Biblia za jeden rok


Október 17


Izaiáš 53:1-12
1. Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?
2. Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví.
3. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili,
4. kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený.
5. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.
6. My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás.
7. Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.
8. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana.
9. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach.
10. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke.
11. Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie.
12. Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.

Izaiáš 54:1-17
1. Prespevuj, neplodná, ty, ktorá nerodíš, jasaj a pokrikuj radostne, ty, ktorá nepracuješ k porodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako má synov tá, ktorá má muža! hovorí Hospodin.
2. Rozšír miesto svojeho stánu, a nech roztiahnu čalúny tvojich príbytkov; nezabraňuj! Roztiahni na dlhoko svoje povrazy a upevni svoje kolíky!
3. Lebo sa rozmôžeš napravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vládnuť národami, a pusté mestá osadia.
4. Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš.
5. Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.
6. Lebo Hospodin ťa povolá jako opustenú ženu ubolenú v duchu, a jako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj Bôh.
7. Na malú chvíľku som ťa opustil a v preveľkom zľutovaní ťa shromaždím;
8. v záplave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milosti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ Hospodin.
9. Lebo toto mi je ako pri vodách Noacha, keď som prisahal, že neprejdú viacej vody Noachove po zemi, tak som prisahal, že sa nerozhnevám na teba ani ťa nepokáram.
10. Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba, a smluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník Hospodin.
11. Oj, ty strápená, zmietaná víchricou, nemajúca potešenia, hľa, ja položím tvoje kamene v ozdobné stibium a založím ťa na zafíroch.
12. A učiním tvoje cimbury z rubína a tvoje brány z kameňov karbunkula a všetko tvoje pomedzie zo vzácnych kameňov.
13. A všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia.
14. Budeš pevne postavená na spravedlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe.
15. Hľa, keby sa predsa niekto srotil proti tebe, nebude to odo mňa. Ktože sa srotí proti tebe? Padne pre teba.
16. Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý dýma na oheň z uhlia a vyrába zbrane podľa svojej práce; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil.
17. Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.

Žalmy 113:1-4
1. Hallelujah! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo!
2. Nech je požehnané meno Hospodinovo odteraz až na veky!
3. Od východu slnca až po jeho západ nech je chválené meno Hospodinovo!
4. Hospodin je vysoký nad všetky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.

Príslovia 26:17-19
17. Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho netýka.
18. Jako šialenec, ktorý vrhá iskry, šípy a smrť,
19. taký je človek, ktorý oklamal svojho blížneho a hovorí: Veď ja len žartujem.

Efezanom 3:1-21
1. Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov,
2. akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás,
3. že mi v zjavení oznámil tajomstvo (jako som prv písal nakrátko,
4. z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom),
5. ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom,
6. že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanjelium,
7. ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci.
8. Mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo
9. a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
10. aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia
11. podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi,
12. v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru.
13. Preto prosím, žeby ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.
14. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista,
15. z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno,
16. žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi,
17. aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach,
18. aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška,
19. a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu.
20. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás,
21. tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň.