Biblia za jeden rok
Marec 26


Levitikus 26:1-46
1. Nespravíte si modiel ani nijakého rytého obrazu ani si nepostavíte nijakého stĺpu modlárskeho ani nedáte nijakého kameňa s vyobrazeniami nikde vo svojej zemi, aby ste sa pred ním klaňali, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.
2. Moje soboty budete ostríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin!
3. Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť,
4. dám vám vaše dažde v ich čas, a zem vydá svoju úrodu, a poľný strom vydá svoje ovocie,
5. takže vám mlatba bude trvať do oberačky, a oberačka bude trvať do sejby, a najete sa svojho chleba do sýtosti a budete bývať bezpeční vo svojej zemi.
6. A dám pokoj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by prestrašil. A vyplienim zlú zver zo zeme, a meč neprejde vašou zemou.
7. A budete honiť svojich nepriateľov, a padnú pred vami pod meč.
8. Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši nepriatelia padnú pred vami pod meč.
9. Lebo obrátim na vás svoju tvár a rozplodím a rozmnožím vás a postavím svoju smluvu s vami.
10. A budete jesť staré zásoby, a vynesiete staré pre nové.
11. A dám svoj príbytok do vášho stredu, a nebude si vás oškliviť moja duša.
12. A budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom.
13. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami, a polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám, aby ste chodili priami.
14. Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní
15. a keby ste zavrhli moje ustanovenia, a vaša duša keby si zošklivila moje súdy, takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju smluvu,
16. vtedy vám i ja učiním toto: uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo zkazí oči a zmalátni dušu, a budete nadarmo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši nepriatelia.
17. A obrátim svoju tvár proti vám, a budete porazení pred svojimi nepriateľmi, a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude nikto honiť.
18. A keby ste ma neposlúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše hriechy
19. a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boly nad vami jako železo a vaša zem ako meď.
20. Vaša sila vynaložená bude nadarmo, a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svojho ovocia.
21. A keby ste ešte i vtedy išli proti mne čelom a nechceli by ste ma poslúchať, ešte pridám na vás sedemkrát toľko úderov, podľa vašich hriechov.
22. Pošlem na vás poľnú zver, ktorá vás osirotí a vyhubí váš dobytok a umenší vás, a spustnú vaše cesty.
23. A keby ste mi ani tým neboli nakarhaní a išli by ste proti mne čelom,
24. nuž pojdem i ja proti vám čelom a budem i ja vás biť sedemkrát tak mocne pre vaše hriechy.
25. A dovediem na vás meč, ktorý svrchovane pomstí zrušenie smluvy; shrniete sa do svojich miest, a pošlem ta medzi vás mor, a budete vydaní do ruky nepriateľa.
26. Keď vám polámem palicu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci, a vrátia váš chlieb na váhu, a budete jesť, ale sa nenasýtite.
27. A keby ste ma ešte ani vtedy neposlúchali a išli by ste proti mne čelom,
28. vtedy pojdem i ja proti vám čelom v prudkom hneve a budem i ja vás trestať sedemnásobne pre vaše hriechy.
29. Budete jesť telo svojich synov i telo svojich dcér budete jesť.
30. A zahladím vaše výšiny a povytínam vaše slnečné obrazy a dám pohádzať vaše okyptené telá na kypty vašich ukydaných bohov, a moja duša si vás bude oškliviť.
31. Obrátim vaše mestá na rumy a spustoším vaše svätyne ani nezavoniam vašej upokojujúcej vône.
32. A ja spustoším zem, takže sa zdesia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej.
33. A vás rozptýlim medzi národy a vytasím meč a pošlem ho za vami, vaša zem bude púšťou, a vaše mestá budú zrúcaninami.
34. Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená, a vy budete v zemi svojich nepriateľov. Vtedy si teda odpočinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám.
35. Po všetky dni, v ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej.
36. A tým, ktorí pozostanú z vás, dám chabosť do srdca v zemiach ich nepriateľov, takže ich bude honiť šust listu, hnaného vetrom, a budú utekať, ako utekajú pred mečom, a padnú, hoci nikto nebude honiť.
37. Budú padať druh na druha potkýnajúc sa, jako keby utekali pred mečom, hoci ich nikto nebude honiť, ani neobstojíte pred svojimi nepriateľmi.
38. A pohyniete medzi národami, a požerie vás zem vašich nepriateľov.
39. A tí, ktorí z vás pozostanú, budú chradnúť pre svoju neprávosť v zemiach vašich nepriateľov a pravda i pre neprávosti svojich otcov, ktoré pojdú s nimi, budú chradnúť.
40. Ale zase, keď budú vyznávať svoju neprávosť a neprávosť svojich otcov, keď by učinili neverne, že sa dopustili nevernosti voči mne a že išli proti mne čelom,
41. pre čo som potom i ja išiel proti nim čelom a zaviedol som ich do zeme ich nepriateľov, alebo čo viac, keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce, a schvália pokutu za svoju neprávosť,
42. vtedy sa i ja rozpomeniem na svoju smluvu s Jakobom, ba i na svoju smluvu s Izákom, áno i na svoju smluvu s Abrahámom sa rozpomeniem. A rozpomeniem sa i na tú zem.
43. Ale zem bude medzitým opustená od nich a bude sa tešiť svojim sobotám, kým bude spustošená bez nich, a oni schvália pokutu za svoju neprávosť, a to preto, že opovrhli mojimi súdami, a že ich duša si bola zošklivila moje ustanovenia.
44. Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich nepriateľov, nezavrhol by som ich a nezošklivil by som si ich tak, aby som ich úplne zničil, aby som zrušil svoju smluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, ich Bôh.
45. Ale im budem pamätať na smluvu s predkami, ktorých som vyviedol z Egyptskej zeme pred očami národov, aby som im bol Bohom, ja Hospodin!
46. Toto sú ustanovenia, súdy a zákony, ktoré dal Hospodin medzi seba a medzi synov Izraelových na vrchu Sinai prostredníctvom Mojžišovým.

