Sveto pismo v enem letu
Januar 17


Geneza 1:1-31
1. V začetku je ustvaril Bog nebesa in zemljo.
2. In zemlja je bila pusta in prazna, in tema je bila nad breznom, in Duh Božji je plaval nad vodami.
3. In reče Bog: Bodi svetloba! In bila je svetloba.
4. In videl je Bog svetlobo, da je dobra; in ločil je Bog svetlobo od teme.
5. In svetlobo je Bog imenoval dan, a temo je imenoval noč. In bil je večer, in bilo je jutro, dan prvi.
6. In reče Bog: Bodi raztežje med vodami, da bo ločilo vode te in one.
7. Naredi torej Bog raztežje in loči vode, ki so pod raztežjem, od vod, ki so nad raztežjem. In zgodilo se je tako.
8. Raztežje to pa je imenoval Bog nebo. In bil je večer, in bilo je jutro, dan drugi.
9. In reče Bog: Zberó se naj vode, ki so pod nebom, v en kraj, in prikaži se sušina. In zgodilo se je tako.
10. In sušino je imenoval Bog zemljo, a stoke vodá je imenoval morja. In videl je Bog, da je dobro.
11. Še reče Bog: Zemlja poženi travo, zelenjavo, ki rodi seme, rodovitno drevje, ki daje sadje po svojem plemenu, katerega seme bodi v njem na zemlji! In zgodilo se je tako.
12. In pognala je zemlja travo, zelenjavo, ki rodeva seme po svojem plemenu, in drevje, ki daje sadje, katerega seme je v njem, po njegovem plemenu. In videl je Bog, da je dobro.
13. In bil je večer, in bilo je jutro, dan tretji.
14. Nato reče Bog: Bodo naj luči na raztežju nebeškem, da ločijo dan in noč, in naj bodo za znamenja ter določujejo čase, dneve in leta,
15. in bodo naj za luči na raztežju nebeškem, da svetijo na zemljo! In zgodilo se je tako.
16. In naredil je Bog tisti dve veliki luči: luč večjo, da gospoduje dnevu, in luč manjšo, da gospoduje noči, in zvezde.
17. In Bog jih je postavil na raztežje nebeško, da svetijo na zemljo
18. ter da gospodujejo dnevu in noči in da ločijo svetlobo od teme. In videl je Bog, da je dobro.
19. In bil je večer, in bilo je jutro, dan četrti.
20. In reče Bog: Obilo naj rodé vode gibkih stvari, živečih, in ptice naj letajo nad zemljo proti raztežju nebeškemu.
21. In ustvaril je Bog velike morske živali in vse žive stvari, ki se gibljejo, ki so jih obilo rodile vode, po njih plemenih, in vse ptice krilate po njih plemenih. In videl je Bog, da je dobro.
22. In blagoslovi jih Bog, govoreč: Plodite in množite se ter napolnite vode po morjih, in ptice naj se množe po zemlji.
23. In bil je večer, in bilo je jutro, dan peti.
24. In reče Bog: Rodi naj zemlja žive stvari po njih plemenih, živino in laznino in zveri zemeljske po njih plemenih! In zgodilo se je tako.
25. In naredil je Bog zveri zemeljske po njih plemenih in živino po njenih plemenih in vso laznino zemeljsko po njenih vrstah. In videl je Bog, da je dobro.
26. In reče Bog: Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen, in gospodujejo naj ribam morskim in pticam nebeškim in živini in vesoljni zemlji ter vsej laznini, lazeči po zemlji.
27. In ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril: moža in ženo ju je ustvaril.
28. In blagoslovi ju Bog, in reče jima Bog: Plodita in množita se in napolnita zemljo ter podvrzita si jo, in gospodujta ribam morskim in pticam nebeškim in vsem zverem, lazečim po zemlji.
29. In reče Bog: Glejta, dal sem vama vso zelenjavo, ki rodeva seme, katera je na površju vse zemlje, in vse drevje, na katerem je sad drevesni, ki rodeva seme: bodi vama v hrano.
30. Vsem živalim pa na zemlji in vsem pticam pod nebom in vsemu, kar lazi po zemlji, v katerih je duša živa, sem dal vso zelenjavo zeleno v hrano. In zgodilo se je tako.Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako. In bil je večer, in bilo je jutro, dan šesti.
31. Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo jako. In bil je večer, in bilo je jutro, dan šesti.

