Bhaibheri mune rimwe gore
Chikunguru 20


1 Makoronike 26:1-32
1. Mapoka avatariri vemikova akanga akadai: vavaKora: Mesheremia mwanakomana waKore, wavanakomana vaAsafi.
2. Mesheremia akanga ana vanakomana ava: Zekariya wedangwe, wechipiri Jedhieri; wechitatu Zebhedhia, wechina Jatinieri;
3. wechishanu Erami, wechitanhatu Johwanani, wechinomwe Erihonai.
4. NaObhedhi-Edhomu akanga ana vanakomana ava: Shemaya wedangwe, wechipiri Jehozabhadhi, wechitatu Joa, wechina Sakari, weshanu Netaneri;
5. wetanhatu Amieri, wechinomwe Isakari, worusere Peuretai; nokuti Mwari akanga amuropafadza.
6. NaShemaya mwanakomana wake, akaberekerwawo vanakomana vakabata, imba yababa vavo; nokuti vakanga vari varume vane simba noumhare.
7. Vanakomana vaShemaya vakanga vari: Otini, naRefaeri, naObhedhi, naErizhabhadhi; vanun'una vake Erihu naShemakia, vakanga vari varume voumhare.
8. Ava vose vakanga vari vanakomana va Obhedhi-Edhomu; ivo navanakomana vavo, navanun'una vavo vakanga vari varume vane simba vaigona kubata basa; vakanga vana makumi matanhatu navaviri vaObhedhi-Edhomu.
9. Mesheremia akanga ana vanakomana navanun'una, varume voumhare, vane gumi navasere.
10. NaHosavo, mumwe wavanakomana vaMerari, akanga ana vanakomana; mukuru akanga ari Shimiri, (nokuti kunyange akanga asati ari wedangwe baba vake vakamuita mukuru;)
11. wechipiri Hirikia, wechitatu Tebharia, wechina Zekariya; vanakomana vose vaHosa navanun'una vake vakasvika gumi navatatu.
12. Mapoka avatariri vemikova vakabva pakati paivawo, pakati pavarume vakuru, vakapiwa basa savanun'una vavo kubata muimba yaJehovha.
13. Vakakanda mijenya, vaduku pamwechete navakuru, nedzimba dzamadzibaba avo kuzoratidzwa suo rimwe nerimwe.
14. Sheremia akaratidzwa mugove wokumabvazuva. Zvino vakakanda mijenya pamusoro paZekariya mwanakomana wake, gurukota rakanga rakangwara; mugove wake ukaratidzwa kurutivi rwokumusoro.
15. WaObhedhi-Edhomu kurutivi rwezasi; wavanakomana vake wokuchengeta dura.
16. WaShupimi naHosa kumavirazuva, pasuo reShareketi pamugwagwa unokwira, varindi vakatarisana.
17. Kumabvazuva kwakanga kuna vaRevhi vatanhatu, kurutivi rwokumusoro zuva rimwe nerimwe vana, kurutivi rwezasi zuva rimwe nerimwe vana, uye padura vaviri-vaviri.
18. WaParibhari kumavirazuva, vana pamugwagwa, navaviri paParibhari.
19. Ndiyo migove yavatariri vemikova, vavanakomana vavaKora navanakomana vaMerari.
20. Pakati pavaRevhi Ahija aitarira zvivigiro zvefuma yeimba yaMwari, nezvivigiro zvefuma yezvinhu zvitsvene.
21. Vanakomana vaRadhani: vanakomana vavaGerishoni vaiva vaRadhani, vakuru vedzimba dzamadzibaba aRadhani muGerishoni. Jehieri.
22. Vanakomana vaJehieri: Zetami, naJoeri munun'una wake, vaitarira zvivigiro zveimba yaJehovha.
23. Pakati pavaAmirami, navaIshari, navaHebhuroni, navaUzieri:
24. Shebhueri mwanakomana waGerishomi, mwanakomana waMozisi, araira zvivigiro.
25. Navanun'una vake: vaEriezeri, mwanakomana wake Rehabhia, nomwanakomana wake Jeshaya, nomwanakomana wake Joramu, nomwanakomana wake Zikiri, nomwanakomana wake Sheromoti.
26. Sheromoti uyu navanun'una vake ndivo vaitarira zvivigiro zvose zvezvinhu zvitsvene, zvakanga zvatsaurwa namambo Dhavhidhi, navakuru vedzimba dzamadzibaba avo, navakuru vezviuru navamazana, navakuru vehondo.
27. Pakati pezvakapambwa pakurwa vakatsaura zvimwe zvokugadzirisa nazvo imba yaJehovha.
28. Zvose zvakanga zvatsaurwa naSamueri muoni, uye naSauro mwanakomana waKishi, naAbhineri mwanakomana waNeri, naJoabhu mwanakomana waZeruya; zvose zvakanga zvatsaurwa naani naani zvakanga zvichichengetwa naSheromoti navanun'una vake.
29. Pakati pavaIshari, Kenania navanakomana vake vaibata mabasa okunze pakati paIsiraeri, vari vatariri navatongi.
30. Pakati pavaHebhuroni, Hashabhia navanun'una vake, varume voumhare, vane chiuru chinamazana manomwe, vaitarira Isiraeri mhiri kwaJorodhani kumavirazuva, kuti vabate mabasa ose aJehovha namabasa amambo.
31. Pakati pavaHebhuroni, Jeriya akanga ari mukuru, ipo pakati pavaHebhuroni, namarudzi avo nedzimba dzamadzibaba avo. Pagore ramakumi mana rokubata ushe kwaDhavhidhi vakatsvakwa, vakawana pakati pavo varume vane simba noumhare paJazeri reGiriyadhi.
32. Vanun'una vake, varume voumhare, vakasvika zviuru zviviri namazana manomwe, vari vakuru vedzimba dzamadzibaba, vakanga vaitwa namambo Dhavhidhi vatariri vavaRubheni, navaGadhi, navehafu yorudzi rwaManase, kuti vaite zvose zvaMwari, namabasa ose amambo.

1 Makoronike 27:1-34
1. Zvino vana vaIsiraeri vakaverengwa vakuru vedzimba dzamadzibaba, navakuru vezviuru navamazana, navatariri vavo vaibatira mambo pazvinhu zvose zvamapoka aipinda nokubuda mwedzi mumwe nomumwe, mwedzi yose yegore, boka rimwe nerimwe rikasvika zviuru zvina makumi maviri nezvina.
2. Mutariri weboka rokutanga, pamwedzi wokutanga, akanga ari Jashobhiyami mwanakomana waZabhadhieri; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
3. Iye akanga ari mumwe wavana vaPerezi, mukuru wavatariri vose vehondo pamwedzi wokutanga.
4. Mutariri weboka romwedzi wechipiri akanga ari Dodai muAhohi, neboka rake; Mikiroti ndiye aivaraira; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
5. Mukuru wechitatu wehondo pamwedzi wechitatu, akanga ari Bhenaya, mwanakomana womuprista Jehoyadha, iye mukuru; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
6. Uyu ndiye Bhenaya uya, akanga ari munhu wesimba pakati pavana makumi matatu, waiva mutariri wavana makumi matatu; Amizabhadhi mwanakomana wake akanga ari weboka rake.
7. Mukuru wechina, pamwedzi wechina, akanga ari Asaheri munun'una waJoabhu, naZebhedhia mwanakomana wake aimutevera; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
8. Mukuru weshanu, pamwedzi weshanu, wakanga ari Shamhuti mulzirahi; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
9. Mukuru wetanhatu, pamwedzi wetanhatu, akanga ari Ira mwanakomana waIkeshi muTekoite; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
10. Mukuru wechinomwe, pamwedzi wechinomwe, akanga ari Herezi muPeroni, wavana vaEfuremu; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
11. Mukuru wourusere, pamwedzi worusere, akanga ari Shebhekai muHushati, wavaZerahi; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
12. Mukuru wepfumbamwe, pamwedzi wepfumbamwe, akanga ari Abhiezeri muAnatoti, wavaBhenjamini; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
13. Mukuru wegumi, pamwedzi wegumi, akanga ari Maharai muNetofati, wavaZerahi; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
14. Mukuru wegumi nomumwe, pamwedzi wegumi nomumwe, akanga ari Bhenaya muPiratoni, wavana vaEfuremu; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
15. Mukuru wegumi navaviri, pamwedzi wegumi nemiviri, akanga ari Heridhai muNetofati, waOtinieri; paboka rake pakanga pane zviuru zvina makumi maviri nezvina.
