isandla sakhe sinzima phezu kwethu, naphezu koDagon uthixo wethu.
8. Athumela ahlanganisela kuwo zonke izikhulu zamaFilisti,athi, Siyithini na ityeya yoThixo kaSirayeli? Zathi, Mayijike iye eGati. Ayijika ke ityeya yoThixo kaSirayeli.
9. Kwathi emveni kokujikwa kwayo, isandla sikaYehova saba phezu kwaloo mzi, sasisaqunge esikhulu kunene; wababulala abantu baloo mzi, kwathabathela kwabancinane kwesa kwabakhulu, bathi gqobhogqobho amathumba.
10. Bayithumela ityeya kaThixo e-Ekron. Kwathi, xa ifikayo ityeya kaThixo e-Ekron, bakhala abase-Ekron, besithi,Bayijikele kuthi ityeya yoThixo kaSirayeli, ukuba isibulale thina nabantu bakowethu.
11. Bathumela, bazihlanganisa zonke izikhulu zamaFilisti,bathi, Yimkiseni ityeya yoThixo kaSirayeli, ibuyele endaweni yayo, ingasibulali thina, nabantu bakowethu; ngokuba ukuqungaqunga kokufa bekukho kuwo wonke umzi, besinzima kunene isandla sikaThixo khona.
12. Abantu abangafanga babethwa ngamathumba; kwenyuka kwaya ezulwini ukuzibika komzi.

Psalms 54:1-7
1. Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Kumongameli.Eyokuqiqa. EkaDavide: ekufikeni kwabaseZifi, bathi kuSawule,UDavide akazimele phakathi kwethu na? Thixo, ndisindise ngegama lakho, Uligwebe ityala lam ngobugorha bakho.
2. Thixo, yiva umthandazo wam; Wabekele indlebe amazwi omlomo wam.
3. Ngokuba abasemzini basukela phezulu kum,Nabanobungqwangangqwili bafuna umphefumlo wam; Abammisi uThixo phambi kwabo. (Phakamisani.)
4. Yabona, uThixo ngumncedi wam; INkosi yam ikwabasekela umphefumlo wam.
5. Uya kubuyisela ububi kwabandilalelayo; Ngenyaniso yakho babhangise.
6. Ndiya kubingelela kuwe ngokuqhutywa yintliziyo; Ndiya kubulela kwigama lakho, Yehova, kuba lilungile.
7. Ngokuba lindihlangule embandezelweni yonke; Iliso lam libonela iintshaba zam.

Proverbs 15:12-13
12. Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko.
13. Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba.

Luke 21:1-19
1. Ke kaloku akubheka, wazibona izityebi, ziphosa iminikelo yazo emkhumbini wokulondoloza imali.
2. Wabona ke mhlolokazi uthile ulihlwempu, ephosa apho iimalanana ezimbini.
3. Wathi, Inyaniso ndithi kuni, Lo mhlolokazi usweleyo uphose ngaphezu kwabo bonke;
4. kuba bonke aba baphose eminikelweni kaThixo, bethabatha kwintabalala yabo; ukanti lo, ekusweleni kwakhe, uphose yonke impilo abenayo.
5. Ke kaloku, kwakubon’ ukuba abathile bayathetha ngayo itempile, ukuba ihonjiswe ngamatye amahle nangeminikelo, wathi,
6. Ezi zinto nizibona nje, kuya kufika imihla ekungayi kusala litye phezu kwelitye, elingayi kuchithwa.
7. Bambuza ke besithi, Mfundisi, ziya kubakho nini na ke ezi zinto? Uya kuba yintoni na nomqondiso, xa ngaba ezi zinto ziza kubakho?
8. Wathi ke yena, Lumkani ningalahlekiswa; kuba baninzi abaya kuza egameni lam, besithi, banguye uKristu; ewe, ixesha lisondele; ngoko musani ukubalandela.
9. Xa nithe neva iimfazwe neziphithiphithi, musani ukunkwantya; kuba ezo zinto zimele ukuthi zihle kuqala; sona ke isiphelo asiyi kuba kwaoko.
10. Wandula wathi kubo, Uhlanga luya kuvukelana nohlanga,nobukumkani buvukelane nobukumkani.
11. Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu kwiindawo ngeendawo, neendlala, neendyikitya zokufa; kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini.
12. Ngaphambili ke kwazo zonke ezo zinto, baya kunisa izandla,banitshutshise, beninikela ezindlwini zesikhungu nasezintolongweni, nisiwe phambi kookumkani neerhuluneli ngenxa yegama lam.
13. Oko ke kuya kuthi kube bubungqina kuni.
14. Kumiseni ngoko ezintliziyweni zenu, ukuba ningakucingi ngaphambili ukuziphendulela.
15. Kuba mna ndiya kuninika umlomo nobulumko, abangayi kuba nako ukubuphikisa nokumelana nabo, bonke abanichasileyo.
16. Ke kaloku niya kunikelwa nangabazali, nangabazalwana,nayimizalwane, nazizihlobo, kubekho nabababulalayo kuni;
17. nithiywe ngabantu bonke ngenxa yegama lam.
18. Akusayi kutshabalala nonwele olu entlokweni yenu.
19. Ekunyamezeleni kwenu, noyizuza imiphefumlo yenu.