Библија за годину дана
Јули 17


1 Дневника 26:1-32
1. A redovi vratarski bijahu: od sinova Korejevih bijaše Meselemija sin Korejev između sinova Asafovijeh;
2. A sinovi Meselemijini: Zaharija prvenac, Jediailo drugi, Zevadija treći, Jatnilo četvrti,
3. Elam peti, Joanan šesti, Elioinaj sedmi;
4. I Ovid-Edomovi sinovi: Semaja prvenac, Jozavad drugi, Joah treći i Sahar četvrti i Natanailo peti,
5. Amilo šesti, Isahar sedmi, Feultaj osmi; jer ga blagoslovi Bog.
6. I Semaji sinu njegovu rodiše se sinovi, koji starješovahu u domu oca svojega, jer bijahu dobri junaci.
7. Sinovi Semajini: Gotnije i Rafailo i Ovid i Elzavad braća njegova, hrabri ljudi, Eliuj i Semahija.
8. Svi ovi bijahu od sinova Ovid-Edomovijeh, i oni i sinovi njihovi i braća njihova, svi hrabri ljudi, krjepki za službu, bijaše ih šezdeset i dva od Ovid-Edoma.
9. A Meselemijinih sinova i braće, hrabrijeh ljudi, bijaše osamnaest.
10. A Osini sinovi, od sinova Merarijevih: Simrije poglavar, premda ne bješe prvenac, ali ga otac postavi poglavarem;
11. Helkija drugi, Tevalija treći, Zaharija četvrti; svijeh sinova i braće Osine bijaše trinaest.
12. Od njih bijahu redovi vratarski po poglavarima da čuvaju stražu naizmjence s braćom svojom služeći u domu Gospodnjem.
13. Jer metaše ždrijeb za maloga kao i za velikoga po domovima svojih otaca, za svaka vrata.
14. I pade ždrijeb na istok Selimiji; a Zahariji sinu njegovu, mudromu savjetniku, kad baciše ždrijeb, pade mu ždrijeb na sjever;
15. A Ovid-Edomu na jug, a sinovima njegovijem na riznicu;
16. Sufimu i Osi na zapad s vratima Salehetskim na putu koji ide gore; straža bješe prema straži:
17. S istoka šest Levita; sa sjevera četiri na dan; s juga na dan četiri; a kod riznice po dva;
18. Na Parvaru sa zapada četiri na putu, dva kod Parvara.
19. To su redovi vratarski među sinovima Korejevim i sinovima Merarijevim.
20. I ovi još bijahu Leviti: Ahija nad blagom doma Božijega, nad blagom od posvećenijeh stvari.
21. Od sinova Ladanovijeh između sinova Girsonovijeh od Ladana, između glavara domova otačkih od Ladana sina Girsonova bijaše Jehilo,
22. Sinovi Jehilovi: Zetam i Joilo brat mu bijahu nad blagom doma Gospodnjega;
23. Od sinova Amramovijeh, Isarovijeh, Hevronovijeh, Ozilovijeh,
24. Bijaše Sevuilo sin Girsona sina Mojsijeva starješina nad blagom.
25. A braća njegova od Elijezera: Reavija sin mu, a njegov sin Jesaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zihrije, a njegov sin Selomit;
26. Ovaj Selomit i braća njegova bijahu nad svijem blagom od posvećenijeh stvari, koje posveti car David i poglavari domova otačkih i tisućnici i stotinici i vojvode;
27. Od ratova i od plijena posvetiše da se opravi dom Gospodnji;
28. I što god bješe posvetio Samuilo vidjelac i Saul sin Kisov i Avenir sin Nirov i Joav sin Serujin; ko god posvećivaše, davaše u ruke Selomitu i braći njegovoj.
29. Od sinova Isarovijeh: Henanija i sinovi njegovi bijahu nad spoljašnjim poslovima u Izrailju, upravitelji i sudije.
30. Od sinova Hevronovijeh Asavija i braća njegova, tisuća i sedam stotina hrabrijeh ljudi, bijahu nad Izrailjem s ovu stranu Jordana na istoku za svaki posao Gospodnji i za službu carsku.
31. Između sinova Hevronovijeh bijaše Jerija poglavar sinovima Hevronovijem po porodicama njihovijem i domovima otačkim. Četrdesete godine carovanja Davidova potražiše ih i nađoše među njima hrabrijeh junaka u Jaziru Galadskom.
32. I braće njegove, hrabrijeh ljudi, bijaše dvije tisuće i sedam stotina glavara u domovima otačkim; i postavi ih car David nad sinovima Ruvimovijem i Gadovijem i polovinom plemena Manasijina za sve poslove Božije i carske.

