Sveto pismo v enem letu
Marec 21


Levitik 26:1-46
1. Ne delajte si malikov, tudi si ne postavljajte rezanih podob ali kipov in ne poslikanih kamenov v deželi svoji, da bi pred njimi molili; zakaj jaz sem GOSPOD, Bog vaš.
2. Sobote moje praznujte in svetišče moje spoštujte. Jaz sem GOSPOD.
3. Ako boste živeli po postavah mojih in hranili zapovedi moje ter jih izpolnjevali,
4. vam bom dajal dež o pravem času, in zemlja bo rodila sad svoj in drevje na polju sadje svoje.
5. In mlatitev vam bo trajala do trgatve in trgatev bo trajala do setve, in jedli boste kruh svoj dositega in brez skrbi prebivali v deželi svoji.
6. In dam mir po deželi vaši, da boste spali in ne bo nikogar, ki bi vas strašil; in storim, da izginejo hude zverine iz pokrajine vaše, in meč ne pojde čez deželo vašo.
7. In podili boste sovražnike svoje, in padali bodo pred vami od meča;
8. pet izmed vas jih bo podilo sto, in sto vaših jih bo podilo deset tisoč, in padali bodo pred vami pod mečem.
9. Oziral se bom na vas in storim vas rodovitne ter vas razmnožim in vzdržim zavezo svojo z vami.
10. In jedli boste stare pridelke, dolgo shranjene, in stare na stran devali pred novimi.
11. In postavim prebivališče svoje sredi vas, in duša moja vas ne bo mrzila.
12. In izprehajal se bom med vami, in bodem vam Bog, vi pa bodete ljudstvo moje.
13. Jaz sem GOSPOD, Bog vaš, ki sem vas odpeljal iz dežele Egipčanov, da jim ne bodete sužnji; in zlomil sem spone jarma vašega ter vas vzravnal, da hodite pokoncu.
14. Ako pa me ne boste poslušali in ne boste izpolnjevali vseh teh zapovedi,
15. nego boste zaničevali postave moje in duša vaša bo mrzila sodbe moje, tako da ne boste izpolnjevali vseh zapovedi mojih, temuč v nič devali zavezo mojo,
16. hočem tudi jaz to storiti vam: izročim vas v oblast strahu, sušici in vročici, ki povzročajo, da ugasnejo oči in gine duša; in zaman boste sejali seme svoje, ker sovražniki vaši ga použijejo.
17. In obrnem obličje svoje zoper vas, da boste poraženi pred sovražniki svojimi, in sovražilci vaši vam bodo gospodovali, in bežali boste, ne da bi vas kdo podil.
18. Če me pa po vsem tem še ne boste poslušali, vas hočem sedemkrat bolj kaznovati za grehe vaše,
19. in potrem vaše moči prevzetnost in storim, da vam bode nebo kakor železo in zemlja kakor bron;
20. in moči svoje boste trošili brezuspešno, in zemlja vam ne bo dajala pridelkov svojih in drevje v deželi ne prinašalo sadja svojega.
21. In če mi boste na zoper živeli, ne hoteč me poslušati, pridenem sedemkrat več udarcev po grehih vaših.
22. In pošljem nad vas poljske zveri, da vam ugrabijo otroke ter vam požro črede in zmanjšajo število vaše, in ceste vaše postanejo puste.
23. In če se po takem še ne boste popravili meni pogodi in mi boste na zoper živeli,
24. hočem tudi jaz vam nasprotovati in vas udarim tudi jaz sedemkrat za grehe vaše.
25. In pošljem nad vas meč, ki bode maščevalec zaveze moje; in ko se zberete v mestih svojih, pošljem kugo med vas, da boste izdani sovražniku v pest.
26. Ko strem podporo kruha vašega, vam bo deset žen peklo kruh v eni peči in vam ga bodo oddajale na tehtnico, in jedli boste, pa se ne nasitite.
27. In če me po vsem tem ne boste poslušali in mi še na zoper živeli,
28. vam hočem tudi jaz nasprotovati v togoti, in kaznoval vas bom sedemkrat za grehe vaše.
29. In jedli boste meso sinov svojih in hčer svojih meso boste uživali.
30. In zatreti hočem višave vaše in uničiti solnčne stebre vaše, in vržem mrtva trupla vaša na trupla grdih malikov vaših, in duša moja vas bo mrzila.
31. In porušim mesta vaša ter opustošim svetišča vaša, in ne bom maral duhati prijetnih dišav vaših.
32. In opustošim deželo vašo, da bodo strmeli nad njo sovražniki vaši, prebivajoči v njej.
33. Vas pa hočem razkropiti med narode in potegniti meč za vami, in dežela vaša bode pusta in mesta vaša postanejo samote.
34. Tedaj se naužije zemlja sobot svojih; vse dni opustošenja svojega, dokler bodete v deželi sovražnikov svojih, bo počivala zemlja in bo poravnala sobote svoje;
35. vse dni opustošenja svojega bo imela počitek, počitek, ki ga ni imela ob sobotnih letih vaših, ko ste prebivali v njej.
36. In kolikor jih izmed vas preostane, v njih srca denem plašljivost v pokrajinah njih sovražnikov, da jih plaši šumenje letečega listja ter bodo bežali kakor pred mečem in padali, dasi jih nihče ne podi;
37. in spotikali se bodo drug ob drugega, bežeč kakor pred mečem, ne da bi jih kdo podil; in ne boste si upali stati pred sovražniki svojimi.
38. In poginete med poganskimi narodi in dežela sovražnikov vaših vas požre.
39. In kar vas preostane, bodo sahnili v krivici svoji v pokrajinah sovražnikov vaših, in tudi v krivicah očetov svojih bodo sahnili ž njimi vred.
40. In pripoznali bodo krivico svojo in krivico očetov svojih po nezvestobi, ki so jo zakrivili proti meni, pa tudi, ker so mi na zoper živeli,
41. da sem i jaz jim nasprotoval in jih odpeljal v njih sovražnikov deželo. Ako se tedaj poniža njih neobrezano srce in bo tedaj dosti kaznjena njih krivda:
42. spomnim se zaveze svoje z Jakobom, pa tudi zaveze svoje z Izakom in zaveze svoje z Abrahamom se spomnim, in dežele se spomnim.
43. Zakaj dežela bo zapuščena od njih in bo uživala sobote svoje, ležeč pusta in daleč od njih; in dosti bo kaznjena njih krivda zato, prav zato, ker so zametali sodbe moje in so se njih duši gnusile postave moje.
44. A tudi še takrat, ko bodo v deželi sovražnikov svojih, jih ne zavržem in se mi ne bodo pristudili, da bi jih celo pokončal in uničil zavezo ž njimi; zakaj jaz sem GOSPOD, njih Bog.
45. Spomnim se torej njim v prid zaveze svoje s predniki, ki sem jih peljal iz dežele Egiptovske pred očmi poganov, da naj bi jim bil Bog. Jaz sem GOSPOD.To so postave moje in sodbe in ukazi, ki jih je postavil GOSPOD med seboj in sinovi Izraelovimi na gori Sinaju po Mojzesu.
46. To so postave moje in sodbe in ukazi, ki jih je postavil GOSPOD med seboj in sinovi Izraelovimi na gori Sinaju po Mojzesu.

