Sveto pismo v enem letu
Julij 23


1 Kroniška 26:1-32
1. Oddelki vratarjev pa so bili: iz Korahovcev: Meselemija, sin Korejev, iz sinov Asafovih.
2. In Meselemija je imel sinove: Zeharija, prvenec, Jediael, drugi, Zebadija, tretji, Jatniel, četrti,
3. Elam, peti, Johanan, šesti, Eljehoenaj, sedmi.
4. In Obededom je imel sinove: Semaja, prvenec, Jozabad, drugi, Joah, tretji, Sakar, četrti, Netanel, peti,
5. Amiel, šesti, Isahar, sedmi, Peuletaj, osmi; kajti Bog ga je blagoslovil.
6. Tudi Semaju, sinu njegovemu, se je rodilo sinov, ki so vladali hiši očeta svojega; kajti bili so vrli junaki.
7. Sinovi Semajevi: Otni, Refael, Obed, Elzabad, čigar bratje so bili vrli možje, Elihu in Semahija.
8. Vsi ti od sinov Obededomovih, so bili s svojimi brati in sinovi vred vrli možje, sposobni za službo, dvainšestdeset od Obededomovih.
9. In Meselemija je imel sinove in brate, vrle može, osemnajst.
10. Tudi Hosa, iz sinov Merarijevih, je imel sinove: Simri, prvak (kajti dasi ni bil prvenec, ga je oče njegov postavil za prvaka),
11. Hilkija, drugi, Tebalija, tretji, Zeharija, četrti; vseh sinov in bratov Hosovih je bilo trinajst.
12. Ti oddelki vratarjev, poglavarski možje, so imeli straže enako kakor njih bratje, da služijo v hiši GOSPODOVI.
13. In žrebali so, enako mali kakor veliki, po očetovskih svojih hišah, za vsaka vrata.
14. In žreb za vrata proti vzhodu je bil Selemiju. Potem so vrgli kocko za Zeharija, sina njegovega, razumnega svetovalca, in njega je zadel žreb za vrata proti severu.
15. Obededomu vrata proti jugu, sinom njegovim pa skladišče.
16. A Supimu in Hosu proti zahodu ob vratih Saleheta, na cesti, ki se vije kvišku, straža proti straži.
17. Proti vzhodu je bilo šest levitov; proti polnoči na dan štiri, proti poldnevu na dan štiri in pri skladišču po dva in dva.
18. Pri Parbarju pa, proti zahodu, štirje na cesti in dva ob Parbarju.
19. To so bili oddelki vratarjev, iz sinov Korahovcev in iz sinov Merarijevih.
20. Iz levitov pa je bil Ahija nad zakladi hiše Božje in nad zakladi posvečenih reči.
21. Sinovi Ladanovi, sinovi Gersonovcev od Ladana, poglavarji očetovskih hiš od Ladana Gersonovca, so bili Jehielci.
22. Sinova Jehielova, Zetam in Joel, brat njegov, sta bila nad zakladi hiše GOSPODOVE.
23. Iz Amramovcev, iz Izharjevcev, iz Hebroncev, iz Uzielcev...
24. in Sebuel, sin Gersoma, sinu Mojzesovega, je bil poglavar nad zakladi.
25. In bratje njegovi, od Eliezerja: tega sin Rehabija, tega sin Jesaija, tega sin Joram, tega sin Zihri, tega sin Selomot.
26. Ta Selomot in bratje njegovi so bili nad zakladi posvečenih reči, ki so jih bili posvetili David kralj in poglavarji očetovin, poveljniki čez tisoč in čez sto in poveljniki vojske.
27. Od plena, ki so ga pridobili v vojni, so posvetili v podporo hiši GOSPODOVI.
28. In vse, kar je posvetil Samuel videc in Savel, sin Kisov, in Abner, sin Nerov, in Joab, sin Zervijin, kdorkoli je kaj posvetil, je bilo pod roko Selomota in bratov njegovih.
29. Iz Izharjevcev, Kenanija in sinovi njegovi so bili za zunanja opravila nad Izraelom, za oblastnike in sodnike.
30. Iz Hebroncev, Hasabija in bratje njegovi, sedemnajststo vrlih mož, so nadzorovali Izraela tostran Jordana, proti zahodu, za vsakršna opravila GOSPODOVA in za službo kraljevo.
31. Iz Hebroncev je bil Jerija, poglavar Hebroncem po njih rodovih, po njih očetovinah. V štiridesetem letu vladanja Davidovega so jih iskali, in našli so med njimi vrle junake v Jazerju v Gileadu.In bratov njegovih, vrlih mož, je bilo dva tisoč sedemsto, poglavarjev očetovin, ki jih je David postavil v nadzorstvo Rubenovcev, Gadovcev in polovice Manasejevega rodu, za vse Božje reči in za zadeve kraljeve.
32. In bratov njegovih, vrlih mož, je bilo dva tisoč sedemsto, poglavarjev očetovin, ki jih je David postavil v nadzorstvo Rubenovcev, Gadovcev in polovice Manasejevega rodu, za vse Božje reči in za zadeve kraljeve.

1 Kroniška 27:1-34
1. In to so sinovi Izraelovi po njih številu, poglavarji očetovin in poveljniki čez tisoč in čez sto in njih oblastniki, ki so služili kralju po redu oddelkov, kakor so prihajali in odhajali mesec za mesecem, vse mesece v letu; vsak oddelek je štel štiriindvajset tisoč.
2. Nad prvim oddelkom v prvem mesecu je bil Jasobeam, sin Zabdielov, in v njegovem oddelku jih je bilo štiriindvajset tisoč.
3. On je bil iz sinov Perezovih prvak vseh poveljnikov vojske za prvi mesec.
4. In nad oddelkom drugega meseca je bil Dodaj Ahohovec in v oddelku njegovem je bil knez Miklot, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
5. Tretji poveljnik vojske v tretjem mesecu je bil Benaja, sin Jojada duhovnika, glavar, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
6. To je tisti Benaja, ki je bil eden izmed tridesetih junakov in nad tridesetimi; in nad oddelkom njegovim je bil Amizabad, sin njegov.
7. Četrti poveljnik v četrtem mesecu je bil Asahel, brat Joabov, in za njim Zebadija, sin njegov, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriiindvajset tisoč.
8. Peti poveljnik v petem mesecu je bil Samhut Izrahovec, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
9. Šesti v šestem mesecu je bil Ira, sin Ikeša Tekojčana, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
10. Sedmi v sedmem mesecu je bil Helez Pelonjan iz sinov Efraimovih, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
11. Osmi v osmem mesecu je bil Sibekaj Husajec iz Zerahovcev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
12. Deveti v devetem mesecu je bil Abiezer Anatotčan iz Benjamincev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
13. Deseti v desetem mesecu je bil Maharaj Netofatčan iz Zerahovcev, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
14. Enajsti v enajstem mesecu je bil Benaja Piratončan iz sinov Efraimovih, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
15. Dvanajsti v dvanajstem mesecu je bil Heldaj Netofatčan, od Otniela, in v oddelku njegovem jih je bilo štiriindvajset tisoč.
16. Dalje nad rodovi Izraelovimi: Rubenovcem je bil vojvoda Eliezer, sin Zihrijev; Simeoncem Sefatija, sin Maake;
17. Levitskim Hasabija, sin Kemuelov, Aronovim pa Zadok;
18. Judovcem Elihu, eden iz bratov Davidovih; Isaharjevcem Omri, sin Mihaelov;
19. Zebulonovcem Ismaja, sin Obadija; Neftalijevim Jeremot, sin Azrielov;
20. sinom Efraimovim Hosea, sin Azazijev; polovici rodu Manasejevega Joel, sin Pedajev;
21. polovici rodu Manasejevega v Gileadu Ido, sin Zeharijev; Benjamincem Jaasiel, sin Abnerjev;
22. Danovim Azarel, sin Jerohamov. Ti so bili poveljniki rodovom Izraelovim.
23. David pa ni poizvedoval števila tistih, ki jim je bilo manj nego dvajset let, zakaj GOSPOD je bil rekel, da razmnoži Izraela enako zvezdam nebeškim.
24. Joab, sin Zervijin, je začel šteti, a dokončal ni; in prišla je jeza Božja zaradi tega nad Izraela. Zato ni bilo to število vpisano v letopise kralja Davida.
25. In nad kraljevimi zakladi je bil Azmavet, sin Adielov; in nad zakladi po deželi, v mestih in po vaseh in gradovih je bil Jonatan, sin Uzijev.
26. In nad delavci na polju, ki so obdelovali zemljo, je bil Ezri, sin Helubov.
27. In nad vinogradi je bil Simej Ramatejec; nad pridelki vinogradov, nad zalogami v vinskih hramih je pa bil Zabdi Sifmijan.
28. Nad oljkovim in smokovim drevjem, ki je bilo v nižini, je bil Baalhanan Gederski; in nad shrambami olja Joas.
29. In nad govedi, ki so se pasla v Saronu, je bil Sitraj Saronski, nad govedi v dolinah pa Safat, sin Adlajev.
30. In nad velblodi Obil Izmaelec, nad oslicami pa Jehdeja Meronotičan,
31. nad drobnico pa Jaziz Hagarenec. Vsi ti so bili oskrbniki imetja kralja Davida.
32. A Jonatan, stric Davidov, je bil svetovalec, razumen mož in pismouk. In Jehiel, sin Hakmonijev, je bil pri kraljevih sinovih.
33. Ahitofel pa je bil kraljev svetovalec, a Husaj Arkičan kraljev prijatelj.Za Ahitofelom je bil Jojada, sin Benaja, in Abiatar. In poveljnik kraljevi vojski je bil Joab.
34. Za Ahitofelom je bil Jojada, sin Benaja, in Abiatar. In poveljnik kraljevi vojski je bil Joab.

Psalmi 78:56-66
56. Vendar so izkušali Boga Najvišjega in se mu upirali in pričevanj njegovih se niso držali.
57. Temuč obrnili so se in nezvesto ravnali kakor njih pradedje, obrnili so se kakor lok, ki strelja napačno.
58. Dražili so ga z višavami svojimi in s podobami malikov svojih so razvneli gorečnost njegovo.
59. Slišal je Bog in se razsrdil, in Izrael se mu je silno zastudil.
60. In zapustil je prebivališče v Silu, šator, ki ga je bil postavil med ljudmi.
61. In dal je v sužnost svojo moč in slavo svojo zatiralcu v pest.
62. Izročil je meču ljudstvo svoje in zoper dedino svojo se je razsrdil.
63. Ogenj je požrl mladeniče njegove, in devicam njegovim se ni pela svatovska pesem.
64. Duhovniki njegovi so padli pod mečem, in vdove njegove niso mogle žalovati.
65. Tedaj se je zbudil Gospod, kakor da bi bil spal, kakor junak, ki vriska od vina.
66. In udaril je sovražnike svoje od zadaj, sramoto večno jim je naložil.

Pregovori 20:4-5
4. Lenuh noče orati zaradi zime, zato bo beračil ob žetvi, a ničesar ne dobi.
5. Voda globoka je naklep v srcu možá, toda mož razumen mu pride do dna.

Apostolska Dela 10:1-23
1. Bil je pa neki mož v Cezareji, po imenu Kornelij, stotnik čete, ki se je imenovala Laška,
2. pobožen in bogaboječ z vso hišo svojo, ki je dajal veliko miloščine ljudem in je molil k Bogu neprenehoma.
3. Ta je videl v prikazni razločno, okoli devete ure po dnevi, angela Božjega, da je prišel k njemu in mu rekel: Kornelij!
4. On pa pogleda nanj, se preplaši in reče: Kaj je, Gospod? On pa mu veli: Molitve tvoje in miloščine tvoje so prišle v spomin pred Bogom.
5. In sedaj pošlji v Jopo mož in pokliči Simona, ki ima priimek Peter.
6. On gostuje pri nekem Simonu strojarju, čigar hiša je pri morju.
7. Ko pa odide angel, ki je govoril ž njim, pokliče dva domačih svojih in pobožnega vojaka izmed teh, ki so mu vedno služili,
8. in razloživši jim vse, jih pošlje v Jopo.
9. A drugi dan, ko so ti bili na potu in so se mestu bližali, gre Peter na streho molit, okoli šeste ure.
10. Postane pa lačen in hoče kaj zaužiti; ko pa pripravljajo, se zamakne
11. in ugleda nebo odprto in da prihaja navzdol nekaka posoda kakor velik prt, in se za četvere vogle spušča na zemljo;
12. v njej so bili raznovrstni četveronožci in zveri in golazen zemlje in ptice nebeške.
13. In veli mu glas: Vstani, Peter, kolji in jej!
14. Peter pa reče: Nikakor ne, Gospod, kajti nikoli še nisem jedel kaj nagnusnega ali nečistega.
15. In glas mu zopet v drugič veli: Kar je Bog očistil, ne imej ti za nečisto.
16. To pa se je zgodilo trikrat; in takoj je bila posoda vzeta gori v nebo.
17. Ko pa je Peter sam pri sebi preudarjal, kaj bi neki pomenila ta prikazen, ki jo je videl, glej, možje, ki jih je bil poslal Kornelij, so izprašali hišo Simonovo in so stali pred vrati.
18. In pokličejo ter vprašajo, če Simon, s priimkom Peter, tu gostuje.
19. Medtem pa, ko Peter še premišljuje o prikazni, mu veli Duh: Glej, trije možje te iščejo.
20. Vstani torej, stopi doli in pojdi ž njimi brez pomišljevanja; zakaj jaz sem jih poslal.
21. In Peter gre doli k možem in jim reče: Glejte, jaz sem, ki ga iščete. Kaj je vzrok, da ste prišli?
22. Oni pa reko: Kornelij stotnik, mož pravičen in bogaboječ, ki je na dobrem glasu pri vsem ljudstvu judovskem, je prejel povelje od svetega angela, naj te pokliče v hišo svojo, da sliši besede od tebe.
23. Pokliče jih torej noter in vzame pod streho. A drugi dan vstane in odide ž njimi, in nekaj bratov iz Jope gre ž njim.