Bhaibheri mune rimwe gore
Kurume 19


Revhitiko 26:1-46
1. "Musazviitira zvifananidzo, kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa kana shongwe yebwe; musaisa ibwe rinomufananidzo munyika yenyu kuti mupfugamirepo, nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu.
2. Munofanira kuchengeta maSabata angu, nokukudza imba yangu tsvene; ndini Jehovha.
3. "Kana muchifamba nemitemo yangu, nokuchengeta mirairo yangu, muchiiita;
4. ini ndichakunisirai mvura nenguva yayo, nenyika ichabereka zvibereko zvayo, nemiti yesango ichabereka zvibereko zvayo.
5. Kupura kwenyu kuchasvika pakukohwa mazambiringa, nokukohwa mazambiringa kuchasvika panguva yokudzvara; muchadya zvokudya zvenyu mukaguta, nokugara munyika yenyu makachengeteka.
6. "Ndichakupai rugare panyika, kuti muvate pasi musingavhunduswi nomunhu; zvikara ndichazvipedza panyika, nomunondo haungapfuuri nomunyika yenyu,
7. muchadzinga vavengi venyu, vakaparadzwa nomunondo pamberi penyu.
8. Vashanu venyu vachadzinga vane zana, navane zana venyu vachadzinga vane zviuru zvine gumi, vavengi venyu vachaparadzwa nomunondo pamberi penyu.
9. Ini ndichakurangarirai, ndichakuberekesai nokukuwanzai; ndichasimbisa sungano yangu nemi.
10. Muchadya zviyo zvakachengetwa nguva huru, muchafanira kubudisa zvekare kudziurira zvitsva.
11. Ndichagadza tabhenakeri yangu pakati penyu; mweya wangu haungakusemiyi.
12. Ndichafamba pakati penyu, ndichava Mwari wenyu, nemwi muchava vanhu vangu.
13. Ndini Jehovha Mwari wenyu, wakakubudisai munyika yeIjipiti, kuti murege kuva vatapwa vavo; ndakavhuna matanda ejoko renyu, ndikakufambisai makati tasa.
14. "Asi kana musingadi kunditeerera, musingadi kuita mirairo iyi yose;
15. kana muchiramba mitemo yangu, kana mweya yenyu ichisema zvandakatonga, kuti murege kuda kuita mirairo yangu yose, asi muchiputsa sungano yangu,
16. neniwo ndichakuitirai izvi: Ndichauyisa zvinotyisa pamusoro penyu, hosha yorukosoro nefivhiri zvichaparadza meso nokuwondisa mweya yenyu; muchadzvara mbeu yenyu pasina, nokuti vavengi venyu vachazvidya.
17. Ndichakutongai kuti mukundwe pamberi pavavengi venyu, vanokuvengai vachava vabati venyu; muchatiza kunyange kusina munhu unokudzingai.
18. "Zvino kunyange zvakadaro kana musingadi kunditeerera, ndichawedzera kukurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu.
19. Ndichaputsa kuzvikudza kwenyu pamusoro pesimba renyu, denga renyu ndichariita sesimbi, nenyika yenyu sendarira;
20. simba renyu richaperera pasina, nokuti nyika yenyu haingabereki zvibereko zvayo, nemiti yenyika haingabereki zvibereko zvayo.
21. "Kana muchindiramba, musingadi kunditeerera, ndichawedzera kanomwe matambudziko pamusoro pezvivi zvenyu.
22. Ndichatuma zvikara zvesango pakati penyu, zvichakupedzerai vana venyu, nokuparadza zvipfuwo zvenyu, nokukutapudzai; nzira dzenyu dzichashaiwa vanhu.
23. "Zvino kana musingadi kudzorwa neni nezvinhu izvi, asi muchindiramba,
24. neniwo ndichakurambai; neniwo, ini ndimene, ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu.
25. Ndichauyisa munondo pamusoro penyu, uchatsiva sungano yangu; muchaunganidzwa mumaguta enyu, ini ndichatuma matenda pakati penyu; muchaiswa mumaoko avavengi venyu.
26. Kana ndichivhuna mudonzvo wenyu wechingwa, vakadzi vane gumi vachabika chingwa muchoto chimwe, vachikudzoserai chingwa chenyu chayerwa; muchadya, asi hamungaguti.
27. "Zvino kana musingadi naizvozvo zvose kunditeerera, asi muchindiramba,
28. ipapo neniwo ndichakurambai nokutsamwa kukuru; ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu.
