Biblia za jeden rok
Júl 16


1 Kroník 26:1-32
1. Čo do oddelení vrátnych. Z Kórachovcov bol Mešelemiáš, syn Kóreho, zo synov Azafových.
2. A Mešelemiáš mal synov: Zachariáš bol prvorodený, Jediael druhý, Zebadiáš tretí, Jatniel štvrtý,
3. Élam piaty, Jehochanan šiesty, Eljehoenai siedmy.
4. A Obéd-edom mal synov: Šemaiáš bol prvorodený, Jehozabad druhý, Joach tretí, Sachar štvrtý, Natanael piaty,
5. Ammiel šiesty, Izachár siedmy, Pehulletai ôsmy, lebo ho požehnal Bôh.
6. A Šemaiášovi, jeho synovi, sa narodili synovia, ktorí panovali v dome svojho otca, lebo boli udatní mužovia.
7. Synovia Šemaiášovi: Otni, Refael a Obéd, Elzabad, ktorého bratia boli chrabrí mužovia, Elihu a Semachiáš.
8. Tí všetci, ktorí boli zo synov Obéd-edomových, oni aj ich synovia aj ich bratia, boli jedenkaždý chrabrý muž v sile, spôsobný k službe, šesťdesiati a dvaja, Obéd-edomovi.
9. A Mešelemiáš mal synov a bratrov, chrabrých mužov, osemnástich.
10. Aj Chosa, zo synov Meráriho, mal synov, Šimri bol hlavou, lebo hoci nebol prvorodeným, predsa ho jeho otec postavil za hlavu.
11. Hilkiáš bol druhý, Tebaliáš tretí, Zachariáš štvrtý, Všetkých synov a bratov Chosových bolo trinásť.
12. Z tých boly oddelenia vrátnych, z popredných mužov stráží, spolu s ich bratmi, konať svätoslužbu v dome Hospodinovom.
13. A hodili losy jako malý, tak veľký, podľa domu svojich otcov o každú bránu.
14. A padol los na východ Šelemiášovi. I Zachariášovi, jeho synovi, rozumnému radcovi, hodili losy, a jeho los vyšiel na sever.
15. Obéd-edomovi na juh a jeho synom na dom zásob,
16. Šuppímovi a Chosovi na západ s bránou Šallechat na hradskej, vystupujúcej hore, stráž vedľa stráže.
17. Na východ šesť Levitov, na sever na deň štyria, na juh na deň štyria a ku skladišťu po dvoch;
18. čo do staviska Parbar na západ: štyria ku hradskej a dvaja ku Parbaru.
19. To boly oddelenia vrátnych, ktoré boly zo synov Kórachovcov a zo synov Meráriho.
20. A čo do Levitov. Achiáš bol nad pokladmi domu Božieho a pre poklady svätých vecí.
21. Synovia Laadánovi, synovia Geršonovcov, pochádzajúci z Laadána, hlavy otcov čeľadí Geršonovca Laadána: Jechielovci.
22. Synovia Jechielovcov: Zetám a Joel, jeho brat, boli nad pokladmi domu Hospodinovho.
23. Čo do Amramovcov, Jiceharovcov, Hebronovcov a Uzielovcov.
24. A Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžišovho, knieža nad pokladmi.
25. A jeho bratia od Eliézera: Rechabiáš, jeho syn, a Izaiáš, jeho syn, a Jorám, jeho syn, a Zichri, jeho syn, a Šelomit, jeho syn,
26. ktorý to Šelomit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi svätých vecí, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy otcov ako i velitelia tisícov a stov a vrchní velitelia vojska:
27. donesené z vojen a udelené z koristi, to zasvätili opraviť dom Hospodinov.
28. I všetko, čo zasvätil vidiaci Samuel i Saul, syn Kíšov, i Abner, syn Nérov, i Joáb, syn Ceruje; každý, kto niečo zasvätil, oddal to do rúk Šelomita a jeho bratov.
29. Čo do Jiceharovcov. Kenaniáš a jeho synovia boli pre vonkajšiu prácu nad Izraelom za úradníkov a za sudcov.
30. Čo do Hebronovcov. Chašabiáš a jeho bratia, chrabrí mužovia, počtom tisíc sedemsto, boli nad správou Izraela za Jordánom na západ pre všetku prácu Hospodinovu a pre službu kráľovu.
31. Medzi Hebronovcami bol Jeriáš hlavou Hebronovcom po svojich rodoch podľa otcov; v štyridsiatom roku kraľovania Dávidovho boli hľadaní, a našli sa medzi nimi udatní mužovia v Jaazere Gileáda.
32. A jeho bratia boli chrabrí mužovia, počtom dva tisíce sedemsto, hlavy otcov. A kráľ Dávid ich ustanovil nad Rúbenovcami a nad Gádovcami a nad polovicou pokolenia Manassesovho pre všetky veci Božie i pre veci kráľove.

1 Kroník 27:1-34
1. A synovia Izraelovi čo do svojho počtu, hlavy otcov a velitelia tisícov a stov a ich úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých veciach oddelení, ktoré prichádzali a odchádzali mesiac po mesiaci, po všetky mesiace roka; jedného oddelenia bolo dvadsaťštyri tisíc.
2. Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám, syn Zabdielov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
3. Zo synov Fáresových bol jeden hlavou všetkým veliteľom vojsk, prvého mesiaca.
4. A nad oddelením druhého mesiaca bol Achochovec Dodai, a vojvodom jeho oddelenia bol Miklot, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
5. Veliteľom tretieho vojska tretieho mesiaca bol Benaiáš, syn Jehojadu, najvyššieho kňaza, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
6. Ten istý Benaiáš bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a vojvodom jeho oddelenia bol Ammizabad, jeho syn.
7. Štvrtého oddelenia štvrtého mesiaca bol veliteľom Azael, brat Joábov, a Zebadiáš, jeho syn, po ňom, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
8. Piateho oddelenia piateho mesiaca bol veliteľom Šamhút Jizrachitský, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
9. Šiesteho oddelenia šiesteho mesiaca bol veliteľom Híra, syn Ikkeša Tekoanského, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
10. Siedmeho oddelenia siedmeho mesiaca bol veliteľom Chelec Pelonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
11. Ôsmeho oddelenia ôsmeho mesiaca bol veliteľom Sibbechai Chušatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
12. Deviateho oddelenia deviateho mesiaca bol veliteľom Abiézer Anatólsky z Benjaminovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
13. Desiateho oddelenia desiateho mesiaca bol veliteľom Maharai Netofatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
14. Jedenásteho oddelenia jedenásteho mesiaca bol veliteľom Benaiáš Piratonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
15. Dvanásteho oddelenia dvanásteho mesiaca bol veliteľom Cheldai Netofatský z Otniela, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.
16. Krome toho boli nad pokoleniami Izraelovými zvláštni vojvodovia; vojvodom Rúbenovcov bol Eliézer, syn Zichriho; Simeonovcov Šefatiáš, syn Maachu;
17. Levitov Chašabiáš, syn Kemuelov; Áronovcov Cádok;
18. synov Júdových Elihu z bratov Dávidových; Izachárovcov Omri, syn Michaelov;
19. Zabulonovcov Jišmaiáš, syn Obadiášov; synov Naftaliho Jerimót, syn Azrielov;
20. synov Efraimových Hozeáš, syn Azaziášov; polovice pokolenia Manassesovho Joel, syn Pedaiášov.
21. druhej polovice pokolenia Manassesovho v Gileádsku Jiddo, syn Zachariášov; Benjaminovcov Jaasiel, syn Abnerov;
22. Dánovcov Azarel, syn Jerochámov. To boli velitelia pokolení Izraelových.
23. Ale Dávid ich nespočítal všetkých, tých, ktorí boli vo veku od dvadsať rokov niže, lebo Hospodin povedal, že rozmnoží Izraela jako hviezdy nebies.
24. Joáb, syn Ceruje, bol započal počítať, ale nedokončil; lebo preto povstal hnev na Izraela, ani nebol zaznamenaný ten počet do počtu letopisov kráľa Dávida.
25. A nad pokladmi kráľovými bol Azmávet, syn Adielov, a nad pokladmi na poli, v mestách a vo vsiach a baštách bol Jehonatán, syn Uziášov.
26. Nad tými, ktorí robili prácu na poli obrábajúc zem, bol Ezri, syn Kelubov.
27. Nad vinicami Šimei Rámatský a nad tým, čo bolo vo viniciach, nad pokladmi vína, Zabdi Šifemský.
28. Nad olivami a nad sykomorami, ktoré boli na nížinách Bál-chanán Gederský a nad pokladmi oleja Joas.
29. Nad veľkým statkom rožným pasúcich v Sárone Šitrai Sáronský a nad veľkým statkom rožným po dolinách Šafat, syn Adlaiho.
30. Nad veľblúdami Obil Izmaelský a nad oslami Jechdeiáš Meronotský.
31. A nad drobným stádom Jazíz Hagarský. Tí všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid.
32. A Jehonatán, strýc Dávidov, bol radcom, rozumný to muž, a pisárom, znalým písma, a Jechiel, syn Chachmoniho, bol so synmi kráľovskými.
33. A Achitofel bol radcom kráľovým a Chúšai Arechitský priateľom kráľovým.
34. A po Achitofelovi bol Jehojada, syn Benaiášov, a Ebiatár, a veliteľom vojska kráľovho bol Joáb.

Žalmy 78:56-66
56. Ale oni pokúšali a dráždili Boha, Najvyššieho, a neostríhali jeho svedoctiev,
57. ale sa obrátili zpät a robili neverne jako ich otcovia; zvrhli sa jako klamné lučište.
58. A popudzovali ho svojimi výšinami a svojimi rytinami ho roznecovali k žiarlivosti.
59. Počul to Bôh a rozhneval sa a veľmi si zošklivil Izraela.
60. A opustil príbytok v Síle zavrhnúc ho, stán, v ktorom býval medzi ľuďmi.
61. A ta dal svoju silu do zajatia a svoju okrasu do ruky protivníka.
62. Vydal svoj ľud pod meč a rozhneval sa na svoje dedičstvo.
63. Jeho mládencov požral oheň, a jeho panny neboly chválené.
64. Jeho kňazi padli od meča, a jeho vdovy neplakaly.
65. Potom sa prebudil Pán ako zo sna, jako hrdina, ktorý veselo vykrikuje od vína,
66. a zbil svojich protivníkov v tyle; dal im za údel večnú potupu.

Príslovia 20:4-5
4. Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto.
5. Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži.

Skutky Apoštolov 10:1-23
1. A bol nejaký muž v Cezárei, menom Kornelius, stotník z čaty, zvanej Italskej,
2. nábožný a bojaci sa Boha s celým svojím domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien
3. a vždy sa modlieval Bohu. Ten videl zreteľne vo videní vodne, okolo deviatej hodiny anjela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu: Kornelius!
4. A on pozrel upreným hlasom na neho a povedal, prestrašený: Čo je Pane? A on mu povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpily na pamäť pred Bohom.
5. A tak teraz pošli mužov do Joppy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter.
6. Ten pohostíni u nejakého Šimona, koželuha, ktorý má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť.
7. A jako odišiel anjel, ktorý hovoril Korneliovi, Kornelius zavolal dvoch zo svojich čeľadínov a jedného pobožného vojaka z tých, ktorí sa ho pridŕžali,
8. a keď im porozprával všetko, poslal ich do Joppy.
9. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu pomodliť sa, okolo šiestej hodiny.
10. A veľmi zlačnel a chcel jesť. A kým oni hotovili, pripadlo na neho vytrženie,
11. a videl nebo otvorené, a že sostupuje na neho jakási nádoba jako veliký obrus, uviazaný za štyri rohy a spúšťajúci sa na zem,
12. v ktorom boly všelijaké štvornohé zvieratá zemské i divá zver i zemeplazy i nebeské vtáctvo:
13. A prehovoril k nemu hlas: Vstaň, Petre, bi a jedz!
14. A Peter povedal: nijakým činom, Pane, lebo som nikdy nejedol ničoho obecného alebo nečistého.
15. A hlas mu zase povedal po druhé: Toho, čo Bôh očistil, ty nemaj za nečisté!
16. A to sa stalo po tri razy, a nádoba bola zase hneď vzatá hore do neba.
17. A kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tu hľa, mužovia, poslaní od Kornelia, dopýtajúc sa na dom Šimona zastáli pri bráne.
18. A zavolali a pýtali sa, či tam pohostíni Šimon, s prímenom Peter?
19. A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu Duch: Hľa, traja mužovia ťa hľadajú.
20. Ale vstaň, sídi a iď s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal.
21. Keď potom sišiel Peter za mužmi, ktorí boli poslaní k nemu od Kornelia, povedal: Hľa, ja som ten, ktorého hľadáte. Jaká je to príčina, pre ktorú ste prišli?
22. A oni povedali: Stotník Kornelius, muž, spravedlivý a bohabojný a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedoctvo, dostal vo videní rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a počul slová od teba.
23. Vtedy ich zavolal do vnútra a pohostil. A na druhý deň vstal Peter a vyšiel s nimi, a išli s ním aj niektorí z bratov z Joppy.