Bibeln på ett år
Juli 17


1 Krönikeboken 26:1-32
1. Beträffande dörrvaktarnas avdelningar, så hörde Meselemja, Kores son, av Asafs barn till koraiterna.
2. Meselemja hade söner: Sakarja var den förstfödde, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjärde,
3. Elam den femte, Johanan den sjätte, Eljoenaj den sjunde.
4. Obed-Edom hade söner: Semaja var den förstfödde, Josabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjärde,
5. Netanel den femte, Ammiel den sjätte, Isaskar den sjunde, Peulletaj den åttonde. Ty Gud hade välsignat honom.
6. Åt hans son Semaja föddes också söner, som blev ledare inom sin familj, ty de var dugliga män.
7. Semajas söner var Otni, Refael och Obed, Elsabad och hans bröder, dugliga män, Elihu och Semakja.
8. Alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå ättlingar till Obed-Edom.
9. Meselemja hade också söner och bröder, dugliga män, tillsammans arton.
10. Hosa av Meraris barn hade söner: Simri var huvudmannen. Visserligen var han inte förstfödd, men hans far insatte honom till huvudman.
11. Hilkia var den andre, Tebalja den tredje, Sakarja den fjärde. Hosas söner och bröder var tillsammans tretton.
12. I dessa avdelningar av dörrvaktarna ålåg det huvudmännen att tillsammans med sina bröder göra tjänst i Herrens hus.
13. Om varje port kastade de lott, den minste såväl som den störste, efter sina familjer.
14. Den lott som angav öster föll då på Selemja. För hans son Sakarja, som var en klok rådgivare, kastade man lott, och för honom föll den lott ut som angav norr;
15. för Obed-Edom den lott som angav söder, medan hans söner fick förrådshuset på sin del;
16. för Suppim och för Hosa den lott som angav platsen västerut, vid Salleketporten, där vägen höjer sig uppåt, det ena vaktstället invid det andra.
17. Österut stod sex leviter, norrut fyra för varje dag, söderut fyra för varje dag och vid förrådshuset två åt gången.
18. Vid Parbar västerut stod fyra vid vägen och två vid själva Parbar.
19. Dessa var dörrvaktarnas avdelningar av koraiternas barn och av Meraris barn.
20. Av leviterna hade Ahia uppsikt över skatterna i Guds hus och över förråden av det som helgats åt Herren.
21. Ladans barn, nämligen gersoniternas barn av Ladans släkt, huvudmännen för gersoniten Ladans familj, jehieliterna,
22. det vill säga jehieliternas söner, Setam och hans bror Joel, hade uppsikt över skatterna i Herrens hus.
23. Beträffande amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ossieliterna,
24. var Sebuel, son till Gersom, son till Mose, överuppsyningsman över skatterna.
25. Hans bröder av Eliesers släkt var dennes son Rehabja, dennes son Jesaja, dennes son Joram, dennes son Sikri och dennes son Selomit.
26. Denne Selomit och hans bröder hade uppsikt över alla förråd av det som helgats åt Herren av kung David, av huvudmännen för familjerna, av överbefäl och underbefäl.
27. Från krigen och av bytet hade de helgat detta för att hålla Herrens hus i stånd.
28. Och likaså allt som siaren Samuel och Saul, son till Kish och Abner, Ners son, och Joab, Serujas son, hade helgat. Var och en som helgade något lämnade det i Selomits och hans bröders vård.
29. Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare.
30. Av hebroniterna togs Hasabja och hans bröder, 1 700 dugliga män, till ämbetsförvaltningen i Israel på andra sidan Jordan, på västra sidan, till alla slags sysslor åt Herren och till kungens tjänst.
31. För hebroniterna var Jeria huvudman, för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. - I Davids fyrtionde regeringsår gjordes undersökning beträffande dem och bland dem fanns då dugliga män i Jaser i Gilead. -
32. Hans bröder var dugliga män, 2 700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter.

1 Krönikeboken 27:1-34
1. Detta är förteckningen på Israels barn, efter deras antal, med huvudmännen för deras familjer och med överbefäl och underbefäl och med deras tillsyningsmän, vilka tjänade kungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, som kom och gick växelvis för var och en av årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man.
2. Över den första avdelningen, den som tjänstgjorde under första månaden, hade Jasobam, Sabdiels son, befälet. I hans avdelning fanns 24 000.
3. Han hörde till Peres barn och var huvudansvarig för alla befäl som tjänstgjorde under första månaden.
4. Över den andra månadens avdelning hade ahoaiten Dodaj befälet, det var hans avdelning. Där fanns också fursten Miklot, och i hans avdelning fanns 24 000.
5. Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. I hans avdelning fanns 24 000.
6. Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Vid hans avdelning fanns hans son Ammisabad.
7. Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joabs bror, och efter honom hans son Sebadja. I hans avdelning fanns 24 000.
8. Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Samhut, jisraiten. I hans avdelning fanns 24 000.
9. Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var tekoaiten Ira, Ickes son. I hans avdelning fanns 24 000.
10. Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var peloniten Heles av Efraims barn. I hans avdelning fanns 24 000.
11. Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var husatiten Sibbekaj, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24 000.
12. Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var anatotiten Abieser, som hörde till benjaminiterna. I hans av- delning fanns 24 000.
13. Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var netofatiten Mahraj, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24 000.
14. Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var pirgatoniten Benaja av Efraims barn. I hans avdelning fanns 24 000.
15. Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var netofatiten Heldaj, som hörde till Otniels släkt. I hans avdelning fanns 24 000.
16. Israels stamhövdingar var dessa: Furste för rubeniterna var Elieser, Sikris son; för simeoniterna Sefatja, Maakas son;
17. för Levi Hasabja, Kemuels son; för Arons släkt Sadok;
18. för Juda Elihu, en av Davids bröder; för Isaskar Omri, Mikaels son;
19. för Sebulon Jismaja, Obadjas son; för Naftali Jerimot, Asriels son;
20. för Efraims barn Hosea, Asasjas son; för ena hälften av Manasse stam Joel, Pedajas son;
21. för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, Sakarjas son; för Benjamin Jaasiel, Abners son;
22. för Dan Asarel, Jerohams son. Dessa var Israels stamhövdingar.
23. Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under tjugo år, ty Herren hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen.
24. Joab, Serujas son, började räkningen men fullbordade den inte, ty genom den kom vrede över Israel. Antalet togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika.
25. Uppsikt över kungens skatter hade Asmavet, Adiels son; över förråden på fälten, i städerna och byarna och fästningstornen Jonatan, Ussias son;
26. över dem som arbetade på fälten med jordbruket Esri, Kelubs son;
27. över vingårdarna ramatiten Simei; över de vinförråd som man hade samlat i vingårdarna sifmiten Sabdi;
28. över olivplanteringarna och mullbärsfikonträden i Låglandet gaderiten Baal-Hanan; över oljeförråden Joas;
29. över den nötboskap som betade i Saron saroniten Sitraj och över nötboskapen i dalarna Safat, Adlajs son;
30. över kamelerna ismaeliten Obil; över åsninnorna meronotiten Jedeja;
31. över småboskapen hagariten Jasis. Alla dessa var tillsyningsmän över kung Davids ägodelar.
32. Jonatan, Davids farbror, var rådgivare. Han var en förståndig och skriftlärd man. Jehiel, Hakmonis son, var anställd hos kungens söner.
33. Ahitofel var kungens rådgivare och arkiten Husaj var kungens vän.
34. Efter Ahitofel kom Jojada, Benajas son, och Ebjatar. Joab var kungens överbefälhavare.

Psaltaren 78:56-66
56. Men de var upproriska och frestade Gud, den Högste,de tog inte vara på hans vittnesbörd.
57. De vek trolöst tillbaka, de liksom deras fäder,de vände om likt en båge som sviktar.
58. De väckte hans vrede med sina offerhöjderoch kränkte honom genom sina avgudabilder.
59. Gud hörde det och blev vred,han förkastade Israel med all kraft.
60. Han övergav sin boning i Silo,det tält han slagit upp bland människorna.
61. Han gav sin makt i fångenskapoch sin ära i fiendehand.
62. Sitt folk utlämnade han åt svärdet,han blev vred på sin arvedel.
63. Deras unga män förtärdes av eld,deras unga kvinnor blev utan brudsång.
64. Deras präster föll för svärd,deras änkor kunde inte hålla dödsklagan.
65. Då vaknade Herren som ur en sömn,lik en hjälte som legat bedövad av vin.
66. Han slog tillbaka sina fiender,evig skam lät han komma över dem.

Ordspråksboken 20:4-5
4. Den late plöjer inte om hösten,vid skördetiden söker han förgäves efter gröda.
5. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten,en man med förstånd hämtar upp dem.

Apostlagärningarna 10:1-23
1. I Cesarea bodde en man som hette Kornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen.
2. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud.
3. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn, hur en Guds ängel kom in till honom och sade: "Kornelius!"
4. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?" Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg.
5. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus.
6. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet."
7. När ängeln som talat med honom var borta, kallade Kornelius till sig två av sina tjänare och en soldat, som var en from man och alltid stod till hans tjänst.
8. Han förklarade alltsammans för dem och sände dem till Joppe.
9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be.
10. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning.
11. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden,
12. och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.
13. Och en röst kom till honom: "Stig upp, Petrus, slakta och ät!"
14. Petrus svarade: "Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent."
15. Då sade en röst för andra gången till honom: "Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent."
16. Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen.
17. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se, då stod männen som Kornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus,
18. och nu ropade de och frågade om Simon, som kallades Petrus, bodde där som gäst.
19. Petrus tänkte ännu på synen, när Anden sade till honom: "Se, tre män söker dig.
20. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem."
21. Petrus gick ner till männen och sade: "Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit?"
22. De svarade: "Officeren Kornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud, och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han skall kalla på dig och höra vad du har att säga."
23. Då bad Petrus dem stiga in, och de blev hans gäster.Dagen därefter gav han sig i väg i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom.