Bible in one year


November 15


Titus 1:1-16
1. Yesuus Kiristtoosi kiittido taani PHauloosi, Xoossaa aillee, ha dabddaabbiyaa xaafais. Xoossai doorido asau ammanoi de7anaadaaninne Xoossaa tumatettaa eraakko eta kaalettanaadan taani doorettada kiitettaas.
2. Worddotenna Xoossai nuuyyo ha merinaa de7uwaa daro wodiyaappe kase immana giis.
3. Xoossai nuna ashshiyaagee likke wodiyan ba qaalan hagaa qonccissiis; i hadarettidi tana azazidoogaadan, taani a qaalaa yootais.
4. Ammanuwaa issippetettan ta tumu na7aa neeyyo Tiituyyo, Xoossaa Aawaappenne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosappe, aaro kehatettai, maarotettainne sarotettai gido.
5. Taani nena Qarxxeesen aggada yiidoogee, neeni attidabaa giigissanaassanne, taani azazidoogaadan, katama ubban woosa keetta cimata dooranaassa.
6. Cimai borettennaagaanne issi machchee xalaalai de7iyoogaanne ammaniya naati de7iyoogaa gidanau bessees; a naati miishsha mooriyoobaaninne woi azazettennan ixxiyooban asi amassalennaageeta gidanau bessees.
7. Aissi giikko, he cimai Xoossaa oosuwaa azaziya alaafe gidiiddi, borettennaagaa, otorettennaagaanne elle hanqqettennaagaa gidanau bessees; qassi mattottennaagaa, sugennaagaanne yorattennaagaa gidanau bessees.
8. SHin imattaa mokkiyaagaanne lo77obaa dosiyaagaa gidanau bessees; qassi akeekanchcha, xillo, geeshshanne bana naagiyaagaa gidanau bessees.
9. Ammanettiya de7oi beettiyo timirttiyaara giigiya qaalaa i mintti oiqqo. Yaatikko harata tumu ammanuwaa tamaarissiyoogan minttettanaunne qassi hegaa ixxiyaageetakka zoranau danddayana.
10. Aissi giikko, azazettennaageeti, pattennabaa haasayiyaageeti, harata cimmiyaageetinne qaxxarettidaageetu bagga gidiya daro asati de7oosona.
11. Eti tamaarissanau bessenna pokkiya ogiyan miishsha demmanau tamaarissiyoogan keetta ubbaa mooriyo gishshau, eta haasayaa teqqana bessees.
12. Eta giddoppe issoi, hananabaa yootiya etaagee, “Qarxxeese asai ubba wode, worddanchcha, iita do7anne yoranchcha qassi azalla asa” yaagiis.
13. I markkattidoogee tuma; hegaa gishshau, neeni etassi mino ammanoi de7anaadaaninne qassi Aihudatu haisiyaanne tumaa ixxida asatu azazuwaa eti siyennaadan, eta minttada seeranau bessees.
14.
15. Bantta huuphen geeshsha gididaageetussi ubbabaikka geeshsha; shin tunatussinne ammanennaageetussi eta wozanaa qofainne eta zoriya wozanai tunido gishshau, etau aibinne geeshsha gidenna.
16. Banttau eti Xoossaa eriyoogaa qoncciyan yootoosona; shin eti sheneyiyaageeta, azazettennaageetanne lo77o ooso ubbaukka giigennaageeta gidiyo gishshau, bantta oosuwan a erokko goosona.