Levitik 27:1-34
1. In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:
2. Govori sinovom Izraelovim in jim reci: Če kdo stori obljubo, po cenitvi tvoji naj bodo osebe GOSPODOVE.
3. Bode pa cenitev tvoja za moškega od dvajsetega leta do šestdesetega leta: petdeset seklov srebra, po seklu svetišča;
4. ako je pa ženska, bodi cenitev tvoja trideset seklov;
5. in če je od petih let do dvajsetih let, bodi cenitev tvoja za moškega dvajset seklov in za žensko deset seklov;
6. in če je v starosti od enega meseca do petih let, bodi cenitev tvoja za moškega pet seklov srebra in za žensko tri sekle srebra;
7. in če je šestdeset let in čez, moškega spola, bodi cenitev tvoja petnajst seklov, za žensko pa deset seklov.
8. Ako pa je ubožen za cenitev tvojo, naj ga postavijo pred duhovnika, da ga duhovnik oceni: po razmerju s tem, kar si obljubnik prisluži, naj ga duhovnik oceni.
9. Ako pa je živina, od katere se prinaša v darilo GOSPODU, karkoli takega hoče kdo dati GOSPODU, naj bode sveto.
10. Nikar naj tega ne premeni ali ne zameni, dobro za slabo ali slabo za dobro; če pa se kako zameni živina za drugo, bodi ona in njena zamena sveta.
11. Ako pa je katerakoli nečistih živali, od katerih se ne prinaša v darilo GOSPODU, naj se postavi tista žival pred duhovnika,
12. in duhovnik naj jo oceni, je li dobra ali slaba; po tvoji cenitvi, duhovnik, naj velja.
13. Ako pa jo kdo hoče odkupiti, naj pridene peti del nad cenitev tvojo.
14. In če kdo posveti hišo svojo, da bodi sveta GOSPODU, naj jo oceni duhovnik, ali je dobra ali slaba; kakor jo oceni duhovnik, tako bodi določeno.
15. In ako hoče hišo odkupiti tisti, ki jo je posvetil, naj pridene peti del denarja cenitve tvoje povrh, in hiša bodi njegova.
16. In če kdo posveti kaj polja posesti svoje GOSPODU, bodi cenitev tvoja po tem, kolikor je ondi posevka: setev homera ječmena po petdeset seklov srebra.
17. Ako v začetku milostnega leta posveti njivo svojo, bodi določeno po cenitvi tvoji;
18. ako pa jo po milostnem letu posveti, naj mu duhovnik računi denar po številu let, kar jih je še do milostnega leta, in naj se odšteje od cenitve tvoje.
19. Ako pa hoče njivo tisti, ki jo je posvetil, odkupiti, naj pridene peti del denarja cenitve tvoje povrh, in njiva naj mu ostane;
20. ako pa ne odkupi njive ali če jo proda drugemu možu, se ne more več odkupiti,
21. in njiva ta, ko bo v milostnem letu oproščena, bodi sveta GOSPODU, kakor njiva posvečena: duhovniku naj pripade v posest.
22. Ako pa posveti GOSPODU njivo, ki jo je kupil, ki ni od dednega polja njegovega,
23. naj mu duhovnik računi znesek cenitve tvoje do milostnega leta, in on naj da, kolikor cene ti določiš, tisti dan kot sveto GOSPODU.
24. V milostnem letu naj se povrne njiva spet tistemu, od kogar je bila kupljena, ki mu tudi gre kot posest.
25. In vsaka cenitev tvoja bodi po seklu svetišča: dvajset ger imej sekel.
26. Samo prvenca živine, ki se kot prvina daje GOSPODU, naj nihče ne posvečuje: bodisi govedo ali drobnica, GOSPODOVO je že.
27. Ako pa je od nečiste živine, naj se odkupi po cenitvi tvoji in se pridene peti del povrh; in če se ne odkupi, naj to prodado po cenitvi tvoji.
28. Ali vsaka posvečena reč, ki bi jo kdo z zaroto posvetil GOSPODU od vsega, kar je njegovega, bodisi iz ljudi ali iz živine ali ž njive posesti njegove, se ne sme prodati in ne odkupiti; karkoli je z zaroto posvečenega, presveto je GOSPODU.
29. Vse posvečeno, kar se izmed ljudi z zaroto posveti, se ne sme odkupiti: mora se usmrtiti.
30. In vse desetine zemlje, od semena njive in od sadja dreves, so GOSPODOVE: sveto je GOSPODU.
31. Ako pa kdo hoče odkupiti kaj svojih desetin, naj pridene tega peti del.
32. In vse desetine od govedi in drobnice, od vsega, kar hodi pod pastirjevo palico, deseto bodi sveto GOSPODU;
33. ni treba gledati, je li dobro ali slabo, tudi naj se ne zamenja; in če se vendarle zameni, bodi tisto sveto in zamena njegova sveta: ne sme se odkupiti.To so zapovedi, ki jih je GOSPOD zapovedal Mojzesu za sinove Izraelove na gori Sinaju.
34. To so zapovedi, ki jih je GOSPOD zapovedal Mojzesu za sinove Izraelove na gori Sinaju.