16. Uye, kwakanga kuna varairi vamarudzi alsiraeri; vokuvaRubheni akanga ari Eriezeri mwanakomana waZikiri, murairi; wokuvaSimiyoni; Shefatia mwanakomana waMaaka;
17. wokwaRevhi: Hashabhia, mwanakomana waKemueri; wokwaAroni: Zadhoki;
18. wokwaJudha: Erihu, mumwe wavanun'una vaDhavhidhi; wokwalsakari: Omiri mwanakomana waMikaeri;
19. wokwaZebhuruni: Ishimaya mwanakomana waObhadhiya, wokwaNafutari: Jeremoti mwanakomana waAzieri;
20. wokuvana vaEfuraimu: Hoshea mwanakomana waAzazia; wokuhafu yorudzi rwaManase: Joeri mwanakomana waPedhaya;
21. wokuhafu yorudzi rwaManase paGiriyadhi, Idho mwanakomana waZekariya; wokwaBhenjamini: Jasieri mwanakomana waAbhineri;
22. wokwaDhani: Azareri mwanakomana waJehorami. Ndivo vakanga vari vakuru vamarudzi alsiraeri.
23. Asi Dhavhidhi haana kuverenga vamakore makumi maviri navaduku kwavari; nokuti Jehovha akataura kuti achawanza vaIsiraeri, vave senyeredzi dzokudenga.
24. Joabhu mwanakomana waZeruya akatanga kuverenga, asi haana kupedza; kutsamwa kwaJehovha kukamukira valsiraeri nemhosva iyi; uye havana kuisa kuwanda kwavo pamakoronike amambo Dhavhidhi.
25. Mutariri wefuma yamambo akanga ari Azimavheti mwanakomana waAdhieri mutariri wefuma yapaminda, napamaguta, napamisha, neyapanhare, akanga ari Jonatani mwanakomana waUziya;
26. mutariri wavanhu vaibata paminda vachirima pasi, akanga ari Eziri mwanakomana waKerubhi.
27. Mutariri weminda yemizambiringa, akanga ari Shimei muRamati; mutariri wezvibereko zveminda yemizambiringa, wedzimba dzewaini, akanga ari Zabhadhi muShifimi;
28. mutariri wemiorivhi nemionde yakanga iri pamapani, akanga ari Bhaarihanani muGedheri; mutariri wedzimba dzamafuta akanga ari Joashi.
29. Mutariri wamapoka ezvipfuwo, zvaifura paSharoni, akanga ari Shitirai muSharoni, uye mutariri wamapoka aigara pamipata, akanga ari Shafati mwanakomana waAdhirai;
30. mutariri wamakamera akanga ari Obhiri muIshimaeri, uye mutariri wembongoro akanga ari Jedheiya muMeronoti;
31. mutariri wamapoka amakwai akanga ari Jazizi muHagiri. Ava vose vakanga vari vatariri venhumbi dzamambo Dhavhidhi.
32. Uye Jonatani muzukuru waDhavhidhi akanga ari gurukota, murume akangwara, munyori; Jehieri mwanakomana waHakimoni aigara navanakomana vamambo;
33. Ahitoferi akanga ari gurukota ramambo; naHushai muAriki yaiva shamwari yamambo;
34. aitevera Ahitoferi ndiJehoyadha mwanakomana waBhenaya, naAbhiyatari; mukuru wehondo yamambo akanga ari Joabhu.

Mapisarema 78:56-66
56. Kunyange zvakadaro vakaidza Mwari Wokumusorosoro, vakamumukira, Vakasachengeta zvipupuriro zvake;
57. Asi vadzoka, vakaita zvinonyengera. Vakatsauka souta hunonyengera.
58. Nokuti vakamutsa kutsamwa kwake namatunhu avo akakwirira, Vakamutsa godo rake nezvifananidzo zvavo zvakaveziwa.
59. Zvino Mwari akati achizvinzwa, akatsamwa kwazvo, Akasema Isiraeri kwazvo-kwazvo.
60. Akabva patabhenakeri yeShiro, Tende raakanga akaisa pakati pavanhu;
61. Akaisa simba rake mukutapwa, Nokubwinya kwake muruoko rwomudzivisi.
62. Vanhu vake wakavaisawo kumunondo; Akatsamwira nhaka yake kwazvo.
63. Moto wakapedza majaya avo; Vasikana vavo havana kuimbirwa pakuwanikwa kwavo.
64. Vaprista vavo vakaurawa nomunondo; Chirikadzi dzavo hadzina kuchema.
65. Ipapo Ishe akapepuka somunhu akanga avete, Semhare inoridza mhere nokuda kwewaini.
66. Akarova vadzivisi vake, vakadzokera sure. Akavanyadzisa zvisingaperi.

Zvirevo 20:4-5
4. Simbe hairimi kana kune chando; Saka kana achitsvaka zvibereko pakukohwa, hazvipo.
5. Mano mumoyo womunhu angaita semvura yakadzika; Asi munhu wenjere achaichera.

Mabasa 10:1-23
1. Zvino kwakanga kunomumwe murume paKesaria, wainzi Kornerio, mukuru wezana wehondo yainzi yeItaria,
2. Munhu, wainamata nowaitya Mwari, iye neveimba yake yose, waipa vanhu zvipo zvizhinji, nokunyengetera kunaMwari misi yose.
3. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akavona kwazvo, nezvaakaratidzwa, mutumwa waMwari achipinda kwaari, achiti kwaari: Kornerio!
4. Iye akamutarisisa, akatya, akati; Chinyiko Ishe? Akati kwaari: Minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa.
5. Zvino tuma varume Jopa kundodana Simoni, unotumidzwa Peturo.
6. Unogara nomumwe unonzi Simoni, musuki wamatebwe, imba yake iri pagungwa iye uchakuvudza zvaunofanira kuita.
7. Zvino mutumwa, wakataura naye, wakati abva, akadana varanda vake vaviri nomurwi wakarurama pakati pavaisimushumira,
8. akavavudza zvose, ndokuvatumira Jopa.
9. Zvino fume mangwana vachiri parwendo, vava pedo neguta, Peturo akakwira pamusoro peimba kundonyengetera nenguva inenge yechitanhatu.
10. Akaziya kwazvo, akada kudya; zvino vakati vachagadzira akabatwa nomweya;
11. akavona denga razarurwa, nechimwe chinhu chichiburuka somucheka mukuru unoburusirwa pasi wakasungwa miromo mina.
12. Maiva nemhuka dzose dzinamakumbo mana nezvinokambaira zvenyika, neshiri dzedenga.
13. Inzwi rikavuya kwaari, richiti: Simuka Peturo, baya, udye.
14. Asi Peturo akati: Kwete, Ishe, nokuti handina kutongodya chinhu chisakanaka, chinetsvina.
15. ipapo inzwi rikavuya zve kwaari rwechipiri, richiti: Chakanatswa naMwari, usati, chine tsvina iwe.
16. Izvozvo zvakaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga.
17. Zvino Peturo wakati achakanganiswa mumoyo make kuti chiratidzo chaakanga avona chairevei, tarira varume vakanga vatumwa naKornerio, vamira pasuvo vachibvunza imba yaSimoni;
18. vakadana, vakabvunza kana Simoni, unonzi Peturo, agerepo.
19. Zvino Peturo, achafunga chiratidzo, Mweya akati kwaari: Tarira, varume vatatu vanokutsvaka.
20. Zvino simuka, uburuke, uende navo, usinganyunyuti, nokuti ndini ndava tuma.
21. Ipapo Peturo akaburukira kuvarume avo, akati kwavari: Tarirai, ndini wamunotsvaka; shoko ramavuyira ndereiko?
22. Vakati: Kornerio, mukuru wezana, murume wakarurama, unotya Mwari, unorumbidzwa norudzi rwose rwavaJudha, wakarairwa naMwari nomutumwa mutsvene, kuti anzwe mashoko kwamuri.
23. Ipapo akavadana mumba, akati vagarepo. Fume mangwana akasimuka, akaenda navo; nedzimwe hama dzapaJopa dzikamuperekedza.