1 Дневника 27:1-34
1. A sinovi Izrailjevi po svom broju, glavari domova otačkih, tisućnici i stotinici i upravitelji njihovi, služahu caru u svakom poslu u redovima, koji dolažahu i odlažahu od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini; a u svakom redu bijaše ih dvadeset i četiri tisuće.
2. Nad prvijem redom prvoga mjeseca bijaše Jasoveam sin Zavdilov, i u njegovu redu bijaše dvadeset i četiri tisuće.
3. Od sinova Faresovijeh bijaše poglavar nad svijem starješinama u vojsci prvoga mjeseca.
4. A nad redom drugoga mjeseca bijaše Dodaj Ahošanin, i vojvoda u njegovu redu bješe Miklot; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
5. Treći vojvoda trećega mjeseca bješe Venaja sin Jodaja sveštenika, poglavar; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
6. Ovaj Venaja bješe junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom; i nad redom njegovijem bješe Amizavad sin mu.
7. Četvrti, četvrtoga mjeseca Asailo brat Joavov, i za njim Zevadija sin mu; i u redu njegovu bješe dvadeset i četiri tisuće.
8. Peti, petoga mjeseca, poglavar Samut Jezrajanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
9. Šesti, šestoga mjeseca, Ira sin Ikisov Tekojanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
10. Sedmi, sedmoga mjeseca, Helis Felonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
11. Osmi, osmoga mjeseca, Sivehaj Husaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
12. Deveti, devetoga mjeseca, Avijezer Anatoćanin od sinova Venijaminovih, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
13. Deseti, desetoga mjeseca, Maraj Netofaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
14. Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, Venaja Faratonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
15. Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, Heldaj Netofaćanin od Gotonila, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
16. A nad plemenima Izrailjevijem bijahu: nad plemenom Ruvimovijem knez Elijezer sin Zihrijev; nad Simeunovijem Sefatija sin Mašin;
17. Nad Levijevim Asavija sin Kemuilov; nad Aronovijem Sadok;
18. Nad Judinijem Eliuj od braće Davidove; nad Isaharovijem Amrije sin Mihailov;
19. Nad Zavulonovijem Ismaja sin Ovadijin; nad Neftalimovim Jerimot sin Azrilov;
20. Nad sinovima Jefremovijem Isus sin Azazijev; nad polovinom plemena Manasijina Joilo sin Fedajin;
21. Nad drugom polovinom plemena Manasijina u Galadu Ido sin Zaharijin; nad Venijaminovim Jasilo sin Avenirov;
22. Nad Danovijem Azareilo sin Jeroamov. To bijahu knezovi plemena Izrailjevijeh.
23. A ne izbroji David onijeh koji imahu manje od dvadeset godina, jer Gospod bješe rekao da će umnožiti sinove Izrailjeve kao zvijezde nebeske.
24. Joav sin Serujin poče brojiti, ali ne dovrši; jer dođe gnjev Božji za to na Izrailja; zato taj broj ne dođe u knjigu o caru Davidu.
25. Nad blagom carevijem bijaše Azmavet sin Adilov, a nad blagom po zemlji, po gradovima i po selima i po kulama Jonatan sin Ozijin.
26. A nad ratarima, koji rađahu zemlju, bijaše Ezrije sin Heluvov;
27. A nad vinogradarima Simej Ramaćanin; a nad rodom vinogradskim i nad pivnicama Zavdije Sifmejin;
28. A nad maslinama i smokvama po poljima Val-Anan Gederanin; a nad uljem Joas;
29. Nad govedima što pasijahu u Saronu Sitraj Saronjanin, a nad govedima po dolinama Safat Adlajev;
30. Nad kamilama Ovil Ismailjac; nad magarcima Jedaja Meronoćanin;
31. A nad ovcama Jaziz Agarejin. Svi ovi bijahu nastojnici nad blagom cara Davida.
32. A Jonatan stric Davidov bijaše savjetnik, mudar čovjek i književnik; on i Jehilo sin Ahmonijev bijahu sa sinovima carevijem.
33. I Ahitofel bijaše savjetnik carev, i Husaj Arhijanin prijatelj carev.
34. A poslije Ahitofela bijaše Jodaj sin Venajin i Avijatar, a vojvoda carev bješe Joav.

Псалми 78:56-66
56. Ali oni kušaše i srdiše Boga višnjega i uredaba njegovijeh ne sačuvaše.
57. Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
58. Uvrijediše ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše ga.
59. Bog ču i razgnjevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
60. Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kojem življaše s ljudma.
61. I opravi u ropstvo slavu svoju, i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
62. I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamtje se.
63. Mladiće njegove jede oganj, i djevojkama njegovijem ne pjevaše svatovskih pjesama;
64. Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
65. Najposlije kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
66. I pobi neprijatelje svoje s leđa, vječnoj sramoti predade ih.

Приче 20:4-5
4. Radi zime ljenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.
5. Savjet je u srcu čovječijem duboka voda, ali čovjek razuman crpe ga.

Дела Aпостолска 10:1-23
1. A u Ćesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
2. Pobožan i bogobojazan sa cijelijem domom svojijem, koji davaše milostinju mnogijem ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;
3. On vidje na javi u utvari oko devetoga sahata dnevi anđela Božijega gdje siđe k njemu i reče mu: Kornilije!
4. A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: što je Gospode? A on mu reče: molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu;
5. I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra:
6. On stoji u nekoga Simona kožara, kojega je kuća kod mora: on će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
7. I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojijeh slugu i jednoga pobožna vojnika od onijeh koji mu služahu,
8. I kazavši im sve posla ih u Jopu.
9. A sjutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sahat.
10. I ogladnje, i šćaše da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,
11. I vidje nebo otvoreno i sud nekakav gdje silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;
12. U kome bijahu sva četvoronožna na zemlji, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
13. I postade glas k njemu: ustani, Petre! pokolji i pojedi.
14. A Petar reče: nipošto, Gospode! jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto.
15. I gle, glas opet k njemu drugom: što je Bog očistio ti ne pogani.
16. I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.
17. A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vidje, i gle, ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,
18. I zovnuvši pitahu: stoji li ovdje Simon prozvani Petar?
19. A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: evo tri čovjeka traže te;
20. Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.
21. A Petar sišavši k ljudima poslanijem k sebi od Kornilija reče: evo ja sam koga tražite; što ste došli?
22. A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda Jevrejskoga, primio je zapovijest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje riječi od tebe.
23. Onda ih dozva unutra i ugosti. A sjutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja bješe u Jopi pođoše s njim.