29. Muchadya nyama yavanakomana venyu, nenyama yavanasikana venyu muchaidya.
30. Ndichaparadza nzvimbo dzenyu dzakakwirira, nokuputsa mifananidzo yenyu yezuva, nokukanda zvitunha zvenyu pamusoro pezvitunha zvezvifananidzo zvenyu; mweya wangu uchakusemai.
31. Ndichaita maguta enyu matongo, nenzvimbo dzenyu tsene ndichadziparadza handinganhuwidzi munhuwi wezvinozipa zvenyu.
32. Ndichaparadza nyika yenyu; vavengi venyu vachagaramo, vachashamiswa nazvo.
33. Ndichakurashanyai pakati pavahedheni, nokuvhomora munondo shure kwenyu; nyika yenyu ichava renje, maguta enyu achava matongo.
34. Zvino nyika ichafarira maSabata ayo, panguva yokuparadzwa kwayo, imwi muri munyika yavavengi venyu; panguva iyo nyika ichazorora, ichifarira maSabata ayo.
35. Panguva yose yokuparadzwa kwayo ichazorora nokuzorora kwayakashaiwa pamaSabata enyu, panguva yamakagaramo.
36. "Kana vari vamwe venyu vakasara, ndichatuma kutya pamoyo yavo vari munyika yavavengi vavo; kana vachinzwa shizha richipepereka, vachatiza; vachatiza somunhu unotiza munondo, vachawa kunyange kusina munhu unovadzinga.
37. Vachawirana savanhu vanowa pamberi pomunondo, kusina munhu anovadzinga; hamungavi nesimba rokumira pamberi pavavengi venyu.
38. Muchandofira pakati pavahedheni, nenyika yavavengi venyu ichakudyai.
39. Vamwe venyu vakasara vachawonda muzvivi zvavo panyika yavavengi vavo; vachawonda samadzibaba avo akawonda muzvivi zvavo.
40. Zvino vachazvireurura zvivi zvavo nezvivi zvamadzibaba avo, nokudarika kwavakadarika nako kwandiri, uye zvavakandiramba,
41. neniwo ndakavaramba, ndikavaisa kunyika yavavengi vavo; zvino kana moyo yavo isina kudzingiswa ikazvininipisa, vakatenda kurohwa pamusoro pezvivi zvavo;
42. ipapo ndicharangarira sungano yangu naJakobho; nesungano yangu naIsaka, nesungano yangu naAbhurahamu, ndichairangarira; nyika ndichairangarirawo.
43. Nyika ichafanira kusiyiwa navo, kuti ifarire maSabata ayo ichaparadzwa ivo vasipo; vacharohwa pamusoro pezvivi zvavo, nokuti vakaramba zvandakanga ndatonga, mweya yavo ikasema mitemo yangu.
44. Kunyange zvakadaro, kana vari munyika yavavengi vavo, handingavarashi, handigavasemi, ndivaparadze chose, nokuputsa sungano yangu navo; nokuti ndini Jehovha Mwari wavo;
45. asi nokuda kwavo ndicharangarira sungano yangu namadziteteguru avo, vandakabudisa munyika yeIjipiti pamberi pavahedheni, kuti ndive Mwari wavo; ndini Jehovha."
46. Ndiyo mitemo nezvakatongwa nemirairo yakaitwa naJehovha pakati pake navana vaIsiraeri pagomo reSinai nomuromo waMozisi.

Revhitiko 27:1-34
1. Jehovha wakataura naMozisi akati,
2. "Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, `Kana munhu akazvisunga nokupika kukuru, vanhu ngavave vaJehovha sezvaunotara iwe.
3. Ipapo uchitara mutengo womurume una makore ana makumi maviri kusvikira pamakumi matanhatu, kutara kwako ngakuite mashekeri makumi mashanu esirivha, uchienzanisa neshekeri rapanzvimbo tsvene.'
4. Kana ari mukadzi, kutara kwako ngakuite mashekeri makumi matatu esirivha.
5. Kana ana makore anobva pamashanu kusvikira pamakore makumi maviri, kutara kwako komurume ngakuite mashekeri makumi maviri, nokomukadzi mashekeri ane gumi.
6. Kana anomwedzi mumwe kusvikira pamakore mashanu, kutara kwako komurume ngakuite mashekeri mashanu esirivha, nokutara kwako komukadzi ngakuite mashekeri matatu esirivha.
7. Kana ana makore makumi matanhatu naanopfuura, kana ari murume, kutara kwako ngakuite mashekeri ane gumi namashanu, kana ari mukadzi mashekeri ane gumi.
8. "Kana ari murombo, asingasviki pakutara kwako, anofanira kuiswa pamberi pomuprista, kuti muprista amutarire; muprista anofanira kumutarira iye wakapika sezvaangagona kuripa.
9. "Kana chiri chipfuwo chinopiwa Jehovha, chokutenda nacho, zvose zvacho zvinopa munhu Jehovha zvinofanira kuva zvitsvene.
10. Haafaniri kuzvishandura kana kutsinhanisa chakaipa nechakanaka, kana chakanaka nechakaipa; kana atsinhanisa chipfuwo nechipfuwo, icho nechakatsinhiwa, zvose zviri zviviri zvinofanira kuva zvitsvene.
11. Kana chiri chipfuwo chisina kunaka, chisingapiwi Jehovha chekutenda nacho, chipfuwo icho chinofanira kuiswa kumuprista;
12. zvino muprista anofanira kuchitarira mutengo, kana chakanaka kana chakaipa; sezvawakachitarira iwe muprista, ndizvo zvachichaita.
13. Zvino kana achida kuchidzikunura, anofanira kuwedzera cheshanu chacho pakutara kwako.
14. "Kana munhu achiita imba yake tsvene, kuti ive tsvene kuna Jehovha, muprista anofanira kuitarira, kana yakanaka kana yakaipa; sezvainotarirwa nomuprista, zvinofanira kuramba zvakadaro.
15. Kana iye wakaita imba yake tsvene achida kuidzikunura, anofanira kuwedzera cheshanu chemari yawakatara iwe, ipapo ichava yake.
16. "Kana munhu akaitira Jehovha ndima yomunda wake tsvene, iwe unofanira kuitarira mutengo uchienzanisa nezvakadzvarwamo; homeri imwe yebhari yakadzvarwa iite mashekeri makumi mashanu esirivha.
17. "Kana achiita munda wake mutsvene kubva pagore rejubheri, sezvawakautarira iwe, zvinofanira kuramba zvakadaro.
18. Asi kana achitsaura munda wake shure kwegore rejubheri, muprista anofanira kumutarira mari yakaenzana namakore akasara kusvikira pagore rejubheri; zvino mari iyo inofanira kutapudzwa pakutara kwako.
19. Kana munhu wakatsaura munda wake achida kuudzikunura, anofanira kuwedzera cheshanu chemari yawakamutarira, ugova wake.
20. Kana asingadi kudzikunura munda, kana zvimwe achinge atengesa munda kuno mumwe, haungazodzikunurwi;
21. asi munda uyu, kana uchisunungurwa negore rejubheri, unofanira kuva mutsvene kuna Jehovha, somunda wakayeriswa; uchava womuprista.
22. Kana achitsaurira Jehovha munda waakatenga, usati uri munda wenhaka yake,
23. muprista anofanira kumutarira mutengo sezvawakatara iwe kusvikira pagore rejubheri; zvino iye anofanira kuripa mari sezvawakatara iwe, chive chinhu chitsvene kuna Jehovha.
24. Pagore rejubheri munda unofanira kudzokera kumunhu waakanga atenga kwaari, kuna iye wakanga ari muridzi wenyika.
25. Kutara kwako kose kunofanira kuenzaniswa neshekeri rapanzvimbo tsvene; shekeri rimwe rinoita magera maviri.
26. "Asi mwana wemhongora pakati pezvipfuwo, uri waJehovha zvauri mwana wemhongora, ngakurege kuva nomunhu unoutsaura; kana iri nzombe, kana gwai, ndezvaJehovha.
27. Kana chiri chipfuwo chisina kunaka, unofanira kuchidzikunura sezvawakachitarira iwe, achiwedzerawo cheshanu chacho; kana chisingadzikunurwi, chinofanira kutengeswa sezvawakachitarira iwe.
28. "Kunyange zvakadaro, hakune chinhu chakayeriswa, chakayerisirwa Jehovha nomunhu pazvose zvaanazvo, kana chiri chavanhu, kana zvipfuwo, kana munda wenhaka yake, chingatengeswa kana kudzikunurwa; chinhu chipi nechipi chakayeriswa, chinofanira kuva chitsvene kwazvo kuna Jehovha.
29. Munhu upi noupi wakayeriswa, kana ari munhu wakayeriswa kuvanhu, haangadzikunurwi; anofanira kuurawa zvirokwazvo.
30. "Zvegumi zvose zvenyika, kana zviri zvembeu dzenyika, kana michero yemiti, ndezvaJehovha; zvitsvene kuna Jehovha.
31. Kana munhu achida kudzikunura chimwe pazvegumi zvake, anofanira kuwedzera kwachiri cheshanu chacho.
32. Zvegumi zvose zvemombe, kana zvezvipfuwo zviduku, zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo, chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna Jehovha.
33. Haafaniri kucherekedza kana chiri chakanaka kana chakaipa, kana kuchitsinhanisa nechimwe; kana achinge atsinhanisa nechimwe, zvose zviri zviviri, icho nechakatsinhiwa, zvichava zvitsvene; hazvingadzikunurwi."
34. Ndiyo mirairo yavana vaIsiraeri yakarairwa Mozisi naJehovha pagomo reSinai.

Mapisarema 29:1-6
1. Ipai, Jehovha, imwi vanakomana vaMwari, Ipai Jehovha kudzo nesimba.
2. Ipai Jehovha kudzo yakafanirwa nezita rake; Namatai kuna Jehovha nenguvo tsvene.
3. inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura zhinji; Mwari wokubwinya unotinhira, Iye Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji-zhinji,
4. inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rizere noumambo.
5. inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; Zvirokwazvo, Jehovha anovhunanya misidhari yeRebhanoni.
6. Anoipemberesa semhuru; Iro Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati.

Zvirevo 10:22-25
22. Kuropafadza kwaJehovha ndiko kunofumisa; Kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu.
23. Benzi rinoti kuita zvakaipa kutamba; Ndizvo zvinoitawo uchenjeri kuno ane njere.
24. Zvinotyiwa nowakaipa, ndizvo zvichamuwira; Asi wakarurama achapiwa zvaanoda.
25. Kana chamupupuri chapfuura, wakaipa haachipo; Asi wakarurama ane nheyo dzisingaperi.

Mako 7:1-13
1. Zvino kwakavunganira kwaari vaFarisi navamwe vavanyori vaibva Jerusarema;
2. vakati vavona vamwe vavadzidzi vake vachidya chingwa namavoko anetsvina, ndiko kuti asina kushambwa vakatsutsumwa.
3. Nokuti vaFarisi, navaJudha vose havadyi kunze kokuti vamboshamba mavoko kwazvo, vachichengeta tsika dzavakuru.
4. Kana vachibva pamisika, kunze kokuti vamboshamba, havadyi; nezvimwe zvinhu zvizhinji zviripo zvavakanga vagamuchira, kuti vazvichengete, \add zvinoti\add*: Kusuka mikombe, nehari, nemidziyo yendarira neyematafura.
5. Ipapo vaFarisi navanyori vakamubvunza, \add vachiti\add*: Nemhaka yeiko vadzidzi venyu vasingafambi netsika yavakuru, asi vanodya chingwa namavoko asina kugezewa?
6. Akapindura akati kwavari: Isaya wakaporofita kwazvo pamusoro penyu imwi vanyengeri, sezvazvakanyorwa, \add zvichinzi\add*: Vanhu ava vanondikudza nemiromo, asi moyo yavo iri kure neni.
7. Asi vanondinamata pasina, Vachidzidzisa dzidziso, \add iri\add* mirairo yavanhu.
8. Nokuti munosiya mirairo yaMwari, muchichengeta tsika dzavanhu, \add se\add*kusuka mapoto nemikombe nezvimwe zvakadaro munozviita.
9. Zvino akati kwavari: Zvirokwazvo, munoramba murairo waMwari, kuti muchengete tsika dzenyu.
10. nokuti Mozisi wakati: Kudza baba vako namai vako; uye aninani unotuka baba kana mai, ngaafe rufu.
11. Asi imwi munoti: Kana munhu achiti kunababa vake kana mai: Chinhu chipi nechipi chamunobatsirwa nacho neni "iKorbani*", ndokuti chava chipo \add kunaMwari\add*,
12. hamuchamutenderi kuitira baba vake namai vake chinhu,
13. muchishayisa shoko raMwari simba netsika dzenyu dzamunogamuchidzana, nezvinhu zvizhinji zvakadaro munozviita.