Bible in one year
July 23


1 Chronicles 26:1-32
1. Ke amaqela abamasango: kumaKora yayinguMeshelemiya unyana kaKore, kubo oonyana baka-Asafu.
2. KuMeshelemiya, oonyana yayingooZekariya owamazibulo,noYedihayeli owesibini, noZebhadiya owesithathu, noYateniyeli owesine,
3. noElam owesihlanu, noYohanan owesithandathu, noEliyohenayi owesixhenxe.
4. KuObhedi-edom, oonyana yayinguShemaya owamazibulo,noYozabhadi owesibini, noYowa owesithathu, noSakare owesine,noNataniyeli owesihlanu,
5. noAmiyeli owesithandathu, noIsakare owesixhenxe,noPehuletayi owesibhozo; ngokuba uThixo ebemsikelele uObhedi-edom.
6. Ke nakuShemaya, unyana wakhe, kwazalwa oonyana abalawula indlu kayise; ngokuba babengamagorha anobukroti.
7. Oonyana bakaShemaya ngoo-Oteni, noRafayeli, no-Obhedi,noElizabhadi, kunye nabazalwana bakhe, amadoda anobukroti,uElihu noSemakiya.
8. Bonke abo bakoonyana bakaObhedi-edom, bona noonyana babo,nabazalwana babo, amadoda avileyo, enamandla enkonzweni,bebengamashumi amathandathu anababini kuObhedi-edom.
9. UMeshelemiya ube enoonyana nabazalwana, amadoda anobukroti,ilishumi elinesibhozo.
10. KwanoHosa, wakoonyana bakaMerari, ubenoonyana: inguShimri inkulu (ngokuba waye engengowamazibulo, noko ke uyise wamenza inkulu),
11. noHilekiya owesibini, noTebhaliya owesithathu, noZekariya owesine; bebonke oonyana nabazalwana kuHosa baba lishumi elinabathathu.
12. Loo maqela abamasango, iinkulu zamagorha, zaphathiswa izigxina kunye nabazalwana babo, ukuba balungiselele endlwini kaYehova.
13. Bawisa amaqashiso, ngomncinane nangomkhulu ngokufanayo,ngokwezindlu zooyise, isango ngesango.
14. Iqashiso elingasempumalanga laphuma noShelemiya. Ke uZekariya unyana wakhe, umphakathi oqiqileyo, bamwisela amaqashiso, laphuma iqashiso lakhe lilelangasentla;
15. elikaObhedi-edom laba lelangasezantsi; eloonyana bakhe laba lelovimba.
16. ElooShupim noHosa laba lelangasentshonalanga, kunye nesango leShalekete emendweni onyukayo, umlindo umalunga nomlindo.
17. Ngasempumalanga babebathandathu abaLevi; ngasentla bebane imihla ngemihla; ngasezantsi bebane imihla ngemihla; kovimba baba ngababini ngababini.
18. Emaphandleni ngasentshonalanga babane emendweni, bababini ngaphandle.
19. Ngawo lawo amaqela abamasango, koonyana bamaKora,nakoonyana bakaMerari.
20. Ke abaLevi, abazalwana babo, baphatha ubuncwane bendlu kaThixo, nobuncwane bezinto ezingcwele.
21. Oonyana bakaLadan, bengoonyana bamaGershon alunge kuLadan,iintloko zezindlu zooyise zakwaLadan umGershon: nguYehiyeli.
22. Koonyana bakaYehiyeli, nguZetam noYoweli umninawa wakhe abaphethe ubuncwane bendlu kaYehova.
23. Kuma-Amram, kumaItsare, kumaHebron, kumaUziyeli:
24. uShebhuweli, unyana kaGershom unyana kaMoses, ebeyinganga yobuncwane.
25. Abazalwana bakhe bakwaEliyezere nguRehabhiya unyana wakhe,noYeshaya, unyana wakhe, noYoram unyana wakhe, noZikri unyana wakhe, noShelomoti unyana wakhe.
26. Lo Shelomoti nabazalwana bakhe baphathiswa bonke ubuncwane bezinto ezingcwele, abezingcwalisile uDavide ukumkani,neentloko zezindlu zooyise, nabathetheli bamawaka nabamakhulu,nabathetheli bomkhosi.
27. Okwemfazwe nokwamaxhoba, kwangcwaliselwa ukuba kulungise indlu kaThixo.
28. Zonke izinto abezingcwalisile uSamuweli imboni, noSawule unyana kaKishe, noAbhinere unyana kaNere, noYowabhi unyana kaTseruya, zonke izinto abezingcwalisile nabani, zaba phantsi kwesandla sikaShelomoti nabazalwana bakhe.
29. KumaItsare, uKenaniya noonyana bakhe baphathiswa umsebenzi wangaphandle kwaSirayeli, wababhali nabagwebi.
30. KumaHebron, uHashabhiya nabazalwana bakhe, amakroti aliwaka elinamakhulu asixhenxe, babephethe umsebenzi wokuvelela amaSirayeli anganeno kweYordan ngasentshonalanga, emsebenzini wonke kaYehova, nasenkonzweni yokumkani.
31. KumaHebron uYeriya ebeyintloko (kumaHebron ngokweenzalo zawo ngokooyise. Ngomnyaka wamashumi omane wobukumkani bukaDavide, kwafunwa, kwafunyanwa kuwo amagorha anabukorti eYazere yaseGiliyadi).
32. Nabazalwana bakhe, amakroti angamawaka amabini anamakhulu asixhenxe, ooyise bezindlu, uDavide ukumkani wabenza abaphathi bamaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase, ezintweni zonke zikaThixo, nasezintweni zokumkani.

1 Chronicles 27:1-34
1. Oonyana bakaSirayeli ngokwenani labo, iintloko zezindlu zooyise, nabathetheli bamawaka nabamakhulu, nababhali babo,ababelungiselela kukumkani emicimbini yonke yamaqela ngamaqela:angenayo naphumayo iinyanga ngeenyanga, ezinyangeni zonke zomnyaka, liqela linye, lalingamashumi amabini anamane amawaka.
2. Iqela lokuqala ngenyanga yokuqala laliphethwe nguYashobheham unyana kaZabhediyeli; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka;
3. koonyana bakaPeretse, ibinguye oyintloko yabathetheli bonke bemikhosi ngenyanga yokuqala.
4. Iqela lenyanga yesibini laliphethwe nguDodayi umAhowa,inganga yeqela lakhe inguMikeloti; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
5. Umthetheli wesithathu womkhosi ngenyanga yesithathu ibinguBhenaya, unyana kaYoyada umbingeleli, eyintloko; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
6. Ngulo Bhenaya waye eligorha kumashumi amathathu, ephethe amashumi omathathu lawo; eqeleni lakhe inguAmizabhadi unyana wakhe.
7. Owesine ngenyanga yesine ibinguAsaheli umninawa kaYowabhi,inguZebhadiya unyana wakhe emva kwakhe; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
8. Owesihlanu umthetheli ngenyanga yesihlanu ibinguShamuti umIzra; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
9. Owesithandathu ngenyanga yesithandathu ibinguIra unyana kaIkeshe, waseTekowa; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
10. Owesixhenxe ngenyanga yesixhenxe ibinguHeletse umPelon,wakoonyana bakaEfrayim; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
11. Owesibhozo ngenyanga yesibhozo ibinguSibhekayi umHusha,wakumaZera; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
12. Owesithoba ngenyanga yesithoba ibinguAbhiyezere waseAnatoti, wakumaBhenjamin; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
13. Oweshumi ngenyanga yeshumi ibinguMaharayi umNetofa wakumaZera; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
14. Oweshumi elinamnye ngenyanga yeshumi elinanye ibinguBhenaya umPiraton, wakoonyana bakaEfrayim; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
15. Oweshumi elinesibini ngenyanga yeshumi elinesibini ibinguHeledayi umNetofa, kaOteniyeli; eqeleni lakhe ibingamashumi amabini anamane amawaka.
16. Ke izizwe zakwaSirayeli zaphathwa ngaba: kumaRubhen inganga ibinguEliyezere unyana kaZikri; kumaSimon nguShefatiya unyana kaMahaka;
17. kubaLevi nguHashabhiya unyana kaKemuweli; kwa-Aron nguTsadoki;
18. kwesakwaYuda nguElihu, wakubazalwana bakaDavide;kwesakwaIsakare nguOmri unyana kaMikayeli;
19. kwesakwaZebhulon nguIshemaya unyana kaObhadiya;kwesakwaNafetali nguYerimoti unyana ka-Azeriyeli;
20. koonyana bakaEfrayim nguHosheya unyana ka-Azaziya;kwisiqingatha sesizwe sikaManase nguYoweli unyana kaPedaya;
21. kwisiqingatha sikaManase eGiliyadi nguIdo unyana kaZekariya; kwesakwaBhenjamin nguYahasiyeli unyana ka-Abhinere;
22. kwesakwaDan nguAzareli unyana kaYeroham. Ngabo abathetheli bezizwe zakwaSirayeli.
23. UDavide akalithabathanga inani labaminyaka imashumi mabini bezelwe, nabangaphantsi; ngokuba uYehova wathi uya kuwandisa amaSirayeli njengeenkwenkwezi zezulu.
24. UYowabhi unyana kaTseruya walinga ukubala, akagqiba;afikelwa buburhalarhume amaSirayeli ngenxa yoko; alangeniswa inani engxelweni yemicimbi yemihla yokumkani uDavide.
25. Obephethe ubuncwane bokumkani nguAzemavete unyana ka-Adiyeli; obephethe ubuncwane obukoovimba endle, nasemizini,nasemizaneni, nasezinqa beni ezinde, nguYonatan unyana kaUziya.
26. Obephethe abenza umsebenzi wokulima amasimi nguEzeri unyana kaKelubhi.
27. Obephethe izidiliya nguShimehi umRama. Obephethe izisele zewayini yasezidiliyeni nguZabhedi umShifemoti.
28. Obephethe iminquma nemithombe ebisezintilini nguBhahali-hanan, umGedere. Obephethe izisele zeoli nguYowashe.
29. Obephethe iinkomo ezidla eSharon nguShitrayi umSharon.Obephethe iinkomo ezisezintilini nguShafati unyana ka-Adelayi.
30. Obephethe iinkamela nguObhili umIshmayeli. Obephethe iimazi zamaesile nguYedeya umMeronoti.
31. Obephethe impahla emfutshane nguYazizi umHagri. Bonke abo bebengabaphathi beempahla ezizezokumkani uDavide.
32. UYonatan, uyisekazi kaDavide, ube ngumphakathi, eyindoda enokuqonda, engumbhali yena. UYehiyeli unyana kaHakemon ubenoonyana bokumkani.
33. UAhitofele ubengumphakathi wokumkani. UHushayi umArki ubelikholwane lokumkani.
34. Emveni koAhitofele ibinguYehoyada unyana kaBhenaya,noAbhiyatare. Umthetheli-mkhosi wokumkani ibinguYowabhi.

Umhobe 78:56-66
56. Kodwa bamlinga, bamphikisa uThixo Osenyangweni, Abazigcina izingqiniso zakhe,
57. Babuya unuva, banginiza njengooyise. Bajika njengesaphetha esikhohlisayo.
58. Bamqumbisa ngeziganga zabo, Bamkhweletisa ngemifanekiso yabo eqingqiweyo.
59. Weva uThixo, waphuphuma umsindo, Wawacekisa kakhulu amaSirayeli;
60. Wawulahla umnquba waseShilo, Intente abeyimise esintwini;
61. Wawanikela ekuthinjweni amandla akhe, Isihombo sakhe esandleni sombandezeli.
62. Wabanikela abantu bakhe kwikrele, Umsindo wakhe waphuphumela ilifa lakhe.
63. Amadodana abo adliwa ngumlilo, Iintombi zabo azagcotyelwa.
64. Ababingeleli babo bawa likrele, Abahlolokazi babo abalila.
65. Yaza yavuka njengobelele iNkosi, Njengegorha elimemeleliswa yiwayini.
66. Yababetha ngasemva ababandezeli bayo, Yabenza ingcikivo engunaphakade.

Imizekeliso 20:4-5
4. Ebusika ivila alilimi; Liyafuna ngexa lokuvuna, kungabikho nto.
5. Ngamanzi anzulu icebo entliziyweni yendoda, Kanti indoda enengqondo iyalirhola.

Acts 10:1-23
1. Ke kaloku, kwaye kukho eKesareya ndoda ithile, igama linguKorneli, umthetheli-khulu wasebuthweni lamasoldati ekuthiwa lelaseItali, emhlonelayo,
2. emoyikayo uThixo, kunye nayo yonke indlu yayo; ibaliza abantu kunene; kanjalo yayimana ikhunga kuThixo.
