Bible in one year
April 18


Luqaasa 6:1-26
1. Yesuusi issi Sambbata gallassi tiya bangga giddoora aadhdhishin, i erissiyo ashkkarati tiya banggaa duuttidi, bantta kushiyan shigichchidi moosona.
2. Issi issi Parisaaweti, “Sambbatan oottanau woga gidennabaa aissi ootteetii?” yaagidosona.
3. Yesuusi etassi zaaridi, hagaadan yaagiis; “Daawitinne aara de7iyaageeti namisettido wode, Daawiti oottidobaa nabbabibeekketii?
4. Daawiti Xoossaa keettaa gelidi, qeesetuppe attin, ooninne maanau higge gidennaagaa Xoossaassi yarshshido oittaa miidi, banaara de7iyaageetussikka immiis” yaagiis.
5. Qassi Yesuusi, “Taani Asa Na7ai, Sambbataa Godaa” yaagidi etassi odiis.
6. Yesuusi hara Sambbatan Aihuda woosa keettaa gelidi tamaarissiis. Hegan ushachcha kushee gunddido issi bitanee de7ees.
7. Higgiyaa tamaarissiyaageetinne Parisaaweti Yesuusa mootiyoobaa demmanau, i Sambbatan asa pattikko be7ana yaagidi naagi uttidosona.
8. SHin i eta qofaa eridi, kushee gunddido bitaniyaa, “Denddada, hagan gidduwan eqqa” yaagin, bitanee denddidi eqqiis.
9. Hegaappe guyyiyan, Yesuusi eta, “'Higgee Sambbatan lo77obaa oottanaagaa azaziiyye? Iitabaa oottanaagaa azazii? Asa shemppo ashshanaagaa azaziiyye woranaagaa azazii?' yaagada inttena oichchais” yaagiis.
10. Yesuusi eta ubbaa yuushshi aatti xeellidi bitaniyaa, “Ne kushiyaa piddi ootta” yaagiis. I piddi oottin, a kushee paxiis.
11. Eti daro hanqqettidosona. Hanqqettidi, “Nuuni Yesuusa ai oottanee?” yaagidi, bantta giddon haasayidosona.
12. He wodiyan Yesuusi Xoossaa woossanau deree de7iyoosaa biis. Biidi qamma ubban Xoossaa woossiiddi aqiis.
13. Qassi bana kaalliyaageeta wonttin xeesiis; etappe tammanne naa77aa dooridi, “Kiitettidaageeta” yaagidi sunttiis.
14. Hegeeti PHeexiroosa yaagidi sunttido Simoona, a ishaa Inddiraasa, Yaaqooba, Yohaannisa, Piliphphoosa, Barttalamoosa,
15. Maatiyoosa, Toomaasa, Ilppiyoosa na7aa Yaaqooba, ba biittaassi mishettiya Simoona,
16. Yaaqooba na7aa Yihudaanne Yesuusa aattidi immida Yihudaa Asqqoroota.
17. Etaara deriyaappe duge wodhdhidi, kaalliyaageetuppe daruwaara issippe dembba biittan eqqiis. Qassi i giyoobaa siyidi, bantta harggiyaappe paxanau Yihudaa ubbaappe, Yerusalaameppe, abbaa matan de7iya Xiiroosappenne Sidoonappe yiida daro asai he sohuwan de7ees. Tuna ayyaanan waayettiyaageeti bantta harggiyaappe paxidosona.
18.
19. Wolqqai appe kiyidi, eta ubbaa pattiyo gishshau, asai ubbai a bochchanau keehi koyees.
20. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratukko xeellidi, hagaadan yaagiis; “Xoossaa kawotettai inttebaa gidiyo gishshau, hiyyeesati intte anjjettidaageeta.
21. Intte digin kallana gishshau, ha77i namisettiyaageeti anjjettidaageeta. Intte digin miiccana gishshau, ha77i yeekkiyaageeti anjjettidaageeta.
22. Intte tana Asa Na7aa kaalliyo gishshau, asi inttena ixxiyo wode, asappe shaakkiyo wode, boriyo wode, inttena iita sunttan xeegiyo wodekka intte anjjettidaageeta.
23. “Intteyyo saluwan gita woitoi de7iyo gishshau, he wode ufaissan guppite; aissi giikko, eta aawati hananabaa yootiyaageeta hegaadan oottidosona.
24. “SHin duretoo, intte ufaittidi de7iyo gishshau, intteyyo aayye7ana.
25. Intte digin namisettana gishshau, ha77i kallidaageetoo, intteyyo aayye7ana. Intte qarettana gishshaunne yeekkana gishshau, ha77i miicciyaageetoo, intteyyo aayye7ana.
26. Asa ubbai inttebaa loittidi haasayiyo wode aayye7ana; aissi giikko, eta aawati hananabaa yootiya worddanchchatussi hegaadan oottoosona.