Geneza 2:1-25
1. In tako so bila dodelana nebesa in zemlja in vsa njih vojska.
2. In dodelal je Bog sedmi dan delo svoje, katero je bil storil, in počival je sedmi dan od vsega dela svojega, ki ga je bil storil.
3. In blagoslovil je Bog sedmi dan in ga posvetil, ker je ta dan počival od vsega dela svojega, ki ga je bil Bog ustvaril in storil.
4. To so početki nebes in zemlje, ko so bila ustvarjena, ob času, ko je GOSPOD [GOSPOD nam rabi namesto hebrejskega: Jehova.] Bog naredil zemljo in nebo;
5. in ni bilo še nobenega bilja poljskega na zemlji, in vsa zelenjava poljska še ni bila pognala; ker ni bil GOSPOD Bog poslal dežja na zemljo, in ni bilo človeka, ki bi obdeloval zemljo;
6. a sopar je vzhajal iz zemlje in namakal vse površje zemlje.
7. Tedaj upodobi GOSPOD Bog človeka iz prahu zemeljskega in vdahne v nosnice njegove dih življenja, in tako je postal človek živa duša.
8. Zasadi pa GOSPOD Bog vrt v Edenu proti jutru in postavi vanj človeka, ki ga je bil upodobil.
9. In stori Bog, da je pognalo iz tiste zemlje vsaktero drevje, prijetno očesu in dobro v jed, tudi drevo življenja sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega.
10. In reka je tekla iz Edena močit ta vrt, in odtod se je delila in izlivala v štiri glavne reke:
11. Prvi je ime Pison, ta, ki obteka vso pokrajino Havilsko, kjer je zlato;
12. in zlato tiste pokrajine je izvrstno; tam je bdelij in kamen oniks.
13. In ime drugi reki je Gihon, ta, ki obteka vso pokrajino Kuševo.
14. In ime tretji reki Hidekel, ta, ki teče v ospredju Asirije. Reka četrta pa je Evfrat.
15. Vzame torej GOSPOD Bog človeka ter ga postavi na vrt Edenski, da bi ga obdeloval in ga varoval.
16. In GOSPOD Bog zapove človeku, rekoč: Od vsega drevja s tega vrta prosto jej;
17. a od drevesa spoznanja dobrega in hudega, od tega ne jej: zakaj tisti dan, ko bodeš jedel od njega, gotovo zapadeš smrti!
18. Reče pa GOSPOD Bog: Ni dobro biti človeku samemu; naredim mu pomoč njegove vrste.
19. Kajti GOSPOD Bog je bil upodobil iz prsti vse živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih privedel k Adamu, da bi videl, kako bode imenoval posamezne; in s katerimkoli imenom bi jih klical Adam, vsaktero živo bitje, tako mu bodi ime.
20. In Adam je imenoval z imeni vse živali in ptice pod nebom in vse zveri na polju; a za Adama ni se našla pomoč njegove vrste.
21. In GOSPOD Bog pošlje trdno spanje Adamu, in zaspi; in vzame mu eno izmed reber njegovih in vtakne meso na mesto njegovo.
22. In GOSPOD Bog stvori iz tistega rebra, ki ga je vzel Adamu, ženo, in jo privede k Adamu.
23. Tedaj reče Adam: To je sedaj kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bode imenovala Možinja, zato ker je vzeta iz moža.
24. Zato zapusti mož očeta svojega in mater svojo in držal se bo žene svoje in bodeta v eno meso.Bila sta pa oba naga, Adam in žena njegova, a ni ju bilo sram.
25. Bila sta pa oba naga, Adam in žena njegova, a ni ju bilo sram.