Levitikus 27:1-34
1. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keby niekto učinil zvláštny sľub, podľa tvojho ocenenia duší dá výplatu Hospodinovi.
3. Tvoje cenenie bude pri mužskom pohlaví od dvadsiatich rokov až do šesťdesiatich rokov, teda tvoje cenenie bude päťdesiat šeklov striebra v šekle svätyne.
4. Keby to bola osoba ženského pohlavia, bude tvoje cenenie tridsať šeklov.
5. A keby to bol niekto vo veku od piatich rokov do dvadsiatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude osoba mužského pohlavia, dvadsať šeklov, a pre osobu ženského pohlavia desať šeklov.
6. Keby to bolo dieťa vo veku od mesiaca do piatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude mužského pohlavia, päť šeklov striebra, a pre ženské pohlavie bude tvoje cenenie tri šekle striebra.
7. A keby to bol niekto od šesťdesiatich rokov a vyše, ak bude mužského pohlavia, bude tvoje cenenie pätnásť šeklov a pre osobu ženského pohlavia desať šeklov.
8. A keby to bol niekto chudobnejší, než aby stačil na tvoje cenenie, postavia ho pred kňaza, a kňaz ho ocení a tak mu určí výplatu podľa toho, čo bude vládať ten, kto sľúbil; kňaz ho ocení.
9. A keby bolo sľubom nejaké hovädo, jaké obetúvajú v obetný dar Hospodinovi, každé, ktoré by dal z toho, svätým bude.
10. Nezmení toho ani ho nezamení, dobré za zlé alebo zlé za dobré. A keby predsa zamenil hovädo za hovädo, vtedy bude i toto i tamto, zamenené zaň, svätým.
11. A keby sľúbil nejaké nečisté hovädo, jakékoľvek, akého neobetúvajú v obetný dar Hospodinovi, vtedy postaví hovädo pred kňaza,
12. a kňaz ho ocení už či dobré a či zlé. Ako ho oceníš, kňazu, tak bude.
13. A keby ho chcel vykúpiť, pridá jeho pätinu nad tvoju cenu.
14. A keby niekto zasvätil svoj dom, aby bol svätým Hospodinovi, vtedy ho ocení kňaz strednou cenou medzi dobrým a zlým; ako ho ocení kňaz, tak bude stáť.
15. Ale keby ten, kto zasvätil, chcel vyplatiť svoj dom, pridá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a dom bude jeho.
16. Keby niekto zasvätil Hospodinovi niečo z poľa svojho državia, vtedy sa bude riadiť tvoja cena podľa množstva jeho semena, ktorým sa osieva: pole, na ktoré sa vyseje chomer jačmeňa, budeš ceniť päťdesiat šeklov striebra.
17. Ak by zasvätil svoje pole od roku plesania, bude stáť podľa tvojej ceny.
18. A keby zasvätil svoje pole po roku plesania, vtedy mu napočíta kňaz peňazí podľa rokov, ktoré zbývajú do roku plesania, a odpočíta sa od tvojej ceny.
19. A keby chcel vykúpiť pole ten, kto ho zasvätil, pridá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a zostane jemu.
20. Ale keby nevykúpil poľa alebo keby predal pole inému človekovi, už sa viacej nevykúpi.
21. A pole bude, keď vyjde v roku plesania, svätým Hospodinovi, jako pole, ktoré je zarieknuté; kňazovi bude državím.
22. Keď zasvätí Hospodinovi pole, ktoré kúpil, ktoré nie je z poľa jeho državia,
23. vtedy mu napočíta kňaz sumu tvojho cenenia do roku plesania, a dá tvoju cenu v ten istý deň ako sväté Hospodinovi.
24. V roku plesania sa navráti pole k tomu, od koho bolo kúpené, k tomu, komu je državím zeme.
25. A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne; šekel bude dvadsať zŕn.
26. Len prvorodeného z hoviad, čo už prvorodenským právom patrí Hospodinovi, nikto nezasvätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, Hospodinovo je.
27. A keby išlo o nečisté hovädo, vyplatí ho v tvojej cene a pridá k nej jej pätinu. A keby sa nevykúpilo, predá sa v tvojej cene.
28. Len čo do všetkého toho, čo bolo zarieknuté, čo by niekto zariekol Hospodinovi, ničoho z toho, čo má, už či je to človek či hovädo či nejaké pole jeho državia, sa nepredá, ani sa nevykúpi nič také, čo bolo zarieknuté; svätosvätým je Hospodinovi.
29. Nič zarieknuté, čo by bolo zarieknuté z ľudí na záhubu, jako v bojoch Hospodinových, sa nevyplatí, ale istotne zomrie.
30. A každý desiatok zeme, buď zo semena zeme buď z ovocia stromu, je Hospodinov, je svätým Hospodinovi.
31. A keby niekto chcel vykúpiť niečo zo svojho desiatku, pridá k nemu jeho pätinu.
32. Ale každý desiatok z hoviad, z kráv, jako i z drobného dobytka, z oviec alebo kôz, zo všetkého, čo ide pod palicu pastiera, desiate bude svätým Hospodinovi.
33. Nebude vyhľadávať, či je dobré a či zlé, ani ho nezamení. A keby ho predsa zamenil, bude i toto i tamto, zamenené zaň, oboje bude svätým; nevykúpi sa.
34. To sú prikázania, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinai, aby ich oznámil synom Izraelovým.

Žalmy 29:1-6
1. Žalm Dávidov. Vzdajte Hospodinovi, synovia Boží, vzdajte Hospodinovi slávu a silu!
2. Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena! Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti!
3. Hlas Hospodinov čuješ nad vodami. Silný Bôh slávy hrmí, Hospodin nad mnohými vodami.
4. Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný.
5. Hlas Hospodinov láme cedry; Hospodin poláme cedry Libanona.
6. Pôsobí to, aby skákaly, Libanon ako teľa a Sirion ako mladý jednorožec.

Príslovia 10:22-25
22. Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia.
23. Bláznovi je žartom robiť nešľachetnosť, a tak je umnému mužovi múdrosť.
24. Čoho sa obáva bezbožný, to prijde na neho, a to, čo si žiadajú spravedliví, dá Bôh.
25. Ako prejde víchrica, už aj nieto bezbožníka; ale spravedlivý je základom večnosti.

Marka 7:1-13
1. A sišli sa k nemu farizeovia a niektorí zo zákonníkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema.
2. A keď videli niektorých z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to jest neumytými, jedia chlieb, karhali to.
3. Lebo farizeovia a všetci Židia robia tak, že ak si päsťou neumyjú rúk, nejedia držiac podanie starších.
4. Aj keď prijdú z trhu, ak sa neumyjú, tiež nejedia, a je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, jako oplakovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedální.
5. A farizeovia a zákonníci sa ho opýtali: Prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami?
6. A on odpovedal a riekol im: Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je napísané: Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
7. Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.
8. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte.
9. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.
10. Lebo veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie!
11. Ale vy hovoríte: Keby povedal človek otcovi alebo materi: Korbán (to jest dar Bohu je to), čím by som ti mohol pomôcť -,
12. a už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater
13. a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci.