Biblia za jeden rok
Máj 25


1 Samuelova 4:1-21
1. A slovo Samuelovo sa splnilo celému Izraelovi. Lebo Izrael vyšiel proti Filištínom do boja a položili sa táborom pri Ében-ézere, a Filištíni táborili v Aféku.
2. A Filištíni sa zriadili do boja proti Izraelovi, a keď sa rozvinul boj, porazený bol Izrael pred Filištínmi, a pobili na bojišti, na poli, okolo štyroch tisícov mužov.
3. Keď potom prišiel ľud do tábora, povedali starší Izraelovi: Prečo nás dnes porazil Hospodin pred Filištínmi? Vezmime k sebe zo Síla truhlu smluvy Hospodinovej. Keď prijde do nášho stredu, zachráni nás a vyslobodí z ruky našich nepriateľov.
4. A tak poslal ľud do Síla, a doniesli odtiaľ truhlu smluvy Hospodina Zástupov, tróniaceho na cherubínoch, a boli tam obaja synovia Éliho s truhlou smluvy Božej, Chofni a Pinchas.
5. A stalo sa, keď prišla truhla smluvy Hospodinovej do tábora, že skríkol od radosti celý Izrael veľkým krikom, takže dunela zem.
6. A keď počuli Filištíni hlas radostného kriku, povedali: Čo je to jaký zvuk toho veľkého radostného kriku v tábore Hebrejov? A dozvedeli sa, že truhla Hospodinova prišla do tábora.
7. Preto sa báli Filištíni, lebo vraveli: Bôh prišiel do tábora! A povedali: Beda nám! Lebo také niečo sa ešte nikdy nestalo doteraz!
8. Beda nám! Kto nás vytrhne z ruky tých slávnych bohov?! To sú tí bohovia, ktorí bili Egypťanov všelijakými ranami na púšti.
9. Posilnite sa a buďte mužmi, Filištíni! Aby ste neslúžili Hebrejom, ako oni vám slúžili! Ale buďte mužmi a bojujte!
10. Aj bojovali Filištíni, a Izrael bol porazený, a utekali každý do svojho stánu. A porážka bola veľmi veliká, a padlo z Izraela tridsať tisíc mužov peších.
11. A truhla Božia bola vzatá, a obidvaja synovia Éliho zomreli, Chofni a Pinchas.
12. Potom bežal nejaký muž z pokolenia Benjaminovho s bojišťa a prišiel do Síla toho dňa a mal svoje rúcho roztrhnuté a svoju hlavu posypanú zemou.
13. A keď prišiel, hľa, Éli sedel na stolici pri ceste a vyzeral, lebo jeho srdce sa triaslo o truhlu Božiu, a človek prišiel, aby oznámil v meste, čo sa stalo. A kričalo zdesením celé mesto.
14. A keď počul Éli hlas kriku, povedal: Čo je to jaký nepokojný hukot? A človek sa ponáhľal a prijdúc oznámil to Élimu.
15. A Élimu bolo deväťdesiatosem rokov, a jeho oči boly zašly, takže nemohol vidieť.
16. A človek povedal Élimu: Ja som ten, ktorý som prišiel s bojišťa, a ja som dnes utiekol s bojišťa. A Éli mu povedal: Čo sa to stalo, môj synu?
17. A zvestovateľ odpovedal a riekol: Izrael uteká pred Filištínmi, aj veľká porážka stala sa v ľude, aj obaja tvoji synovia zomreli, Chofni a Pinchas, a truhla Božia je vzatá.
18. A stalo sa, ako spomenul truhlu Božiu, že padnul so stolice nazad vedľa brány a zlomil si väzy i zomrel, lebo človek bol starý a ťažký a on súdil Izraela štyridsať rokov.
19. A jeho nevesta, žena Pinchasova, bola tehotná majúc porodiť. Tá keď počula zvesť a k tomu ešte i to, že vzali truhlu Božiu a že zomrel jej svokor i jej muž, sklonila sa a porodila, lebo prišly na ňu jej bolesti.
20. A v ten čas, keď zomierala, vravely jej ženy, ktoré stály nad ňou: Neboj sa, lebo si porodila syna. Ale neodpovedala ani si toho nevšímala.
21. A nazvala chlapča Ichabod, lebo riekla: Odstehovala sa sláva z Izraela a k tomu bola vzatá i truhla Božia, a zomrel i jej svokor i jej muž.

1 Samuelova 5:1-12
1. Tak tedy Filištíni vzali truhlu Božiu a dopravili ju z Ében-ézera do Ašdóda.
2. A Filištíni vezmúc truhlu Božiu dopravili ju do domu Dágonovho a postavili ju vedľa Dágona.
3. No, keď na druhý deň vstali Ašdóďania skoro ráno, hľa, Dágon ležal padlý, tvárou obrátený k zemi, pred truhlou Hospodinovou. A vzali Dágona a postavili ho zpät na jeho miesto.
4. Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal padlý, tvárou obrátený k zemi, pred truhlou Hospodinovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly odrazené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zostal na ňom.
5. Preto nestúpajú kňazi Dágonovi ani nikto z tých, ktorí vchádzajú do domu Dágonovho, na prah Dágonov v Ašdóde až do tohoto dňa.
6. A ruka Hospodinova ťažko doliehala na Ašdóďanov, a hubil ich a bil ich vredami, Ašdód a jeho okolie.
7. Keď videli mužovia Ašdóda, že je tak, povedali: Nebude bývať truhla Boha Izraelovho u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás i na Dágona, nášho boha.
8. A poslali posolstvo a shromaždili k sebe všetky kniežatá Filištínov a povedali: Čo urobíme s truhlou Boha Izraelovho? A odpovedali: Nech sa prenesie truhla Boha Izraelovho do Gáta. A tak preniesli truhlu Boha Izraelovho ta.
9. A stalo sa, keď ju preniesli, že ruka Hospodinova bola proti mestu a spôsobila veľmi veľké zdesenie, a Hospodin bil mužov toho mesta od malého až do veľkého a vyhadzovaly sa im aj vredy.
10. Preto poslali truhlu Božiu do Ekróna. A stalo sa, ako prišla truhla Božia do Ekróna, že začali kričať Ekróňania a vraveli: Dopravili k nám truhlu Boha Izraelovho, aby nás usmrtil i náš ľud!
11. Preto poslali poslov a shromaždili všetky kniežatá Filištínov a povedali: Odošlite truhlu Boha Izraelovho, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila i nás i nášho ľudu; pretože bolo smrteľné zdesenie v celom meste; bola tam ruka Božia veľmi ťažká.
12. A mužovia, ktorí nepomreli, boli bití vredami, takže krik mesta vystupoval až do neba.

Žalmy 54:1-7
1. Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov.
2. Z času, keď prišli Zifejci a povedali Saulovi: Hľa, či sa neskrýva Dávid u nás?
3. Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile.
4. Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst;
5. lebo cudzinci povstali proti mne, a ukrutníci hľadajú moju dušu; nepredstavili si Boha pred seba. Sélah.
6. Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu.
7. Odplatí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vyplieň ich vo svojej pravde, Pane!

Príslovia 15:12-13
12. Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde.
13. Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch.

Lukáša 21:1-19
1. A pozrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do chrámovej pokladnice.
2. A videl aj nejakú veľmi chudobnú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere,
3. a povedal: Pravdu vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci;
4. lebo títo všetci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku svoju živnosť, ktorú mala.
5. A keď hovorili niektorí o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a posvätnými dary, povedal:
6. Prijdú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.
7. A opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?
8. A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa priblížil. Teda nepojdete za nimi!
9. A keď počujete o vojnách a o nepokojoch, nestrachujte sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.
10. Vtedy im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu,
11. a budú veľké zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia s neba.
12. Ale pred tým predovšetkým vztiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno.
13. A to sa vám bude diať na svedoctvo.
14. Složte to tedy vo svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu,
15. lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou obstáť niktorí vaši protivníci.
16. No, budú vás zrádzať i vlastní rodičia i bratia i príbuzní i priatelia a usmrtia niektorých z vás,
17. a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.
18. Ale ani vlas s vašej hlavy nezhynie.
19. Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!