Psalmi 29:1-6
1. Psalm Davidov. Dajajte GOSPODU, sinovi Božji, dajajte GOSPODU slavo in hvalo!
2. Dajajte GOSPODU slavo njegovega imena, priklanjajte se GOSPODU v diki svetosti!
3. Glas GOSPODOV se razlega nad vodami, slave Bog mogočni grmi, GOSPOD nad velikimi vodami.
4. Glas GOSPODOV doni mogočno, glas GOSPODOV doni veličastno.
5. Glas GOSPODOV lomi cedre, GOSPOD lomi cedre na Libanonu;
6. in dela, da skačejo kakor tele, Libanon in Sirion kakor divjega bivola mladič.

Pregovori 10:22-25
22. Blagoslov GOSPODOV bogatí, trud pa ničesar ne pridene.
23. Igrača bedaku je storiti sramotnost, razumnemu možu pa kaj pametnega.
24. Česar se boji brezbožnik, se mu zgodi, česar pa želé pravični, dá jim Bog.
25. Kadar pridere nevihta, ne obstane brezbožnik, pravičnik pa ima podstavo večno.

Marku 7:1-13
1. In snidejo se pri njem farizeji in nekateri pismarji, ki so prišli iz Jeruzalema.
2. Ti so videli nekatere učencev njegovih, da jedo kruh z nečistimi, to je z neumitimi rokami.
3. Farizeji in vsi Judje namreč ne jedo, dokler si skrbno ne umijejo rok, izpolnjujoč izročilo starih [Ali: starejšin.];
4. in kadar pridejo s trga, ne jedo, dokler se ne umijejo; in mnogo drugih reči je, ki so jih sprejeli in jih izpolnjujejo: umivanje kupic in vrčev in kotlov in stolov.
5. In vprašajo ga farizeji in pismarji: Zakaj se učenci tvoji ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kruh z nečistimi rokami?
6. On pa jim reče: Dobro je prorokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: „To ljudstvo me z ustnicami spoštuje, njih srce pa je daleč od mene;
7. ali zastonj me časté, učeč nauke, zapovedi človeške“.
8. Opustivši zapoved Božjo, izpolnjujete postave človeške.
9. In jim reče: Lepo zametujete zapoved Božjo, da ohranite izročilo svoje.
10. Mojzes namreč je rekel: „Spoštuj očeta svojega in mater svojo“ in: „Kdor preklinja očeta ali mater, naj umre“.
11. Vi pa pravite: Če reče kdo očetu ali materi: S čimer bi ti jaz pomagal, bodi korban (to je: daritev) –
12. njemu ne pustite ničesar več storiti očetu svojemu ali materi svoji.
13. Tako podirate veljavo besede Božje z izročilom svojim, ki ste ga izročili; in mnogo temu podobnih reči počenjate.