Bibeln på ett år


Oktober 17


Jesaja 53:1-12
1. Vem trodde vår predikan,för vem var Herrens armuppenbarad?
2. Som en späd planta sköt han upp inför honom,som ett rotskott ur torr jord.Han hade varken skönhet eller majestät.När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
3. Han var föraktad och övergiven av människor,en smärtornas man och förtrogen med lidande,lik en som man skyler ansiktet för,så föraktad att vi räknade honom för intet.
4. Men det var våra sjukdomar han bar,våra smärtor tog han på sig,medan vi höll honom för att vara hemsökt,slagen av Gud och pinad.
5. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,slagen för våra missgärningars skull.Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,och genom hans sår är vi helade.
6. Vi gick alla vilse som får,var och en gick sin egen väg,men all vår skuld lade Herren på honom.
7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sigoch öppnade inte sin mun.Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,så öppnade han inte sin mun.
8. Genom våld och dom blev han borttagen.Vem i hans släkte besinnaratt när han rycktes bort från de levandes land,blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?
9. Bland de ogudaktiga fick han sin grav,men hos en rik var han i sin död,ty han hade ingen orätt gjort,och svek fanns inte i hans mun.
10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.När du gör hans liv till ett skuldoffer,får han se avkomlingar och leva länge,och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.
11. Genom den vedermöda hans själ har utståttfår han se och bli tillfreds.Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,och deras skulder är det han som bär.
12. Därför skall jag ge honom de många som hans del,och de starka skall han få som byte,eftersom han utgav sitt liv i dödenoch blev räknad bland förbrytare,han som bar de mångas syndoch trädde in i överträdarnas ställe.

Jesaja 54:1-17
1. Jubla, du ofruktsamma,du som inte har fött barn,brist ut i jubel och ropa av fröjd,du som inte har haft födslovärkar.Ty den ensamma har många barn,fler än den som har man, säger Herren.
2. Utvidga platsen för din boning,spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte.Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka.
3. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster.Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittningoch på nytt befolka ödelagda städer.
4. Frukta inte, ty du skall inte komma på skam,blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad.Nej, du skall glömma din ungdoms skam,och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg.
5. Ty den som har skapat dig är din man,Herren Sebaot är hans namn.Israels Helige är din återlösare,han som kallas hela jordens Gud.
6. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades duav Herren,och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud.
7. Ett litet ögonblick övergav jag dig,men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig.
8. Då min vrede vällde fram,dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig,men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig,säger Herren, din återlösare.
9. Jag skall göra som vid Noas flod.Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden,så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig.
10. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,så skall min nåd inte vika från digoch mitt fridsförbund inte vackla,säger Herren, din förbarmare.
11. Du arma, som har blivit så hemsökt av stormarutan att få någon tröst,med blyglans skall jag nu mura dina stenaroch ge dig grundvalar av safirer.
12. Jag skall göra dina tinnar av rubiner,dina portar av karbunklaroch hela din ringmur av ädla stenar.
13. Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar,och deras frid skall vara stor.
14. I rättfärdighet skall du bli befäst.Förtryck skall vara fjärran från dig,du har ingenting att frukta.Förskräckelse skall vara borta,den skall inte komma dig nära.
15. Om man sammangaddar sig mot dig,kommer det ingalunda från mig.De som sammangaddar sig mot digskall falla för dig.
16. Se, jag skapar smeden,som blåser upp koleldenoch formar ett vapen genom sitt arbete.Jag skapar också fördärvaren till att förstöra.
17. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång,och varje tunga som upphäver sig mot digskall du i domen döma skyldig.Detta är Herrens tjänares arvedel,och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren.

Psaltaren 113:1-4
1. Halleluja!Prisa, ni Herrens tjänare,prisa Herrens namn!
2. Välsignat vare Herrens namnfrån nu och till evig tid!
3. Från solens uppgång ända till dess nedgångskall Herrens namn bli prisat.
4. Herren är upphöjd över alla folk,till himlen når hans ära.

Ordspråksboken 26:17-19
17. Lik en som griper en hund i öronenär den som i förbifarten lägger sig i andras gräl.
18. Lik en galning som slungar utbrandfacklor, pilar och död,
19. är den som bedrar sin nästaoch sedan säger: "Jag skämtade bara."

Efesierbrevet 3:1-21
1. Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar.
2. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,
3. hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit.
4. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.
5. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.
6. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.
7. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.
8. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom
9. och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.
10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.
11. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.
12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.
13. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er.
14. Därför böjer jag mina knän för Fadern,
15. han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
16. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,
17. och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
18. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet
19. och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
20. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,
21. honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.