3. Yabona embonweni kakuhle, malunga nelixa lesithoba lenini,kufika kuyo isithunywa sikaThixo, sisithi kuyo, Hina, Korneli!
4. Eqwalasele ke kuso, wangenelwa kukoyika, wathi, Yintoni na,Nkosi? Sithe ke kuye, Imithandazo yakho namalizo akho anyukile,aba sisikhumbuzo emehlweni kaThixo.
5. Susa kwangoku amadoda, aye eYopa, ubize eze uSimon, ogama limbi linguPetros;
6. yena ulundwendwe lukaSimon, umsuki wezikhumba, ondlu ingaselwandle; yena lowo uya kukuxelela into omelwe kukuyenza.
7. Ke kaloku, sakuba simkile isithunywa eso besithetha noKorneli, wabiza zazibini kwizicaka zakhe zasendlwini,nesoldati elimhlonelayo uThixo kwabehlala ehleli naye;
8. waza, ebacacisele zonke iindawo, wabathuma eYopa.
9. Ke kaloku ngengomso, bakubon’ ukuba basendleleni bona,besondela kuwo umzi, wenyuka uPetros, waya phezu kwendlu,malunga nelixa lesithandathu, ukuba athandaze.
10. Wesuka ke walamba kakhulu, wanga angakhe afumane into edliwayo; kuthe ke, bakubon’ ukuba ke bayamlungisela, wawelwa lithongo:
11. wabona izulu livulekile, kusihla phezu kwakhe sitya sithile, ngathi yilinen enkulu ebotshwe kumasondo omane,sithotyelwa emhlabeni;
12. ekwaye kukho kuso zonke izinto zomhlaba ezizitho zine,namarhamncwa, nezinambuzane, neentaka zezulu.
13. Kwabakho izwi lisithi kuye, Vuka, Petros, xhela udle.
14. Uthe ke uPetros, Nakanye, Nkosi; ngokuba yonke into eyinqambi, nokuba yengcolileyo, andizanga ndiyidle.
15. Laphinda izwi okwesibini lathi kuye, Izinto uThixo azihlambululeyo, musa ukuzenza inqambi wena.
16. Kwabakho ke oku kathathu; sabuya isitya eso senyuswa,sasiwa ezulwini.
17. Ke kaloku, xa uPetros wayethingaza ngaphakathi kwakhe,ukuba ungaba uyintoni na umbono lo awubonileyo, kwasuka kwathi gqi amadoda abethunyiwe evela kuKorneli, ebuza indlu kaSimon,emi esangweni;
18. akhwaza, ebuza ukuba uSimon, ogama limbi linguPetros,ulundwendwe apha na.
19. Ke kaloku, akubon’ ukuba uPetros uyacinga ngawo umbono lowo, wathi uMoya kuye, Nanga amadoda amathathu ekufuna;
20. suka uhle, uhambe nawo, ungathandabuzi nento, ngokokuba athunywe ndim.
21. Wehla ke uPetros, waya kuwo amadoda abethunyiwe kuye evela kuKorneli, wathi, Niyabona, ndingulowo nimfunayo; ngumcimbi mni na enize ngawo?
22. Athe ke wona, UKorneli umthetheli-khulu, indoda elilungisa, emoyikayo uThixo, kanjalo engqinelwe ukulunga lulo lonke uhlanga lwamaYuda, uhlatyelwe sisithunywa esingcwele ukuba akubize, uze endlwini yakhe, eve amazwi kuwe.
23. Wawabizela phakathi ngoko, aba lundwendwe lwakhe. Ke kaloku ngengomso, uPetros wemka nawo, nabazalwana abathile baseYopa bahamba naye.