Bhaibheri mune rimwe gore


Gumiguru 15


Isaya 53:1-12
1. Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna ani?
2. Nokuti akamera pamberi pake sebukira, nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma; haane chimiro kana umambo; kana tichimuona, haana kunaka kuti timude.
3. Akazvidzwa, nokuraswa navanhu, munhu wokurwadziwa, akaziva urwere, somunhu anovanzirwa navanhu zviso zvavo; akazvidzwa nesu hatina kumukudza.
4. Zvirokwazvo, akatakura matenda edu, nokusimudza kurwadziwa kwedu; asi isu takati akatambudzwa, akarohwa naMwari nokumanikidzwa.
5. Asi akakuvadzwa nokuda kokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake.
6. Isu tose samakwai, takanga takarasika , takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake; uye Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose.
7. Akamanikidzwa,akarohwa, kunyange zvakadaro haana kushamisa muromo wake;akauyiswa segwayana rinoiswa kundobayiwa uye segwai pamberi pavavevuri varo,akanyarara, saizvozvo haana kushamisa muromo wake.
8. Akabviswa pakumanikidzwa napakutongwa, ndianiko angaparidza zera rake? nokuti akagurwa akabviswa panyika yavapenyu? Nokuda kokudarika kwavanhu vangu; akarohwa.
9. Akaita bwiro bwake pamwechete navakaipa, akava navamufumi pakufa kwake, nokuti haana kuita chisakarurama, kunyengera hakuna kuwanikwa mumuromo make.
10. Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti apwanyiwe; wakamurwadzisa; ipapo uchaita mweya wake chibairo chezvivi, achaona zvibereko zvake, achawedzera mazuva ake, zvinodikamwa naJehovha zvichabudirira muruoko rwake.
11. Achaona zvaakatamburira nomweya wake, akagutiswa; nokuziva kwake muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji; achatakura zvakaipa zvavo.
12. Saka ndichamuganhurira mugove pamwechete navakuru, achagoverana zvakapambwa navane simba; nokuti akadurura mweya wake kukufa, akaverengwa pamwechete navadariki; uye akatakura chivi chavazhinji, akanyengeterera vadariki.

Isaya 54:1-17
1. "Imba, iwe ngomwa, iwe usina kubereka;muka nokuimba , udanidzirise, iwe usina kumbosununguka; nokuti vana vouri oga vazhinji kukunda vana vomukadzi akawanikwa."Ndizvo zvinotaura Jehovha."
2. Kurisa nzvimbo yetende rako, ngavatatamure maketeni eugaro hwako; usarega, urebese mabote ako, usimbise mbambo dzako.
3. "Nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokuruboshwe;vana vako vachagara nhaka yavahedheni,vaite matongo agarwe.
4. Usatya , nokuti haunganyadziswi;uye usakanganiswa, nokuti haungavi nenyadzi; nokuti uchakangamwa kunyara kohumhandara hwako, haungazorangariri kuzvidzwa kohuchirikadzi hwako.
5. Nokuti Muiti wako ndiye murume wako, Jehovha wehondo ndiro zita rake; Mudzikunuri wako ndiye Mutsvene waIsiraeri, iye achanzi Mwari wenyika yose.
6. "Nokuti Jehovha akakudana somukadzi, akasiyiwa ane shungu pamweya, somukadzi akawanikwa achiri muduku ndokuzorambwa ndizvo zvinotaura Mwari wako.
7. Kwechinguvana,ndakakusiya , asi nenyasha huru ndichakuunganidza.
8. Nehasha dzakapupuma, ndakakuvanzira chiso changu kwechinguvana ; asi nohunyoro husingaperi ndichakunzwira nyasha , ndizvo zvinotaura Jehovha Mudzikunuri wako.
9. Nokuti izvi zvakaita semvura yaNowa kwandiri; nokuti \add sezva\add*ndakapika kuti mvura yaNowa haingazodarikizve napanyika, saizvozvo ndakapika kuti handichazokutsamwiri, kana kukutuka.
10. Nokuti makomo achabva, nezvikomo zvibviswe, asi hunyoro hwangu haungabvi kwauri, Kana sungano yangu yorugare haingabviswi ndizvo zvinotaura Jehovha ane nyasha newe.
11. "Haiwa, iwe mutambudziki, wakaposerwa \add nedutu\add* remhepo, usina kunyaradzwa, tarira, ndichateya mabwe ako namavara akanaka, ndichateya nheyo dzako \add namabwe\add* esafiri.
12. Ndichaita shongwe dzako ne-agati*, namasuo ako ne-kabhunakeri*, nomuganhu wako wose namabwe anofadza.
13. Navana vako vose vachadzidziswa naJehovha,uye ruchava rukuru, rugare rwavana vako.
14. Uchasimbiswa mukururama; uchava kure nokumanikidzwa, nokuti haungatyi, uye kure nezvinotyisa, nokuti hakungaswederi kwauri.
15. Tarira, vachavungana,asi kwete neni Aninani unovungana pamwe kurwa newe uchawa nokuda kwako.
16. Tarira, ndakasika mupfuri anopfutidza mazimbe mumoto , ndokuita nhumbi yebasa rake; uye ini ndakasika muparadzi, kuti aparadze.
17. Hakuna nhumbi \add yokurwa \add*inopfurwa kuzorwa newe ingabudirira; rurimi rumwe norumwe runokukwirira pakutongwa ruchapiwa mhosva. Ndiyo nhaka yavaranda vaJehovha, nokururama kwavo \add ndo\add*kwangu ndizvo zvinotaura Jehovha."

