Bhaibheri mune rimwe gore
Chivabvu 23


1 Samueri 4:1-21
1. Shoko raSamueri rakasvika kuvaIsiraeri vose. Zvino valsiraeri vakaenda kundorwa navaFirisitia, vakavaka misasa yavo pedo neEbheniezeri; vaFirisitia vakavaka misasa yavo paAfeki.
2. VaFirisitia vakazvigadzirira kurwa navaIsiraeri; zvino vakati vorwa, vaIsiraeri vakakundwa navaFirisitia, vakauraya pakati pavakanga vakagadzirirwa kurwa varume vanenge zviuru zvina.
3. Zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru vaIsiraeri vakati, "Jehovha wakatirovereiko nhasi pamberi pavaFirisitia? Handei, titore areka yesungano yaJehovha paShiro, iuye pakati pedu itirwire pamaoko avavengi vedu."
4. Naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotorapo areka yesungano yaJehovha wehondo, ugere pamusoro pamakerubhi; vanakomana vaviri vaEri, Hofini naPinehasi, vakanga varipo paareka yesungano yaMwari.
5. Zvino areka yesungano yaJehovha yakati yasvika pamisasa, vaIsiraeri vose vakapururudza nokupururudza kukuru, nyika ikaita mawungira.
6. VaFirisitia vakati vachinzwa inzwi rokupururudza, vakati, "inzwi iro rokupururudza, riri kumisasa yavaHebheru rinoti kudiniko?" Vakanzwa kuti areka yaJehovha yasvika kumisasa.
7. VaFirisitia vakatya, nokuti vakati, "Mwari wasvika kumisasa." Vakati, "Tine nhamo! Nokuti chinhu chakadai hachina kumbovapo.
8. Tine nhamo ! Ndianiko uchatirwira pamaoko avaMwari ava vane simba? Ndivo vaMwari vakadeya kurova vaIjipiti namatambudziko amarudzi mazhinji murenje.
9. Simbai, muite savarume, imwi vaFirisitia, kuti murege kuva varanda vavaHebheru, sezvavakanga vakaita kwamuri; itai savarume, murwe."
10. Zvino vaFirisitia vakarwa, vaIsiraeri vakakundwa, vakatiza, mumwe nomumwe kutende rake, kukavapo kuurawa kukuru, nokuti kuvaIsiraeri kwakafa vane zviuru zvina makumi matatu vaifamba namakumbo.
11. Areka yaMwari ikatorwa, uye vanakomana vaviri vaEri, Hofini naPinehasi, vakaurawa.
12. Zvino mumwe murume wavaBhenjamini akabva kuhondo, akamhanya, akasvika paShiro nomusi iwoyo, ane nguvo dzakabvarurwa neguruva pamusoro wake.
13. Pakusvika kwake, Eri wakanga agere pachigaro chake kurutivi rwenzira, akataririra, nokuti moyo wake wakanga uchibvunda pamusoro peareka yaMwari. Murume wakati asvika muguta, akavaudza izvozvo, vanhu vose veguta vakachema.
14. Zvino Eri wakati achinzwa inzwi rokuchema, akati, "inzwi rebopoto iri rinoti kudiniko?" Murume akakurumidza, akandoudza Eri.
15. Zvino Eri wakanga ava namakore ana makumi mapfumbamwe namasere, meso ake akanga ava norutara, asichagoni kuona kwazvo.
16. Murume akati kuna Eri, "Ndini ndakabva kuhondo, ndatiza nhasi kuhondo." Akati, "Kwaitweiko, mwana wangu?"
17. Zvino murume wakanga auya neshoko akapindura, akati, "VaIsiraeri vatiza pamberi pavaFirisitia; vanhu vazhinji vaurawa; uye vanakomana venyu vaviri, Hofini naPinehasi, vafawo; uye areka yaMwari yatorwa."
18. Zvino wakati achireva areka yaMwari, Eri akawa pachigaro negotsi kurutivi rwesuo, akavhunika mutsipa, akafa; nokuti wakanga ava mutana, ano muviri mukobvu. Wakanga atonga vaIsiraeri makore makumi mana.
19. Zvino mukadzi womwanakomana wake Pinehasi, wakanga ava nemimba, oda kupona mwana; akati achinzwa kuti areka yaMwari yatorwa, uye kuti baba vomurume wake, nomurume wakewo, vafa vose, akapfugama, akapona mwana, nokuti wakasvikirwa nokurwadziwa kwake.
20. Nenguva yokufa kwake vakanga vamirepo naye vakati, "Usatya hako, nokuti wapona mwana womukomana. Asi haana kupindura, kana kurangarira izvozvo."
21. Akatumidza mwana zita rinonzi Ikabhodhi, achiti, "Kukudzwa kwabviswa kuna Isiraeri; nokuti areka yaMwari yakanga yatorwa, uye nokuda kwababa vomurume wake, nomurume wake."

1 Samueri 5:1-12
1. Zvino vaFirisitia vakatora areka yaMwari, vakabva nayo Ebheniezeri, vakaiisa Ashidhodhi,
2. VaFirisitia vakatora areka yaMwari vakaiisa mumba maDhagoni, vakaigadzika kurutivi rwaDhagoni.
3. Zvino veAshidhodhi vakati vachimuka mangwanani, onei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Vakatora Dhagoni, vakamugadzikazve panzvimbo yake.
4. Zvino vakati vachimuka mangwanani, onei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha; nomusoro waDhagoni nezvanza zvamaoko ake ose maviri zvakanga zvavhunika, zviri pachikumbaridzo chomukova; Dhagoni wakanga asarirwa nomuviri woga.
5. Saka vaprista vaDhagoni, navose vanopinda mumba maDhagoni, havatsiki pachikumbaridzo chaDhagoni paAshidhodhi kusvikira nhasi.
6. Asi ruoko rwaJehovha rwakatambudza veAshidhodhi, akavaparadza nokuvarova namamota, ivo veAshidhodhi nenyika yavo.
7. Zvino varume veAshidhodhi vakati vachiona kuti ndizvo zvavanoitirwa, vakati, "Areka yaMwari waIsiraeri ngairege kugara pakati pedu; nokuti ruoko rwake runotitambudza isu namwari wedu Dhagoni."
8. Naizvozvo vakatuma nhume kundounganidza kwavari madzishe ose avaFirisitia, vakati, "Tichaita seiko neareka yaMwari waIsiraeri?" Vakapindura, vakati, "Areka yaMwari waIsiraeri ngaiiswe Gati." Vakaisa areka yaMwari ikoko.
9. Vakati vaiisako, ruoko rwaJehovha rukavhundusa guta nokuvhundusa kukuru; akarova varume veguta, vaduku navakuru, vakapomerwa mamota.
10. Naizvozvo ivo vakatumira areka yaMwari Ekironi. Zvino areka yaMwari yakati yasvika Ekironi, veEkironi vakachema kwazvo, vakati, "Vauya neareka yaMwari waIsiraeri kwatiri, kuzotiuraya, isu navanhu vedu."
11. Naizvozvo vakatuma nhume kundounganidza madzishe ose avaFirisitia, vakati, "Tumai areka yaMwari waIsiraeri, ibve, idzoserwe kunzvimbo yayo, kuti irege kutiuraya, isu navanhu vedu;" nokuti guta rose rakanga ravhunduswa nokuvhunduswa korufu; ruoko rwaJehovha rwakavatambudza zvikuru ipapo.
12. Varume, vasina kufa, vakarohwa namamota, kuchema kweguta kukakwira kudenga.

Mapisarema 54:1-7
1. 'Ndirwirei Mwari, nezita renyu, Nditongerei nesimba renyu.
2. Inzwai munyengetero wangu, Mwari; Rerekerai nzeve yenyu munzwe mashoko omuromo wangu.
3. Nokuti vatorwa vakandimukira, Vamanikidzi vakatsvaka mweya wangu. Havana kuisa Mwari pamberi pavo.
4. Tarirai, Mwari ndiye mubatsiri wangu. Ishe ari pakati pavanotsigira mweya wangu.
5. Achatsiva zvakaipa kuvavengi vangu; Muvaparadze nokutendeka kwenyu.
6. Ndichakubayirai nechipiriso chokungopa nokuzvidira, Ndichavonga zita renyu, Jehovha, nokuti rakanaka.
7. Nokuti akandirwira pakutambudzika kose; Ziso rangu rakaona kukundwa kwavavengi vangu.

Zvirevo 15:12-13
12. Mudadi haadi kurairwa; Anoramba kuenda kunowakachenjera.
13. moyo, wakafara, unofadza chiso; Asi mweya unoputsa nomoyo une shungu.

Ruka 21:1-19
1. Zvino wakatarira kumusoro akavona vafumi vachikanda zvipo zvavo muchivigiro chemari.
2. Akavonavo imwe chirikadzi murombo, achikandamo tumari tuviri tuduku.
3. Akati: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Chirikadzi iyi murombo, yakanda kupfuvura vamwe vose;
4. nokuti avo vose vakanda muzvipo zvaMwari pazvizhinji zvavo, asi iye, pakushaiwa kwake, wakanda chose chaaiva nacho chaaifanira kurarama \add nacho\add*.
5. Zvino vamwe vakataura pamusoro petembere, kuti yakanga yakashongedzwa sei namabwe akanaka nezvipo, akati:
6. Zvinhu izvi zvamunovona, mazuva achasvika, asingazoregwi ibwe pamusoro pebwe, risingazowisirwi pasi.
7. Zvino vakamubvunza, vachiti: Mudzidzisi, kozvinhu izvozvi zvichagova riniko? Nechiratidzo \add chichava\add* chipi, kana izvozvi zvoitwa?
8. Iye akati: Chenjerai, kuti murege kunyengerwa; nokuti vazhinji vachavuya muzita rangu, vachiti: Ndini \add Kristu\add*; nguva yaswedera. Naizvozvo musavatevera.
9. Kana muchinzwa zvehondo, nenyonganiso, musavhunduswa henyu, nokuti izvozvi zvinofanira kumboitika; asi kuguma haku\add sviki\add* pakarepo.
10. Akati kwavari: Rudzi ruchamukira rudzi, noushe \add hwucha\add*mukira ushe.
11. Uye kudengenyeka kukuru kwenyika kuchavapo kunzvimbo dzakasiyana siyana, nenzara nehosha, nezvinotyisa kuvona, uye zviratidzo zvikuru zvichabva kudenga zvichavapo.
12. Asi mberi kwaizvozvi zvose, vachakubatai, nokutambudza, vachi\add ku\add*kumikidzai kumasinagoge nomumatirongo, muchiiswa pamberi pamadzimambo navabati, nokuda kwezita rangu.
13. Izvi zvichashanduka vuchapupu kwamuri.
14. Naizvozvo zviisei mumoyo menyu, kuti murege kufanofungisisa zvamuchapindura.
15. Nokuti ndichakupai muromo nokuchenjera, kuchakonekamwa kupikiswa kana kurambwa navavengi venyu vose.
16. Muchatengeswa kunyange navabereki, navana vamai venyu, nehama, neshamwari, \add vamwe\add* venyu vachavurawa.
17. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu.
18. Asi hakungaparari kunyange ruvhudzi rumwe rwomusoro wenyu.
19. Nokutsungirira kwenyu wanai mweya yenyu.