Библија за годину дана


Октобар 16


Исаија 53:1-12
1. Ko vjerova propovijedanju našemu, i mišica Gospodnja kome se otkri?
2. Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao korijen iz suhe zemlje; ne bi obličja ni ljepote u njega; i vidjesmo ga, i ne bješe ništa na očima, čega radi bismo ga poželjeli.
3. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzimasmo.
4. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči.
5. Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo.
6. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svijeh nas.
7. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nijema pred onijem koji je striže ne otvori usta svojih.
8. Od tjeskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? jer se istrže iz zemlje živijeh i za prijestupe naroda mojega bi ranjen.
9. Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatijem, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem.
10. Ali Gospodu bi volja da ga bije, i dade ga na muke; kad položi dušu svoju u prinos za grijeh, vidjeće natražje, produljiće dane, i što je Gospodu ugodno napredovaće njegovom rukom.
11. Vidjeće trud duše svoje i nasitiće se; pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem, i sam će nositi bezakonja njihova.
12. Zato ću mu dati dio za mnoge, i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grijehe mnogih, i za zločince se moli.

Исаија 54:1-17
1. Veseli se, nerotkinjo koja ne rađaš, zapjevaj i poklikni ti, koja ne trpiš muka od porođaja, jer pusta ima više djece nego li ona koja ima muža, veli Gospod.
2. Raširi mjesto šatora svojega, i zavjesi stana tvojega neka se razastru, ne brani, produlji uža svoja, kolje svoje utvrdi.
3. Jer ćeš se nadesno i nalijevo rasprostraniti, i sjeme će tvoje naslijediti narode, i puste će gradove naseliti.
4. Ne boj se, jer se nećeš osramotiti, i nemoj se stidjeti, jer nećeš biti prijekorna, nego ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i prijekora udovišta svojega nećeš se više sjećati.
5. Jer ti je muž tvorac tvoj, ime mu je Gospod nad vojskama, i izbavitelj ti je svetac Izrailjev, Bog svoj zemlji zvaće se.
6. Jer kao ženu ostavljenu i u duhu ožalošćenu dozva te Gospod, i kao mladu ženu puštenu, govori Gospod.
7. Za malo ostavih te, ali s velikom milošću pribraću te.
8. U malom gnjevu sakrih za čas lice svoje od tebe, ali ću te vječnom milošću pomilovati, veli izbavitelj tvoj Gospod.
9. Jer mi je to kao potop Nojev: jer kao što se zakleh da potop Nojev neće više doći na zemlju, tako se zakleh da se neću razgnjeviti na te niti ću te karati.
10. Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe, i zavjet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod, koji ti je milostiv.
11. Nevoljnice, koju vjetar razmeće, koja si bez utjehe, evo ja ću namjestiti kamenje tvoje na mramoru porfirnom, i osnovaću te na safirima.
12. I načiniću ti prozore od kristala, i vrata od kamena rubina, i sve međe tvoje od dragoga kamenja.
13. A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji.
14. Pravdom ćeš se utvrditi, daleko ćeš biti od nasilja, te se nećeš bojati, i od strahote, jer ti se neće približiti.
15. Gle, biće ih koji će se sabirati na te, ali neće biti od mene; koji se god saberu na te, pašće.
16. Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje ugljevlje i vadi oruđe za svoj posao, ja sam stvorio i krvnika da ubija.
17. Nikako oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je našljedstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod.

Псалми 113:1-4
1. Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
2. Da bude ime Gospodnje blagosloveno otsad i dovijeka.
3. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje.
4. Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava njegova.

Приче 26:17-19
17. Psa za uši hvata ko se prolazeći žesti za tuđu raspru.
18. Kakav je bezumnik koji baca iskre i strijele smrtne,
19. Taki je svaki koji prevari bližnjega svojega pa onda veli: šalio sam se.

Ефесцима 3:1-21
1. Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
2. Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
3. Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
4. Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
5. Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;
6. Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu,
7. Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
8. Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
9. I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
10. Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
11. Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,
12. U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.
13. Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša.
14. Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
15. Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
16. Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka,
17. Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
18. Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,
19. I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
20. A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
21. Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.