Bible in one year
March 23


Mark 7:1-13
1. Parisaawetinne Yerusalaameppe yiidi, higgiyaa tamaarissiya amarida asati Yesuusakko shiiqidosona.
2. SHiiqidi Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issooti issooti geeyenna kushiyan, hegaa giyoogee meecettennan qumaa miyaageeta be7idosona.
3. Aissi giikko, Parisaawetinne Aihuda asai ubbai bantta aawatu wogaa naagidi, bantta kushiyaa loitti meecettennan mookkona.
4. Qassi giyaappe yiidikka meecettennan de7iiddi mookkona. Qassi eti bantta aawatuppe ekkido hara daro wogai de7ees; hegee siiniyaanne keriyaa nahaasiyaappe medhdhido miishshaanne arssaa meecciyo wogaa.
5. Parisaawetinne higgiyaa tamaarissiyaageeti Yesuusa, “Ne erissiyo ashkkarati aissi aawatu wogaa kaallennan ixxidi, bantta kushiyaa meecettennan oittaa miyoonaa?” yaagidi oichchidosona.
6. Yesuusi eta hagaadan yaagiis; “Isiyaasi hananabaa yootido wode, inttebaa, lo77o milatiya iitatubaa xaafidoogaadankka, 'Xoossai, “Hagee asai tana ba bolla doonan bonchchees. SHin eta wozanai taappe haahuwan de7ees; asai tau mela goinnees. Aissi giikko, asi oottido azazuwaa Xoossaa higgiyaa milatissidi tamaarissees” giis' giidi hananabaa tumaa yootiis.
7.
8. “Xoossaa azazuwaa intte aggi bayidi, asa wogaa minttidi naageeta” yaagiis.
9. Qassikka Yesuusi, “Intte intte wogaa naaganau Xoossaa azazuwaa yeggi bayeeta.
10. Aissi giikko Muusee, 'Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha.' Qassi, 'Ba aawaanne ba aayyiyo cayiyaagee haiqqo' yaagiis.
11. SHin issi urau ba aawaa woi ba aayyiyo maaddiyoobi de7ishin i, 'Hagee qurbbaane; hegaa giyoogee Xoossaabaa giyoogaa' giikko,
12. i ba aawaa woi ba aayyiyo wodeppe maaddanaagaa ainne koyekketa.
13. Hegaadankka qassi intte haratuyyo immido intte wogan Xoossaa qaalaa karidi, hegaa mala darobaa ootteeta” yaagiis.