Mapisarema 113:1-4
1. Hareruya! Rumbidzai, imwi varanda vaJehovha, Rumbidzai zita raJehovha.
2. Zita raJehovha ngarikudzwe Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.
3. Kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro Zita raJehovha rinofanira kurumbidzwa.
4. Jehovha uri kumusoro kwavahedheni vose, Nokubwinya kwake kumusoro kokudenga-denga.

Zvirevo 26:17-19
17. Somunhu anobata imbwa nenzeve dzayo, ichingopfuura hayo, Ndizvo zvakaita munhu anozvipinza pagakava raasina mhosva naro.
18. Somupengo anokanda zvitsiga, Nemiseve, nezvinouraya,
19. Ndizvo zvinoita munhu anonyengedzera wokwake, Achiti, "Ndinongoita zvangu jee!"

VaEfeso 3:1-21
1. Nemhaka iyi, ini Pauro, ndiri musungwa waKristu Jesu nokuda kwenyu, imwi vahedheni,
2. kana makanzwa henyu kugoverwa kwenyasha dzaMwari dzandakapiwa pamusoro penyu;
3. kuti zvakanga zvakavanzika zvakandiziviswa pakuzarurirwa, sezvandakambokunyorerai namashoko mashoma;
4. kana muchirava iwo, mungavona kuziva kwangu zvakavanzika zvaKristu;
5. zvakanga zvisina kuziviswa vanakomana vavanhu panedzimwe nguva, sezvazvakazarurirwa vapositora vatsvene, navaporofita zvino muMweya;
6. Kuti Vahedheni vave vadyi venhaka pamwe chete nesu, nomuviri mumwe nesu vagovani vechipikirwa chake pamwe chete nesu muna Kristu neevhangeri
7. yandakaitwa mushumiri wayo nechipo chenyasha dzaMwari, chandakapiwa nokubata kwesimba rake.
8. Ini, muduku kwazvo kuvatsvene vose, ndakapiwa nyasha idzi, kuti ndiparidzire vahedheni fuma isinganzverwi yaKristu,
9. nokuratidza vose kuti kugoverwa kwakadiniko kwezvakavanzika, zvakanga zvakafukidzwa munaMwari, wakasika zvose, naKristu Jesu kubva panguva yokutanga;
10. kuti zvino vabati navanesimba kudenga vaziviswe nekereke kuchenjera kukuru kwaMwari;
11. sechirevo chokutanga-tanga chaakatema munaKristu Jesu, Ishe wedu;
12. maari tinokutsunga kwedu nokupinda kwedu tisingatyi, nokutenda kwake.
13. Saka ndinokumbira kuti murege kupera moyo nokutambudzika kwangu pamusoro penyu; ndiko kukudzwa kwenyu.
14. Nemhaka iyi ndinofugama namabvi angu kunaBaba, vaShe wedu Jesu Kristu
15. avo, rudzi rwose kudenga napanyika runotumidzwa nezita ravo,
16. kuti vakupei pafuma yokubwinya kwavo kukuru, simba kuti musimbiswe noMweya wavo mumunhu womukati;
17. kuti Kristu agare pamoyo yenyu nokutenda; kuti imi, munemidzi yenyu nenheyo dzenyu murudo;
18. muve nesimba rokunzwisisa pamwe chete navatsvene vose, kuti kufara, nokureba, nokukwirira, nokudzika kwakadiniko,
19. nokuziva rudo rwaKristu, runopfuvura kuziva, kuti muzadziswe nokuzara kose kwaMwari.
20. Zvino, iye unesimba rokuita zvikuru kwazvo zvinopfuvura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga, nesimba rinobata mukati medu,
21. ngaave nokubwinya mukereke munaKristu Jesu, kusvikira kumarudzi ose nokusingaperi-peri, Ameni.