Psalmi 1:1-6
1. Blagor možu, ki ne hodi po svetu brezbožnih in ne stopa na pot grešnikov ter ne sedeva v družbi zasmehovalcev.
2. Temuč veselje njegovo je v postavi GOSPODOVI in postavo njegovo premišljuje noč in dan.
3. Je namreč kakor drevo, zasajeno ob potokih vodá, ki rodi svoj sad ob svojem času in ki mu listje ne uvene, in karkoli počenja, se mu posreči.
4. Ne tako brezbožni, ampak kakor pleve so, ki jih veter raznaša.
5. Zatorej ne obstoje brezbožni v sodbi, ne grešniki v zboru pravičnih.Kajti GOSPOD pozna pravičnih pot, pot pa brezbožnih izgine.
6. Kajti GOSPOD pozna pravičnih pot, pot pa brezbožnih izgine.

Pregovori 1:1-7
1. Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja izraelskega:
2. da se spozna modrost in uk, da se umejo razumnosti besede,
3. da se sprejme pouk v modrem vedenju, v pravičnosti, pravi sodbi in poštenosti,
4. da se dá preprostim pamet, mladeniču spoznanje in razsodnost.
5. Čul jih bo modri in napredoval v znanosti, in razumnik si pridobode modrih vodil,
6. da razume pregovore in skrivnostne izreke, besede modrih in njih uganke.
7. Strah GOSPODOV je začetek znanja; modrost in pouk zaničujejo neumneži.

Mateju 1:1-25
1. Knjiga rodu Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
2. Abraham je rodil Izaka. Izak pa je rodil Jakoba. Jakob pa je rodil Judo in brate njegove.
3. Juda pa je rodil Faresa [Ali: Pereza.] in Zara s Tamaro. Fares pa je rodil Ezroma. Ezrom pa je rodil Arama.
4. Aram pa je rodil Abinadaba. Abinadab pa je rodil Nahsona. Nahson pa je rodil Salmona.
5. Salmon pa je rodil Boaza z Rahabo. Boaz pa je rodil Obeda z Ruto. Obed pa je rodil Jeseja.
6. A Jesej je rodil Davida kralja. David kralj pa je rodil Salomona z bivšo ženo Urijevo.
7. Salomon pa je rodil Roboama. Roboam pa je rodil Abija. Abija pa je rodil Aza.
8. Aza pa je rodil Jozafata. Jozafat pa je rodil Jorama. Joram pa je rodil Ozija.
9. Ozija pa je rodil Joatama. Joatam pa je rodil Ahaza. Ahaz pa je rodil Ezekija.
10. Ezekija pa je rodil Manaseja. Manasej pa je rodil Amona. Amon pa je rodil Josija.
11. A Josija je rodil Jehonija in brate njegove ob selitvi v Babilon.
12. Po preselitvi v Babilon pa: Jehonija je rodil Salatiela. Salatiel pa je rodil Zorobabela.
13. Zorobabel pa je rodil Abiuda. Abiud pa je rodil Eliakima. Eliakim pa je rodil Azorja.
14. Azor pa je rodil Sadoka. Sadok pa je rodil Ahima. Ahim pa je rodil Eliuda.
15. Eliud pa je rodil Eleazarja. Eleazar pa je rodil Matana. Matan pa je rodil Jakoba.
16. A Jakob je rodil Jožefa, moža Marije, iz katere se je rodil Jezus, ki se imenuje Kristus.
17. Vseh rodov torej od Abrahama do Davida je štirinajst rodov, in od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, in od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
18. Jezusa Kristusa rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila mati njegova Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od svetega Duha.
19. Jožef pa, njen mož, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno osramotiti, jo je sklenil skrivaj zapustiti.
20. In ko je to premišljeval, glej, prikaže se mu v spanju angel Gospodov, rekoč: Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, žene svoje; kajti kar se je v njej zarodilo, je od svetega Duha.
21. Rodila pa bo sina, in imenuj ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov.
22. Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni, karje rekel Gospod po preroku, ki pravi:
23. „Glej, devica bode noseča in bo rodila sina, in imenovali bodo ime njegovo Emanuel“, kar se tolmači: Bog z nami.
24. Ko se pa prebudi Jožef iz spanja, stori, kakor mu je angel Gospodov ukazal, in vzame k sebi ženo svojo.In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.
25. In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.